Listing 1 - 10 of 17 << page
of 2
>>
Sort by

Book
15 jaar Raadgevend comité voor bio-ethiek : Terugblik en perspectieven.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789401403146 Year: 2012 Publisher: Tielt LannooCampus


Book
Belgisch raadgevend comité voor bio-ethiek : adviezen 1996 - 2000.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In het eerste deel van dit boek is de integrale tekst van de eerste 12 adviezen van het comité opgenomen. In het tweede deel wordt een synthese gemaakt van de activiteiten van de lokale commissies voor medische ethiek, werkzaam in ziekenhuizen en universiteiten. In het laatste deel is het algemeen activiteitenverslag van het Comité gedurende de eerste mandaatperiode opgenomen.


Book
Belgisch raadgevend comité voor bio-ethiek : de adviezen 2005-2009.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek is de officiële Belgische instantie die adviezen dient uit te brengen over de vragen die rijzen bij de nieuwe technologieën op het vlak van de gezondheid. Dit boek bevat de integrale tekst van de zeventien adviezen die door het Comité gedurende zijn derde mandaat (sinds 21 april 2005 tot 20 april 2009) werden uitgebracht. De adviezen fungeren als oriëntaties voor de parlementaire en ministeriële besluitvorming. Soms adviseert het Comité ook lokale commissies voor medische ethiek, tenminste als ze daarvoor een verzoek tot het comité hebben gericht. Deze adviezen zijn voor vele doeleinden bruikbaar: onderwijs, vorming, organisatie van medische praktijk, maatschappelijke ethische reflectie e.d. Ze bieden alle een duidelijk beeld van de ethische debatten in België rondom een grote verscheidenheid van medische thema's.


Book
Verpleegkundige excellentie : verpleegkunde tussen praktijk en ethiek
Authors: ---
ISBN: 9789036812726 Year: 2016 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een vernieuwende uitgave over verpleegkundige ethiek. Vele maatschappelijke en verpleegkundige evoluties maken het noodzakelijk dat duidelijke oriëntaties aangereikt worden over 'goede zorg' en 'excellente verpleegkunde'. Hoe kan de verpleegkundige zich aan het begin van de 21e eeuw blijven profileren als 'daadgeworden bekommeris' voor de hulpbehoevende medemens? Hoe verhoudt verpleegkunde zich tot haar traditie, de technologie en het ethisch debat in onze samenleving? Hoe kijken andere hulpverleners uit de gezondheidszorg zoals artsen, beleidsverantwoordelijken, pastores, docenten, ethici aan tegen de verpleegkunde als 'zorgzame praktijk'? In het eerste deel wordt getracht vanuit een meer theoretische benadering een eigen visie over verpleegkundige ethiek te ontwikkelen. De ethische betekenis van de verpleegkundige praktijk wordt vanuit verschillende invalshoeken beschreven. In het tweede deel staat de dialoog tussen theorie en praktijk centraal. Vanuit verschillende posities en functies in de gezondheidszorg wordt nagedacht over de ethische betekenis van de verpleegkunde. In het derde deel wordt een aantal verpleegdilemma's uit de dagelijkse praktijk besproken. Verpleegkundige excellentie nodigt u uit mee te denken over wat 'meer' is in de zorg. Het boek is gericht op het ruime publiek van verpleegkundigen en geïnteresseerden in de verpleegkundige ethiek en meer in het bijzonder leidinggevenden, docenten en (verpleegkundige) leden van commissies voor medische ethiek.


Multi
De feiten over biopiraterij
Authors: --- ---
ISBN: 9056374613 9789056374617 Year: 2004 Publisher: Rotterdam Lemniscaat

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Beschouwing over de mogelijke effecten van octrooien op biologische processen en gemeenschappelijke kennis, vooral in de derdewereldlanden.


Book
De mooie beloften van de biotechnologie.
Author:
ISBN: 9058263886 9085710332 9789058263889 Year: 2006 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Milieuvriendelijke varkens en gekloonde troeteldieren, onbeperkte groene energie uit gewijzigde bacteriën, super-voedselgewassen tegen honger in de derde wereld, genezende genen tegen kanker en andere kwalen, wijn zonder hoofdpijn, je eigen designerbaby. De biotechnologie maakt het allemaal mogelijk. Maar er is een keerzijde: gewijzigde gewassen ontkomen gemakkelijk aan controle, gevaarlijke virussen en bacteriën kunnen ontsnappen uit laboratoria of met kwade opzet worden verspreid. En is het vlees van gekloonde koeien of gewijzigde varkens en vissen wel gezond? Hoe gevaarlijk is gendoping voor atleten? Zijn stamcellen wel zo ongevaarlijk? Kim De Rijck, Bio-ingenieur en wetenschapsjournalist van de Vlaamse kwaliteitskrant De Standaard, legt uit hoe de biotechnologie onze wereld verandert en wat de gevolgen zijn voor mens, dier, plant en milieu. Onbevooroordeeld. En met veel verrassende voorbeelden.

Keywords

Bio-ethiek. --- biotechnologie --- groene chemie --- groene biotechnologie --- Biotechnology --- Bio-ethiek --- Biotechnologie --- #GGSB: Bio-ethiek --- C1 --- C6 --- armoede --- bio-ethiek --- biomedische wetenschappen --- toekomst --- voedselproductie (x) --- voortplanting --- ziekten --- 575 genetica --- 575.08:577.21 ggo's --- 575.113 genen --- 615 geneesmiddelen --- 641./.3 voeding --- 66.098 biotechnologie --- 094 Biologie --- 57.08 --- 573.9 --- 577.1 --- 579.66 --- biologie --- biologische wapens --- genen --- genetisch gewijzigd voedsel --- genetische manipulatie --- gentechnologie --- gentherapie --- klonen --- maatschappelijke ontwikkelingen --- nanobiotechnologie --- nanotechnologie --- plantenbiotechnologie --- stamcellen --- technologie en samenleving --- voedingsmiddelentechnologie --- Farmacogenetica --- Genetica (erfelijkheidsleer) --- Genetische manipulatie --- Gentherapie --- Stamcellen --- Stamceltransplantatie --- Terrorisme --- Voedselproblematiek --- 632.2 --- Akkerbouw (lt) --- biotechnologie (lt) --- 570 --- 66.098 --- DNA --- armoede (kansarmoede) --- geneesmiddelen --- genetica --- honger --- terrorisme --- voedingshygiëne (voedingsgewoonten) --- biologisch wapen --- geneesmiddel --- genetisch gemanipuleerd voedsel --- stamcelonderzoek --- transgene plant --- S2006779.JPG --- Kerken en religie --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- Biologische technieken, experimentele methoden en uitrusting in het algemeen --- .chemische basis van leven. biochemie en bio-organische chemie in het algemeen --- industriële en chemische microbiologie --- 60 --- Klonen --- Biologische wapens --- Microtechniek --- Genetische doping --- Genetisch onderzoek --- Provincie West-Vlaanderen


Book
Zorg op de grens.
Author:
ISBN: 9059312880 Year: 2004 Publisher: Utrecht Lemma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het sterven van een oude vriend: een verhaal;Deel I Theorie;1. Palliatieve zorg in maatschapplijk perspectief;2. Ethiek in de spanning tussen systeem en leefwereld;3. Ethiek in de praktijk: communicatie tussen systeem en leefwereld;Deel II Praktijk;4. Ethiek als bron of ethiek onder druk;5. Ontegraal Zorg Overleg als vorm van moreel beraad;6. Ethisch kwaliteitsbeleid: sedatie

Future human evolution : eugenics in the twenty-first century.
Authors: --- --- ---
ISBN: 1557791546 9781557791542 Year: 2006 Publisher: Schuylkill Haven Hermitage


Book
Allen gedopeerd? : ethiek van de 'verbeter'-geneeskunde.


Book
Recht en bio-ethiek.
Author:
ISBN: 9789401408820 Year: 2012 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zonder in technische details te vervallen, geeft dit boek aan niet-juridisch geschoolde lezers de noodzakelijke inzichten om, in versterkt vertrouwen, zorg voor de gezondheid te geven en te ontvangen.

Keywords

Gezondheidsrecht --- Medische ethiek --- Bioethanol --- Kunstmatige inseminatie --- Embryotransplantatie --- Informed consent --- Inzagerecht --- Wilsonbekwaamheid --- Gedwongen opname (dwangbehandeling) --- Verzekeringsgeneeskunde (medische keuring) --- Arbeidsgeneeskunde (bedrijfsgeneeskunde) --- Mst (medisch schooltoezicht) --- Orgaandonor (donor) --- patiëntenrecht (gez) --- medische ethiek (gez) --- 614.253.83 --- Rechten en plichten van patiënten. Verantwoordelijkheid van de arts voor de behandeling. Veronachtzaming van de patiënt. Nalaten van behandeling. Afwijzing van behandeling --- Bio-ethiek --- Bioethics. --- Ethics, Medical. --- Legislation, Medical. --- Jurisprudence. --- Academic collection --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- recht (wetgeving, rechtspraak, rechtsbeginselen, juridische aspecten, aansprakelijkheid) --- Recht --- Patiëntenrecht --- Preventie --- Geestelijke gezondheidszorg --- België --- Eerstelijnsgezondheidszorg --- Toxicomanie (verslaving) --- Palliatieve zorgen (terminale zorgen) --- Euthanasie --- Research (onderzoek) --- Beroepsgeheim --- Privacy --- Klachtenbehandeling --- 601.7 --- ethiek --- patiëntenrecht --- Constitutional Law --- Court Decision --- Law --- Legal Aspects --- Legal Obligations --- Legal Status --- State Interest --- Litigation --- Medical Jurisprudence --- Aspect, Legal --- Aspects, Legal --- Constitutional Laws --- Court Decisions --- Decision, Court --- Decisions, Court --- Interest, State --- Interests, State --- Jurisprudence, Medical --- Law, Constitutional --- Laws --- Laws, Constitutional --- Legal Aspect --- Legal Obligation --- Litigations --- Obligation, Legal --- Obligations, Legal --- State Interests --- Status, Legal --- Defamation --- Lawyers --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- Medical Legislation --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- droit (aspects juridiques, législation, jurisprudence, principes de droit, responsabilité) --- ethics --- legislation & jurisprudence --- bio-ethiek --- recht --- Professional ethics. Deontology --- gezondheidszorg --- Medical law --- Hygiene. Public health. Protection --- Belgium --- Legislation, Medical --- Jurisprudence

Listing 1 - 10 of 17 << page
of 2
>>
Sort by