Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Multi

Book
Handboek integriteit : ervaringen uit de praktijk en achtergronden
Authors: ---
ISBN: 9023241738 9789023241737 Year: 2006 Publisher: Assen Van Gorcum


Book
Principes van beoordeling : methodiek en ethiek van selectie, examinering en evaluatie.
Author:
ISBN: 9026515758 Year: 1999 Publisher: Lisse Swets en Zeitlinger


Book
Ethiek en weerbaarheid in de informatiesamenleving.
Authors: --- ---
ISBN: 9789077442524 Year: 2008 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) speelt een belangrijke rol in onze samenleving. De voordelen van ICT zijn talrijk, maar het is duidelijk dat er ook schaduwkanten zijn die uitnodigen tot maatschappelijke discussie, persoonlijke reflectie en waakzaamheid. Dit boek behandelt de belangrijkste kwesties betreffende ICT en privacy, ICT en auteursrecht, computermisdaad, informatie op het internet, de invloed van ICT op werk, school en samenleving, en de ontwikkeling van informatiesystemen. De lezer wordt voortdurend uitgenodigd om zelf mee na te denken, door verwijzingen naar de actualiteit, cases, denkvragen en praktijkgerichte onderzoeksopdrachten bij elk hoofdstuk. Waar nodig wordt stilgestaan bij wetgeving en reglementering. Technische onderwerpen worden nader toegelicht in aparte kaderstukken en bij elk hoofdstuk is ook een filosofische beschouwing gevoegd. Op systematische wijze worden in opeenvolgende hoofdstukken de volgende onderwerpen belicht: - ICT en privacy; - ICT en auteursrecht; - computermisdaad; - het internet als informatiebron; - diverse andere aspecten verbonden met ICT op het werk; - in de samenleving en het onderwijs; - en de ontwikkeling van informatiesystemen. Verspreid over het boek zijn aparte technische toelichtingen opgenomen. Na elk hoofdstuk volgt een filosofische reflectie op de inhoud van dat hoofdstuk. Ten slotte vindt u enkele korte intermezzo´s over specifieke onderwerpen in samenwerking met experts ter zake. Bij elk hoofdstuk zijn denkvragen en onderzoeksopdrachten opgenomen die uitnodigen tot persoonlijke reflectie en actie. U kan zelf kiezen welke hij behandelt, in welke volgorde en met welke diepgang. Ook de referentielijst in de appendix en de websites die in de tekst zijn vermeld, kunnen hulp bieden bij verdere studie en onderzoek.

Keywords

Information society --- ICT en maatschappij. --- Technologie en ethiek. --- Moral and ethical aspects. --- informaticarecht --- privacy --- Computer architecture. Operating systems --- Sociology of culture --- Industrial and intellectual property --- informatiemaatschappij --- sociale ethiek --- computercriminaliteit --- Social ethics --- Professional ethics. Deontology --- auteursrecht --- Human rights --- BPB0902 --- Éthique --- Protection de la vie privée --- Société de l'information --- ethiek --- ict --- informatietechnologie --- maatschappijwetenschappen --- 520.7 --- Beroepsethiek --- Computers --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Informatiesamenleving --- Internetbeveiliging --- Privacy --- Weerbaarheid --- auteursrechten --- ICT --- 347.78 --- 681.3 --- Auteursrechten --- Computercriminaliteit --- Ethiek --- Internet --- 082832.jpg --- ICT en maatschappij --- Informatica ; ethiek --- Technologie en ethiek --- Auteursrecht --- ICT informatie- en communicatietechnologie --- internet --- technologie --- Droit et informatique Recht en informatica --- Droits d'auteur Auteursrechten --- Ethique Ethiek --- Information Informatie --- Internet Internet --- Respect de la vie privée Bescherming van het privé-leven --- Technologie de l'information Informatietechnologie --- 681.3*K4 --- 681.3*K7 --- 691 Informatiemaatschappij --- Sociology --- Information superhighway --- 681.3*K7 Computing profession --- Computing profession --- Moral and ethical aspects --- Eerbiediging van het privé-leven --- Informatiemaatschappij --- (zie ook: informatie & communicatie technologie) --- Automatisering en maatschappij --- 17 --- automatisering en maatschappij --- Computing milieux: Computers and society --- departement Algemeen 10 --- cultuurfilosofie --- communicatie --- communicatietechnologie --- Technologie --- Maatschappij --- Informatietechnologie --- Communicatiemiddelen --- Informatiesystemen --- Privacybescherming --- Auteurswet --- Opvoeding en onderwijs --- Ethik --- ethics --- etyka --- ética --- etikë --- etica --- ētika --- етика --- etika --- etică --- moral --- ηθική δεοντολογία --- eetika --- etik --- etiikka --- moralės mokslas --- dorovės mokslas --- veda o morálke --- moral science --- mravnost --- morale --- Moral --- morálka --- moraal --- erkölcsfilozófia --- moraali --- ethica --- morāles mācība --- filosofía moral --- erkölcstan --- morală --- shkencë morale --- dorotyra --- ηθική --- zedenleer --- privatumo apsauga --- beskyttelse af privatlivet --- varstvo zasebnosti --- eraelu puutumatuse kaitse --- Schutz der Privatsphäre --- заштита на приватноста --- protezione della vita privata --- заштита приватности --- ochrana soukromí --- proteção da vida privada --- protection of privacy --- privatlivets helgd --- privātās dzīves aizsardzība --- protección de la vida privada --- προστασία της ιδιωτικής ζωής --- a magánélet védelme --- ochrana súkromia --- prawo do prywatności --- неприкосновеност на частен живот --- yksityisyyden suoja --- mbrojtja e jetës private --- zaštita privatnosti --- eerbiediging van het privé-leven --- protezzjoni tal-privatezza --- protecția vieții private --- Recht auf Respektierung der Privatsphäre --- тајност на писмата --- teisė į privatumą --- diritto della vita privata --- derecho a la intimidad --- tutela della vita privata --- a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog --- právo na súkromie --- ochrana soukromého a rodinného života --- recht op privacy --- δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής --- dreptul la respectatrea viații private --- õigus eraelu puutumatusele --- ret til privatliv --- right to privacy --- rätt till privatliv --- direito ao respeito da vida privada --- tiesības uz privāto dzīvi --- pravo na privatnost --- oikeus yksityisyyteen --- e drejtë për jetë private --- интегритет на личноста --- право на приватност --- právo na soukromí --- protecção da vida privada --- recht op privé-leven --- droit au respect de la vie privée --- derecho al honor --- rispetto della vita privata --- информатичко општество --- informační společnost --- soċjetà tal-informazzjoni --- информатичко друштво --- informačná spoločnosť --- κοινωνία των πληροφοριών --- społeczeństwo informacyjne --- informacijska družba --- sociedade da informação --- információs társadalom --- societate informațională --- shoqëria e informacionit --- Informationsgesellschaft --- information society --- sociedad de la información --- informationssamfundet --- infoühiskond --- tietoyhteiskunta --- an tsochaí faisnéise --- информационно общество --- informācijas sabiedrība --- informationssamhälle --- informacinė visuomenė --- società dell'informazione --- informacijsko društvo

Listing 1 - 5 of 5
Sort by