Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Book
Je beroepshouding bij verzorging en begeleiding
Author:
ISBN: 9024411270 Year: 1992 Publisher: Baarn Nelissen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het boek is in de eerste plaats gericht op individuele zelfwerkzaamheid en persoonlijke keuzen van leerlingen in verband met de eigen beroepshoudingsontwikkeling. Het eerste deel gaat over opbouw en uitbreiding van het zelfbeeld van de leerling (zelfbeeld, zelfvertrouwen, feedback, de groep, relatie en seksualiteitsbeleving, empathie). Het tweede deel gaat in op de houding in praktijksituaties (grondhouding, kerncriteria bij beroepshouding, gespreksvoering, zorgvuldigheid en aandacht, samenwerken en leiding geven). Het boek is eenvoudig en helder geschreven en bevat veel oefenstof. (Bron: uitgeverscatalogus)


Book
De sociale, psychologische en pedagogische sector.
Author:
ISBN: 9053504257 Year: 1995 Volume: 5 Publisher: Leuven Garant


Book
Gids beroepsethiek : Waarden, rechten en plichten in psychotherapie en hulpverlening.
Author:
ISBN: 9033458896 9789033458897 Year: 2005 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In psychotherapie en hulpverlening heerst veel verwarring over wat geboden en verboden is. Dit boek wil tegemoet komen aan vragen van cliënten en therapeuten over hun rechten en plichten. Het vertrekt vanuit de essentiële basishoudingen voor goede hulpverlening: respect, integriteit, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Deze principes worden verder geconcretiseerd in gedragsregels die de inhoud vormen van de beroepscodes in de sector van psychologische begeleiding. Sommige gedragsregels voor hulpverleners krijgen een juridische ondersteuning vanuit de bestaande wetgeving. De achterliggende waarden die bepalend zijn voor het denken over ethisch handelen, worden hierbij telkens kritisch doorgelicht. Moeilijke materie zoals informatieplicht, beroepsgeheim, zelfbeschikkingsrecht of gevoelige kwesties zoals omgaan met seksueel misbruik, belangenvermengingen, en andere schadelijke praktijken worden uitvoerig behandeld in dit boek. Het geeft een beeld van wat men van een competente hulpverlener mag verwachten, wat mogelijke beroepsrisico¿s zijn, en hoe men kan reageren bij fouten. Talrijke voorbeelden uit diverse contexten van hulpverlening en psychotherapie, zowel bij kinderen als volwassenen, met minder of meer oordeelsvermogen, uit Vlaanderen én Nederland, illustreren de abstracte gedragsregels op levendige wijze. Hulpverleners staan vaak voor dilemma¿s waarbij elk handelen schadelijke gevolgen heeft en niets doen ook problematisch is. Dit boek wil vooral inspireren om genuanceerd te oordelen en af te wegen wat de best mogelijke handelswijze kan zijn in complexe situaties waar eenvoudige richtlijnen vaak ontoereikend zijn. Deze gids is geschreven voor erg diverse opleidingen en beroepsgroepen als psychotherapeuten, psychiaters, psychologen, seksuologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, en vele anderen werkzaam in zorginstellingen. Voor een ruimer, meer algemeen doelpubliek wil dit boek ook duidelijk maken wat kwaliteitsvolle en betrouwbare psychotherapie en hulpverlening kan zijn.

Keywords

Psychotherapie ethiek --- Medische ethiek --- 615.851 --- 174.2 --- Academic collection --- 460.4 --- 603.1 --- beroepsethiek --- deskundigheid --- ethiek --- hulpverlening --- integriteit --- medische ethiek --- psychotherapie --- respect --- verantwoordelijkheid --- waarden --- Psychotherapy. Psychoanalysis as therapy --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroep en opleiding --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroepsethiek --- Ethique professionnelle --- #SBIB:316.334.3M52 --- behandelingstoestemming --- cliënt-hulpverlener-relatie --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- informatieplicht --- ongewenste intimiteiten --- psychotherapie (psychische therapie) --- waardenbeleving --- zelfbeschikking --- Psychotherapie: ethiek --- maatschappelijk werkers, beroepsethiek --- Medische sociologie: professionele aspecten van de hulpverlening --- beroepskunde --- beroepskunde. --- beroepsethiek. --- ethiek. --- Beroepskunde. --- Beroepsethiek. --- Psychiatry --- Professional ethics. Deontology --- deontologie --- #PBIB:2005.2 --- #PBIB:gift 2005 --- #SBIB:316.8H30 --- Ethiek in de hulpverlening (hulpverleningsethiek) --- aansprakelijkheid (verantwoordelijkheid) --- beroepsgeheim --- gezondheidszorg (gezondheidsbeleid, sociale geneeskunde) --- klachtenbehandeling (fona, Fouten Ongevallen en Near Accidents) --- beroepsuitoefening --- geestelijke gezondheidszorg --- gezondheidszorg --- patiëntenrecht --- welzijnswerk --- welzijnswerkers, beroepsethiek --- Professies en methoden in het welzijnswerk: sociaal werk, vrijwilligerswerk, hulpverleningsmethoden … --- 172 --- 361.3 --- 615.8 --- 361.05 --- Arbeids- en organisatiepsychologie --- Hulpverlening --- Klinische psychologie --- Medische ethiek. --- Orthopedagogiek --- Psychotherapie --- Psychotherapie. --- Handboeken en inleidingen. --- Ethiek. --- Psychotherapie ; ethiek --- Provincie West-Vlaanderen


Book
Beroepsgeheim en hulpverlening.
Authors: ---
ISBN: 9059589890 Year: 2005 Publisher: Brugge Die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek bespreekt op een juridisch-wetenschappelijk verantwoorde en tegelijk toegankelijke wijze het beroepsgeheim in de hulpverlening. Het algemeen juridisch kader van het beroepsgeheim wordt er in beeld gebracht, waarbij vooral vanuit de hulpverleningssector een analyse wordt doorgevoerd van het toepassingsgebied van en de uitzonderingen op artikel 458 van het Strafwetboek. Bijzondere aandacht gaat naar een aantal specifieke aspecten van het beroepsgeheim: de gespannen relatie tussen het beroepsgeheim, de aangifteplicht en de hulpverleningsplicht aan mensen in nood; de draagwijdte van het beroepsgeheim in een gezagsrelatie; het beroepsgeheim en de opsporing van misdrijven; de relatie tot de privacywetgeving, ... Daarnaast wordt dieper ingegaan op enkele actuele knelpunten in het beroepsgeheim van hulpverleners. De voorbije decennia hebben zich immers in de hulpverlening evoluties voorgedaan (o.a. de professionalisering van de hulpverlening, inter- en multidisciplinaire werking en het Contextueel werken met clinten) die het beroepsgeheim in zijn traditionele vorm onder druk zetten. Deze evoluties nopen tot een vernieuwde benadering van het beroepsgeheim, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de leer van het gedeelde beroepsgeheim. Deze figuur komt in het boek uitgebreid aan bod en wordt verder verfijnd. Specifiek voor hulpverlening in teamverband wordt het alternatief van het gezamenlijke beroepsgeheim voorgesteld. Dit boek is n van de resultaten van het onderzoeksproject "Beroepsgeheim en deontologie in de welzijnssector", gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) - Vlaanderen dat werd uitgevoerd aan het Instituut voor Sociaal Recht (ISR) in de periode januari 2001 tot december 2003. Het Instituut voor Sociaal Recht van de K.U.Leuven heeft een onderwijs- en onderzoekstraditie van tientallen jaren in het sociaal recht. Het ISR heeft zich daarbij ook ontwikkeld als ht centrum voor juridisch onderzoek aangaande het welzijnsrecht. Deze Publicatie beoogt dan ook een kritische en constructieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het welzijnsrecht in Vlaanderen. Inhoudstafel / INLEIDING / 1. Belangrijke evoluties van en voor de welzijnszorg / 1. Professionalisering van de hulpverlening / 2. Verdwijnen van het colloque singulier / 3. Emancipatie van de clint / 4. Dossiervorming en informatisering / 2. GEHEIM, BEROEPSGEHEIM EN PRIVACY / 1. Geheim en beroepsgeheim / 2. Beroepsgeheim en privacy / 3. DE STRAFRECHTELIJK GESANCTIONEERDE GEHEIMHOUDINGSPLICHT VAN ARTIKEL 458 SW. / 1. Finaliteit van artikel 458 Sw. / 2. Theoretische draagwijdte van het beroepsgeheim / 3. Toepassingsgebied van artikel 458 Sw. / 4. Beroepsgeheim en discretieplicht / 5. Schending van het beroepsgeheim / 6. Beroepsgeheim en opsporing van misdrijven / 4. UITZONDERINGEN OP DE GEHEIMHOUDINGSPLICHT / 1. In artikel 458 Sw. opgenomen uitzonderingen / 2. Door de rechtspraak erkende uitzonderingen / 3. Aangifterecht in geval van mishandeling en Seksuele delinquentie ten aanzien van minderjarigen: 458bis Sw. 4. Beschikking over het beroepsgeheim / 5. BEROEPSGEHEIM, TOEGANG TOT HULPVERLENINGSDOSSIERS EN AANVERWANTE PROBLEMEN / 1. Algemene situering van het recht op toegang / 2. Problemen bij de uitoefening van het recht op toegang / 6. GEDEELD BEROEPSGEHEIM EN GEZAMENLIJK BEROEPSGEHEIM / 1. Ontstaan van de leer van het gedeeld beroepsgeheim / 2. Voorwaarden van de leer van het gedeeld beroepsgeheim / 3. Het gedeeld beroepsgeheim in wetgeving, rechtspraak en deontologische codes / 4. Het gezamenlijk beroepsgeheim als werkbare oplossing voor hulpverlening / 5. Conclusie

Keywords

Arbeids- en organisatiepsychologie --- Beroepsethiek --- Beroepsethiek. --- Hulpverlening --- Hulpwetenschappen --- Privacy --- Beroepskunde. --- Wetgeving. --- Rechtswetenschappen en criminologie. --- Sociale welzijnszorg. --- privacy --- welzijnsrecht --- beroepsgeheim --- cliënt-hulpverlener relatie --- Professional ethics. Deontology --- strafrechtstoepassingen --- Sociology of social care --- Human rights --- hulpverlening --- Social law. Labour law --- Belgium --- Beroepsethiek ; recht ; België --- Hulpverlening ; beroepsethiek --- Beroepsethiek. Deontologie --- Sociologie van sociale dienstverlening --- Fundamentele rechten en vrijheden --- Sociaal recht. Arbeidsrecht --- België --- 343.452 <493> --- 351.84*6 <493> --- #RBIB:gift.2006 --- Academic collection --- 660 Welzijn --- #KVHB:Beroepsethiek --- #KVHB:Beroepsgeheim --- #KVHB:Hulpverlening --- 321.4 --- recht --- sociaal recht --- 603.1 --- beroepsgeheim (gez) --- deontologie (gez) --- hulpverlening (gez) --- welzijnswerk (gez) --- welzijnswerk --- Beroepsethiek: recht: België --- Hulpverlening: beroepsethiek --- S20080107.JPG --- beroepsethiek --- gezondheidsrecht --- gezondheidzorg --- welzijnswerkers --- welzijnswerkers, beroepsethiek --- wetgeving --- 11.01 --- 351.84*6 <493> Welzijnsrecht. Wetgeving i.v.m.bejaardenzorg--België --- Welzijnsrecht. Wetgeving i.v.m.bejaardenzorg--België --- 343.452 <493> Schending van het beroepsgeheim--België --- Schending van het beroepsgeheim--België --- Opleiding en beroep --- 172 --- 34 --- 361.05 --- Verzekeringsgeneeskunde ; Levensverzekering --- Maatschappelijk werk --- Beroepsgeheim

Listing 1 - 4 of 4
Sort by