Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Book
Finnish lessons : wat Nederland kan leren van het Finse onderwijs
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789081748438 Year: 2013 Publisher: Helmond OMJS (Onderwijs Maak Je Samen)

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Schets van de onderwijsvernieuwing in Finland, waar de focus al dertig jaar ligt op professionalisering van leerkrachten: zonder uitzondering wetenschappelijk opgeleid (ook de leraren op de basis- en middelbare school). Tijdens de beroepsuitoefening blijven leraren studeren, onderzoek uitvoeren en daarmee bijdragen aan de ontwikkeling van hun vakgebied. Scholen mogen alleen worden geleid door ervaren onderwijskundige professionals met een wetenschappelijke opleiding in onderwijsadministratie en leiderschap.


Book
Motiverend coachen in de sport
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789462927179 Year: 2017 Volume: *1 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Kinderen zijn van nature actief. Ze scheppen er intens plezier in om te bewegen en in de sportclub zijn ze doorgaans erg leergierig om bij te leren en zich te ontwikkelen. Tegelijk zijn er ook kinderen die opgeven als het moeizaam gaat en zelfs afhaken uit de sportclub. Sportcoaches doen er dan ook goed aan de natuurlijke bron van motivatie bij kinderen aan te wakkeren, zodat ze graag naar de sportclub blijven komen, gedreven zijn om hun eigen leerproces in handen nemen en veerkrachtig leren omgaan met tegenslagen. Op basis van de Zelf-Determinatietheorie betogen de auteurs in dit boek dat sportcoaches een dergelijke motiverende rol kunnen opnemen door tegemoet te komen aan de vitamines voor groei van sporters, met name, hun psychologische behoeftes aan autonomie, relationele verbondenheid en competentie. Het boek nodigt elke sportcoach uit tot zelfrelflectie en bevat talrijke authentieke voorbeelden uit de dagelijkse coachpraktijk, verweven met relevant wetenschappelijk onderzoek. Er worden concrete aanbevelingen gedaan over hoe sportcoaches tijdens de training, in wedstrijdverband en binnen hun meer opvoedkundige en vormende rol motiverend kunnen handelen. Thema?s zoals de (de)motiverende rol van keuze en feedback, het motiverend stellen van grenzen en de impact van druk komen aan bod. Doorheen het boek wordt duidelijk dat als sportcoaches investeren in de vitamines voor groei, dit niet enkel de ontwikkeling van hun sporters ten goede komt, maar ook hun eigen coachplezier. Coaches die zich de kunst van het motiveren trachten eigen te maken, zullen daar dus ook zelf de vruchten van plukken!


Book
Sporen van Reggio : een introductie in de sporen-pedagogiek
Authors: --- ---
ISBN: 9789066658929 Year: 2007 Publisher: Amsterdam SWP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Vanaf zijn geboorte is ieder kind competent, krachtig en intelligent en beschikt over wel honderd talen om met zijn omgeving te kunnen communiceren. Kinderen groeien op in een gemeenschap van mensen en vanaf het allereerste moment zijn zij gericht op interactie en communicatie met de mensen in hun omgeving. Ze zijn nieuwsgierig en leergierig en ze benaderen hun wereld met al hun zintuigen en vermogens. Ze ontwikkelen gedachten, ideeën en fantasieën. Zij maken verbindingen tussen hun ideeën, vormen theorieën en maken plannen. Jonge kinderen zijn onderzoekers en makers: zij geven vorm aan hun eigen ontwikkeling. Natuurlijk zijn kinderen daarvoor ook afhankelijk van de zorg en aandacht van de volwassenen om hen heen. Want al zijn hun vermogens nog zo groot en zijn hun ideeën en plannen nog zo betekenisvol, ze hebben volwassenen nodig die zich in hen verdiepen, naar hen kijken en luisteren. Professionals die aansluiten bij de onderzoeksvragen van de kinderen en hen ruimte en materialen bieden.Deze gedachten vormen de kern van het werk in Reggio Emilia en zijn de inspiratiebron voor SPOREN, de pedagogiek voor kinderen van nul tot zeven die de Stichting Pedagogiekᆲontwikkeling 0-7 ontwikkelde. Tien jaar geleden introduceerde Pedagogiek 0-7 de Reggio Emilia benadering in Nederland door de tentoonstelling en conferentie De kinderen van Reggio in het Stedelijk Museum Amsterdam. Daarna werkte Stichting Pedagogiek 0-7 binnen onderzoeksprojecten aan de vertaling van het dachtegoed van Reggio Emilia voor de Nederlandse praktijk in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen. Dit boek introduceert de Sporen-pedagogiek. Het is een boek vol theorieën, praktijken, geschiedenissen, gedachten en ideeën. Een bundeling van beelden en verhalen van de kinderen en volwassenen die tien jaar met elkaar samenwerkten aan de ontwikkeling van SPOREN. Vanaf zijn geboorte is ieder kind competent, krachtig en intelligent en beschikt over wel honderd talen om met zijn omgeving te kunnen communiceren. Kinderen groeien op in een gemeenschap van mensen en vanaf het allereerste moment zijn zij gericht op interactie en communicatie met de mensen in hun omgeving. Ze zijn nieuwsgierig en leergierig en ze benaderen hun wereld met al hun zintuigen en vermogens. Ze ontwikkelen gedachten, ideeën en fantasieën. Zij maken verbindingen tussen hun ideeën, vormen theorieën en maken plannen. Jonge kinderen zijn onderzoekers en makers: zij geven vorm aan hun eigen ontwikkeling. Natuurlijk zijn kinderen daarvoor ook afhankelijk van de zorg en aandacht van de volwassenen om hen heen. Want al zijn hun vermogens nog zo groot en zijn hun ideeën en plannen nog zo betekenisvol, ze hebben volwassenen nodig die zich in hen verdiepen, naar hen kijken en luisteren. Professionals die aansluiten bij de onderzoeksvragen van de kinderen en hen ruimte en materialen bieden. Deze gedachten vormen de kern van het werk in Reggio Emilia en zijn de inspiratiebron voor SPOREN, de pedagogiek voor kinderen van nul tot zeven die de Stichting Pedagogiek¬ontwikkeling 0-7 ontwikkelde. Tien jaar geleden introduceerde Pedagogiek 0-7 de Reggio Emilia benadering in Nederland door de tentoonstelling en conferentie De kinderen van Reggio in het Stedelijk Museum Amsterdam. Daarna werkte Stichting Pedagogiek 0-7 binnen onderzoeksprojecten aan de vertaling van het gedachtegoed van Reggio Emilia voor de Nederlandse praktijk in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen. Dit boek introduceert de Sporen-pedagogiek. Het is een boek vol theorieën, praktijken, geschiedenissen, gedachten en ideeën. Een bundeling van beelden en verhalen van de kinderen en volwassenen die tien jaar met elkaar samenwerkten aan de ontwikkeling van SPOREN. (Bron: covertekst)


Multi
Onderwijsprofessionaliteit en regelgeving : een onderzoek naar de randvoorwaarden voor de erkenning en ontwikkeling van professionaliteit van leraren
Author:
ISBN: 9789054876397 Year: 2009 Publisher: Brussel UPA

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit proefschrift is geen juridisch traktaat. De focus van het werk is in essentie interdisciplinair. Het Onderzoek start vanuit een verkenning van de onderwijskundige invulling van het begrip professionaliteit en een analyse van het relevante juridische kader. Het is een onderwijskundig doctoraat met als doelstelling aanbevelingen te ontwikkelen voor optimale onder wijsregelgeving en schoolmanagement. Het perspectief van de eindgebruiker van de aanbevelingen die in deze studie worden ontwikkeld staat centraal: overheden, bestuursorganen, directies, schoolbeleidsorganen, inspectie, pedagogische begeleidingsdiensten, decretale mentoren, evaluatoren en leraren... Omwille van dit perspectief wordt enkel juridisch jargon gehanteerd waar dit nodig is voor een correcte en accurate duiding van begrippen met een specifieke juridische betekenis. De verklaring wordt telkens gegeven in de tekst.


Book
Vitamines voor groei : ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie theorie.
Authors: ---
ISBN: 9789462922860 Year: 2015 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De ontwikkeling van kinderen en jongeren staat in onze snel evoluerende maatschappij onder druk. Het is voor kinderen niet vanzelfsprekend om een stevig verankerd intern kompas op te bouwen dat hun persoonlijke interesses en overtuigingen weerspiegelt. Ook ouders worden op de proef gesteld om hun kinderen te ondersteunen bij hun ontwikkeling.In dit boek betogen de auteurs, op basis van de Zelf-Determinatie Theorie, dat de psychologische behoeftes aan autonomie, competentie en verbondenheid de cruciale vitamines zijn voor groei. Door in deze vitamines te voorzien voeden ouders, leerkrachten en hulpverleners de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wanneer echter deze behoeftes ondermijnd worden, vertraagt hun groei en wordt psychopathologie in de hand gewerkt. De auteurs lichten toe hoe kinderen die deze vitamines krijgen nieuwsgierig en geboeid door het leven gaan. Bovendien luisteren ze eerder uit vrije wil dan omdat het moet. De auteurs besteden eveneens aandacht aan de manier waarop ouders, maar ook hulpverleners, een motiverende rol kunnen spelen in de opvoeding en hoe ze in deze broodnodige vitamines van groei voor hun kroost kunnen voorzien.Vitamines voor groei is in de eerste plaats een handboek, maar het beoogt ook een naslagwerk te zijn voor iedereen die betrokken is in het stimuleren van de groei van kinderen en jongeren. Het boek kan dan ook een bron van inspiratie zijn voor ouders, leerkrachten en hulpverleners.

Keywords

opvoedingsstijlen --- Accomplissement de soi (Psychologie) --- Actualización de sí mismo (Psicología) --- Développement personnel (Psychologie) --- Growth [Personal ] --- Personal growth --- Plénitude (Morale) --- Réalisation de soi (Psychologie) --- Réalisation de soi -- Méthodes --- Réalisation personnelle (Psychologie) --- Self-actualization (Psychology) --- Self-improvement --- Self-realization (Psychology) --- Zelfactualisering (Psychologie) --- Zelfrealisatie (Psychologie) --- Épanouissement de soi (Psychologie) --- Jeugdpsychologie --- 416.1 --- Ontwikkelingspsychologie(Kinderpsychologie, Jeugdpsychologie) --- Opvoeding (Pedagogie) --- Zelf-determinatie --- ontwikkelingspyschologie --- welbevinden --- Zelf-determinantie --- zelf-determinatie --- Algemene kinder- en jeugdpsychologie --- algemene kinder- en jeugdpsychologie --- Ontwikkelingspsychologie ; kinderen --- Ontwikkelingspsychologie ; kinderen. --- zelf-determinatie theorie --- opvoeding --- Ontwikkelingspsychologie (levenslooppsychologie) --- Kinderpsychologie --- Opvoeding --- identiteitsontwikkeling --- #KVHB:Opvoeding --- #KVHB:Ontwikkelingspsychologie --- Ontwikkelingspsychologie --- Motivatie --- Autonomie --- Verbondenheid --- kinderpsychologie --- jeugdpsychologie --- ontwikkelingspsychologie --- 37 --- jongeren --- kinderen --- Developmental psychology --- Educational systems. Teaching systems --- autonomie --- motivatie --- Ontwikkelingspsychologie ; jongeren --- PXL-Education 2016 --- opvoedingsondersteuning --- sociale psychologie


Book
Elders verworven competenties : vergelijkende studie van systemen voor erkenning in Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Finland. Met bijzondere aandacht voor de relatie met het onderwijssysteem
Authors: ---
ISBN: 9044112279 Year: 2002 Publisher: Leuven/Apeldoorn Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De school is nog steeds de leerplaats bij uitstek.Maar ook buiten de schoolmuren valt heel wat te leren, een leven lang. In onze maatschappij ontwikkelen zich nieuwe ideeën over leren. Zo groeit de waardering voor kennis en ervaring die niet op school is verworven. Meteen rijst de vraag of die elders verworven competenties tastbaar gemaakt kunnen worden. Hoe kun je kennis en kunde die iemand niet met een diploma kan bewijzen, toch (h)erkennen en valoriseren? Een aantal Europese landen heeft een eigen systeem om elders verworven competenties te erkennen. Een vergelijking van de Duitse, Nederlandse, Britse, Franse en Finse aanpak is in de evc-discussie dan ook bijzonder relevant.

Keywords

Education and state --- Education --- Educational evaluation --- EVC. --- Lerarenopleiding --- Permanente vorming. --- Standards --- Algemeen. --- beroepsopleiding --- Personnel management --- Educational systems. Teaching systems --- onderwijsonderzoek --- vergelijkende pedagogiek --- accreditatie --- competenties --- certificatie --- Research on teaching --- assessments (onderwijs) --- Adult education. Lifelong learning --- competentie --- competitief management --- europees recht --- kwaliteitsysteemcertificatie --- onderwijsvormen --- 378.2 --- Competenties --- Diploma's --- Hoger onderwijs --- Kwaliteitszorg --- Procedures --- Standaarden --- 452 )* ONDERWIJS - OVERIGE LANDEN --- Duitsland --- elders verworven competenties --- EVC-systeem --- Finland --- Frankrijk --- Groot-Brittannië --- Nederland --- onderwijssystemen --- 658.3 competenties --- 450.2 --- EVC --- 032168.jpg --- Elders verworven competenties --- 331.36 --- 331.5 --- 351.83 --- 374.7 --- 378 --- 452.2 --- 489.3 --- 489.4 --- 908 --- arbeidsmarkt --- België --- Europa --- EVC (elders verworven competenties) --- EVC erkenning verworven competenties --- hoger onderwijs --- leren --- levenslang leren --- onderwijs --- onderwijsbeleid --- politieke sociologie --- tewerkstellingsbeleid --- volwasseneneducatie --- #SBIB:316.334.1O211 --- #SBIB:316.334.1O243 --- Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt 371:331 --- Beroepskwalificaties 331.543 --- Beroepsopleiding 377 --- EG / Europese Unie 339.543EC/EU --- OESO / OCDE / OECD 339.92OECD --- Onderwijs 37 --- 712 Onderwijs voor volwassenen --- 736 Diploma's --- #A0204A --- 374.7 Education permanente. Permanent education. Volksontwikkeling. Vormingswerk voor volwassenen nen --- Education permanente. Permanent education. Volksontwikkeling. Vormingswerk voor volwassenen nen --- Children --- Education, Primitive --- Education of children --- Human resource development --- Instruction --- Pedagogy --- Schooling --- Students --- Youth --- Civilization --- Learning and scholarship --- Mental discipline --- Schools --- Teaching --- Training --- Education policy --- Educational policy --- State and education --- Social policy --- Endowment of research --- Educational assessment --- Educational program evaluation --- Evaluation research in education --- Instructional systems analysis --- Program evaluation in education --- Self-evaluation in education --- Evaluation --- (zie ook: certificatie) --- loopbaanontwikkeling. training, scholing op het werk --- Arbeidsmarkt. Werkgelegenheid --- Overheidsbeleid ten aanzien van werk en werkgelegenheid. Toezicht op de sociale wetgeving --- Hoger onderwijs. Academische studies. Universiteiten --- Onderwijs overige landen, organisatie --- Politiek, wetgeving en organisatie (hoger onderwijs) --- Didactiek (hoger onderwijs) --- Onderwijsbeleid: internationaal --- Onderwijsorganisatie: volwassenenvorming --- Government policy --- onderzoek --- Vaardigheden --- Ervaringsleren --- Levenslang leren --- Onderwijs --- 374.7 Volksontwikkeling. Vormingswerk voor volwassenen --- Volksontwikkeling. Vormingswerk voor volwassenen --- 374.7 Education and training out of school. Further education for adults --- Education and training out of school. Further education for adults

Listing 1 - 6 of 6
Sort by