Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Book
Ethisch(e) zorgen : filosofie en ethiek van de zorg en de hulpverlening
Authors: ---
ISBN: 9789038213835 Year: 2009 Publisher: Gent Academia Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De auteurs willen een algemeen denkkader creëren waarmee een zorg- en/of hulpverlener aan de slag kan. Zij laten ook praktijkgebonden thema's aan bod komen: solidariteit, zorg en hulpverlening, rechtvaardigheid, welzijn en patiëntenrechten (waar ligt de grens tussen gril en wens?)


Book
Zorg om het levenseinde : een kritisch-filosofisch perspectief
Author:
ISBN: 9789044124439 Year: 2010 Publisher: Antwerpen/Apeldoorn Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wat betekent ethiek in het zorgen voor anderen? Vanuit een kader dat een lans breekt voor een kritische filosofische benadering, biedt dit boek relevante antwoorden op terechte vragen uit het verzorgende werkveld. Specifiek gaat het daarbij in op een brandend actuele kwestie, namelijk de ethische begeleiding bij de levensbeëindiging. De auteur onderzoekt welke ethische en juridische implicaties indirecte, passieve en ongevraagde levensverkorting, alsook euthanasie en palliatieve sedatie, met zich meebrengen. Dit geldt zowel voor meerder- en minderjarigen als voor mensen in een persisterende vegetatieve toestand. Dit betekent dat hedendaagse ethische thema?s, zoals het afbreken van kunstmatige vocht- en voedseltoediening, het nemen van een besluit om niet te reanimeren, pijnbestrijding en dergelijke uitvoerig aan bod komen. Op die manier wil dit boek een sterke en geëngageerde stem laten klinken in een debat dat de samenleving onverminderd blijft beroeren


Book
Revalidatiepsychologie : praktische psychologie voor hulpverleners in de revalidatie
Authors: ---
ISBN: 9789034193674 Year: 2011 Publisher: Antwerpen Standaard Uitgeverij

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek over revalidatiepsychologie belicht de talrijke psychologische processen die inherent zijn aan de revalidatie van mensen met een lichamelijke en/of neurocognitieve aandoening. Een aantal aspecten daarvan behoren tot het werkdomein van de klinisch psycholoog of de neuropsycholoog. Dit boek is vooral bedoeld voor alle andere hulpverleners in de revalidatiesetting zoals artsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten en maatschappelijk werkers. Als hulpverlener moet je immers de nodige kennis en vaardigheden bezitten om te kunnen omgaan met de psychologische fenomenen die het verloop en de uitkomst van de revalidatie sterk kunnen beïnvloeden: het verwerkingsproces van iemand met een chronische aandoening; de impact daarvan op de levenskwaliteit van de revalidant en zijn familie; de aard van de werkrelatie die tot stand komt tussen de revalidant en zijn hulpverleners; de invloed van stress en depressie op het revalidatieverloop; leerprocessen in de revalidatie; psychologische fenomenen in de revalidatietechnieken, de aard van de samenwerking tussen hulpverleners en het verschijnsel burn-out. De revalidatiepsychologie is een toegepaste wetenschap met onderliggende theorieën en een experimentele basis die in het kader van een biopsychosociale opvatting van revalidatie voor elke hulpverlener relevant is.

Keywords

159.91 --- 159.95*1 --- 159.944 --- 615.8 --- 174.2 --- 159.95*1 Cognitieve psychologie --- Cognitieve psychologie --- 159.91 Psychofysiologie. Neuropsychologie. Psychomotoriek. Psychomotorische therapie --- Psychofysiologie. Neuropsychologie. Psychomotoriek. Psychomotorische therapie --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- 159.944 Werken en vermoeidheid. Efficiënt werken. Prestatie --- Werken en vermoeidheid. Efficiënt werken. Prestatie --- Fysiotherapie. Fysische therapie. Radiotherapie. Andere niet-medicinale therapeutische behandelingen --- #KVHB:Revalidatiepsychologie --- revalidatiepsychologie --- 608.9 --- Hulpverlening : psychologie --- Revalidatiepsychologie --- Psychologie ; gezondheidszorg --- Ziek zijn ; psychologie --- revalidatie, geneesmethoden, geneesmiddelen --- Klinische psychologie; algemeen --- Revalidatie --- Psychologie --- #KVHB:Gezondheidspsychologie --- #KVHB:Neuropsychologie --- psychologie --- revalidatie --- 612 --- patiënten --- 419.7 --- levenskwaliteit --- neuropsychologie --- 612.1 --- hulpverlening --- 615.851 --- Physiotherapy. Alternative treatments --- stress --- burn-out --- Psychology --- pijn --- stressmanagement --- meetinstrumenten (psychologie) --- medische psychologie --- motivatie --- coping --- Social policy and particular groups --- Orthopedagogiek --- fysieke handicaps. --- Rehabilitation --- Handbooks, manuals, etc. --- PXL-Healthcare 2016 --- chronische aandoeningen --- ICF; International Classification of Functioning --- patiëntenzorg


Book
Waarden in dialoog : ethiek in de zorg
Author:
ISBN: 9789020985689 Year: 2009 Publisher: Leuven Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

'Waarden in dialoog' biedt een praktisch toepasbaar en theoretisch gefundeerd model voor ethiek in de zorg, dat gegroeid is vanuit praktijkervaring en studie. Eerst wordt het fundament van ethiek gelegd in de zorgrelatie en in een relationeel personalisme. Daaruit volgen 3 pijlers van ethiek, namelijk waarden, dialoog en grondhoudingen. Deze hangen nauw met elkaar samen: de zorgverleners evalueren waarden in dialoog en vanuit grondhoudingen. De waarden staan op het spel in de dialoog en treden met elkaar in dialoog. Dit wordt samengebracht in een synthese met een ethische theorie en een praktisch model voor ethische reflectie. Dit model is de basis voor een aantal toepassingen. Daarin staat de samenwerking tussen de betrokkenen als relationeel gebeuren centraal. Er is samenwerking tussen zorgverleners in een team of een netwerk, wat onvermijdelijk zijn grenzen vindt in menselijke tekortkomingen. Er is ook samenwerking tussen de zorgvrager, de naastbetrokkenen en de zorgverleners, waarbij gepleit wordt voor ethische dialoog. Maar ook deze samenwerking botst op haar grenzen bij de toepassing van vrijheidsbeperking en dwang. Een belangrijke voorwaarde voor elke vorm van samenwerking is het zorgvuldig omgaan met informatie en met het beroepsgeheim

Keywords

241.63*6 --- 613.8 --- 174.2 --- #GGSB: Moraal - Algemeen --- Academic collection --- C5 --- ethiek --- gezondheidszorg [verplegend] --- 061 Ethische problemen --- 660 Welzijn --- 603.1 --- gezondheidszorg --- medische ethiek --- verpleegkunde --- waarden --- 170 --- bejaardenzorg --- geestelijke gezondheidszorg --- gehandicaptenzorg --- zorgethiek --- zorgsector --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Zorg --- ethiek (gez) --- 364.4 --- Hulpverlening : ethiek --- beroepsgeheim --- communicatie (leesbaarheid) --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- dwangbehandeling --- dwangmiddelen (vrijheidsbeperkende middelen) --- ethiek (moraal) --- gezondheidszorg (gezondheidsbeleid, sociale geneeskunde) --- informed consent --- mantelzorg --- patiëntenbegeleiding (patiëntenvoorlichting) --- samenwerking --- waardenbeleving --- wilsbekwaamheid --- wilsonbekwaamheid --- Gezondheidszorg --- Medische ethiek --- S20090563.JPG --- welzijnswerk --- Bioethics. --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- 241.63*6 Theologische ethiek: psychisch welzijn --- Theologische ethiek: psychisch welzijn --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- Health and hygiene of the nervous system. Health and ethics --- Maatschappelijke organisaties en maatschappelijk leven --- medische ethiek, euthanasie --- Ethiek --- (zie ook: informed consent) --- 17 --- 361 --- gerontagogie --- Christian moral theology --- deontologie --- zorg voor personen met een beperking --- SPH (socio-pedagogische hulpverlening) --- Long-term care --- Ethics --- Care of the sick --- departement Gezondheidszorg 09 --- ouderenzorg --- Hulpverlening --- Waarden --- Geestelijke gezondheidszorg --- Mensen met een verstandelijke beperking --- Ouderenzorg --- Zorgverlening --- Gehandicaptenzorg --- Teamwerk --- Beroepsgeheim --- Beroepsethiek --- Provincie West-Vlaanderen --- Bioethics


Book
Handboek medische ethiek
Author:
ISBN: 9789020973334 Year: 2008 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Bioethics --- 174.2 --- 241.63*2 --- #GGSB: Medische ethiek --- Academic collection --- 061 Ethische problemen --- 670 Gezondheid --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- 603.1 --- medische ethiek --- bio-ethiek --- ethiek --- Medische ethiek --- Moraal (ethiek) --- 614.22 --- Bioethiek --- Euthanasie --- In vitro fertilisatie (proefbuisbaby) --- Palliatieve zorgen (terminale zorgen) --- Pre-implantatiediagnostiek (pid) --- Prenatale raadpleging (prenatale diagnostiek) --- Stamcellen --- Transplantaties --- Geneeskunde --- Genetica --- In-vitrofertilisatie --- medische ethiek (gez) --- medische technologie (gez) --- arts --- arts-patiënt relatie (patiënt-arts-relatie) --- autonomie --- baby's --- biotechnologie --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- embryo --- in-vitrofertilisatie (IVF, proefbuisbaby) --- klonen --- palliatieve zorgen --- prenatale diagnose --- stamcellen --- stamceltransplantatie (perifere stamceltransplantatie, PSCT) --- stervensbegeleiding --- therapeutische hardnekkigheid --- transplantaties --- 614.253 --- #gsdb5 --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- medische ethiek, euthanasie --- (zie ook: genetisch advies) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- Professional ethics. Deontology --- Human medicine --- Medical ethics --- Handbooks, manuals, etc. --- Bioethics. --- Ethics, Medical. --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- ethics --- 61:1 --- Geneeskunde. Hygiëne. Farmacie-:-Filosofie. Psychologie --- departement Gezondheidszorg 09 --- Ethiek

Listing 1 - 5 of 5
Sort by