Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Book
Ethiek en weerbaarheid in de informatiesamenleving
Authors: --- ---
ISBN: 9789077442524 Year: 2008 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) speelt een belangrijke rol in onze samenleving. De voordelen van ICT zijn talrijk, maar het is duidelijk dat er ook schaduwkanten zijn die uitnodigen tot maatschappelijke discussie, persoonlijke reflectie en waakzaamheid. Dit boek behandelt de belangrijkste kwesties betreffende ICT en privacy, ICT en auteursrecht, computermisdaad, informatie op het internet, de invloed van ICT op werk, school en samenleving, en de ontwikkeling van informatiesystemen. De lezer wordt voortdurend uitgenodigd om zelf mee na te denken, door verwijzingen naar de actualiteit, cases, denkvragen en praktijkgerichte onderzoeksopdrachten bij elk hoofdstuk. Waar nodig wordt stilgestaan bij wetgeving en reglementering. Technische onderwerpen worden nader toegelicht in aparte kaderstukken en bij elk hoofdstuk is ook een filosofische beschouwing gevoegd. Op systematische wijze worden in opeenvolgende hoofdstukken de volgende onderwerpen belicht: - ICT en privacy; - ICT en auteursrecht; - computermisdaad; - het internet als informatiebron; - diverse andere aspecten verbonden met ICT op het werk; - in de samenleving en het onderwijs; - en de ontwikkeling van informatiesystemen. Verspreid over het boek zijn aparte technische toelichtingen opgenomen. Na elk hoofdstuk volgt een filosofische reflectie op de inhoud van dat hoofdstuk. Ten slotte vindt u enkele korte intermezzo´s over specifieke onderwerpen in samenwerking met experts ter zake. Bij elk hoofdstuk zijn denkvragen en onderzoeksopdrachten opgenomen die uitnodigen tot persoonlijke reflectie en actie. U kan zelf kiezen welke hij behandelt, in welke volgorde en met welke diepgang. Ook de referentielijst in de appendix en de websites die in de tekst zijn vermeld, kunnen hulp bieden bij verdere studie en onderzoek.

Keywords

Information society --- ICT en maatschappij. --- Technologie en ethiek. --- Moral and ethical aspects. --- informaticarecht --- privacy --- Computer architecture. Operating systems --- Sociology of culture --- Industrial and intellectual property --- informatiemaatschappij --- sociale ethiek --- computercriminaliteit --- Social ethics --- Professional ethics. Deontology --- auteursrecht --- Human rights --- BPB0902 --- Éthique --- Protection de la vie privée --- Société de l'information --- ethiek --- ict --- informatietechnologie --- maatschappijwetenschappen --- 520.7 --- Beroepsethiek --- Computers --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Informatiesamenleving --- Internetbeveiliging --- Privacy --- Weerbaarheid --- auteursrechten --- ICT --- 347.78 --- 681.3 --- Auteursrechten --- Computercriminaliteit --- Ethiek --- Internet --- 082832.jpg --- ICT en maatschappij --- Informatica ; ethiek --- Technologie en ethiek --- Auteursrecht --- ICT informatie- en communicatietechnologie --- internet --- technologie --- Droit et informatique Recht en informatica --- Droits d'auteur Auteursrechten --- Ethique Ethiek --- Information Informatie --- Internet Internet --- Respect de la vie privée Bescherming van het privé-leven --- Technologie de l'information Informatietechnologie --- 681.3*K4 --- 681.3*K7 --- 691 Informatiemaatschappij --- Sociology --- Information superhighway --- 681.3*K7 Computing profession --- Computing profession --- Moral and ethical aspects --- Eerbiediging van het privé-leven --- Informatiemaatschappij --- (zie ook: informatie & communicatie technologie) --- Automatisering en maatschappij --- 17 --- automatisering en maatschappij --- Computing milieux: Computers and society --- departement Algemeen 10 --- cultuurfilosofie --- communicatie --- communicatietechnologie --- Technologie --- Maatschappij --- Informatietechnologie --- Communicatiemiddelen --- Informatiesystemen --- Privacybescherming --- Auteurswet --- Opvoeding en onderwijs

Listing 1 - 1 of 1
Sort by