Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Book
Waardenvol werk : ethiek in de geestelijke gezondheidszorg
Authors: ---
ISBN: 9023235460 Year: 2000 Publisher: Assen Koninklijke Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De geestelijke gezondheidszorg is de laatste tien jaar sterk in ontwikkeling. Er zijn belangrijke verschuivingen opgetreden in de rechtspositie van cliënten, de attitude van hulpverleners en de opvattingen over de kwaliteit van zorg. Niet zo vreemd dus dat er een groeiende aandacht is voor de ethische aspecten van de zorg en dat men naarstig op zoek is naar het antwoord op vragen als mag je iemand tegen zijn wil opnemen of behandelen?, wanneer moet je iemand tegen zichzelf beschermen?, waar liggen de grenzen tussen respect voor je eigen autonomie en die van de ander? en tot hoever reikt je verantwoordelijkheid?. Hulpverleners zijn gewend om dergelijke vragen in de praktijk op te lossen. Vaak hebben zij echter pas achteraf tijd om zich af te vragen welke normen en waarden aan hun keuzes ten grondslag liggen en hun twijfels met collega’s te bespreken. Het is niet eenvoudig om altijd te weten wat verantwoord is. Waardenvol werk biedt een reflectie op de waarden die de basis vormen van het werken in de geestelijke gezondheidszorg zoals respect, autonomie, integriteit, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen. Vanuit diverse ethische perspectieven wordt ingegaan op de vraag hoe deze waarden kunnen worden uitgewerkt in normen, houding en gedrag. Aan de hand van concrete voorbeelden bieden de auteurs de lezer houvast bij het nadenken en overleggen over ethische vragen die zich in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg voordoen. Deel I besteedt aandacht aan de basisbegrippen ethiek, autonomie en respect. In deel II staat de morele verantwoordelijkheid van hulpverleners centraal. Deel III is gewijd aan de dilemma’s die te maken hebben met de toepassing van drang en dwang. De juridische context hiervan is ook in dit deel uitgewerkt. In deel IV komen morele vragen aan de orde die specifiek zijn voor de sector van de ouderenzorg, de kinder- en jeugdzorg, en de zorg voor allochtonen. Het slothoofdstuk behandelt ethische aspecten van het beleid van vermaatschappelijking van de zorg. Het boek is bestemd voor beroepsgroepen werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, en verwante terreinen: psychiaters, gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen, psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, geestelijk verzorgers en andere hulpverleners en zorgmanagers. De opzet en uitwerking maken het boek tevens geschikt voor het (activerend) onderwijs in de zorgsector.


Book
Begrensde vrijheid : ethiek in de geestelijke gezondheidszorg
Author:
ISBN: 9028924922 Year: 1997 Publisher: Kapellen Pelckmans

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe omgaan met de verscheidenheid van overtuigingen, waarden en gedrag bij cliënten, familie en zorgverleners? Heeft een cliënt recht op inzage in zijn dossier? Mogen zorgverleners medicatie toedienen tegen iemands wil? Wat met seksuele relaties tussen 2 personen als die negatieve gevolgen hebben voor hun behandeling? Met dergelijke vragen worden zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg voortdurend geconfronteerd. In dit boek stelt de auteur een model voor om hierover op een ethische wijze na te denken. De fundamentele waarden die in de geestelijke gezondheidszorg op het spel staan zijn: vertrouwen, zorg, autonomie, privacy, waarachtigheid, onschendbaarheid en rechtvaardigheid. Wanneer er een spanningsveld ontstaat tussen twee of meer van deze waarden is er sprake van een ethisch probleem. Een verantwoorde keuze is dan mogelijk door deze waarden volgens een ethische methode tegenover elkaar af te wegen. De auteur past deze methode toe op een reeks praktische thema's uit de geestelijke gezondheidszorg. Telkens verheldert hij het probleem, weegt de onderliggende waarden tegenover elkaar af en stelt dan enkele algemene richtlijnen voor het handelen voor. Als een rode draad doorheen het boek loopt de idee van begrensde vrijheid; dit is de kern van de ethische problematiek in de geestelijke gezondheidszorg, in een dubbele betekenis. Enerzijds is iemands innerlijke vrijheid al begrensd door zijn psychische problematiek, anderzijds zijn zorgverleners dikwijls genoodzaakt om de keuzevrijheid van de persoon die ze helpen te begrenzen.

Keywords

Mental health services --- Orthopedagogiek --- Psychiatric ethics. --- Moral and ethical aspects. --- Geestelijke gezondheidszorg. --- ethiek --- Christian moral theology --- hulpverlening --- Christian pastoral theology --- Psychiatric ethics --- christendom --- ethiek (ethische aspecten) --- geestelijke gezondheid (geestelijke gezondheidszorg, geestesziekte) --- personalisme (personalistische geneeskunde) --- 613.8 --- 603.1 --- biomedische ethiek --- geestelijke gezondheidszorg (gez) --- 614.22 --- Bioethiek --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Euthanasie --- Familiebegeleiding (ouderbegeleiding) --- Geestelijke gezondheidszorg --- Isolering (psychiatrie) (separatie) --- Medische ethiek --- Moraal (ethiek) --- Patiëntenbegeleiding --- Psychiatrische patient (chronische psychiatrische patiënt) --- Seksualiteit bij ziekte --- Seksualiteit (ziekenhuis) --- Zelfmoord (suïcide , zelfdoding) --- geestelijke gezondheidszorg --- relaties --- seksualiteit --- sterven --- zelfmoord --- welzijnswerkers, beroepsethiek --- 614.1 --- aansprakelijkheid --- afzonderen --- autonomie --- euthanasie --- geestelijke gezondheid --- geneeskunde --- gezondheidszorg --- informatieverstrekking --- medische ethiek --- menswaardig sterven --- onschendbaarheid --- palliatieve zorgen --- privacy --- rechtvaardigheid --- vertrouwen --- vrijheid --- waarachtigheid --- waarden --- zelfdoding --- zorg --- zorgethiek --- #GBIB:CBMER --- #GGSB: Bio-ethiek --- #GGSB: Euthanasie --- #GGSB: Fundamentele moraal --- #GGSB: Gezondheidszorg --- #GGSB: Seksualiteit --- #GGSB: Zelfdoding --- #gsdb5 --- 241.63*6 --- 241.63*6 Theologische ethiek: psychisch welzijn --- Theologische ethiek: psychisch welzijn --- Mental health services ethics --- Medical ethics --- Behavioral health care --- Mental health care --- Psychiatric care --- Psychiatric services --- Medical care --- Moral and ethical aspects --- christianisme --- ethique (aspects ethiques) --- santé mentale (soins de santé mentale, maladie mentale) --- personalisme --- 615 --- 361.05 --- Geestelijke volksgezondheid. Alcohol. Drugs. Narcotica. Seksueel leven--(hygiëne en gezondheidszorg) --- Ethiek --- Psychiatrische verpleegkunde --- Seksualiteit --- Zelfmoord --- Relaties --- Palliatieve zorgen --- Hulpverlening --- christelijke zingeving


Book
En de mens schiep de mens : medische (r)evolutie en ethiek.
Authors: ---
ISBN: 9028912886 Year: 1992 Publisher: Kapellen Pelckmans

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

"Mag wat kan? Of kan alleen maar wat mag? "Dat deze vragen nù meer gesteld worden dan ooit tevoren, mag ons niet verwonderen: sinds de jaren '70 worden we geconfronteerd met een ware doorbraak van de technologische mogelijkheden. Uitmaken wat de mens ten goede komt en wat niet lijkt een haast onmogelijke opgave. In dit boek wordt de medische revolutie aangevoerd als model voor de technologische vooruitgang van onze tijd. Revolutionaire voortplantingstechnieken, het wegnemen en overplanten van organen, methoden om het leven te verlengen enz... komen voortdurend in het nieuws en lokken heel wat discussie uit. Het is van belang dat de maatschappij een grondige reflectie maakt op deze medische revolutie: de wetenschap maakt deel uit van de samenleving en moet in de referentiekader haar onderzoek plaatsen. Zo rijst de vraag naar de prioriteiten. Moet de medische wetenschap zich nu per se bezighouden met de dure voortplantingstechnieken, het scheppen van nieuw leven, of zijn er andere prioriteiten? Om hierover als maatschappij te kunnen oordelen, is degelijke informatie van essentieel belang. Enkel dan is men in staat de spitstechnologie en de medische revolutie hun ware plaats te geven. Dit boek wil hiertoe een bijdrage leveren.

Keywords

Ethique philosophique --- Geneeskunde --- Médecine --- Wijsgerige ethiek --- Ethics --- Bioethics --- Fertilization in vitro. --- medical --- Ethics, Medical. --- Bioethics. --- Fertilization in Vitro. --- 174.2 --- 241.63*5 --- arts-patiëntrelatie --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- vruchtbaarheid (fertiliteit, onvruchtbaarheid, steriliteit) --- transplantatie (orgaantransplantatie, weefseltransplantatie, allocatie van organen, donorschaarste) --- aids (HIV) --- levenseinde (einde van het leven, levenseindebeslissing) --- Academic collection --- #GBIB:CBMER --- moraal --- 603.1 --- Ethiek --- Medische ethiek --- Fertilizations in Vitro --- In Vitro Fertilization --- Test-Tube Babies --- Test-Tube Fertilization --- Babies, Test-Tube --- Baby, Test-Tube --- Fertilization, Test-Tube --- Fertilizations, Test-Tube --- In Vitro Fertilizations --- Test Tube Babies --- Test Tube Fertilization --- Test-Tube Baby --- Test-Tube Fertilizations --- Ectogenesis --- Genetic Engineering --- Insemination, Artificial --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek) genetische experimenten transplantatie eugenetica --- relation médecin-patient --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- fertilité (infertilité, sterilité) --- transplantation (transplantation d'organes, transplantation de tissus humains, greffe d'organes, pénurie d'organes, allocation d'organes) --- sida (VIH) --- fin de vie (décision de fin de vie) --- ethics --- 241.63*5 Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek) genetische experimenten transplantatie eugenetica --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- medical. --- Medical. --- #GBIB:SMM --- #GGSB: Bio-ethiek --- #GGSB: Medische ethiek --- #GGSB: Deontologie --- #GROL:SEMI-241.63*2 --- #gsdb5 --- 17 --- 614.22 --- 179.7 --- $?$88/9 --- Z17.02 --- Z612.63 --- Z612.67 --- Z++89/10 --- beroepsethiek --- aids (Acquired Immune Defcience Syndrome, hiv, humaan immunodeficiëntievirus) --- arts-patiënt relatie (patiënt-arts-relatie) --- bio-ethiek --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- euthanasie --- fertiliteit (fertiliteitsstoornissen, infertiliteit, vruchtbaarheid) --- geboorteregeling (anticonceptie) --- orgaandonor --- stervensbegeleiding --- 241.63 --- ethiek --- 241.63*5 Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek); genetische experimenten; transplantatie; eugenetica --- Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek); genetische experimenten; transplantatie; eugenetica --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- deontologie --- 243.3 --- General ethics --- Biotechnology --- Human medicine --- Professional ethics. Deontology --- transplantaties --- arts-patiënt relatie --- orgaandonoren --- voortplanting (mensen) --- AIDS (acquired immune deficiency syndrome) --- medische ethiek --- Hulpwetenschappen --- Ethiek en religie. --- Beroepsethiek. Deontologie --- Algemene ethiek --- Menselijke geneeskunde --- Biotechnologie --- Fertilization in Vitro

Listing 1 - 5 of 5
Sort by