Listing 1 - 10 of 46 << page
of 5
>>
Sort by

Book
Ethiek in de klinische praktijk
Author:
ISBN: 9789043016148 Year: 2009 Publisher: Amsterdam Pearson Education

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

"Ethiek in de klinische praktijk" is een inleiding in de ethische zorgverlening. Het leert studenten stapsgewijs ethische vraagstukken te onderzoeken die zich in de klinische praktijk voordoen. Deel 1 begint met het bijbrengen van alle basiskennis van gezondheidsethiek. In deel 2 wordt deze kennis uitgebreider behandeld aan de hand van voorbeelden uit verschillende typen klinische praktijk. Centraal in het boek staan de volgende vragen: Hoe maak je ethische beslissingen en keuzes als individueel professional terwijl je tegelijkertijd onderdeel bent van een (interdisciplinair) team? Ben je je ervan bewust dat de keuzes die je maakt jouw eigen normen en waarden weergeven? Komen jouw normen en waarden overeen met de ethische code van jouw beroepsgroep?


Book
Handleiding moreel beraad : disciplinering van het ethisch gesprek
Authors: ---
ISBN: 9789023250623 Year: 2012 Publisher: Assen Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Steeds meer zorgprofessionals organiseren en leiden zelf een moreel beraad binnen hun instelling. Dit is een gespreksvorm waarin professionals op systematische wijze morele praktijkkwesties analyseren, doordenken en bespreken, om zo tot een voor de praktijk werkbare oplossing te komen. Deze handleiding is bedoeld als praktische gids om hen daarbij te helpen, en geeft antwoord op vragen als:" Wanneer kan een moreel beraad worden georganiseerd en wanneer niet?" Welk soort casuïstiek is geschikt voor een moreel beraad?" Welke methodieken kunnen er worden gebruikt, en op welke gronden moet er worden gekozen?" Hoe kunnen deelnemers tot een adequate afweging van hun argumenten komen?" Hoe kan een gespreksleider zorgen voor gestructureerde feedback?" Wat is een werkbare tijdsindeling?" Wat is een werkbare formulering van de kernvraag?De handleiding is zo opgezet dat de lezer stap voor stap door het proces van een moreel beraad wordt geleid. De tekst is praktisch en toegankelijk geschreven; (academische) voorkennis van ethiek is niet vereist. In het voorlaatste hoofdstuk worden ter verdieping nog enkele ethisch-theoretische themas besproken


Book
De LEIFarts, of, De weg naar een waardig levenseinde
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789089241283 9089241280 9789089241306 9089241302 Year: 2016 Publisher: Antwerpen Houtekiet

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Bijna vijftien jaar na de stemming van de euthanasiewet blijft het onderwerp in de taboesfeer. Dit boek van dokter en LEIFarts Patrick Wyffels wil daar verandering in brengen. In een dertigtal verhalen vertelt Wyffels hoe hij zijn hele leven en carrière lang is omgegaan met de lijdende mens en met de dood. En vooral hoe hij als dokter en LEIFarts een bijdrage heeft geleverd om mensen die ondraaglijk leden - lichamelijk en/of psychisch - een waardig levenseinde te bezorgen.Hij vertelt over zijn eerste confrontaties met de dood als kind, en hoe die ervaringen ertoe geleid hebben dat hij geneeskunde ging studeren en huisarts werd. En hoe hij zich later aansloot bij LEIF, het Levenseinde Informatieforum, en zich actief ging inzetten voor lijdende patiënten en euthanasie ging toepassen.Wyffels beschrijft open en waarheidsgetrouw alle aspecten van de euthanasie, van de aanvraag tot de uiteindelijke uitvoering, en gaat daarbij geen enkel taboe uit de weg. Verdriet, opluchting maar ook twijfel, het komt allemaal aan bod. Zo krijgt de lezer een inkijk in de spreekkamer van een LEIFarts en ook begrip voor de bijzondere taak die deze dokters op zich nemen, te midden van een maatschappelijk debat dat nooit zal stilstaan.


Book
Kwaliteit van leven : diverse perspectieven op het begrip kwaliteit van leven in de gezondheidszorg
Authors: ---
ISBN: 9789059316492 Year: 2011 Publisher: Den Haag Boom Lemma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1-649-2


Book
Handboek ethiekondersteuning
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789089538864 Year: 2016 Publisher: Amsterdam Boom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ethiekondersteuning is de verzamelnaam voor alle praktijken die in organisaties worden toegepast om werknemers te helpen bij de reflectie op de ethische dilemma's die zij in hun dagelijkse praktijk tegenkomen. Het kan daarbij gaan om moreel beraad en allerlei andere gespreksvormen, al dan niet ondersteund door (digitale) media.Handboek ethiekondersteuning biedt een praktische introductie in de ethiekondersteuning, speciaal bedoeld voor gezondheidszorgorganisaties. Het boek geeft een overzicht van de verschillende werkvormen van ethiekondersteuning. Daarnaast beschrijft het de competenties die nodig zijn voor goede ethiekondersteuning en gaat het in op verschillende manieren waarop ethiekondersteuning in een zorgorganisatie kan worden geïmplementeerd.Het Handboek ethiekondersteuning bevat praktische tips, voorbeelden uit de praktijk ter inspiratie en kwaliteitskenmerken. Afsluitend is een praktisch tienpuntenplan opgenomen waarmee u eenvoudig kunt beginnen met ethiekondersteuning in uw organisatie. Tevens bevat het handzame formulieren ter inspiratie. Het handboek is bedoeld voor ethici en zorgverleners, maar ook voor bestuurders en managers die een ethiekprogramma willen opzetten of verbeteren.Het handboek is gebaseerd op praktijkonderzoek en actieve inbreng van participanten in het Netwerk EthiekOndersteuning Nederland (NEON)


Book
Euthanasie bij psychisch lijden : het hellend vlak dat overslaat?
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789044135183 Year: 2017 Volume: 9 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Vier auteurs buigen zich over de vraag hoe het verder moet met de euthanasie bij psychisch lijden. Ze doen het uit medische, filosofische en gelovige hoek en proberen vanuit deze invalshoeken de vraag te beantwoorden wat mensen met psychisch lijden brengt om de euthanasievraag te stellen. Dat het om een complex gegeven gaat, is duidelijk. Dat het dikwijls om een pijnlijke, uitzichtloze situatie gaat, is eveneens een feit. Maar is het toepassen van euthanasie het ultieme antwoord op de noodkreet die deze mensen uiten? Of zijn er alternatieven waarbij men wel degelijk de vraag ernstig neemt zonder het leven weg te nemen? Want euthanasie blijft toch steeds het meest radicale en onomkeerbare wat men kan doen bij een mens: zijn leven zelf afnemen.Het essay kwam er vanuit een bekommernis bij de auteurs, die zien dat er steeds meer en vlugger gegrepen wordt naar euthanasie als antwoord, waarbij ze zich de vraag stelden of een handeling, die voorheen een strafbare act was maar nu onder bepaalde voorwaarden werd gelegaliseerd, verder zal evolueren als een van de mogelijke behandelingen bij psychisch lijden. Ook hier luidt de vraag in welke mate de absolute zelfbeschikking en de absolute vrijheid het aan het winnen zijn op de absolute beschermwaardigheid van de mens, van ieder mens, ook van de mens die psychisch zwaar lijdt. We zitten hier duidelijk op een hellend vlak, en blijkbaar is dat nu aan het overslaan.


Book
Prenatale screening en diagnose van chromosomale afwijkingen
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789044131987 Year: 2014 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De laatste decennia heeft de screening voor chromosomale afwijkingen, vooral trisomie 21, een grote evolutie gekend. In de jaren 80 werd nog systematisch een vruchtwaterpunctie aangeboden aan vrouwen vanaf 35-36 jaar. Daarna werd de tripletest ontwikkeld, die werd opgevolgd door de meer sensitieve combinatietest, die bestaat uit nekplooimeting en biochemie. Inmiddels is ook de niet-invasieve prenatale test (NIPT) mogelijk. Dit boek geeft een volledig overzicht van de mogelijke screeningstesten voor trisomie 21. Het gaat ook in op de implicaties van gestoorde biochemie en verdikte nekplooi voor het verdere zwangerschapsverloop. Tevens worden de invasieve testen uitgelegd met de mogelijke onderzoeken op het bekomen materiaal (karyotypering, FISH, MLPA, QF-PCR en microarray). Ook de counselingtechnieken en het slechtnieuwsgesprek komen uitgebreid aan bod. Hierdoor biedt het boek een goed overzicht voor iedereen die nauw betrokken is bij prenatale diagnostiek vroedvrouwen, echoscopisten, huisartsen, gynaecologen en voor iedereen die zich vertrouwd wil maken met de prenatale screening en diagnose van chromosomale afwijkingen.


Book
Levenseinde : naar een ethisch kader : een werkboek voor zorgverleners
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789401426565 Year: 2016 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De huidige levenseindezorg staat voor grote uitdagingen. Technologische vooruitgang zorgt ervoor dat we langer leven maar vaak ook langer zorgafhankelijk zijn. Dat er meer mogelijkheden bestaan dan vroeger maakt de keuzes er niet altijd gemakkelijker op. Tegelijkertijd willen zorgverleners en -organisaties waardevolle zorg blijven bieden.Dit werkboek wil helpen om dat doel te bereiken. Organisaties zorgen voor de nodige structuur en expertise, maar ook de gebundelde krachten van zorgverleners dragen in belangrijke mate bij aan een zorgvuldige en zorgzame levenseindezorg.


Book
Zingeving in zorg en welzijn
Authors: --- ---
ISBN: 9789089539144 Year: 2016 Publisher: Amsterdam Boom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zingeving gaat over de betekenis die mensen geven aan (situaties in) hun leven. Het omvat alledaagse zaken die voor iemand belangrijk zijn, maar ook fundamentele, existentiële levensvragen. Bij een crisis of (ernstige) ziekte speelt zingeving vaak expliciet een rol. Mensen zoeken dan steun bij wat voor hen echt belangrijk is, gaan op zoek naar een nieuwe richting in hun leven of hebben aandacht voor wat nog echt belangrijk is als hun leven ten einde loopt. Hoe ga je als professional met dergelijke situaties om? Het boek Zingeving in zorg en welzijn wil aankomend hbo-professionals binnen gezondheidszorg of sociaal werk ondersteunen bij het ontwikkelen van zingevingscompetenties en is opgebouwd rond drie competentiegebieden: persoon & zingeving, praktijk & zingeving en perspectief & zingeving. Hierbinnen leert de student onder meer reflecteren op de eigen zingeving in relatie tot die van cliënten en patiënten. Ook leert hij wat zingevende communicatie inhoudt. In het boek is verder aandacht voor zingeving in het methodische zorg- en hulpverleningsproces (onder meer intake, gezamenlijke besluitvorming, interventies en verwijzing), zingeving binnen instellingsbeleid en kwaliteitszorg en de invloed van maatschappelijke trends.Zingeving in zorg en welzijn sluit aan bij de concrete beroepspraktijk van verpleegkundigen en sociaal werkers. Elk hoofdstuk begint met een voor het werkveld typerende praktijksituatie; daarna werkt de student aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitude.


Book
Kleur geven aan de grijze massa : ethische vragen over dementie en euthanasie
Author:
ISBN: 9789044119794 Year: 2006 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 46 << page
of 5
>>
Sort by