Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Book
Competenties van verpleegkundigen en verzorgenden in begeleiding van en zorg voor mensen met dementie
Author:
ISBN: 9789044125108 Year: 2009 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Inleiding: situering en voorgeschiedenis2. Doelstellingen van het onderzoek3. Onderzoeksmethoden4. Onderzoeksresultaten en verwerking5. ConclusiesBijlage 1: visie op zorgBijlage 2: Verzorgende competentiesBijlage 3: Verpleegkundige competenties


Book
Praktisch gezondheidsrecht
Authors: ---
ISBN: 9789045559629 Year: 2017 Publisher: Antwerpen De Boeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Praktisch gezondheidsrecht is een duidelijke juridische gids voor studenten uit de medische en paramedische professionele bachelor. Advocaten en docenten Luc Haegeman en Kathleen Van Cauter schreven het basisleerboek Praktisch gezondheidsrecht. Uw studenten geraken vertrouwd met enkele begrippen uit het algemeen recht, waarna de focus verschuift naar gezondheidsrecht.- Boordevol voorbeelden uit de dagelijkse praktijk;- oefeningen in het boek en online (http://praktischrecht.deboeck.com);- (korte) verklarende woordenlijst en wetgeving in toegankelijke bewoordingen.De gids schept een adequaat juridisch kader voor zowel de zorgverstrekker als de patiënt, met bijzondere aandacht voor de aansprakelijkheid van de zorgbeoefenaar (strafrechtelijk en burgerrechtelijk) en de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen.Ten slotte is er een praktijkgericht overzicht van onderwerpen op het raakvlak tussen de gezondheidszorg en het publiek en privaat recht opgenomen.Bron : http://www.deboeck.be


Book
Ouderen in de samenleving : basisboek voor hulp- en dienstverleners.
Authors: ---
ISBN: 9789046900314 Year: 2006 Publisher: Bussum : Coutinho,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In 2040 zal naar verwachting 25 procent van de Nederlandse bevolking ouder zijn dan 65 jaar. Deze vergrijzing, de multiculturalisering en andere demografische ontwikkelingen, als de afname van het aantal geboorten, hebben grote gevolgen voor de samenleving als geheel. Het toenemende beroep dat ouderen op de zorg- en dienstverlening zullen doen, vraagt om een multidisciplinaire benadering. Ouderen in de samenleving - Basisboek voor hulp- en dienstverleners biedt een brede inleidende verkenning van vragen rond ouder worden en het ouderenwerk voor de sociaal-agogische, verzorgende, verplegende en dienstverlenende beroepsopleidingen.De auteurs leggen daarbinnen de nadruk op de diversiteit van het ouderenwerk en de noodzaak van een veelvormig antwoord op verschillende behoeften van ouderen Elk thema wordt afgesloten met casuïstiek, discussievragen en projectopdrachten. Daardoor is dit boek geschikt voor bespreking en discussie zowel binnen vaste lesgroepen als binnen projectgericht onderwijs. Brede inleiding voor met name studenten in de hulp- en dienstverlening, toegespitst op het voor ieder belangrijke gebied van ouderen en hun thematieken. De schrijvers zijn docent aan de Hogeschool Utrecht. Op zeer toegankelijke, breed informatieve en tot nadenken bevorderende vraagstellingen belichten zij onder meer de praktijk, het beleid en de voorzieningen voor ouderen, en gaan in op kernthema's zoals arbeid, inkomen, vrije tijd, wonen en gezondheid. De diversiteit van ouderen, wensen, situaties en bijvoorbeeld zorgpraktijken komt aan bod. In de eerste plaats een boek voor sociaal agogische, verzorgende, verplegende en dienstverlenende beroepsopleidingen, maar ook zeer geschikt voor bijvoorbeeld de grote groep (oudere) vrijwilligers die werkzaam zijn voor leeftijdsgenoten en voor jongeren die zich op een studie rond ouderen oriënteren. Het biedt zelfs materiaal voor gespreksgroepen van en voor ouderen, kortom: een breed bruikbaar en zeer up to date boek.


Book
De kracht van het levensverhaal : narratieve zorg bij ouderen
Authors: ---
ISBN: 9789462921436 Year: 2015 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Herinneringen ophalen onder vrienden, we kennen het allemaal. Maar wat als we ouder zijn en er niemand meer is die die gebeurtenissen samen met ons heeft beleefd? Dan loop je als oudere het gevaar dat je de zin van het leven verliest. Vanuit de zoektocht naar wat kwetsbare ouderen nodig hebben, ontwikkelde het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Brussel de vernieuwende methodiek van de ‘narratieve zorg’.Narratieve zorg vertrekt vanuit de behoefte van de oudere om betekenis te geven aan zijn levenservaringen. Die levenservaringen worden doorheen een aantal sessies verwoord in een levensboek, een soort spiritueel testament. Door terug te blikken halen ouderen draagkracht uit het verleden. Narratieve zorg spreekt op die manier de individuele krachtbron van de oudere aan en geeft energie om de eigen toekomst te regisseren. Ook de hulpverlener is gebaat bij een opgemaakt levensverhaal: hij of zij vindt er een houvast in om zorg op maat te bieden.De kracht van het levensverhaal is bedoeld voor al wie een bijzondere zorg wil bieden aan ouderen: medewerkers in thuiszorgorganisaties, CGG’s en rusthuizen, maatschappelijk werkers en psychologen in de ouderenzorg. Dit boek reikt hen een theoretische grondslag aan, gebaseerd op effectmeting en kwalitatief onderzoek, en praktische handvatten voor de levensverhaalmethode.


Book
Valpreventie in woonzorgcentra : praktijkrichtlijn voor Vlaanderen
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789033487996 Year: 2012 Publisher: Leuven Den Haag Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In woonzorgcentra valt 30 tot 70% van de bewoners één maal per jaar, waarvan 15 tot 40% meerdere keren per jaar. Dit gemiddelde ligt tot driemaal hoger dan in de thuissituatie. Een val kan leiden tot ernstige lichamelijke, psychosociale en economische gevolgen. De praktijkrichtlijn heeft als doel een overzicht te bieden van wat effectief is in het voorkomen van valincidenten bij ouderen verblijvend in woonzorgcentra. Het kan helpen om in de dagelijkse praktijk valincidenten te detecteren, evalueren en behandelen, om zo nieuwe valincidenten en de mogelijk ernstige gevolgen te voorkomen. De praktijkrichtlijn is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. Het 1ste hoofdstuk, ‘maatregelen op voorzieningsniveau’, bestaat uit algemene maatregelen die zich niet specifiek richten op het individueel risicoprofiel van elke bewoner, zoals educatie en sensibilisatie van medewerkers van de voorziening. Een 2de hoofdstuk bevat individuele valpreventiemaatregelen. Deze maatregelen zijn specifi ek afgestemd op de individuele bewoner, waardoor de praktijkrichtlijn kan worden toegepast bij ouderen met een diversiteit aan zorgafhankelijkheid. Het 3de hoofdstuk, ‘individuele fractuurpreventiemaatregelen’, geeft een overzicht van maatregelen die kunnen worden toegepast ter preventie van fracturen. In het 4de hoofdstuk wordt gekeken naar follow-up. Het 5de en laatste hoofdstuk betreft de implementatie van de praktijkrichtlijn in de eigen voorziening.


Book
Ethisch(e) zorgen : filosofie en ethiek van de zorg en de hulpverlening
Authors: ---
ISBN: 9789038213835 Year: 2009 Publisher: Gent Academia Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De auteurs willen een algemeen denkkader creëren waarmee een zorg- en/of hulpverlener aan de slag kan. Zij laten ook praktijkgebonden thema's aan bod komen: solidariteit, zorg en hulpverlening, rechtvaardigheid, welzijn en patiëntenrechten (waar ligt de grens tussen gril en wens?)


Book
Moeilijke woorden?! : politiek zakwoordenboek
Authors: ---
ISBN: 9077942114 9789077942116 Year: 2005 Publisher: Heverlee Toemeka

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wie 65 is, heeft gemiddeld nog 18 levensjaren voor zich. Een mooi vooruizicht, ware het niet dat we doorgaans de helft van die jaren zorgbehoevend doorbrengen. En meer zorgbehoevende ouderen impliceert nood aan meer zorgende handen. Hoe gaat onze samenleving deze uitdaging aan? Ook de ouderenzorg zelf is aan een evaluatie toe. De menswaardigheid van die zorg staat onder grote druk en dit niet alleen in kwesties van leven en dood, zoals euthanasie, zelfdoding en afbouw van levensverlengende medische behandelingen. De menswaardigheid van ouderen komt ook tijdens de dagelijkse zorgverlening in het gedrang. Er is sprake van ondervoeding, onnodige vrijheidsbeperkende maatregelen en overdreven gebruik van kalmeringsmiddelen in zorginstellingen voor ouderen. Voor het eerst verschijnt een boek waarin de auteurs het volledige zorgproces aan een ethische reflectie onderwerpen. Een onmisbaar perspectief voor ieder die de zorg voor oudere personen ter harte neemt.

Keywords

#GGSB: Moraaltheologie (algemeen) --- #gsdb5 --- Health Services for the Aged --- Ethics, Medical. --- Academic collection --- 665 Bejaarden --- 170 ethiek --- -053.9 ouderen --- 36 sociale dienstverlening --- (493) Vlaanderen --- 364.4-053.9 <493> --- 351.84*6 --- 253:362.1 --- 241.63*4 --- geriatrische verpleegkunde --- ethiek --- geriatrie --- 605.93 --- 614.25 --- bejaarden (gez) --- bejaardenzorg (gez) --- ethiek (gez) --- maatschappelijk werk --- ouderenzorg --- zorgverlening --- 613.73 --- Ouderenzorg --- Zorgverlening --- Euthanasie --- Zelfdoding --- Ethiek --- Bejaarden --- 241.63*4 Theologische ethiek: euthanasie --- Theologische ethiek: euthanasie --- 253:362.1 Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- 351.84*6 Welzijnsrecht. Wetgeving i.v.m.bejaardenzorg --- Welzijnsrecht. Wetgeving i.v.m.bejaardenzorg --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- 364.4-053.9 <493> Hulpverlening aan bejaarden--België --- Hulpverlening aan bejaarden--België --- ethics. --- ouderdomsziekten, geriatrie --- ethics --- Ouderenzorg. --- dementie --- Geriatric nursing --- euthanasie --- Age group sociology --- Philosophical anthropology --- zelfdoding --- fixeren (zorg) --- Geriatrics --- deontologie --- Professional ethics. Deontology --- ethiek (zorg) --- vrijheidsbeperking (zorg) --- gerontagogie --- sondevoeding --- #GBIB:CBMER --- C3 --- bejaardenzorg --- waardigheid (x) --- zelfmoord --- BPB0601 --- medische ethiek --- 324 --- 603.1 --- 613.64 --- RVT --- bejaarden --- dwangmiddelen --- eten --- gezondheidszorg --- hygiëne --- kunstmatige voedsel- en vochttoediening --- palliatieve zorgen --- terminale zorgen --- (bejaarden) ((ouderen)) --- 614.22 --- 614.25.053.9 --- Baden (hygiene) (wassen) --- Bejaarden (ouderen) --- Bejaardenzorg (ouderenzorg) --- Dementie --- Dwangmiddelen (fixatiemiddelen) --- Eten --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Ethiek in de hulpverlening (hulpverleningsethiek) --- Euthanasie (actieve) --- Medische ethiek --- Moraal (ethiek) --- Palliatieve zorgen (hospice, terminale zorgen) --- Patiëntenbegeleiding (patiëntenvoorlichting) --- Sondevoeding --- Stervensbegeleiding --- Versterven (niet-reanimeren, euthanasie (passieve), do not resuscitate) --- Woon- en zorgcentrum (verpleeghuis, rust- en verzorgingstehuis, bejaardentehuis) --- Zelfmoord (suïcide , zelfdoding) --- Ziekenverpleging (verpleging) --- 610.17 )* MEDISCHE ETHIEK --- verpleegkundige ethiek --- 613.62 --- ADL (Activteiten Dagelijks Leven, Katz-schaal, zelfredzaamheid) --- bejaarden (ouderen) --- dementie (dementia, dementia senilis) --- dwangmiddelen (vrijheidsbeperkende middelen) --- eten (maaltijdgebeuren) --- ethiek (moraal) --- individuele hygiëne (lichaamsverzorging) --- patiënt-verpleegkundige relatie (verpleegkundige-patiënt relatie) --- sondevoeding (enterale voeding) --- stervensbegeleiding --- vochttoediening --- voedingshygiëne (voedingsgewoonten) --- wilsbekwaamheid --- wilsonbekwaamheid --- zelfbeschikking --- zelfdoding (suïcide, zelfmoord) --- zelfzorg --- ziektebeleving --- Geriatrie --- Psychogeriatrie --- S2006242.JPG --- autonomie --- sociale ethiek --- Kunst en cultuur --- Sociale problemen van en zorg voor ouderen; algemeen --- Geriatrische verpleegkunde --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: gerontologie) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: euthanasie) --- 362.6 --- 179.7 --- 172 --- kunstmatige voeding --- Ethics, Medical --- Ouderen --- Politiek --- Toegankelijkheid --- Kansarmoede


Book
Zorg voor allochtone ouderen
Author:
ISBN: 9789046512791 Year: 2007 Volume: *26 Publisher: Mechelen Wolters Kluwer België

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoudsopgave 1. Van gastarbeider naar allochtoon 2. Hoe vraag en aanbod elkaar niet vinden 3. Specifieke aandachtspunten bij allochtone ouderen en mogelijke oplossingen 4. Interculturalisering: visie, praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen 5. Enkele beleidssuggesties 'Zorg voor allochtone ouderen' is een weerslag van de opgedane ervaringen in het werken met allochtone ouderen in Vlaanderen en Brussel. Naast het schetsen van de maatschappelijke positie van allochtone ouderen wil dit boek aantonen waarom ze een risicogroep dreigen te worden. Maar het wil vooral mogelijke oplossingen aanreiken. Dit wordt gedaan op het niveau van het individu, van de organisatie, als van het beleid. Deze publicatie wil bruggen bouwen en is een uitstekend handboek voor wie wil werken aan de interculturalisering van onze dienst- en zorgverlening voor ouderen.

Keywords

Geriatric Nursing --- #SBIB:316.8H14 --- #SBIB:316.8H16 --- #SBIB:316.8H22 --- 665 Bejaarden --- 668 Migranten --- allochtonen --- bejaardenzorg --- 613.6 --- geriatrische verpleegkunde --- ouderenzorg --- transculturele verpleegkunde --- verpleegkunde --- 324 --- allochtone ouderen --- bejaarden --- gerontologie --- (bejaarden) ((ouderen)) --- 392 --- Bejaarden / ouderen (bejaardenzorg, ouderen) --- Migranten / allochtonen (allochtonen, buitenlandse werknemers, etnische minderheden, gastarbeiders) --- Migrantenproblematiek --- Transculturele verpleegkunde (interculturele verpleegkunde) --- 614.25 --- bejaardenzorg (gez) --- 364.65 --- Beleid --- België --- Cultuurverschillen --- Migranten --- Oudere migranten --- Ouderenzorg --- etnisch-culturele minderheden --- vergrijzing --- zorgverlening --- Allochtone bejaarden --- Bejaarden : gezondheidszorg --- Bejaarden : welzijnszorg --- bejaardentehuis --- culturele antropologie (antropologie) --- huisvesting --- islam --- Interculturele verpleegkunde --- Diversiteit --- S2007413.JPG --- welzijnswerk --- 328.7 --- cultuurverschillen --- geschiedenis --- interculturele hulpverlening --- zorgbehoefte* --- #KVHB:Cross-culturele psychologie --- #KVHB:Bejaarden --- #KVHB:Gerontologie --- Nursing, Geriatric --- Geriatric Nursings --- Nursings, Geriatric --- Welzijns- en sociale problemen: bejaarden --- Welzijns- en sociale problemen: migranten, rassenrelaties --- Welzijnsorganisatie: sociale dienstverlening voor specifieke groepen --- verpleging van afzonderlijke groepen en ziekten, kinderverpleging --- Sociale problemen van en zorg voor ouderen; algemeen --- (zie ook: transculturele verpleegkunde) --- (zie ook: geriatrie) --- 325 --- 362.6 --- 361 --- Geriatric Nursing. --- Ouderen --- Sociale welzijnszorg. --- Ouderenzorg. --- Physiotherapy. Alternative treatments --- gerontagogie --- Age group sociology --- interculturaliteit --- Geriatrics --- ergotherapie --- Sociology of minorities --- Immigrants --- Care --- Brussels Metropolitan area --- Flanders (Belgium) --- Strangers --- Older people --- Sociologie van de minderheden --- Sociologie van de leeftijdsgroepen --- Fysiotherapie. Alternatieve geneeswijzen --- Geriatrie --- departement Gezondheidszorg 10 --- ouderengezondheidszorg --- mantelzorg --- Allochtonen --- Bejaarden

Listing 1 - 8 of 8
Sort by