Listing 1 - 10 of 17 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Belgisch raadgevend comité voor bio-ethiek : adviezen 1996-2000
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9044110543 Year: 2001 Publisher: Leuven : Garant,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze publicatie bundelt de adviezen van het Comité, uitgebracht tijdens de periode 1996-2000, bisvragen gesteld door ministers, parlementsvoorzitters of instellingen -en dit i. v.m. diverse actuele bio-ethische problemen. Het zijn uitvoerige en goed onderbouwde documenten, met een blijvende actualiteitswaarde. Ook de ledenlijst van het Comité, het huishoudelijk reglement, activiteitenverslagen e.d. zijn in het boek opgenomen. Inoudsopgave Adviezen betreffende: Wenselijkheid van een wettelijke regeling van euthanasie -Verdrag Mensenrechten en Biogeneeskunde van de Raad van Europa -Geslachtskeuze Probleem van de clandestiene bevallingen van moeders in noodsituatie en de opportuniteit om deze problematiek wettelijk te regelen -Juridische beschenning van biotechnologische uitvindingen -Nonnen voor de optimalisering van het aanbod en van de werkingscriteria van de centra voor in-vitrofertilisatie -Toegang tot de zorgverstrekking -Problematiek van de sterilisatie van mentaal gehandicapte personen -Levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwamen -Reproductief menselijk klonen -Wegnemen van organen en weefsels bij gezonde, levende personen, met het oog op transplantatie -Juridische bescherming van biotechnologische uitvindingen -Activiteitenverslag van de Plaatselijke Ethische Comités -Evaluatie voor onderzoeksprotocollen door een Ethisch Comité -Activiteitenverslag 1996-1999 van het Comité -Administratieve documenten.


Book
15 jaar Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek : Terugblik en perspectieven
Authors: ---
ISBN: 9789401403146 Year: 2012 Publisher: Lannoo


Book
Verpleegkundige excellentie : verpleegkunde tussen praktijk en ethiek
Authors: ---
ISBN: 9789036812726 Year: 2016 Publisher: Houten Bohn stafleu

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

het begin van de 21e eeuw blijven profileren als 'daadgeworden bekommeris' voor de hulpbehoevende medemens? Hoe verhoudt verpleegkunde zich tot haar traditie, de technologie en het ethisch debat in onze samenleving? Hoe kijken andere hulpverleners uit de gezondheidszorg zoals artsen, beleidsverantwoordelijken, pastores, docenten, ethici aan tegen de verpleegkunde als 'zorgzame praktijk'? In het eerste deel wordt getracht vanuit een meer theoretische benadering een eigen visie over verpleegkundige ethiek te ontwikkelen. De ethische betekenis van de verpleegkundige praktijk wordt vanuit verschillende invalshoeken beschreven. In het tweede deel staat de dialoog tussen theorie en praktijk centraal. Vanuit verschillende posities en functies in de gezondheidszorg wordt nagedacht over de ethische betekenis van de verpleegkunde. In het derde deel wordt een aantal verpleegdilemma's uit de dagelijkse praktijk besproken. Verpleegkundige excellentie nodigt u uit mee te denken over wat 'meer' is in de zorg. Het boek is gericht op het ruime publiek van verpleegkundigen en geïnteresseerden in de verpleegkundige ethiek en meer in het bijzonder leidinggevenden, docenten en (verpleegkundige) leden van commissies voor medische ethiek.


Multi
De feiten over biopiraterij
Author:
ISBN: 9056374613 9789056374617 Year: 2004 Publisher: Rotterdam Lemniscaat

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Beschouwing over de mogelijke effecten van octrooien op biologische processen en gemeenschappelijke kennis, vooral in de derdewereldlanden.


Book
De mooie beloften van de biotechnologie.
Author:
ISBN: 9058263886 9085710332 Year: 2006 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Bio-ethiek. --- biotechnologie --- groene chemie --- groene biotechnologie --- Biotechnology --- Bio-ethiek --- Biotechnologie --- #GGSB: Bio-ethiek --- C1 --- C6 --- armoede --- bio-ethiek --- biomedische wetenschappen --- toekomst --- voedselproductie (x) --- voortplanting --- ziekten --- 575 genetica --- 575.08:577.21 ggo's --- 575.113 genen --- 615 geneesmiddelen --- 641./.3 voeding --- 66.098 biotechnologie --- 094 Biologie --- 57.08 --- 573.9 --- 577.1 --- 579.66 --- biologie --- biologische wapens --- genen --- genetisch gewijzigd voedsel --- genetische manipulatie --- gentechnologie --- gentherapie --- klonen --- maatschappelijke ontwikkelingen --- nanobiotechnologie --- nanotechnologie --- plantenbiotechnologie --- stamcellen --- technologie en samenleving --- voedingsmiddelentechnologie --- Farmacogenetica --- Genetica (erfelijkheidsleer) --- Genetische manipulatie --- Gentherapie --- Stamcellen --- Stamceltransplantatie --- Terrorisme --- Voedselproblematiek --- 632.2 --- Akkerbouw (lt) --- biotechnologie (lt) --- 570 --- 66.098 --- DNA --- armoede (kansarmoede) --- geneesmiddelen --- genetica --- honger --- terrorisme --- voedingshygiëne (voedingsgewoonten) --- biologisch wapen --- geneesmiddel --- genetisch gemanipuleerd voedsel --- stamcelonderzoek --- transgene plant --- S2006779.JPG --- Kerken en religie --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- Biologische technieken, experimentele methoden en uitrusting in het algemeen --- .chemische basis van leven. biochemie en bio-organische chemie in het algemeen --- industriële en chemische microbiologie --- 60


Book
Allen gedopeerd? Ethiek van de 'verbeter'-geneeskunde
Authors: --- ---
ISBN: 9789020977851 Year: 2008 Publisher: Leuven LannooCampus


Book
Zorg op de grens.
Author:
ISBN: 9059312880 Year: 2004 Publisher: Utrecht Lemma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het sterven van een oude vriend: een verhaal;Deel I Theorie;1. Palliatieve zorg in maatschapplijk perspectief;2. Ethiek in de spanning tussen systeem en leefwereld;3. Ethiek in de praktijk: communicatie tussen systeem en leefwereld;Deel II Praktijk;4. Ethiek als bron of ethiek onder druk;5. Ontegraal Zorg Overleg als vorm van moreel beraad;6. Ethisch kwaliteitsbeleid: sedatie


Book
Waarden in dialoog : ethiek in de zorg
Authors: ---
ISBN: 9789401417051 Year: 2014 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Waarden in dialoog biedt een praktisch toepasbaar en theoretisch gefundeerd model voor ethiek in de zorg, dat gegroeid is vanuit praktijkervaring en studie. Eerst wordt het fundament van ethiek gelegd in de zorgrelatie en in een relationeel personalisme. Daaruit volgen drie pijlers van ethiek, namelijk waarden, dialoog en grondhoudingen. Deze hangen nauw met elkaar samen: de zorgverleners evalueren waarden in dialoog en vanuit grondhoudingen. De waarden staan op het spel in de dialoog en treden met elkaar in dialoog. Dit wordt samengebracht in een synthese met een ethische theorie en een praktisch model voor ethische reflectie. Dit model is de basis voor een aantal toepassingen. Daarin staat de samenwerking tussen de betrokkenen als relationeel gebeuren centraal. Er is samenwerking tussen zorgverleners in een team of een netwerk, wat onvermijdelijk zijn grenzen vindt in menselijke tekortkomingen. Er is ook samenwerking tussen de zorgvrager, de naastbetrokkenen en de zorgverleners, waarbij gepleit wordt voor ethische dialoog. Maar ook deze samenwerking botst op haar grenzen bij de toepassing van vrijheidsbeperking en dwang. Een belangrijke voorwaarde voor elke vorm van samenwerking is het zorgvuldig omgaan met informatie en met het beroepsgeheim. (bron: covertekst)

Future human evolution : eugenics in the twenty-first century.
Authors: --- ---
ISBN: 1557791546 9781557791542 Year: 2006 Publisher: Schuylkill Haven Hermitage

Listing 1 - 10 of 17 << page
of 2
>>
Sort by