Listing 1 - 10 of 22 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Gentest of geen test? : hoe de NIPT de zwangerschap verandert
Author:
ISBN: 9789462987098 Year: 2017 Publisher: 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

er nog geen prenatale testen waren, kon een aanstaande moeder weinig méér doen dan gezond leven en hopen dat haar kind niets mankeerde. Met prenatale screening is het nu mogelijk al tijdens de zwangerschap de medische conditie van het kind te kennen. Hopen op een gezond kind is nu kiezen voor een gezond kind. Wie screening kiest, krijgt zekerheid. Vaak is het goed. Soms niet. Ouders zullen dan een ondoenlijk vonnis over de zwangerschap moeten vellen: het kind behoeden of behouden voor zijn toekomst.Met gevoel voor de impact van die beslissing zoekt Marcel Zuijderland uit wat de morele verantwoordelijkheid is van ouders. Moeten ze screenen en met de zwangerschap stoppen als het kind iets mankeert? Zijn antwoord is niet eenduidig. Het zal altijd zwaar zijn een gewenste zwangerschap af te breken. Keuze voor behoud is geen verkeerde beslissing, toch is het afbreken van de zwangerschap beter te verdedigen.Het boek pleit voor een publiek debat over prenatale screening om het dilemma uit de sfeer van taboe, schuld en verwijt te halen. Publiek debat is ook noodzakelijk voor later. Een toekomst waarin het volledige DNA van ieder ongeboren kind eenvoudig in kaart kan worden gebracht, en waarin aanstaande ouders via stamceltechnologie voortaan de ?beste embryo?s? kunnen kiezen. De ethische uitdagingen waar we dan voor zullen staan, zijn nog maar nauwelijks te overzien.


Book
Ethisch zorg verlenen : handboek voor de verpleegkundige
Authors: ---
ISBN: 9055743666 Year: 2002 Publisher: 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

ndige krijgt door tal van ontwikkelingen binnen en buiten zijn beroep steeds meer te maken met ethische vraagstukken en beslissingen. Ethisch zorg verlenen wil een bijdrage leveren aan een kwalitatieve verbetering van de ethische reflectie binnen de verpleegkunde. Het dagelijks functioneren van de gezondheidszorg en in het bijzonder de rol van verpleegkundigen daarin zijn nog maar weinig object geweest van ethische discussie. Dit boek wil een gedeelte van deze leemte opvullen.


Book
Zingevende gespreksvoering : helpen als er geen oplossingen zijn
Authors: ---
ISBN: 9789024402755 Year: 2013 Publisher: 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

l het thema zingeving volop leeft onder professionele hulpverleners, ervaren velen van hen 'methodische onhandigheid' als er zinvragen spelen. Maar het concreet vormgeven van zingevende gespreksvoering is vaak minder moeilijk dan wordt gedacht. Aan de hand van vier elementen van zinvragen die methodische aanknopingspunten bieden voor hulpverleners - traagheid, raadselachtigheid, waarden en ambivalentie -, casuïstiek en voorbeelden van interventies presenteren de auteurs een bruikbaar handelingsmodel voor hulpverleners


Book
Handboek katholieke medische ethiek : verantwoorde gezondheidszorg vanuit katholiek perspectief
Authors: --- ---
ISBN: 9789079578115 Year: 2010 Publisher: 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

ne medische technieken en behandelingsmogelijkheden zijn voortdurend in ontwikkeling en lijken vandaag de dag hun grenzen nog lang niet te hebben bereikt. Wat zijn daarvan de morele consequenties en waar liggen de beperkingen, vragen vele werkers in de gezondheidszorg, beoefenaars van biomedische wetenschappen, geestelijk verzorgers en ook patiënten zich af?


Book
Verpleegethiek
Author:
ISBN: 9789055745982 Year: 2009 Publisher: 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

ge of verzorgende. Je werkt voor mensen die afhankelijk en vaak ook kwetsbaar zijn. Je moet lastige informatie uitleggen, kunnen luisteren, bemoedigen, aandachtig en oplettend zijn, kunnen omgaan met allerlei soorten mensen. Behalve technische deskundigheid heb je ook je sociale vaardigheid nodig, je levenservaring, je menselijke kwaliteiten. Je werkt samen met andere disciplines, in een veranderende organisatie, in een dynamische samenleving. Je mag eigenlijk geen fouten maken.Dit is een beroep waarin veel van een mens gevraagd wordt: je werk goed doen, en ook iets goeds betekenen voor de mensen die aan je zorg zijn toevertrouwd. Ethische competentie dus. Telkens nadenken over de dagelijkse morele vragen, en daarvan leren. Wat is een goede benadering? Wat zijn de grenzen van mijn verantwoordelijkheid? Hoe moet ik mijn aandacht verdelen? Hoe ver mag ik gaan met aandringen? Waar werk ik aan mee, en wat kan ik weigeren? Mag ik afwijken van de zorgafspraken? Wat mag ik vertellen? Moet ik iemand die tegenwerkt eigenlijk wel verplegen? In hoeverre mag ik uitgaan van mijn eigen opvattingen? Zal ik rekening houden met de familie? Wat mag ik verwachten van mijn organisatie? Dien ik me aan mijn beroepscode te houden? Kan ik de gang van zaken in de gezondheidszorg beïnvloeden?Nadenken, praten en besluiten over ethische vragen, wijzer worden, jezelf blíjven ontwikkelen - dat hoort bij de professionaliteit van verpleegkundigen en verzorgenden. Dit boek - de nieuwe grondig gewijzigde versie van Met alle respect; leerboek verpleegethiek - wil helpen met uitleg, aanwijzingen, oefeningen en stof tot nadenken. De vele voorbeelden gaan niet alleen over het directe zorgcontact, maar ook over de context van zorginstelling en samenleving.


Book
Medische zorg en ethiek : ethisch overleg en advies in het ziekenhuis
Authors: ---
ISBN: 9789020996722 Year: 2011 Publisher: 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

r meer respect voor de patiënt in het ziekenhuis- Ethiek in het ziekenhuis is meer dan ooit actueel.- Een bruikbaar ethisch kader voor concrete medische beslissingen- Met uitgewerkte begeleidingsschema's bij euthanasie, palliatieve sedatie, stopzetten therapie, transplantatie, klinische studies...- Voor artsen en verpleegkundigen, leden van ethische comités en studenten gezondheidszorg- Kruisbestuiving tussen de praktijk en theoretische reflecties


Book
Ma komt zondag bij ons sterven : euthanasie en geweldloosheid
Author:
ISBN: 9789085750413 Year: 2012 Publisher: 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

ig jaar lang een goede band hebt en met wie je heel veel samen hebt gedaan en op reis bent geweest, vraagt jou om haar te helpen euthanasie uit te voeren. Hoe voelt dat aan? Hoe reageer je? Welke gedachten en gevoelens komen in je op? Na veertig jaar levenswerk rond geweldloosheid, wordt Pat Patfoort geconfronteerd met een prangende vraag van haar 91-jarige moeder. Ma is niet terminaal ziek, is mentaal en intellectueel nog even alert als altijd, maar ze is fysiek volledig zorgafhankelijk geworden. Ze kiest er bewust voor om te mogen heengaan via euthanasie. Hoe kan je zon beslissing en alle gebeurtenissen die er uit volgen, kaderen in een basishouding van geweldloosheid?Pat Patfoort brengt in dit boek de getuigenis van de laatste maanden voor de euthanasie: het aangrijpende verhaal van de moeilijkheden waarmee zij en haar familie te kampen hadden, van de emoties die hiermee gepaard gingen en hoe ze ermee omging, hoe ze constant ernaar streefde zowel zorg te dragen voor haar moeder en toch ook haar eigen grenzen te bewaken. Het hele boek door (onder)zoekt ze hoe ze geweldloosheid kan plaatsen in die bijzondere omstandigheden.Het boek groeit geleidelijk aan uit tot de apotheose: de laatste dagen van Ma monden uit in een huiselijke en familiale driedaagse, een viering van liefde, hartelijkheid, verbondenheid, warmte, harmonie, en waardigheid. Het verhaal toont aan hoe euthanasie van een geliefd persoon kan uitgroeien tot een prachtige, diepe en waardevolle belevenis voor alle betrokkenen.


Book
Geestelijke gezondheidszorg in het licht van zingeving en spiritualiteit
Author:
ISBN: 9789044129359 Year: 2012 Publisher: 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

heidszorg is een sector die volop in beweging is. Ook is er heel wat gaande specifiek rond de plaats van psychotherapie in het geheel van de gezondheidszorg. Evidence-based behandelen, geprotocolliseerd werken, maximaal inspelen op de thuiscontext van de cliënt, interdisciplinair samenwerken: deze items zijn vandaag voortdurend aan de orde.Dit boek neemt de lezer mee in een doorlichting van deze actuele context vanuit zingeving en spiritualiteit, en wel met oog voor een integraal zorgperspectief. De auteur vertrekt vanuit de praktijk van de GGZ en biedt handvatten voor zorgprofessionals en therapeuten. Daarnaast worden aanbevelingen voor het beleid gegeven.Inspiratiebronnen zijn onder andere cliëntenparticipatie en de ethische dimensie van de zorg. Ruime aandacht is besteed aan de therapeutische relatie, monitoring in psychotherapie, de ethische dimensie van psychotherapie, en de begeleiding van religieuze themas in psychotherapie.Het boek eindigt met een zijweg naar twee theologen, Rahner en Pohier, die handvatten kunnen aanreiken voor een visie op menszijn, ethiek en zingeving.


Book
Op weg naar een goede dood
Authors: --- ---
ISBN: 9789401413275 Year: 2013 Publisher: 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De Bruyne, singer-songwriter, componist en auteur, stond er alleen voor om zijn bijna 99-jarige moeder Gariella Van Broeck op te vangen, praktisch en mentaal bij te staan, en haar te helpen haar euthanasiewens te verwezenlijken.Op weg naar een goede dood is het nuchtere én ontroerende verhaal van een artiest en zijn bijzonder wilskrachtige moeder die elkaar gevonden hebben in het laatste anderhalve jaar van haar leven. Zij beleefden samen een intense periode van retro- en introspectie, vreugde en verdriet, hoop en wanhoop, maar vooral van vertrouwen, liefde en respect.De getuigenis van Kris De Bruyne met de veelzeggende titel 'Hoe mooi mijn moeder stierf' wordt deskundig ingeleid door prof. Dr. Peter Paul De Deyn en uitgebreid toegelicht door prof de. Wim Distelmans. Zij plaatsen het verhaal in de bredere context van de problematiek rond het levenseinde en besteden o.m. aandacht aan de wettelijke omkadering, de procedures, voorafgaande zorgplanning, de invulling van begrippen als 'psychisch lijden' en 'levensmoeheid', de vele vraagtekens en knelpunten.Op weg naar een goede dood is een boeiende 'case' met verhelderende commentaar voor alle zorgverleners - artsen, verpleegkundigen, palliatief verpleegkundigen, psychologen... - die direct of indirect betrokken zijn bij de problematiek van het levenseinde. Maar het is ook een aangrijpende getuigenis voor alle kinderen van ouders en alle ouders van kinderen, om aan te tonen dat euthanasie een waardige keuze kan zijn voor mensen die ondraaglijk lijden en mooi willen sterven.


Book
Verpleegkundige beroepsethiek
Author:
ISBN: 9789059317659 Year: 2011 Publisher: 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

igen om met ethische problemen in de patiëntenzorg? Welke mogelijkheden zien ze zelf? In drie op ware gebeurtenissen gebaseerde casus worden verschillende manieren beschreven waarop verpleegkundigen met ethische problemen omgaan. Die manieren zijn: op basis van een eigen rol, een eigen domein of een eigen ethiek. We zien verpleegkundigen streven naar een positie als belangenbehartiger van de patiënt, als zelfstandig beroepsbeoefenaar met een eigen beroepsdomein en uitgaan van de zorgethiek. Het lezen van de patiëntengeschiedenissen maakt al veel duidelijk. In alle verhalen komt het belang van een persoonlijke relatie tussen verpleegkundige en patiënt naar voren. Het is een voorwaarde om de rol van belangenbehartiger voor patiënten te kunnen opnemen. De verpleegkundigen in de casus worstelen met hun verantwoordelijkheden. Wat heeft voorrang, de relatie met de patiënt en diens zorgbehoefte, de protocollen en regels en richtlijnen van de beroepsgroep of de eisen van de instelling waar wordt gewerkt? Het balanceren van alle verantwoordelijkheden blijkt een hele opgave. Er is veel belangstelling bij verpleegkundigen voor de zorgethiek. Bij toepassing ervan wordt duidelijk dat de zorgethiek sterker en praktischer wordt als er tegelijkertijd ook aandacht is voor het eigen verpleegkundige domein en de eigen verpleegkundige rol van belangenbehartiger.Verpleegkundige beroepsethiek sluit af met concrete voorstellen hoe verpleegkundigen hun praktisch oordeelsvermogen kunnen ontwikkelen en in de dagelijkse beroepspraktijk samen met patiënten kunnen afwegen wat voor die patiënten goed is en hoe ze daarnaar kunnen handelen.

Listing 1 - 10 of 22 << page
of 3
>>
Sort by