Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Book
Palliatieve zorg: de kunst van 'er zijn'
Author:
ISBN: 9789055735037 Year: 2004 Publisher: Budel Damon

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Toegang tot de gezondheidszorg : de ethische inzet
Authors: ---
ISBN: 9044117033 9789044117035 Year: 2004 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De toegang tot de gezondheidszorg werpt vele ethische kwesties op. Filosofisch gezien moet er toegankelijkheid zijn voor allen, terwijl dat sociologisch voor bepaalde groepen niet altijd even evident is. Sommigen zijn van mening dat culturele factoren niet altijd de oorzaak zijn van de ongelijkheid in de toegankelijkheid van de gezondheidszorg omdat de verantwoordelijkheid ook soms te vinden is bij de gezondheidsverstrekkers. Men gaat vanuit twee totaal verschillende invalshoeken in op het probleem van de zogenaamde explosie van de uitgaven voor de gezondheidszorgen en bedenkt er mogelijke oplossingen voor. De omvang van het budget gezondheidszorg kan een politieke keuze zijn, die desgewenst kan worden herzien in functie van de behoeften. Uit de inhoud: Impact van preventie op de gezondheidszorgkost – Ethische uitdagingen voor onze gezondheidssystemen – Culturele dimensies van de toegang tot de gezondheidszorg – Financiële toegankelijkheid: een sociologische analyse – Behandelen tot elke prijs.


Multi
Zorgen voor een draaglijk bestaan: morele ervaringen van verpleegkundigen
Author:
ISBN: 9052601240 Year: 2004 Publisher: Amsterdam Aksant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Door de groei van de bevolking, de voortschrijdende medische ontwikkelingen en de vergrijzing, is de vraag naar zorg de afgelopen jaren sterk toegenomen. Maar het aantal verpleegkundigen heeft hiermee geen gelijk tred gehouden. Integendeel zelfs, het percentage uitvallers is groter dan bij de gewone beroepsbevolking. Een belangrijke reden hiervoor is stress en burn-out. Verschil van mening over wat goede zorg inhoudt, onvoldoende ruimte om die opvattingen te kunnen ventileren, te weinig speelruimte in de uitoefening van de functie liggen hieraan ten grondslag. Over deze morele problematiek gaat deze studie.Inhoudstafel:1. Verpleegkundige ethiek.2. Kwalitatief onderzoek:opzet en aanpak.3. Draaglijker maken van het bestaan.4. Werken met onzekerheid.5. Hanteren van spanningen.6. Morele ervaringen en verpleegkundige ethiek.


Book
Buik op kinderslot : zwanger worden als vrijen niet helpt
Authors: ---
ISBN: 9056173839 9789056173838 Year: 2004 Publisher: Leuven Van Halewyck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een verhelderend gesprek over de mogelijkheden van de vruchtbaarheidsgeneeskunde. Begrippen als IVF, ICSI, eiceldonatie of embryoreductie worden in klare taal uitgelegd. Prof. Devroey analyseert de voor- en nadelen, de baten en kosten, de kansen en tegenslagen die men mag verwachten bij een medisch geassisteerde zwangerschap. De medische theorie wordt verduidelijkt met aangrijpende getuigenissen van mannen en vrouwen.Dit boek is een praktisch naslagwerk voor mensen met vragen. Feiten en meningen over de medische behandeling van onvruchtbaarheid.


Book
Embryo's in vitro : sekse, experimenteren en kloneren : de wet tussen wetenschap en ethiek
Authors: ---
ISBN: 9067686603 Year: 2004 Publisher: Heule UGA

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

ethiek --- embryologie (geneeskunde) --- in vitro --- klonen --- Professional ethics. Deontology --- medische ethiek --- Human embryology --- Droit médical --- Ethique médicale --- Fécondation in vitro --- In-vitrofertilisatie --- Medisch recht --- Medische ethiek --- Embryo Research --- Fertilization in Vitro --- Genetic Engineering. --- Sex Preselection. --- Cloning, Organism --- Reproductive Techniques, Assisted --- #GBIB:CBMER --- #A0411A --- 061 Ethische problemen --- bio-ethiek --- embryologie --- Embryo/Foetus --- Genetische manipulatie --- Gentherapie --- Gezondheidsrecht --- Voortplanting --- 603.1 --- 608.1 --- experimenten --- fertiliteit --- gentherapie --- geslachtskeuze --- gezondheidszorg --- in-vitrofertilisatie --- prenatale diagnose --- recht --- stamcellen --- wetenschappen --- België --- Embryologie --- Klonen --- Research (onderzoek) --- Klonering --- 570 --- biotechnologie --- embryo --- genetische manipulatie --- gezondheidsrecht --- medische experimenten --- embryo-onderzoek (experiment op embryo's, onderzoek op embryo's in vitro) --- Sex Predetermination --- Sex Selection --- Predetermination, Sex --- Preselection, Sex --- Selection, Sex --- Sex Determination Processes --- Engineering, Genetic --- Intervention, Genetic --- Genetic Intervention --- Genetic Interventions --- Interventions, Genetic --- Biotechnology --- Cloning, Molecular --- DNA, Recombinant --- Industrial Microbiology --- Artificial Gene Fusion --- Organisms, Genetically Modified --- Animals, Genetically Modified --- Plants, Genetically Modified --- legislation & jurisprudence. --- Embryon/Foetus --- Manipulations génétiques --- Thérapies géniques --- Droit sanitaire --- Procréation/Reproduction --- ethische aspecten biotechniek --- recherche sur l'embryon (expérimentation sur l'embryon, recherche sur les embryons in vitro) --- Wetenschap en ethiek --- Bio-ethiek --- 17 --- Belgium --- Beroepsethiek. Deontologie --- Menselijke embryologie


Book
Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding : handboek voor deskundige hulpverlening in de thuiszorg en in het
Authors: ---
ISBN: 9033455250 9789033455254 Year: 2004 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoudsopgave ¬Deel 1: Algemene beschouwingen ¬1 Leven - levenseinde - sterven - dood ¬2 Ethisch, juridisch en medisch standpunt tegenover de levensbeëindiging ¬3 Inhoud en organisatie van de palliatieve hulp ¬4 Samenwerking in de palliatieve thuiszorg ¬5 Menswaardig leven tot in de dood. Een getuigenis over intramurale palliatieve zorg ¬6 Kritische beschouwingen bij palliatieve zorg: mythen en grenzen ¬Deel 2: Praktische probleembehandeling ¬1 Somatische aspecten van palliatieve zorg ¬2 Psychologische aspecten van palliatieve zorg ¬3 Psychosociale aspecten van palliatieve zorg ¬4 Existentiële aspecten van palliatieve zorg ¬Deel 3: Ondersteuning van naast- en nabestaanden ¬1 Ondersteuning van familieleden en zorgverleners. Een basiscomponent van de palliatieve zorgverlening ¬2 Na de dood. Over rouw en rouwprocessen

Keywords

Palliative Care. --- Terminal Care. --- Bereavement. --- Grief. --- Home Care Services. --- 364.44 --- 253:362.1 --- #SBIB:316.334.3M51 --- #SBIB:316.8H22 --- Academic collection --- palliatieve zorgen --- rouwbegeleiding --- stervensbegeleiding --- Dood --- Palliatieve zorgen --- Thuisverzorging --- Verzorgingsinrichtingen --- 418.7 --- 603.1 --- 603.2 --- ethiek --- geneeskunde --- gezondheidszorg --- rouw --- palliatieve zorgen (gez) --- thuiszorg (gez) --- euthanasie --- rouw (verdriet) --- terminale zorgen --- S20080327.JPG --- bio-ethiek --- palliatieve zorg --- 253:362.1 Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- Care Services, Home --- Home Care --- Services, Home Care --- Domiciliary Care --- Care, Domiciliary --- Care, Home --- Home Care Service --- Service, Home Care --- Mourning --- Griefs --- Mournings --- Bereavement --- Bereavements --- Death --- End of Life Care --- Care End, Life --- Care Ends, Life --- Care, Terminal --- Life Care End --- Life Care Ends --- Advance Care Planning --- Palliative Surgery --- Palliative Therapy --- Surgery, Palliative --- Therapy, Palliative --- Palliative Treatment --- Care, Palliative --- Palliative Treatments --- Treatment, Palliative --- Treatments, Palliative --- Pain --- Terminal Care --- Hospice and Palliative Care Nursing --- Palliative Medicine --- 364.44 Immateriele hulp aan persoon en gezin. Sociaal medische hulp. Sociaal culturele hulp --sociale zorg --- Immateriele hulp aan persoon en gezin. Sociaal medische hulp. Sociaal culturele hulp --sociale zorg --- Organisatie van de gezondheidszorg: modellen van therapeutisch handelen --- Welzijnsorganisatie: sociale dienstverlening voor specifieke groepen --- Mort --- Soins palliatifs --- Soins à domicile --- Etablissements de soins --- Psychologie van leven en dood --- Medische ethiek --- Medische en paramedische stervensbegeleiding - Palliatieve zorgen --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: dood) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: euthanasie) --- 179.7 --- 612.67 --- Palliative Supportive Care --- Supportive Care, Palliative --- Palliatieve zorg. --- Rouwproces. --- Stervensbegeleiding. --- Physiology: reproduction & development. Ages of life --- persoonlijke hygiëne --- Sociology of health --- slechtnieuwsgesprekken --- Nursing --- dood --- Professional ethics. Deontology --- thuiszorg --- sociale zekerheid --- familiebegeleiding --- mondhygiëne --- Philosophical anthropology --- rouwverwerking --- stoma --- vrijwilligerswerk --- pijn --- prolaps --- thuisverpleegkunde --- communicatie --- Sociology of social care --- Medical law --- Belgium

Listing 1 - 6 of 6
Sort by