Listing 1 - 10 of 17 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Unfit for the Future
Authors: ---
ISBN: 9780199653645 019965364X Year: 2012 Publisher: Oxford Oxford University Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

43


Book
Jongleren met zorg : enkele pijnpunten.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De zorg staat meer dan ooit ter discussie. Het lijkt allemaal gemakkelijk omdat er veel technische hulpmiddelen zijn. Maar zorg gaat niet over techniek, zorg gaat over mensen. Wie mensen zegt, zegt ethiek. Ethiek is weliswaar een theorie, maar vooral een manier van handelen in de praktijk, de zorgpraktijk in dit geval. De biomedische ethiek is prominent aanwezig in de westerse geneeskunde. Zij wil vier principes honoreren: autonomie, weldoen, geen kwaad doen en rechtvaardigheid. Daarnaast kent de moderne geneeskunde ook een zorgethiek, die licht werpt op de praktische implicaties van zorg en onderscheid maakt tussen vier zorgniveaus: opmerken van de zorgvraag, zorg dragen voor, het direct zorgende zelf en beoordeling van de ontvangen zorg.In deze bundel proberen verschillende zorgverstrekkers deze ethiek toe te passen in hun eigen dagelijkse praktijk. Een interniste herdefinieert de vier principes en komt tot het trio solidariteit, zorg en rechtvaardigheid. Een verpleegkundige bespreekt deze richtlijnen vanuit zijn specifi eke werkvloer, het operatiekwartier. Een andere verpleegkundige probeert vanuit haar religie zorg te verlenen aan zwangere vrouwen. Voor de pediater blijkt medicatiegebruik bij jongeren een zorgenkindje te zijn. Natuurlijk is er de ombudsman om aandacht te schenken aan een van de grootste pijnpunten in de zorg, namelijk slechte communicatie tussen zorgverstrekker en zorgontvanger. Tot slot blijkt de huisarts altijd aanwezig om te allen tijde noden te lenigen. De bewuste huisarts bespreekt een vijfde niveau dat aan de zorgethiek dient te worden gekoppeld, de zorg voor de zorgverstrekker zelf: de zelfzorg.Kortom, ondanks goed uitgewerkte richtlijnen komt het er in de praktijk op aan te blijven jongleren met zorg.


Book
Human dignity, human rights, and responsibility : the new language of global ethics and biolaw
Author:
ISBN: 9780262017978 9780262525978 0262017970 Year: 2012 Publisher: Cambridge (USA) The MIT Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Human dignity has been enshrined in international agreements and national constitutions as a fundamental human right. The World Medical Association calls on physicians to respect human dignity and to discharge their duties with dignity. And yet human dignity is a term - like love, hope, and justice - that is intuitively grasped but never clearly defined. Some ethicists and bioethicists dismiss it; other thinkers point to its use in the service of particular ideologies. In this book, Michael Barilan offers an urgently needed, nonideological, and thorough conceptual clarification of human dignity and human rights, relating these ideas to current issues in ethics, law, and bioethics. Combining social history, history of ideas, moral theology, applied ethics, and political theory, Barilan tells the story of human dignity as a background moral ethos to human rights. After setting the problem in its scholarly context, he offers a hermeneutics of the formative texts on Imago Dei; provides a philosophical explication of the value of human dignity and of vulnerability; presents a comprehensive theory of human rights from a natural, humanist perspective; explores issues of moral status; and examines the value of responsibility as a link between virtue ethics and human dignity and rights. the author accompanies his theoretical claim with numerous practical illustrations, linking his theory to such issues in bioethics as end-of-life care, cloning, abortion, torture, treatment of the mentally incapacitated, the right to health care, the human organ market, disability and notions of difference, and privacy, highlighting many relevant legal aspects in constitutional and humanitarian lawBron: The MIT-press

The Politics of Life Itself : Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century
Authors: ---
ISBN: 9780691121901 9780691121918 0691121915 0691121907 9786612458293 1400827507 1282458299 Year: 2007 Publisher: Princeton ; Baltimore, Md. : Princeton University Press, Project MUSE,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

For centuries, medicine aimed to treat abnormalities. But today normality itself is open to medical modification. Equipped with a new molecular understanding of bodies and minds, and new techniques for manipulating basic life processes at the level of molecules, cells, and genes, medicine now seeks to manage human vital processes. The Politics of Life Itself offers a much-needed examination of recent developments in the life sciences and biomedicine that have led to the widespread politicization of medicine, human life, and biotechnology. Avoiding the hype of popular science a


Book
Zorgethiek in praktijk : de basis
Authors: --- ---
ISBN: 9789401450539 Year: 2018 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe maken professionele zorgverleners het verschil voor mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd? Ziek zijn of ouder worden is verwarrend: mensen verliezen de vertrouwde grond onder de voeten en ervaren angst voor wat de toekomst zal brengen, of voor verlies van waardigheid. Zeker dan wil iemand zich beschermd voelen, beluisterd en geholpen. Zorgverleners die dat (in)zien, (door)voelen en laten merken in de dagelijkse zorg zijn als een warme, goed passende jas. Zorg verlenen is immers bovenal mensenwerk. Je leert het niet 'van moeten', wel van het ‘ont-moeten’. Je wordt het met vallen en opstaan, door jezelf op de juiste wijze raakbaar te maken. Over die boeiende reis naar de ander, vanuit jezelf en terug, gaat dit boek. Zorgethiek in praktijk reikt professionals en studenten een basis aan om een betrokken relatie op te bouwen met zorgontvangers, waarbij die laatsten echt ervaren dat het er je als zorgverlener om te doen is dat het goed met hen gaat. Op basis van de juiste deelcompetenties, voorbeelden en praktijkverhalen biedt het zo een houvast om zorgethiek centraal te stellen in het zorgproces.


Book
Recente ontwikkelingen in het gezondheidsrecht
Author:
ISBN: 9789046544044 Year: 2012 Publisher: Mechelen Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De wetgevende activiteit bleef in de bestreken periode eerder beperkt, om voor de hand liggende redenen. Er zijn de wet van 31 maart 2010 tot vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg en de wet van 6 juli 2011 tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek, die uitvoerig wordt besproken in dit boek.Daarnaast zijn er wijzigingen die in het kader van meer omvattende wetgeving tot stand kwamen zoals het gewijzigde artikel 458bis Sw.Het meest opvallend in deze periode is het (vergeleken met vroegere jaren) hoog aantal arresten van het Hof van Cassatie, een twintigtal, met een gezondheidsrechtelijke relevantie. Bovendien betreffen zij niet alleen de klassieke gezondheidsrechtelijke themas zoals erelonen, medisch beroepsgeheim, medisch tuchtrecht en het statuut van de ziekenhuisarts. Ook minder traditionele en juist daarom zo boeiende themas als sterilisatie, de verplichting een patiënt te informeren over een zeldzaam maar ernstig risico, het inzagerecht in het patiëntendossier en hulp bij zelfdoding werden aan het Hof voorgelegd. Het wachten is nu op een arrest van het Hof over de ontvankelijkheid van een vordering van een kind dat met een ernstige aandoening is ter wereld gekomen na een mislukte prenatale diagnose.


Book
Streven naar een fixatiearme thuiszorg : praktijkrichtlijn
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789462927476 Year: 2016 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze eerste praktijkrichtlijn voor een fixatiearme thuiszorg verduidelijkt het concept, de impact, de gevolgen en de ethische en juridische aspecten van fysieke fixatie in de thuiszorg. Daarnaast wil de richtlijn zorgverleners van de eerste lijn ondersteunen bij het beslissingsproces en het verantwoord gebruik van fysieke fixatie. Ook alternatieve maatregelen komen aan bod.Vrijheidsbeperkende maatregelen vormen een complex probleem in de gezondheidszorg. De ernstige negatieve gevolgen voor de patiënt, de familie en de zorgverleners zijn evident. En toch worden deze maatregelen nog te vaak toegepast.Met de stijgende vraag naar thuiszorg zal ook de vraag naar vrijheidsbeperkende maatregelen toenemen. Die evolutie zet de ethische en juridische vragen op scherp. Het is dan ook hoog tijd voor een praktijkrichtlijn over het gebruik van fysieke fixatie in de thuiszorg, die zorgverleners en stakeholders sensibiliseert om deze maatregelen zo veel mogelijk te mijden en enkel als laatste redmiddel in te schakelen.De praktijkrichtlijn Streven naar een fixatiearme thuiszorg is richtinggevend en is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren in situaties waarbij fysieke fixatie wordt toegepast of overwogen. Dit boek richt zich tot thuisverpleegkundigen, huisartsen en andere professionele thuiszorgactoren, zoals ergotherapeuten, kinesitherapeuten, zorgkundigen en opvoeders.


Book
Waarden in dialoog : ethiek in de zorg
Authors: ---
ISBN: 9789401417051 Year: 2014 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Waarden in dialoog biedt een praktisch toepasbaar en theoretisch gefundeerd model voor ethiek in de zorg, dat gegroeid is vanuit praktijkervaring en studie. Eerst wordt het fundament van ethiek gelegd in de zorgrelatie en in een relationeel personalisme. Daaruit volgen drie pijlers van ethiek, namelijk waarden, dialoog en grondhoudingen. Deze hangen nauw met elkaar samen: de zorgverleners evalueren waarden in dialoog en vanuit grondhoudingen. De waarden staan op het spel in de dialoog en treden met elkaar in dialoog. Dit wordt samengebracht in een synthese met een ethische theorie en een praktisch model voor ethische reflectie. Dit model is de basis voor een aantal toepassingen. Daarin staat de samenwerking tussen de betrokkenen als relationeel gebeuren centraal. Er is samenwerking tussen zorgverleners in een team of een netwerk, wat onvermijdelijk zijn grenzen vindt in menselijke tekortkomingen. Er is ook samenwerking tussen de zorgvrager, de naastbetrokkenen en de zorgverleners, waarbij gepleit wordt voor ethische dialoog. Maar ook deze samenwerking botst op haar grenzen bij de toepassing van vrijheidsbeperking en dwang. Een belangrijke voorwaarde voor elke vorm van samenwerking is het zorgvuldig omgaan met informatie en met het beroepsgeheim. (bron: covertekst)


Book
Waarden in dialoog : ethiek in de zorg.
Author:
ISBN: 9789020985689 Year: 2009 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Waarden in dialoog biedt een praktisch toepasbaar en theoretisch gefundeerd model voor ethiek in de zorg, dat gegroeid is vanuit praktijkervaring en studie. Eerst wordt het fundament van ethiek gelegd in de zorgrelatie en in een relationeel personalisme. Daaruit volgen drie pijlers van ethiek, namelijk waarden, dialoog en grondhoudingen. Deze hangen nauw met elkaar samen: de zorgverleners evalueren waarden in dialoog en vanuit grondhoudingen. De waarden staan op het spel in de dialoog en treden met elkaar in dialoog. Dit wordt samengebracht in een synthese met een ethische theorie en een praktisch model voor ethische reflectie. Dit model is de basis voor een aantal toepassingen. Daarin staat de samenwerking tussen de betrokkenen als relationeel gebeuren centraal. Er is samenwerking tussen zorgverleners in een team of een netwerk, wat onvermijdelijk zijn grenzen vindt in menselijke tekortkomingen. Er is ook samenwerking tussen de zorgvrager, de naastbetrokkenen en de zorgverleners, waarbij gepleit wordt voor ethische dialoog. Maar ook deze samenwerking botst op haar grenzen bij de toepassing van vrijheidsbeperking en dwang. Een belangrijke voorwaarde voor elke vorm van samenwerking is het zorgvuldig omgaan met informatie en met het beroepsgeheim.

Keywords

241.63*6 --- 613.8 --- 174.2 --- #GGSB: Moraal - Algemeen --- Academic collection --- C5 --- ethiek --- gezondheidszorg [verplegend] --- 061 Ethische problemen --- 660 Welzijn --- 603.1 --- gezondheidszorg --- medische ethiek --- verpleegkunde --- waarden --- 170 --- bejaardenzorg --- geestelijke gezondheidszorg --- gehandicaptenzorg --- zorgethiek --- zorgsector --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Zorg --- ethiek (gez) --- 364.4 --- Hulpverlening : ethiek --- beroepsgeheim --- communicatie (leesbaarheid) --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- dwangbehandeling --- dwangmiddelen (vrijheidsbeperkende middelen) --- ethiek (moraal) --- gezondheidszorg (gezondheidsbeleid, sociale geneeskunde) --- informed consent --- mantelzorg --- patiëntenbegeleiding (patiëntenvoorlichting) --- samenwerking --- waardenbeleving --- wilsbekwaamheid --- wilsonbekwaamheid --- Gezondheidszorg --- Medische ethiek --- S20090563.JPG --- welzijnswerk --- Bioethics. --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- 241.63*6 Theologische ethiek: psychisch welzijn --- Theologische ethiek: psychisch welzijn --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- Health and hygiene of the nervous system. Health and ethics --- Maatschappelijke organisaties en maatschappelijk leven --- medische ethiek, euthanasie --- Ethiek --- (zie ook: informed consent) --- 17 --- 361 --- gerontagogie --- Christian moral theology --- deontologie --- zorg voor personen met een beperking --- SPH (socio-pedagogische hulpverlening) --- Long-term care --- Ethics --- Care of the sick --- departement Gezondheidszorg 09 --- ouderenzorg --- Hulpverlening --- Waarden --- Geestelijke gezondheidszorg --- Mensen met een verstandelijke beperking --- Ouderenzorg --- Zorgverlening --- Gehandicaptenzorg --- Teamwerk --- Beroepsgeheim --- Beroepsethiek --- Provincie West-Vlaanderen --- Bioethics

Listing 1 - 10 of 17 << page
of 2
>>
Sort by