Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Moe van het moeten kiezen : op zoek naar een spiritualiteit van de zelfbeschikking
Authors: ---
ISBN: 9789401402163 Year: 2013 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Over de mentale kies-pijn van de moderne mens. We leven in een tijd die enorme kansen en keuzes biedt: alles kan, alles mag. En toch zijn nooit eerder zoveel mensen depressief geweest. Palliatieve-zorgarts Marc Desmet en psychologe Ria Grommen leggen in dit boek de oorzaken van dit probleem bloot. De kern van hun stelling is dat de zelfbeschikking van de hedendaagse mens een mythe is. De mens is niet tot alles in staat, maar dat hoeft ook niet. In hun boek tonen zij hoe het anders kan: ales de mens opnieuw de band met zijn innerlijk en met zijn sociale omgeving kan herstellen en verdiepen, dan kan hij gemakkelijker omgaan met dat overaanbod van keuzes en prikkels. Zij houden daarmee een pleidooi voor zelfbeschikking-in-verbinding.


Book
Het beroepsgeheim in de zorgverleningssector : een confrontatie tussen recht en praktijk
Author:
ISBN: 9050950361 Year: 1998 Volume: *2 Publisher: Antwerpen Intersentia Rechtswetenschappen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De problematiek rond het beroepsgeheim is meer dan ooit actueel. Een juiste omschrijving ervan blijkt moeilijk. Uit de bestaande wetgeving kunnen we met zekerheid opmaken dat het beroepsgeheim een recht is en een plicht. Dat stelt artikel 458 van het Strafwetboek overduidelijk.Maar waar de scheidingslijn ligt tussen informatierecht en informatieplicht is niet echt duidelijk. Dat blijkt overigens ten overvloede uit de dagelijkse nieuwsberichten. Daar vernemen we hoe met het beroepsgeheim wordt geschermd om bepaalde informatie niet te moeten doorgeven, onder meer in de band- en verzekeringswereld of de gerechtelijke wereld waar het gaat om gegevens over al dan niet zuivere financiële transacties of bezwarende gegevens over personen. Soms heeft de gewone burger de indruk dat het beroepsgeheim een middel is om bepaalde onverkwikkelijke situaties gewoon in de doofpot te stoppen.De op heden geuite kritieken t.a.v. het beroepsgeheim zijn dan ook legio en komen vanuit verschillende hoeken.


Book
Een nieuw wereldbeeld voor een nieuwe mens?
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9061867304 9061529247 9789061529248 Year: 1996 Publisher: Leuven : Universitaire pers,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Multi
Wrongful birth en wrongful life.
Authors: ---
ISBN: 9013005330 Year: 2004 Publisher: Deventer Kluwer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De medische en technische ontwikkelingen betreffende beginnend leven in de afgelopen decennia mogen revolutionair genoemd worden. De grenzen van het mogelijke lijken nog niet te zijn bereikt. De samenleving ziet zich gesteld voor nieuwe vragen die vanuit verschillende invalshoeken, zoals de medische, de filosofische, de theologische, de ethische en de juridische, beantwoording behoeven. Het gaat om vragen die de fundamenten van het menselijk bestaan raken. Naast een inleiding bevat dit boek zes bijdragen over de juridische en ethische aspecten van de zogenoemde wrongful birth- en wrongful life-acties. De Nederlandse juridische bijdragen laten ook zien hoe elders in Europa over deze problematiek wordt gedacht. In het tweede deel van dit boek is een aantal bijdragen opgenomen die zijn gericht op nieuw menselijk leven. De nadruk ligt daarbij op de medische en medisch-ethische aspecten.


Book
Juridische aspecten van zorgverlening aan het levenseinde
Author:
ISBN: 9789400002883 Year: 2012 Volume: 3 Publisher: Antwerpen : Intersentia,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Levenseindezorg is een thematiek die eenieder aanbelangt. Niet enkel in België, maar over de hele wereld wordt hieraan steeds meer aandacht besteed. Dit werk brengt voor het eerst alle levenseindebeslissingen in een boek samen en behandelt ze onder meer naar Belgisch, Nederlands, Frans, Engels, Amerikaans en Zwitsers recht. Het eerste deel van het boek diept de verschillende levenseindebeslissingen uit en schetst het juridische kader. Het tweede deel spitst zich toe op de specifieke categorieën van minderjarige patiënten, patiënten met een bewustzijnsstoornis en dementerende patiënten. Het werk sluit af met een ontwerp van wetsvoorstel voor zorgverlening aan het levenseinde. De meest actuele thema’s komen in dit werk aan bod. Zo wordt aandacht besteed aan de problematiek van de levenseindekliniek, levensmoeheid, euthanasie en dementie, levensbeëindiging zonder verzoek, niet-behandelingsbeslissingen en extreem premature baby’s, euthanasie versus continue diepe sedatie, enz. Dit boek is niet enkel bestemd voor juristen, maar ook voor zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, psychologen), patiënten, zorginstellingen (ziekenhuizen, RVT’s, ROB’s, palliatieve dagcentra) en verenigingen die met levenseindevraagstukken worden geconfronteerd. Aan de wetgever biedt het ontwerp van wetsvoorstel een vertrekpunt voor verder wetgevend werk in deze materie.

Keywords

pijnbeleving --- euthanasie --- stervensbegeleiding --- gezondheidsrecht --- palliatieve zorgen --- levenskwaliteit --- Professional ethics. Deontology --- wilsonbekwaamheid --- Medical law --- Belgium --- 351.84*7 <493> --- BPB1303 --- Belgique --- Euthanasie --- Soins palliatifs --- hulp bij zelfdoding --- levenseinde (einde van het leven, levenseindebeslissing) --- medisch recht (biomedisch recht) --- palliatieve zorgen, (terminale, continue) sedatie, pijnbestrijding met levensverkortend effect, stervensbegeleiding --- recht (wetgeving, rechtspraak, rechtsbeginselen, juridische aspecten, aansprakelijkheid) --- wilsbekwaamheid (wilsonbekwaamheid, wilsbekwame patiënten, wilsonbekwame patiënten) --- 601.7 --- 603.1 --- 603.2 --- medisch recht --- 605.7 --- Gezondheidsrecht --- Medisch recht --- Palliatieve zorgen --- 351.84*7 <493> Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen--België --- Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen--België --- België --- Palliatieve zorg --- assistance au suicide (aide au suicide) --- fin de vie (décision de fin de vie) --- droit médical (droit biomédical) --- soins palliatifs, lutte contre la douleur ayant pour effet d'abréger la vie, sédation palliative (terminale, continue), accompagnement de fin de vie --- droit (aspects juridiques, législation, jurisprudence, principes de droit, responsabilité) --- capacité (incapacité) --- Medische ethiek --- Medische en paramedische stervensbegeleiding - Palliatieve zorgen


Book
Vergoeding van slachtoffers van medische ongevallen : praktijkgerichte analyse van de wet van 31 maart 2010
Authors: --- ---
ISBN: 9789400001695 Year: 2011 Volume: 1 Publisher: Antwerpen : Intersentia,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De Belgische wetgever heeft meer dan twintig jaar gezocht naar een oplossing voor het probleem van de medische fouten die de patiënt opzadelen met een zware bewijslast, een dure en tijdrovende procedure en onduidelijkheden om de juiste zorgverlener tot vergoeding aan te spreken.Daarnaast moest de wetgever ook een alternatief vinden voor de medische ongevallen waarbij geen sprake is van aansprakelijkheid van een zorgverlener, maar waar het toch billijk zou zijn om de benadeelden te vergoeden. De wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg beoogt een oplossing te bieden voor deze problemen.Als gevolg van deze wet zal de vergoeding van slachtoffers van medische ongevallen voortaan volgens een geheel nieuwe procedure verlopen. In plaats van een gerechtelijke procedure (die nog wel mogelijk blijft) geeft de wet voorrang aan een administratieve procedure, te voeren voor een Fonds voor Medische Ongevallen. Dit fonds zal op basis van een deskundigenonderzoek uitmaken of er sprake is van aansprakelijkheid van een zorgverlener dan wel van een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid. Op grond daarvan zal dan worden bepaald wie de patiënt zal vergoeden: de aansprakelijkheidsverzekeraar van de zorgverlener of het Fonds voor Medische Ongevallen.Dit boek biedt een heldere en praktijkgerichte commentaar op de Wet Medische Ongevallen.

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by