Narrow your search

Library

EHC (4)

UGent (4)

UAntwerpen (3)

ULB (1)


Resource type

book (9)

dissertation (1)

periodical (1)


Language

Frisian (11)


Year
From To Submit

1997 (1)

1981 (1)

1975 (1)

1974 (1)

1966 (1)

More...
Listing 1 - 10 of 11 << page
of 2
>>
Sort by

Periodical
It beaken : tydskrift fan de Fryske Akademy.
Author:
Year: 1938 Publisher: Ljouwert [The Netherlands] : Fryske Akademy

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Oude Friesche wetten: Huntsingoër regt
Author:
Year: 1846 Publisher: Workum Brandenburgh

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Om Gysbert Japiks hinne: Fryslan yn de 17de ieu
Author:
Year: 1963 Publisher: Boalsert Osinga

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Skiednis fan de lege feanterij yn Opsterlan en Semllingerlan
Author:
Year: 1954 Publisher: Drachten Laverman

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Zuurdiek, mien dörpke
Authors: ---
Year: 1966 Publisher: Groningen Stabo/All-Round

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Pax Groningana: 204 oarkonden út it Grinzer gemeente-archyf oer de forhâlding Grins-Fryslân yn de fyftjinde ieu útjown
Authors: --- ---
Year: 1975 Publisher: Groningen Frysk ynstitut oan de Ryksuniversiteit to Grins

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Preokkupaesje of frije kreativiteit : de ûntwikkeling fan de moderne Fryske literatuer (1915-1965)
Author:
Year: 1965 Publisher: Ljouwert : Fryske Akademy,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Fjirtich jier taelstriid
Author:
Year: 1942 Publisher: Dokkum Kamminga

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Hwant wij binne it nijs ûnder en boppe de sinne : De smearlappen fan Anne Wadman en Fabryk fan Trinus Riemersma as fernijende Fryske romans
Authors: ---
ISBN: 9061718430 Year: 1997 Publisher: Ljouwert : Fryske akademy,


Book
Hengist en Horsa
Author:
Year: 1974 Publisher: Groningen : Frysk Ynstitút RU Grins,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 11 << page
of 2
>>
Sort by