Listing 1 - 10 of 55 << page
of 6
>>
Sort by

Book
De Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag : Gezondheidswetgeving in de praktijk
Authors: ---
ISBN: 9789031366316 Year: 2008 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006 betekende een drastische wijziging van het zorgstelsel in Nederland. Twee jaar later kan worden gesteld dat deze operatie geen grote problemen heeft opgeleverd. De betaalbaarheid van de zorg is gehandhaafd en tegelijkertijd is de toegankelijkheid van de zorg voor eenieder gewaarborgd. Inmiddels is de regelgeving op een aantal punten aangepast. Deze tweede, herziene druk van De Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag biedt een geheel geactualiseerd overzicht van de wordingsgeschiedenis, het juridische instrumentarium en het juridisch kader van de Zorgverzekeringswet. De meest ingrijpende amendementen van de zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag worden besproken. Daarnaast komen alle actuele wijzigingen en aanvullingen in de regelgeving aan bod en wordt uitvoerig ingegaan op aanverwante wetgeving, zoals de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet op het financieel toezicht en de Wet maatschappelijke ondersteuning.


Book
Wet toelating zorginstellingen : Gezondheidswetgeving in de praktijk
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789031369041 Year: 2009 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) is op 1 januari 2006 in werking getreden. Deze wet faciliteerde de overgang van een stelsel waarin het aanbod centraal werd gestuurd door de overheid, naar een decentraal, vraaggericht stelsel. Daarbij werd de capaciteit niet langer bepaald door de overheid, maar door de bij de zorgverlening betrokken partijen (consumenten, instellingen en verzekeraars).Inmiddels heeft de wetgever enkele stappen gezet op weg naar een grotere zelfstandigheid voor zorginstellingen. Zo is het bouwregime voor ziekenhuizen per 1 januari 2008 afgeschaft, het uitvoeringsbesluit WTZi aangepast en zijn de Beleidsregels van de Minister op basis van de WTZi in april 2008 gewijzigd.Deze tweede, geheel geactualiseerde uitgave van de Wet toelating zorginstellingen biedt inzicht in de betekenis van de WTZi in de praktijk. De auteur behandelt op heldere en systematische wijze onder meer de toelating met en zonder bouw, het toetsingskader voor de toelating, transparantie-eisen, de beleidsvisie van de minister van VWS, vergunningen, prestatie-eisen, sanering en rechtsbescherming.


Book
The euthanasia practice in Belgium : evaluation of the mandatory consultation procedure between physicians
Authors: ---
ISBN: 9789054879671 Year: 2011 Publisher: Brussel Academic and Scientific Publishers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Risk Prevention in Ophthalmology
Authors: ---
ISBN: 9780387733418 Year: 2008 Publisher: New York NY Springer New York

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In Risk Prevention in Ophthalmology, many of the questions surrounding medical malpractice are answered clearly, concisely and pragmatically for physicians, by physicians. Written with an emphasis on clinical matters, this book shows ophthalmologists how to avoid lawsuits in the first place. What does "risk assessment" mean in the real world? How truly informed are your patients after signing your consent forms? Do your patients have reasonable expectations regarding outcomes? Are your history-taking and record keeping habits leaving you exposed? Are you sufficiently careful with documentation? What is quality assurance? TOPICS COVERED: Causes of litigation. Poor communication. Cataract surgery. Retinal detachment. Prescribing and drugs. Glaucoma. Trauma and Intraocular foreign bodies. Medical retina. Retinopathy of prematurity. Anesthesia. Oculoplastic. Strabismus. Tumors. Neuro-ophthalmology. Why patients sue. The four most effective risk prevention techniques. Identifying and managing the litigious patient. Natural history of a medical malpractice claim. Hiring your own attorney. Selection of an expert witness. Discovery. Interrogatories. Examination before trial (deposition). Consideration of settlement. Trial testimony and courtroom behavior. Damages w Appeal. Covering the legal issues for all of the areas of subspeciality in ophthalmology, Risk Prevention in Ophthalmology provides the busy clinician with the tools necessary to reduce not only the risk of potential lawsuits, but also insights for coping with actual ones.


Book
Giving Death a Helping Hand : Physician-Assisted Suicide and Public Policy. An International Perspective
Authors: --- ---
ISBN: 9781402064968 Year: 2008 Publisher: Dordrecht Springer Netherlands

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

If it comes to choosing between methods of last resort for severely suffering, physician-assisted suicide will probably prove more acceptable as a method of last resort than active euthanasia both to patients, to legislators and to the general public. From the perspective of patients, physician-assisted suicide is a more unambiguous expression of the patient's autonomous will. From the legislator's perspective it seems less liable to misuse and abuse. And often the availability of assisted suicide, instead of shortening the life of a patient, has proved to prolong it. Public policy has begun to respond to this prospect. Notably in Switzerland and Germany, the attitudes of public bodies towards physician-assisted suicide are in a process of change, partly motivated by the wish to take the edge off the pressure for legalisation of active euthanasia. The present volume focuses on public policy issues related to physician-assisted suicide. It offers a detailed analysis of the current legal standing and practice of physician-assisted suicide in various countries and discusses the ethical principles underlying its legal and professional regulation. In addition, it contains a number of personal narratives by professionals who have for many years been involved in end-of-life issues.


Book
Competence Assessment in Dementia
Authors: ---
ISBN: 9783211723692 Year: 2008 Publisher: Vienna Springer Vienna

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1 Dementia and related disorders affect the suffer- minimal standards of care for people with dementia , ers' ability to perform activities of daily living and the improvement of access to diagnosis and treat- 2 3 to make appropriate decisions about various issues ment , ethical issues related to research in dementia , relevant to their life. While there is no disagreement the problems related to severe dementia, stigma and about these facts there is little clarity and even less social exclusion of people with dementia, assessment consensus about the ways in which competence to of outcome of treatment of dementia and the asse- make decisions should be assessed in daily practice ment of competence of people with dementia. The - nor is there agreement about the levels of compe- work to develop consensus on the latter subject lead, tence at which it is in the best interest of the people inter alia to the production of this volume. with dementia to have a guardian and receive legal In its work the EDCON Steering committee - protection against abuse and other mistreatment. lects areas on which it will concentrate and desig- In daily clinical practice there is a large heterogene- nates a coordinator for the work on each of those.


Book
Handboek gezondheidsrecht Deel II : Gezondheidszorg en recht
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789031369348 9789031354498 Year: 2008 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In dit tweede deel van het Handboek gezondheidsrecht staat de beroepsbeoefening in de gezondheidszorg centraal. De nadruk ligt daarbij op het medisch handelen. Daarmee wordt niet voorbijgegaan aan de vele andere beroepsbeoefenaren die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. De beroepsbeoefening vindt steeds vaker plaats in instellingsverband en in andere samenwerkingsrelaties, hetgeen ook zijn weerslag vindt in de jurisprudentie.De juridische aspecten van samenwerking krijgen daarom de nodige aandacht. Kwaliteit is daarbij het sleutelbegrip. Bij kwaliteit gaat het ook om de hulpmiddelen die in het kader van de beroepsbeoefening worden gebruikt. Daaraan is nu een afzonderlijk hoofdstuk gewijd. Verder wordt in dit deel ingegaan op hulpverlening in bijzondere contexten, zoals bij orgaantransplantatie. Daarnaast komen thema's aan de orde als bedrijfsgezondheidszorg, verzekeringsgeneeskunde en preventie. En meer dan in de vorige drukken is er in dit deel aandacht voor de problematiek van de (tucht-, straf- en civielrechtelijke) aansprakelijkheid.(tucht-, straf- en civielrechtelijke) aansprakelijkheid.


Book
Aanbesteden en mededinging in de gezondheidszorg : De betekenis van het recht inzake aanbesteding, mededinging en marktordening voor de gezondheidszorg
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789031366279 Year: 2008 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In de gezondheidszorg spelen marktwerking en marktordening een steeds grotere rol. Het is daarom belangrijk dat zorgondernemers over actuele informatie inzake het aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht beschikken. Deze uitgave helpt u hierbij.Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg biedt een helder overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het Europese aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht in de zorgpraktijk. De auteurs zetten stap voor stap uiteen wanneer de aanbestedings- en mededingingsregels voor de zorginstellingen, zorgverzekeraars en overheden gelden. Daarbij wordt aandacht besteed aan de werkingssfeer van het Europese aanbestedingsrecht en worden praktische tips gegeven voor een succesvolle aanbesteding. In het tweede deel staat het verband tussen mededinging en marktordening centraal. In heldere bewoordingen wordt uiteengezet hoe zorginkoop én verkoop van zorgdiensten op verstandige wijze georganiseerd kunnen worden.Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg is onderdeel van de serie gezondheidswetgeving in de praktijk. Dit is een serie over actuele ontwikkelingen in gezondheidswet- en regelgeving. Uitgangspunten zijn de praktische toepasbaarheid van veranderingen in wet- en regelgeving en de samenhang tussen verschillende wetten, jurisprudentie en uitvoeringsregelingen.


Book
Complementary and Alternative Medicine : Ethics, the Patient, and the Physician
Authors: ---
ISBN: 9781597453813 Year: 2007 Publisher: Totowa NJ Humana Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Complementary and Alternative Medicine examines the real-life implications of patient issues and the healthcare system in which care is delivered. Because complementary and alternative medicine (CAM) are not presently considered to be a part of conventional medicine, this book discusses the effect that CAM has on patients, physicians, healthcare, and policymakers. Also included are the implications that CAM has on traditional patient-physician relationships as well as the physician's ethical obligations on this subject.


Book
Autonomy and Human Rights in Health Care : An International Perspective
Authors: --- ---
ISBN: 9781402058417 Year: 2008 Publisher: Dordrecht Springer Netherlands

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Autonomy and Human Rights in Healthcare: An International Perspective is a group of essays published in memory of David Thomasma, one of the leading humanists in the field of bioethics during the twentieth century. A pioneer in the field of multidisciplinary research, having integrated major theological and philosophical traditions in the west with modern science, Thomasma was a role model to the authors who have devoted essays to his major avenues of inquiry. The authors represent many different countries and disciplines throughout the globe. The volume deals with the pressing issue of how to ground a universal bioethics in the context of the conflicted world of combative cultures and perspectives.

Listing 1 - 10 of 55 << page
of 6
>>
Sort by