Listing 1 - 10 of 21 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Mag ik u proficiat wensen? : over hulpverlening bij zwangerschapskeuzes
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789401408172 Year: 2013 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Do's en don'ts in de begeleiding van zwangerschapskeuzes.De beleving van een zwangerschap is de afgelopen decennia sterk veranderd. Vandaag wordt deze immers meer dan ooit gekleurd door de keuzes waarmee de vrouw of het koppel in kwestie wordt geconfronteerd.Mag ik u proficiat wensen? wil hulpverleners aan het denken zetten over beslissings- en verwerkingsprocessen bij zwangerschapskeuzes.Het boek biedt een theoretisch kader, maar tegelijk ook concrete tools om de professionele begeleiding van zwangerschapskeuzes te ondersteunen.


Multi
Palliatieve zorg : medische en verpleegkundige praktijk in Nederland en België
Authors: --- ---
ISBN: 9789031364718 9789031397396 Year: 2009 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Medische zorg en ethiek : ethisch overleg en advies in het ziekenhuis
Authors: ---
ISBN: 9789020996722 Year: 2011 Publisher: Tielt LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

- Naar meer respect voor de patiënt in het ziekenhuis- Ethiek in het ziekenhuis is meer dan ooit actueel.- Een bruikbaar ethisch kader voor concrete medische beslissingen- Met uitgewerkte begeleidingsschema's bij euthanasie, palliatieve sedatie, stopzetten therapie, transplantatie, klinische studies...- Voor artsen en verpleegkundigen, leden van ethische comités en studenten gezondheidszorg- Kruisbestuiving tussen de praktijk en theoretische reflecties


Multi
Tussen kwetsbaarheid en kracht : technologie in het hart van zorg en welzijn
Author:
ISBN: 9789046905883 9789046967874 Year: 2018 Publisher: Bussum Coutinho

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een app als emotiecoach voor personen met autisme, de ontwikkeling van een operatierobot voor moeilijk te behandelen oogaandoeningen of een serious game over voeding voor nierpatiënten: technologische innovaties in zorg en welzijn volgen elkaar in razendsnel tempo op. Het boek Tussen kwetsbaarheid en kracht schetst ontwikkelingen op dit gebied en laat de professional van de toekomst nadenken over de rol en inzet van technologie binnen zorg en welzijn.Innovaties op het gebied van sociale technologie en eHealth worden steeds vaker toegepast. Denk aan de komst van apps, elektropleisters, beeldzorg of telepresentie, serious games en robotica. Tussen kwetsbaarheid en kracht helpt bij het ontwikkelen van een duurzame visie op technologie en bij het gebruik ervan tijdens dagelijkse werkzaamheden. Inzet van technologie kan ondersteunend werken in het verkrijgen van zelfregie door patiënten en cliënten en leidt in veel gevallen tot verbeteringen in zorg en welzijn. Bron : https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/geneeskunde/9789046905883/bram-wicherink/tussen-kwetsbaarheid-en-kracht


Multi
Kan ik daar wat aan doen?
Author:
ISBN: 9789046905999 9789046968734 Year: 2018 Publisher: Bussum Coutinho

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Sociale professionals leggen van oudsher relaties tussen individuele, sociale, maatschappelijke en politiek-ethische vraagstukken. Daarmee levert hun werk een bijdrage aan het sociaal kapitaal van de samenleving en bevorderen ze sociale inclusie. Kan ik daar wat aan doen? onderzoekt op kritische wijze de belangrijkste aspecten van de hulp- en zorgrelatie in verhouding tot de veranderende maatschappelijke instituties. Hoe kunnen sociale professionals in tijden van transitie en transformatie van het sociale domein trouw blijven aan de eigen kernwaarden? Over welke kwaliteiten moeten ze beschikken? Wat kenmerkt elke hulp- en zorgrelatie?De opzet van het boek past goed bij de hernieuwde aandacht in het hoger onderwijs voor filosofische en politiek-ethische vraagstukken. De filosofen en andere wetenschappers die de auteur aanhaalt, stimuleren de lezer om na te denken over de verschillende aspecten van de beroepspraktijk. Het doel hiervan is het sociaal reflectieve vermogen van studenten en professionals te verruimen en te verdiepen, ze bewuster te maken van eigen standpunten, ze te stimuleren deze ter discussie te stellen en ze te leren van perspectief te wisselen. Op de bijbehorende website staan o.a. opdrachten, filmmateriaal en een portrettengalerij met informatie over de besproken filosofen en wetenschappers.Bron: https://www.epo.be/nl/sociaal-werk/3564-kan-ik-daar-wat-aan-doen-9789046905999.html


Book
Een goede dood : 2002-2012: tien jaar 'controversiële' euthanasiewet?
Authors: ---
ISBN: 9789054879909 9054879904 Year: 2012 Publisher: Brussel VUB-Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

België beschikt als één van de weinige landen ter wereld over een euthanasiewet. Deze wet kwam tot stand na een grondig parlementair debat in 2002. Tien jaar later blijkt dat er geen wildgroei kwam van het aantal toepassingen van euthanasie. Een aantal mensen blijft zich echter verzetten tegen deze praktijk en weigert een uitbreiding van de wet. In dit boek analyseren de auteurs de evolutie van de toepassing van euthanasie sinds 2002 en bespreken ze de huidige praktijk en knelpunten. Ook richten ze hun blik op de toekomst.Talrijke vragen krijgen een antwoord: Wat is euthanasie? Wat zijn de ethische aspecten van euthanasie? Kan euthanasie bij psychisch lijden? Wat betekent de toepassing van euthanasie voor de familie? Hoe zit de euthanasiewet in elkaar? Waar kan ik informatie krijgen over euthanasie en de verschillende medische beslissingen bij het levenseinde? Welke knelpunten zijn er bij de toepassing van de euthanasiewet? Welke wettelijke wijzigingen zijn er gewenst? Waar kan ik terecht wanneer mijn vraag betreffende het levenseinde niet wordt gehoord? Waar kan ik als hulpverlener terecht voor ondersteuning en opleiding betreffende de verschillende medische beslissingen bij het levenseinde?


Book
Herstel als antwoord op euthanasie?
Author:
ISBN: 9789462925502 Year: 2017 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Niet elke persoon kiest voor de dood na een afgeronde euthanasieprocedure. Hun aantal is klein, maar reëel. Er lijkt sprake te zijn van een tweede levensadem. Ann Callebert, psychologe en ervaringsdeskundige, zocht uit hoe dat komt. Ze knoopte gesprekken aan met euthanasievragers en sprokkelde in hun verhalen ervaringen die aanknopen bij het krachtgerichte hersteldenken. Op een uitzondering na bleek er bij hen maar weinig sprake te zijn van een nieuwe start. Wat er aan herstel aanwezig was, beperkte zich tot ondergesneeuwde vonken, kleine sprankels van levensenergie, te zwak om een waarde op zich te vormen.Maar als herstel zo karig aanwezig is, kan het dan een meerwaarde zijn om net deze mensen samen te brengen in een groep die herstel ademt? Kan een herstelwerkgroep voor mensen met een gevorderde of afgesloten euthanasieprocedure, op de drempel naar de dood, alsnog levenskwaliteit doen opborrelen? Kan herstel ook op het scherpst van de levenspijn nog een wissel zetten? En kan de herstelvisie op zich niet al veel vroeger in het parcours van ernstig psychisch lijden de nodige krijtlijnen uitzetten voor een enigszins zinvol, levenswaardig bestaan? In de hoop ook dat de ondraaglijkheid van de pijn niet in een euthanasieverzoek hoeft uit te monden?


Book
Ethiek en zorg in de hulpverlening : over taboes gesproken
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789038221052 Year: 2013 Publisher: Gentbrugge Academia Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Uitgangspunt is de verhouding hulpverlener-hulpbehoevende, geplaatst in een maatschappelijke en culturele context. Het boek buigt zich over een aantal problemen waarover men niet graag in het openbaar spreekt of waarover een grote maatschappelijke discussie bestaat: hulpverlening aan ouderen in de multiculturele samenleving, bemoeizorg of bemoeizucht, hoe ver kunnen we gaan in de vraag naar het beëindigen van het leven, hulpverlening en armoede en de vraag naar wat goede zorg is


Book
Waarden in dialoog : ethiek in de zorg
Author:
ISBN: 9789401417051 Year: 2014 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Waarom zorgverleners en zorgontvangers best met elkaar in dialoog gaan;Nieuwe editie van het standaardwerk over ethiek in de zorg Waarden in dialoog biedt een praktisch toepasbaar en theoretisch gefundeerd model voor ethiek in de zorg, dat gegroeid is vanuit praktijkervaring en studie. Het fundament van ethiek wordt gelegd in de zorgrelatie en in het relationeel personalisme. Daaruit volgen drie pijlers van ethiek: waarden, dialoog en grondhoudingen. Zorgverleners kunnen met dit model zelf ethisch gaan reflecteren over hun zorgpraktijk. Bovendien wordt de praktische toepasbaarheid van het model ruim behandeld en toegepast op verschillende aspecten van samenwerken in de zorg: team en netwerk, bemoeizorg en toestemming, vrijheidsbeperking en dwang, informatie en beroepsgeheim. Waarden in dialoog is geschreven voor alle zorgverleners, maar net zo goed voor docenten en studenten van het vak Ethiek in alle opleidingen rond zorg en welzijn. Ethiek is nooit zomaar een abstracte theorie geweest. Ideeën rond het goede en het juist handelen hebben altijd al hun weg gevonden naar de dagelijkse praktijk. Soms worden daarbij uitspraken gedaan over specifieke vraagstukken zoals abortus of euthanasie, soms blijft het bij algemene leidraden. Waarden in dialoog: ethiek in de zorg bevat vooral dat laatste. Axel Liégeois richt zich weliswaar tot hulpverleners in de zorgsector, maar hij biedt geen antwoorden op concrete vragen. De auteur wil nl. een algemeen kader schetsen met ethische principes waardoor de hulpverlener zich kan laten leiden. Liégeois merkt daarbij terecht op dat zijn denken dan wel gevormd is door een christelijke overtuiging, maar dat de door hem aangereikte principes ook [lees meer] niet-gelovigen kunnen aanspreken. De belangrijkste reden hiervoor is dat Liégeois waarden benadrukt die universeel zijn (respect, autonomie...). Wie vertrouwd is met de joodse filosofie en Levinas in het bijzonder, zal opmerken hoezeer dit denken in Liégeois' discours is geslopen. De rol die de de Leuvense ethicus en theoloog Roger Burggraeve hierin gespeeld heeft, kan uiteraard niet ontkend worden, zelfs al vermeldt Liégeois noch hem, noch Levinas. Waarden in dialoog is echter geen academische studie, en het ontbreken van dergelijke verwijzingen is dan ook niet echt een gemis. Wel jammer is dat het boek geen bibliografie of index bevat, wat toch handig zou zijn voor wie specifieke informatie zoekt of meer wenst te weten. Gelukkig vermelden de voetnoten een indrukwekkende lijst werken, maar een overzicht krijgen we zo dus niet. Deze praktische bedenking is echter het enige minpunt in het uitstekende werk, dat enerzijds aansluit bij Liégois' Begrensde vrijheid: ethiek in de geestelijke gezondheidszorg (Pelckmans, 1997), maar er anderzijds ook los van staat. Ook wie dit werk niet gelezen heeft, kan dus aan de slag met Waarden in dialoog. Liégeois hoedt zich voor een te steriel vakjargon, maar verliest zich evenmin in simplistische redeneringen. Op een heldere en duidelijke manier zet hij krijtlijnen uit voor hulpverleners, waarbij hij niet alleen oog heeft voor de relatie tussen hulpverlener en patiënt of tussen hulpverleners onderling, maar ook voor derden, zoals familieleden en zelfs gerechtelijke instanties. Op die manier gaat hij in op een breed gamma aan vragen waarmee hulpverleners worstelen en situaties waarin ze terecht kunnen komen. De rode draad van het betoog is de vraag welke positie de verschillende partners binnen de hulpverlening innemen. Want ook al is er de facto een ongelijke positie tussen hulpverlener en patiënt, dit impliceert niet dat deze zonder meer mag weerspiegeld worden in het handelen. Concrete antwoorden op concrete vragen biedt Liégeois niet aan, maar op basis van Waarden in dialoog kan de hulpverlener ? Liégeois spreekt over zorgverlener ? alvast een waarde- en normenstelsel ontwikkelen waaraan beslissingen en handelingen kunnen worden getoetst. [Jurgen Boel]


Book
De 7 privileges van de zorg
Author:
ISBN: 9789033498213 Year: 2015 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het is een privilege om in de zorg- en welzijnssector te mogen werken, zegt Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer vol overtuiging. De sector kampt met grote uitdagingen. Tegelijkertijd dienen zich ongekende opportuniteiten aan. De auteur gaat hierover in gesprek met economen en ethici, onderwijsdeskundigen en sociologen, beleidsvoerders en zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Verfrissend, zonder taboes en recht voor de raap. De 7 privileges van de zorgverlener vormen de rode draad doorheen deze boeiende verkenningstocht. Een eigenzinnige hertaling van de 7 werken van barmhartigheid. Thema's als diversiteit, technologie, autonomie, ontmoeting, kwetsbaarheid en zelfrealisatie krijgen vanuit het perspectief van zorg en welzijn een hedendaagse interpretatie. De hoofdrol in dit verhaal is weggelegd voor elke zorgverlener die dagelijks het beste van zichzelf geeft. In dat geven vindt hij/zij de essentie van zichzelf, het mens-zijn en het leven. De cliënt krijgt, zoals het hoort, het laatste woord.(bron: www.acco.be)

Listing 1 - 10 of 21 << page
of 3
>>
Sort by