Narrow your search
Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Book
Ethiek in de kliniek : hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek.
Author:
ISBN: 9053525564 Year: 2000 Publisher: Amsterdam Boom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Sinds het begin van de jaren '80 wordt de gezondheidsethiek gedomineerd door de principebenadering welke zijn theoretisch fundament vindt in de vier opeenvolgende edities van de Principles of Biomedical Ethics van de Amerikaanse bio-ethici Tom Beauchamp en James Childress. Centraal in deze benadering staan vier clusters van principes die ten grondslag liggen aan medische beslissingen: respect voor autonomie, weldoen, niet-schaden en rechtvaardigheid. In het verlengde van de principebenadering wordt in de klinische praktijk een drievoudige methodiek gehanteerd die sturing moet geven aan het medisch beslissingsproces. Deze methodiek schrijft drie stappen voor: explicitering, analyse en afweging. In een eerste stap moet de ethische dimensie van een medisch probleem worden geëxpliciteerd. Daarna volgt de analyse van het probleem in termen van de vier principes en in een derde stap worden deze principes dan tegenover elkaar afgewogen. Zowel in de V.S. als op het Europese continent leeft er heel wat onvrede over de principebenadering en het `stappenplan'. Deze worden de ene keer bestempeld als te procedureel en te sterk autonomiegericht en de andere keer als te weinig verankerd in een omvattende visie op zorg of te arbitrair. Vanuit verschillende hoeken worden dan ook alternatieve gezondheidsethische benaderingen geformuleerd. Met Ethiek in de kliniek brengt Guy Widdershoven op een heldere en toegankelijke manier een aantal van deze alternatieven in kaart. (1) In de fenomenologische benadering staat het vermogen van de mens om betekenis te geven aan zijn gesitueerdheid voorop. In tegenstelling tot de principebenadering die werkt met het negatieve vrijheidsbegrip, staat hier autonomie als positieve vrijheid centraal. Hierdoor wordt de relatie tussen patiënt en hulpverlener gewijzigd: interventies van hulpverleners dienen te kaderen in het proces van betekenisgeving. (2) De narratieve ethiek gaat ervan uit dat mensen eenheid in hun leven brengen door narrativiteit. Het opbouwen van de persoonlijke identiteit is geen kwestie van bewuste afwegingen maar gebeurt veeleer in de vorm van verhalen. Hulpverleners moeten in dit narratieve proces stappen waarin niet reflectie maar doorleefde betrokkenheid centraal staat. Artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en familieleden moeten betrokken zijn op de verhalen van patiënten door te luisteren en ze, desgevallend, mee helpen vorm te geven. Het is deze narratieve structuur die moet bijdragen tot het bereiken van het goede. Vanuit een narratief perspectief wordt, net zoals in de fenomenologische benadering, de autonomie van de patiënt dan ook begrepen als positieve vrijheid. (3) De hermeneutiek beschouwt medische besluitvorming vanuit een dialogaal perspectief. Hierbij gaat men uit van de morele ervaring van de betrokkenen. De impliciete waardenoriëntaties die meespelen bij eenieder die in het zorgproces betrokken is, dienen te worden verhelderd en met elkaar te worden geconfronteerd. Ethische beslissingen krijgen met andere woorden vorm doorheen een kritische dialoog met de praktijk. (4) Het dialogaal model is nog prominenter aanwezig in de discoursethiek. Alleen normen die het resultaat zijn van een vrije discussie tussen alle betrokkenen kunnen hier aanspraak maken op geldigheid. Deze benadering vereist van de hulpverlener een actieve en communicatieve opstelling ten opzichte van alle betrokken partijen. Voorts onderstreept ze ook het belang van de werking van ethische commissies die, via een overlegproces met alle betrokkenen, komen tot nieuwe perspectieven op ethische kwesties. (5) In de zorgethiek tenslotte, wordt uitgegaan van praktische betrokkenheid en engagement. In plaats van autonomie als negatieve vrijheid te bepalen, hanteert men een mensbeeld dat gebaseerd is op intersubjectieve verbondenheid. Hierbij staan niet de rechten en plichten maar wel de ervaring van zorgzaamheid centraal. Van de hulpverlener wordt dan ook in de eerste plaats aandacht en responsiviteit verwacht. Terwijl we de principebenadering kunnen karakteriseren als individualistisch, rationeel en principieel, toont Widdershoven met deze vijf alternatieven ons een andersoortige ethiek die veel meer intersubjectief, deliberatief en praktisch is. Doordat ze expliciet maken wat elders impliciet blijft, overlappen de verschillende alternatieve gezondheidsethische benaderingen elkaar. In onderlinge combinatie zijn ze dan ook een mogelijke aanzet voor een stevig filosofisch gefundeerd alternatief voor het paradigma van de principebenadering. Dit is dan ook één van de belangrijkste kwaliteiten van Ethiek in de kliniek. Door het boek daarnaast rijk te stofferen met praktische voorbeelden, erkent de auteur bovendien dat gezondheidsethische problemen niet in algemene termen kunnen worden opgelost maar dat zinvolle antwoorden steeds een sterke betrokkenheid bij de alledaagse praktijk van de gezondheidszorg vereisen.


Book
Justice, Luck & Responsibility in Health Care
Authors: --- ---
ISBN: 9789400753358 9789400753341 Publisher: New York ; Berlin ; Tokyo Springer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In this book, an international group of philosophers, economists and theologians focus on the relationship between justice, luck and responsibility in health care. Together, they offer a thorough reflection on questions such as: How should we understand justice in health care? Why are health care interests so important that they deserve special protection? How should we value health? What are its functions and do these make it different from other goods? Furthermore, how much equality should there be? Which inequalities in health and health care are unfair and which are simply unfortunate? Which matters of health care belong to the domain of justice, and which to the domain of charity? And to what extent should we allow personal responsibility to play a role in allocating health care services and resources, or in distributing the costs?


Book
15 jaar Raadgevend comité voor bio-ethiek : Terugblik en perspectieven.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789401403146 Year: 2012 Publisher: Tielt LannooCampus,


Book
Van klinische ethiek tot biorecht.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In het kader van de Leerstoel Rector Dhanis (UFSIA, Antwerpen) werd door een studiegroep bestaande uit artsen en verpleegkundigen, ethici en juristen, een interdisciplinaire studie ondernomen over 'klinische ethiek' en 'hoe recht en politiek omgaan met problemen die thuishoren in de klinische praktijk'. In deze bundel wordt het ethische denken in een aantal casussen betreffende neonatalen en dementerenden kritisch besproken. De adviezen van het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek over sterilisatie van mentaal gehandicapten en over klonering worden onderzocht op hun relevantie voor de klinische praktijk.

Keywords

ouderschap --- euthanasie --- Natural law --- gezondheidsrecht --- Professional ethics. Deontology --- medische ethiek --- Medical law --- baby's --- Ethique médicale --- Medische ethiek --- WB 60 Bioethics. Clinical ethics. Clinical ethics committees --- Medical ethics. --- Bioethics. --- Patients --- Legal status, laws, etc. --- 17.023.33 <493> --- #GGSB: Bio-ethiek --- #GGSB: Moraal - Algemeen --- 061 Ethische problemen --- ethiek --- medisch recht --- 603.1 --- bio-ethiek --- casestudies --- filosofie --- klonen --- mentaal gehandicapten --- neonatologie --- prenatale diagnose --- recht --- sterilisatie --- voeding --- wilsonbekwaamheid --- autonomie --- biotechnologie --- geboorteregeling (anticonceptie) --- lichaamsbeeld --- pasgeborenen --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie--België --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: zwakzinnigheid) --- (zie ook: genetisch advies) --- 17.023.33 <493> Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie--België --- Bioethics --- Medical ethics --- C6 --- Patients' rights --- Biomedical ethics --- Clinical ethics --- Ethics, Medical --- Health care ethics --- Medical care --- Medicine --- Professional ethics --- Nursing ethics --- Social medicine --- Biology --- Life sciences --- Life sciences ethics --- Science --- Legal status, laws, etc --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- Moral and ethical aspects --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie--België


Book
Clinical trials in Belgium : the Belgian implementation of the European Clinical Trials Directives: an operational guidance
Authors: --- ---
ISBN: 9789050956871 9050956874 Year: 2007 Publisher: Antwerp intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In line with its strong position in clinical research, Belgium was one of the first European Member States where the implementing regulation of the Clinical Trials Directive is fully operational. The specific conditions provided for in the legislation concerning experiments on the human person reinforce Belgium as a very attractive host for clinical trials, ensuring a lasting environment for innovative research.Pharma.be, the Belgian Pharmaceutical Industry Association, wants to contribute its part to research in Belgium by clarifying the practical implications of the new regulations. This new edition of the Operational Guidance does not only analyse the Belgian law from the perspective of the sponsor of a clinical trial, but also addresses the roles and tasks of all parties involved in clinical trials. In order to assist everyone involved in clinical trials, the Guidance provides for a short and comprehensive overview and insight into the process flows of the submission to and evaluation by the competent authority and the ethics committee of a clinical trials application. In addition, standard templates for the most important documents are added on a cd rom.This book is extremely useful, both for study sponsors and for all other actors in the field of medical research and development such as members of ethics committees, physicians, pharmacists, administrators, etc.The first edition of Clinical Trials in Belgium was very soon qualified as the standard textbook on the new EU legal framework and its transposition into Belgian law.


Book
Een waardig levenseinde
Author:
ISBN: 9789089240262 Year: 2005 Publisher: Houtekiet

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een waardig levenseinde maakt de lezer mondig tegenover de medische wereld. Het boek is ook bedoeld voor zorgverleners die op een invoelende manier met hun patiënten willen omgaan. Het veegt een aantal hardnekkige mythes over het gebruik van morfine van tafel, bevat tips voor bestrijding van pijn en doodsangst, verklaart waarom dokters, ondanks de euthanasiewet, nog altijd aarzelen om bij euthanasie te helpen en legt uit hoe het levenseinde met spiritualiteit en psychologische ondersteuning kan verzacht worden. Het is vooral ook een pleidooi voor een verandering in onze houding tegenover ongeneeslijke patiënten en tegen therapeutische hardnekkigheid.De nieuwe editie bevat 24 extra pagina’s actualisering over onder meer recente ontwikkelingen in de (palliatieve) zorg en een voorstel voor de ethische regeling voor levensbeëindiging van pasgeborenen met ernstige, ongeneeslijke aandoeningen zoals bij baby Ella-Louise (het Gronings protocol). Voorts wordt het ‘Hugo Claus’-effect besproken, de levensreddende wilsverklaring van topsportster Marieke Vervoort, de euthanasie van Nobelprijswinnaar Christian De Duve en van atleet Emiel ‘Mielke’ Pauwels, het 25-jarig bestaan van het eerste volwaardig palliatief initiatief Omega, de verontrustende toename van de palliatieve sedatie, de uitreiking van de eerste LEIFtime Achievement Award en de LEIF-kaart, de opvallende (buitenlandse) media-aandacht voor de euthanasie van een doofstomme tweeling en een transgender en de werking van het consultatieteam ULteam voor mensen met levenseindevragen.


Book
Nouvelle encyclopédie de bioéthique : médecine, environnement, biotechnologie
Authors: --- --- ---
ISBN: 9782804137120 2804137120 Year: 2001 Publisher: Bruxelles Paris : De Boeck Université,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Avec quelque 300 entrées, un index de plusieurs milliers de termes et une large collaboration internationale, cet ouvrage constitue un outil de culture, de recherche et d'enseignement inestimable pour quiconque est intéressé par les questions éthiques soulevées par la recherche et le développement technoscientifiques dans le domaine de la biomédecine et de la biotechnologie.Chaque entrée comprend une définition, un historique, une explication scientifico-technique et l'exposé des problèmes éthiques. L'approche est pluridisciplinaire, pluraliste et attentive aux divers groupes d'intérêts qui composent nos sociétés complexes.Cet ouvrage s'adresse aux professeurs et étudiants des 2e et 3e cycles en philosophie, éthique, bioéthique, sociologie, droit, médecine, biologie ainsi qu'aux médecins, au personnel soignant, aux spécialistes des sciences et des techniques du vivant.


Book
Bioéthique, droits de l'homme et biodroit : recueil de textes annotés internationaux, régionaux, belges et français
Authors: --- ---
ISBN: 2804417158 Year: 2005 Publisher: Bruxelles Larcier

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Les textes officiels en la matière doublés d'une importante documentation bioéthiqueTextes généraux – droits des patients – utilisations des éléments et produits du corps humain – expérimentation humaine – recherches sur l'embryon et clonage humain – procréation assistée – données et tests génétiques – soins palliatifs et euthanasie.Ce recueil de textes annotés et coordonnés réunit les textes internationaux - à portée universelle et régionale - et les textes nationaux belges et français qui éclairent la problématique générale "bioéthique et droits de l'homme" ainsi que des questions plus particulières : droits des patients, utilisations des éléments et produits du corps humain, expérimentation humaine, recherches sur l'embryon et clonage humain, procréation assistée, données et tests génétiques, soins palliatifs et euthanasie. Chacune de ces questions fait l'objet d'une brève introduction qui met en perspective diverses dimensions en jeu. Des indications bibliographiques la complètent. Des renvois internes et externes permettent d'établir des connexions entre les textes repris dans le recueil et d'autres textes significatifs. L'ensemble permet de se rendre compte de l'interaction étroite de l'éthique et du droit en cette matière.Un ouvrage de référence pour les professionnels mais aussi pour tous ceux que la bioéthique intrigue et fascine.

Keywords

Biology --- Professional ethics. Deontology --- Droits de l'homme --- Ethique médicale --- Medische ethiek --- Mensenrechten --- WB 60 Bioethics. Clinical ethics. Clinical ethics committees --- Bioethics --- Human rights --- Patients --- Human body --- Medical ethics --- Droits de l'homme (Droit international) --- Corps humain --- Bioéthique --- Legal status, laws, etc. --- Law and legislation --- Droit --- Human Rights --- Body, Human --- Legal status, laws, etc --- Droits --- 17.023.33 --- 342.72/.73 <44> --- 342.72/.73 <493> --- 351.84*7 --- BPB0601 --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- recht (wetgeving, rechtspraak, rechtsbeginselen, juridische aspecten, aansprakelijkheid) --- mensenrechten (rechten van de mens) --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Mensenrechten. Amnesty International. Euthanasie----Frankrijk --- Mensenrechten. Amnesty International. Euthanasie----België --- Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- droit (aspects juridiques, législation, jurisprudence, principes de droit, responsabilité) --- droits de l'homme --- 351.84*7 Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen --- 342.72/.73 <493> Mensenrechten. Amnesty International. Euthanasie----België --- 342.72/.73 <44> Mensenrechten. Amnesty International. Euthanasie----Frankrijk --- 17.023.33 Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Bioéthique --- Ethique médicale

Listing 1 - 8 of 8
Sort by