Listing 1 - 10 of 113 << page
of 12
>>
Sort by

Book
Gids beroepsethiek : waarden, rechten en plichten in psychotherapie en hulpverlening.
Author:
Year: 2007 Publisher: Leuven Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Goed aangepakt : Gesprekken over beroepsethiek bij kindermishandeling.
Authors: --- ---
ISBN: 9789088502972 Year: 2012 Publisher: Amsterdam SWP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wat heeft beroepsethiek met de aanpak van kindermishandeling te maken? Tegen welke ethische dilemma’s lopen professionals aan wanneer ze vermoeden dat een kind mishandeld wordt? Wat brengt hen er toe dat vermoeden te melden of juist niet, en welke afweging maken ze daarbij? Waarom is het eigenlijk belangrijk vanuit beroepsethisch perspectief naar de aanpak van kindermishandeling te kijken? Een antwoord op deze vragen is te vinden in deze bundeling van gesprekken met experts op het terrein van kindermishandeling en beroepsethiek. Uit interviews met Rian Teeuw, Herman Baartman, Jo Hermanns, Bart Cusveller, Bert Musschenga, Dick Willems en een groep kinderartsen, wordt duidelijk dat professioneel handelen bij kindermishandeling meer is dan competent signaleren, diagnosticeren en communiceren. Het is ook een kwestie van beroepsethisch verantwoord optreden. Beroepsethiek boort een intrinsieke motivatie aan om kinderen in de knel te helpen, en stimuleert kritische reflectie die bijdraagt aan zorgvuldig en daadkrachtig handelen. Goed aangepakt is bedoeld voor iedereen die in beroep, beleid, onderwijs of onderzoek met de signalering en de bestrijding van kindermishandeling te maken heeft. Het is het resultaat van een ZonMw-onderzoeksproject van het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht in samenwerking met het CHAIN-ER onderzoeksteam van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De gesprekken werden gevoerd door Jos Kole, ethicus bij het Ethiek Instituut en zijn geredigeerd samen met Monique Janssens en Mariëtte van den Hoven.


Book
Wat ervan te zeggen : informatie en beroepsgeheim binnen het ortho- en sociaalagogisch werkveld.
Author:
ISBN: 9789400001084 Year: 2010 Publisher: Antwerpen Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek gaat over beroepsgeheim, het opslaan en verwerken van persoonsgegevens, medische informatie, het uitwisselen van informatie tussen collega's en voorzieningen, met leidinggevenden, met ouders en minderjarigen, bij kindermishandeling, en met politie en justitie. Ook recente methodieken als cliënt(en)overleg en casemanagement worden besproken. (Bron: covertekst)


Book
Een spiritualiteit van de zorg.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789401415545 Year: 2014 Volume: *1 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Beschouwing door de rooms-katholieke geestelijke over zorg, voor allen die in de zorg werkzaam zijn.


Book
Ingenieursethiek.
Authors: ---
ISBN: 9789043014892 Year: 2008 Publisher: S.l. Pearson Education Benelux

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Leraren, wat boeit jullie? : theoretisch en empirisch onderzoek naar roeping binnen het professioneel zelfverstaan
Author:
ISBN: 9789044132663 9044132652 Year: 2015 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Sociaal> weer
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789038219387 Year: 2012 Publisher: Gent Academia Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het doel van dit boek beroepsethiek is om de morele deskundigheid van - toekomstige - maatschappelijk assistenten te versterken. Het gaat daarbij om het zoeken naar een standpunt vanuit de specifieke beroepspositie van een maatschappelijk assistent. Bijna alle maatschappelijk assistenten begonnen dit werk vanuit een wil om anderen te helpen, een eerlijker wereld te maken, kortom: het verlangen om een verschil te maken. En dit is de morele grondslag van hun professionele autonomie. Dit boek geeft geen lessen moraal in de strikte zin, alhoewel we wel degelijk 'moraliserend' zijn: we doen uitspraken over wat "goed" sociaal werk dan wel is/kan/moet zijn. Doorheen het boek hebben we die standpunten altijd onderbouwd. Ons standpunt heeft argumenten met feitelijke, wettelijke en ethische inhoud. Een standpunt dat dus tegensprekelijk is, waardoor het uitnodigt tot een echte dialoog. Dit boek wil bijdragen aan de bereidheid en bekwaamheid van maatschappelijk assistenten in het omgaan met hun professionele vrijheid in verantwoordelijkheid. Dit boek is tevens een pleidooi om in organisaties in het sociaal werk structureel plaats te maken voor een communicatieve dialoog. Deze zoektocht naar "wijsheid" in het uitoefenen van sociaal werk is noodzakelijk als voeding voor een morele deskundigheid in sociaal werk. Deze zoektocht delen is de uitnodiging die uitgaat van dit boek. (Bron: covertekst)


Book
Ethiek & techniek : morele overwegingen in de ingenieurspraktijk.
Authors: --- ---
ISBN: 905574445X 9789055744459 Year: 2008 Publisher: Baarn HB

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Beroepsgeheim en hulpverlening.
Authors: ---
ISBN: 9059589890 Year: 2005 Publisher: Brugge Die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek bespreekt op een juridisch-wetenschappelijk verantwoorde en tegelijk toegankelijke wijze het beroepsgeheim in de hulpverlening. Het algemeen juridisch kader van het beroepsgeheim wordt er in beeld gebracht, waarbij vooral vanuit de hulpverleningssector een analyse wordt doorgevoerd van het toepassingsgebied van en de uitzonderingen op artikel 458 van het Strafwetboek. Bijzondere aandacht gaat naar een aantal specifieke aspecten van het beroepsgeheim: de gespannen relatie tussen het beroepsgeheim, de aangifteplicht en de hulpverleningsplicht aan mensen in nood; de draagwijdte van het beroepsgeheim in een gezagsrelatie; het beroepsgeheim en de opsporing van misdrijven; de relatie tot de privacywetgeving, ... Daarnaast wordt dieper ingegaan op enkele actuele knelpunten in het beroepsgeheim van hulpverleners. De voorbije decennia hebben zich immers in de hulpverlening evoluties voorgedaan (o.a. de professionalisering van de hulpverlening, inter- en multidisciplinaire werking en het Contextueel werken met clinten) die het beroepsgeheim in zijn traditionele vorm onder druk zetten. Deze evoluties nopen tot een vernieuwde benadering van het beroepsgeheim, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de leer van het gedeelde beroepsgeheim. Deze figuur komt in het boek uitgebreid aan bod en wordt verder verfijnd. Specifiek voor hulpverlening in teamverband wordt het alternatief van het gezamenlijke beroepsgeheim voorgesteld. Dit boek is n van de resultaten van het onderzoeksproject "Beroepsgeheim en deontologie in de welzijnssector", gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) - Vlaanderen dat werd uitgevoerd aan het Instituut voor Sociaal Recht (ISR) in de periode januari 2001 tot december 2003. Het Instituut voor Sociaal Recht van de K.U.Leuven heeft een onderwijs- en onderzoekstraditie van tientallen jaren in het sociaal recht. Het ISR heeft zich daarbij ook ontwikkeld als ht centrum voor juridisch onderzoek aangaande het welzijnsrecht. Deze Publicatie beoogt dan ook een kritische en constructieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het welzijnsrecht in Vlaanderen. Inhoudstafel / INLEIDING / 1. Belangrijke evoluties van en voor de welzijnszorg / 1. Professionalisering van de hulpverlening / 2. Verdwijnen van het colloque singulier / 3. Emancipatie van de clint / 4. Dossiervorming en informatisering / 2. GEHEIM, BEROEPSGEHEIM EN PRIVACY / 1. Geheim en beroepsgeheim / 2. Beroepsgeheim en privacy / 3. DE STRAFRECHTELIJK GESANCTIONEERDE GEHEIMHOUDINGSPLICHT VAN ARTIKEL 458 SW. / 1. Finaliteit van artikel 458 Sw. / 2. Theoretische draagwijdte van het beroepsgeheim / 3. Toepassingsgebied van artikel 458 Sw. / 4. Beroepsgeheim en discretieplicht / 5. Schending van het beroepsgeheim / 6. Beroepsgeheim en opsporing van misdrijven / 4. UITZONDERINGEN OP DE GEHEIMHOUDINGSPLICHT / 1. In artikel 458 Sw. opgenomen uitzonderingen / 2. Door de rechtspraak erkende uitzonderingen / 3. Aangifterecht in geval van mishandeling en Seksuele delinquentie ten aanzien van minderjarigen: 458bis Sw. 4. Beschikking over het beroepsgeheim / 5. BEROEPSGEHEIM, TOEGANG TOT HULPVERLENINGSDOSSIERS EN AANVERWANTE PROBLEMEN / 1. Algemene situering van het recht op toegang / 2. Problemen bij de uitoefening van het recht op toegang / 6. GEDEELD BEROEPSGEHEIM EN GEZAMENLIJK BEROEPSGEHEIM / 1. Ontstaan van de leer van het gedeeld beroepsgeheim / 2. Voorwaarden van de leer van het gedeeld beroepsgeheim / 3. Het gedeeld beroepsgeheim in wetgeving, rechtspraak en deontologische codes / 4. Het gezamenlijk beroepsgeheim als werkbare oplossing voor hulpverlening / 5. Conclusie

Keywords

Arbeids- en organisatiepsychologie --- Beroepsethiek --- Beroepsethiek. --- Hulpverlening --- Hulpwetenschappen --- Privacy --- Beroepskunde. --- Wetgeving. --- Rechtswetenschappen en criminologie. --- Sociale welzijnszorg. --- privacy --- welzijnsrecht --- beroepsgeheim --- cliënt-hulpverlener relatie --- Professional ethics. Deontology --- strafrechtstoepassingen --- Sociology of social care --- Human rights --- hulpverlening --- Social law. Labour law --- Belgium --- Beroepsethiek ; recht ; België --- Hulpverlening ; beroepsethiek --- Beroepsethiek. Deontologie --- Sociologie van sociale dienstverlening --- Fundamentele rechten en vrijheden --- Sociaal recht. Arbeidsrecht --- België --- 343.452 <493> --- 351.84*6 <493> --- #RBIB:gift.2006 --- Academic collection --- 660 Welzijn --- #KVHB:Beroepsethiek --- #KVHB:Beroepsgeheim --- #KVHB:Hulpverlening --- 321.4 --- recht --- sociaal recht --- 603.1 --- beroepsgeheim (gez) --- deontologie (gez) --- hulpverlening (gez) --- welzijnswerk (gez) --- welzijnswerk --- Beroepsethiek: recht: België --- Hulpverlening: beroepsethiek --- S20080107.JPG --- beroepsethiek --- gezondheidsrecht --- gezondheidzorg --- welzijnswerkers --- welzijnswerkers, beroepsethiek --- wetgeving --- 11.01 --- 351.84*6 <493> Welzijnsrecht. Wetgeving i.v.m.bejaardenzorg--België --- Welzijnsrecht. Wetgeving i.v.m.bejaardenzorg--België --- 343.452 <493> Schending van het beroepsgeheim--België --- Schending van het beroepsgeheim--België --- Opleiding en beroep --- 172 --- 34 --- 361.05 --- Verzekeringsgeneeskunde ; Levensverzekering --- Maatschappelijk werk --- Beroepsgeheim


Book
Macht in vraag gesteld : strategieën en werkvormen in het jeugdwelzijnswerk
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789463442190 Year: 2018 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Kritisch zijn en samen met kinderen en jongeren strijden voor een sociaal rechtvaardigere samenleving is eigen aan het jeugdwelzijnswerk. Het zit in het DNA van de sector om structurele oorzaken van problemen blijvend bloot te leggen, te bekritiseren en machtsstructuren te bevragen. Dit boek gaat dieper in op deze kernopdracht. Het biedt inzicht in verschillende praktijken op het vlak van politiserend werken, deontologie en personeelsbeleid. De artikels werden geschreven door medewerkers van Uit De Marge-CMGJ die met beide voeten in het jeugdwelzijnswerk staan. Dit boek is een initiatief van Uit De Marge-CMGJ vzw, het steunpunt voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Uit De Marge/CMGJ ijvert voor de rechten van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren door sociale verandering via belangenbehartiging van deze doelgroepen, visie- en expertiseontwikkeling, kadervorming en procesbegeleidingen, en jeugdopbouwwerk.

Listing 1 - 10 of 113 << page
of 12
>>
Sort by