Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Ethisch zorg verlenen : handboek voor de verpleegkundige beroepen.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De verpleegkundige krijgt steeds meer en heel indringende te maken met ethische vraagstukken en de gevolgen van beslissingen hieromtrent. Wat mag een patiënt weten over zijn ziekte? In hoeverre mag ik als verpleegkundige gebruik maken van vertrouwelijke gegevens in contacten met derden? Welke verantwoordelijkheid heb ik ten aanzien van patiënten, collega's, artsen, de zorginstelling en de samenleving? Hoe kan ik de ethische problemen waarmee ik als zorgverlener wordt geconfronteerd ter sprake brengen? Hoe kan ik op verantwoorde wijze een ethische discussie voeren? Vanuit de ontwikkeling van de eigen verpleegkundige identiteit wordt in toenemende mate een antwoord op deze vragen van de verpleegkundige zelf verwacht. Verpleegkundigen worden uitgedaagd vragen te stellen als: Waartoe dient dit alles? En 'Wat is de zin van mijn zorgverlening?' Het zijn vragen die gemakkelijk als ethisch worden omschreven en waarop moeilijk een afdoend antwoord kan worden geboden. Ethisch zorg verlenen wil een bijdrage leveren aan een kwalitatieve verbetering van de ethische reflectie binnen de verpleegkunde. Het dagelijks functioneren van de gezondheidszorg, en in het bijzonder de rol van verpleegkundigen daarin, zijn nog maar weinig object geweest van ethische discussie. Dit boek wil een gedeelte van deze leemte opvullen. Ethisch zorg verlenen is bedoeld voor alle verpleegkundigen die expliciet willen nadenken over het ethisch fundament van hun dagelijks zorgend omgaan met patiënten en de factoren die daarbij een rol spelen. Opleidingen vinden in dit boek inhoudelijk uitgewerkte themata voor de lessen beroepsethiek.


Book
Liefde voor het werk in tijden van management : open brief van een arts
Author:
ISBN: 9789020986327 Year: 2009 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen worden, net zoals scholen, in toenemende mate gerund als bedrijven. Marc Desmet, ziekenhuisarts en veelgevraagd spreker, vertolkt de ervaring van al diegenen die aan het ziekbed staan en toont aan dat al deze onophoudelijke veranderingen en controles hen weghalen van de kern van hun opdracht. Als niet-manager beschrijft de auteur hoe werknemers én managers staande kunnen blijven in deze snel veranderende organisaties en maatschappij. Hij besteedt daarbij veel aandacht aan de spirituele dimensie. - Een toegankelijk boek dat niet enkel mensen uit de ziekenzorg zal aanspreken


Book
Redders in nood : opvang van mensen in crisis
Authors: --- ---
ISBN: 9789401408172 Year: 2013 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Onder het inititatief van Fara, het vroegere Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen, worden zwangerschapskeuzes in een breder kader geplaatst. Zwanger zijn is in de laatste decennia steeds meer een samengaan van beslissings- en verwerkingsprocessen. Kiezen voor abortus bij ongewenst zwanger zijn? Welke rechten heb je op je kind als minderjarige? Prenataal screenen op afwijkingen of niet? Professionele hulpverlening bij deze moeilijke vragen is essentieel.


Book
Iemand zien staan : zorgethiek over erkenning.
Author:
ISBN: 9789086870141 Year: 2008 Publisher: Kampen Klement

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zonder erkenning kan een mens niet leven ' zorgethiek moet zich daar rekenschap van geven. Annelies van Heijst geeft daar in dit boek een aanzet voor. In de bedrijfsmatige en marktgerichte cure en care gaat iets wezenlijks verloren. Namelijk het schenken en ontvangen van erkentelijkheid tussen de betrokkenen. Is de gezondheidszorg zo ingericht dat patiënten, bewoners en cliënten alleen vaktechnisch correcte zorg krijgen? Of hebben ze het gevoel dat professionals hen werkelijk zien stáán? Want daar komt erkenning krijgen uiteindelijk op neer. Het is bestaan in de ogen van anderen, en tegelijk zelf iemand zijn die iets van een ander vindt. (Bron: covertekst)


Book
Waarden in dialoog : ethiek in de zorg
Authors: ---
ISBN: 9789401458726 Year: 2019 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wanneer we ethisch goede zorg willen verlenen, nemen we vaak de wil van de zorgvrager als uitgangspunt. Maar hoe doen we dat bij kwetsbare personen die een grote zorgafhankelijkheid hebben? Waarden in dialoog biedt een praktisch toepasbaar en theoretisch gefundeerd model voor ethische reflectie en moreel beraad. Het zet zorgverleners aan tot 'ethisch empowerment': op basis van waarden en in dialoog zelf verantwoorde beslissingen nemen. De nieuwe editie van het standaardwerk past dit model toe op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die zorgverleners vandaag voor vragen stellen: van evoluties rond netwerken en beroepsgeheim, over toestemming, bemoeizorg en vrijheidsbeperking, tot euthanasie. Daarbij is een relationele en personalistische visie op het fundament. Iedereen die deelneemt aan de zorg staat met de andere betrokkenen in relatie. Die relatie vormt de verbinding tussen de zorgvrager, de naasten en de zorgverleners.


Book
Leven of dood : over moeilijke grenzen
Authors: ---
ISBN: 9058260100 Year: 1999 Publisher: Leuven Davidsfonds


Book
Kinderen niet toegelaten ? : ethisch verantwoord omgaan met kinderen in de geneeskunde
Authors: ---
ISBN: 9789058266507 Year: 2010 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

donatie (geneeskunde) --- autisme --- euthanasie --- obesitas --- kinderrechten --- orgaandonoren --- Professional ethics. Deontology --- kinderen --- erfelijkheid --- Hygiene. Public health. Protection --- jeugdgezondheidszorg --- baby's --- medische ethiek --- Ethics, Medical. --- Pediatrics. --- Child. --- Infant. --- 241.63*2 --- 17.023.33 --- 613.95 --- #GGSB: Bio-ethiek --- Academic collection --- C6 --- ethiek --- geneeskunde [medisch] --- 605.2 --- 189 Kinderrechten en gezondheidszorg --- kinderverpleegkunde --- pediatrie --- verpleegkunde --- 603.1 --- Chronisch zieke kinderen --- biobank --- geneeskunde --- genetische test --- kind en ziekenhuis --- orgaandonor --- patiëntenrecht --- screening --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Geneeskunde --- Kind en ziekenhuis --- Medische ethiek --- ethiek (gez) --- kindergeneeskunde --- chronische ziekten --- ethiek (moraal) --- genetisch advies --- informed consent --- kindergeneeskunde (kinderziekten, pediatrie, perinatologie) --- medische experimenten --- minderjarigheid --- obesitas (vermageringsdieet) --- palliatieve zorgen --- patiëntenbegeleiding (patiëntenvoorlichting) --- stervensbegeleiding --- transplantaties --- wetenschappelijk onderzoek --- Kindergeneeskunde --- Kinderverpleging --- Patiëntenbegeleiding --- Rechten van het kind --- 17.023.33 Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Infants --- Children --- Minors --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Gezondheidszorg voor kinderen. Zuigelingenzorg --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- Kindergeneeskunde - Pediatrie --- (zie ook: informed consent) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: onderzoek) --- ethics --- Ethics, Medical --- Pediatrics --- Child --- Infant --- patiëntenbegeleiding (patiëntenvoorlichting) --- Patiëntenbegeleiding --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie


Book
Ethiek in de kliniek : 25 jaar adviezen van de Commissie voor Medische Ethiek, Faculteit Geneeskunde, K.U.Leuven
Authors: --- ---
ISBN: 9058670325 Year: 2000 Publisher: Leuven Universitaire Pers Leuven

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

orgaantransplantatie --- IVF (in vitrofertilisatie) --- Jehova's Getuigen --- ethische commissie --- transseksualiteit --- kunstmatige inseminatie --- Professional ethics. Deontology --- medische ethiek --- Medical law --- AIDS (acquired immune deficiency syndrome) --- Ethique médicale --- Medische ethiek --- #GGSB: Bio-ethiek --- Ethics Committees. --- Ethics, Medical. --- 174.2 --- C1 --- ethiek --- geneeskunde [medisch] --- ziekenhuis --- 241.63*2 --- 614.253 --- Medical ethics --- Academic collection --- 614.29 --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- commissie voor medische ethiek (ethisch comité, CME) --- abortus provocatus --- arts-patiënt relatie --- beroepsgeheim --- embryologie --- euthanasie --- in-vitrofertilisatie --- palliatieve zorgen --- patiëntenbegeleiding --- patiëntenrecht --- privacy --- therapeutische hardnekkigheid --- transplantaties --- ziekenhuisbeleid --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Biomedical ethics --- Clinical ethics --- Ethics, Medical --- Health care ethics --- Medical care --- Professional ethics --- Nursing ethics --- Social medicine --- Regional Ethics Committees --- Institutional Ethics Committees --- Committee, Ethics --- Committee, Institutional Ethics --- Committee, Regional Ethics --- Committees, Ethics --- Committees, Institutional Ethics --- Committees, Regional Ethics --- Ethics Committee --- Ethics Committee, Institutional --- Ethics Committee, Regional --- Ethics Committees, Institutional --- Ethics Committees, Regional --- Institutional Ethics Committee --- Regional Ethics Committee --- Advisory Committees --- Ethical Review --- Animal Care Committees --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Kerken en religie --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Relations of doctors with colleagues, with patients. Medical ethics --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- comité d'éthique médicale (comité d'éthique, CEM) --- ethics --- Moral and ethical aspects --- Medical ethics. --- Medische ethiek. --- 614.253 Relations of doctors with colleagues, with patients. Medical ethics --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Ethics Committees

Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by