Narrow your search
Listing 1 - 9 of 9
Sort by

Book
Mag ik uw genenpaspoort? Ethische aspecten van dragerschapsonderzoek bij voortplanting
Authors: ---
ISBN: 9026310129 Year: 1990 Publisher: Baarn Ambo


Book
Adam en Eva en andere verhalen over genetica.
Authors: ---
ISBN: 9058560139 Year: 2000 Publisher: Oostkamp Stichting kunstboek

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het genetische onderzoek dat wetenschappelijke vorsers uitvoeren, is niet langer een zaak voor het laboratorium maar hoort thuis in het hart van onze maatschappij. Genetische technologie wordt gebruikt bij gerechtelijk onderzoek en als bewijs van historische vooronderstellingen. Bovendien wil de mens ook een keuze maken in de bepaling van zijn biologische oorsprong. Kinderen op maat gemaakt lijken plots niet meer veraf. Ingrepen in onze genetica hebben evenwel ook hun invloed op verzekerbaarheid, tewerkstelling en de privé-sfeer in het algemeen. De cruciale vraag dringt zich dan ook op of genetische testen leed voorkomen dan wel dat leed eerder veroorzaken. In hun boek Adam en Eva en andere verhalen over genetica schetsen David en Jean-Jacques Cassiman een duidelijk beeld van de Menselijke Erfelijkheid aan het begin van een nieuwe eeuw. Op een uiterst toegankelijke en intrigerende manier maken zij een balans op en plaatsen ze de feiten tegenover de emoties.


Book
De maakbare mens : Vruchtbaarheid in de 21ste eeuw

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Louisa Brown, de eerste proefbuisbaby, sloeg iedereen met verstomming. Dat was het begin van schijnbaar onbegrensde mogelijkheden: van kersverse moeders met de leeftijd van oma's en embryo's ontstaan uit eicellen van geaborteerde vrouwen tot zwarte vrouwen die een blank kind willen omwille van een betere toekomst... Paul Schotsmans wandelt rond in de labo's van infertiliteitsklinieken en tast de grenzen af van wat kan, nog niet kan en ook niet wenselijk is. Hij luistert naar collega's wetenschappers die uitgebreid én verstaanbaar de nieuwste evoluties uiteenzetten. Maar ook denkt hij na over de status van het embryo en het welzijn van het kind, de voorwaarden tot verantwoord ouderschap, het recht op kinderen... Dit is geen boek gevuld met juichkreten maar een doordachte bezinning met behoedzaam geformuleerde antwoorden. Zich bewust van de draagwijdte van zijn stellingen, analyseert de auteur kritisch de kerkelijke standpunten met het oog op waarachtige menswaardigheid. Een moedig boek over een delicaat onderwerp.

Keywords

ouderschap --- Ethics of family. Ethics of sexuality --- Physiology: reproduction & development. Ages of life --- IVF (in vitrofertilisatie) --- Christian moral theology --- Sexology --- seksualiteit --- fertiliteit --- bio-ethiek --- bevruchting --- Erfelijkheidsleer --- Gynaecologie --- Gynécologie --- Hérédité --- Bioethics. --- Ethics, Medical. --- Fertilization in Vitro. --- reproductieve technologie (voortplantingstechnologie, medisch begeleide voortplanting, MBV, artificiële voortplanting, kunstmatige voortplanting) --- in-vitrofertilisatie (bevruchting in vitro, proefbuisbaby's) --- zwangerschap --- kunstmatige inseminatie --- erfelijkheid --- ethiek --- genetica --- invitrofertilisatie --- vruchtbaarheid --- 241.64*8 --- 174.2 --- Academic collection --- #gsdb5 --- #GBIB:CBMER --- #GGSB: Fundamentele moraal --- #GGSB: Bio-ethiek --- #GGSB: Medische ethiek --- #SBIB:1H30 --- #SBIB:014.GIFT --- 17 --- 612.663 --- $?$95/12 --- 17.023.33 --- 614.253 --- 618.17.08 --- #A9412A --- 176 --- 612.6 --- 241 --- 613.88 --- in-vitrofertilisatie --- medische ethiek --- 615.56 --- geneeskunde --- Ethiek en vruchtbaarheid --- In-vitrofertilisatie --- Kunstmatige inseminatie --- Medische ethiek --- Vruchtbaarheidsproblemen --- C6 --- Fertilizations in Vitro --- In Vitro Fertilization --- Test-Tube Babies --- Test-Tube Fertilization --- Babies, Test-Tube --- Baby, Test-Tube --- Fertilization, Test-Tube --- Fertilizations, Test-Tube --- In Vitro Fertilizations --- Test Tube Babies --- Test Tube Fertilization --- Test-Tube Baby --- Test-Tube Fertilizations --- Ectogenesis --- Genetic Engineering --- Insemination, Artificial --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- 179.7 --- technique de reproduction (technique de procréation, procréation médicalement assistée, PMA, procréation artificielle) --- fécondation in vitro (fertilisation in vitro, FIV, fécondation in vitro et embryo transfert, FIVETE) --- 61 --- Theologische ethiek: kunstmatige inseminatie; leenmoederschap --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Filosofie van de mens, wijsgerige antropologie --- Gezinsethiek. Seksuele ethiek --- Fysiologie: voortplanting & ontwikkeling. Levensperioden --- Christelijke moraaltheologie --- Seksuologie --- kunstmatige bevruchting --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- ethics --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- 241.64*8 Theologische ethiek: kunstmatige inseminatie; leenmoederschap --- In vitro fertilisatie : ethiek --- 618.17 --- 179 --- 605.7 --- biomedische ethiek --- fertiliteit (gez) --- in-vitrofertilisatie (gez) --- seksuologie (gez) --- Fertilization in Vitro


Book
Onzeker zwanger : vruchtbaarheidscontrole en prenatale diagnose
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 905826078X Year: 2000 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De vooruitgang in de medische wetenschap is een goede zaak. De centrale vraag is alleen: mag alles wat kan, is alles wat kan ook goed? Is er nog plaats voor het onverwachte, het kind zoals het zich aandient met zijn gebreken en talenten? Kunnen ouders vandaag ook kiezen voor het niet weten? De auteurs staan stil bij de recente medische ontwikkelingen op gebied van voortplanting, verloskunde en prenatale diagnose. Ze pleiten voor omzichtigheid want in het intieme veld van de voortplanting is ethische waakzaamheid geboden.

Keywords

diagnostiek (geneeskunde) --- vroedvrouwen --- Ethics of family. Ethics of sexuality --- Gynaecology. Obstetrics --- voortplanting (mensen) --- zwangerschap --- kunstmatige inseminatie --- zwangerschapsbegeleiding --- prenatale diagnose --- Grossesse --- Zwangerschap --- Academic collection --- bio-ethiek --- getuigenis --- voortplanting --- 612.63 --- 618.2 --- Abortus --- Embryo/Foetus --- Medische ethiek --- Voortplanting --- 605.5 --- 615.5 --- abortus provocatus --- ethiek --- fertiliteit --- geneeskunde --- gezondheidszorg --- in-vitrofertilisatie --- medische ethiek --- medische technologie --- obstetrie --- vroedkunde --- zwangerschapspsychologie --- Abortus provocatus (vruchtafdrijving) --- In-vitrofertilisatie --- Kunstmatige inseminatie --- Prenatale diagnostiek --- Prenatale raadpleging (zwangerschapscontrole) --- 615.54 --- 618.2 )* OBSTETRIE --- Handboek/cursus --- bevruchting (gez) --- fertiliteit (gez) --- obstetrie (gez) --- prenatale diagnose (gez) --- seksuologie (gez) --- abortus provocatus (vruchtafdrijving, zwangerschapsafbreking) --- fertiliteit (fertiliteitsstoornissen, infertiliteit, vruchtbaarheid) --- in-vitrofertilisatie (IVF, proefbuisbaby) --- ouderschap --- prenatale raadpleging --- zwangerschap (graviditeit) --- abortus --- erfelijkheid (erfelijke aanleg, erfelijk risico) --- genetisch onderzoek --- in-vitrofertilisatie (bevruchting in vitro, proefbuisbaby's) --- reproductieve technologie (voortplantingstechnologie, medisch begeleide voortplanting, MBV, artificiële voortplanting, kunstmatige voortplanting) --- ethiek (ethische aspecten) --- prenatale diagnostiek (prenatale test) --- Avortement --- Embryon/Foetus --- Ethique médicale --- Procréation/Reproduction --- Gynaecologie - Verloskunde - Obstetrie --- Seksualiteit, huwelijk en gezin; voorlichting en ethiek --- (zie ook: genetisch advies) --- 179.7 --- 61 --- hérédité (disposition héréditaire, prédisposition, risque) --- recherche génétique --- fécondation in vitro (fertilisation in vitro, FIV, fécondation in vitro et embryo transfert, FIVETE) --- technique de reproduction (technique de procréation, procréation médicalement assistée, PMA, procréation artificielle) --- ethique (aspects ethiques) --- diagnostic prénatal (test prénatal, DPN) --- grossesse --- Belgium


Book
Copyright : een bio-ethisch essay
Authors: --- ---
ISBN: 9058671542 Year: 2001 Publisher: Leuven Universitaire Pers Leuven

Erfelijkheid : genetische tests en maatschappij
Authors: --- --- ---
ISBN: 9044110322 Year: 2000 Publisher: Leuven Apeldoorn Brussel Garant Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In 1953 werd door Watson en Crick de structuur van het DNA blootgelegd: dit gaf inzicht in de wijze waarop de erfelijke eigenschappen van een organisme worden 'gecodeerd' en bij elke celdeling doorgegeven. Omstreeks 1975 werd het mogelijk om DNA te 'manipuleren'. De stukjes DNA die een welbepaalde eigenschap tot stand brengen, en die men genen noemt, kan men nu isoleren, identificeren en reproduceren (klonen). In verband met de mens leidt dit samen met andere technieken tot de mogelijkheid om de oorsprong van een groot aantal erfelijke ziekten op te sporen. Door onderzoek van enkele cellen kan men de aanwezigheid van een erfelijke aanleg vaststellen zowel bij de volwassene, het kind, de foetus als bij het embryo. Deze kennis kan heel waardevol zijn, maar ze kan ook ongewenste tot zelfs dramatische gevolgen hebben. Dit boek geeft een inzicht in de mogelijkheden van dit genetisch onderzoek. Tegelijk worden ook de voornaamste ethische vragen gesteld die erdoor worden opgeroepen. (Bron: covertekst)


Book
Genetisch gezond? : Ethische en sociale aspecten van genetische tests en screenings.
Author:
ISBN: 9050950752 Year: 1999 Publisher: Antwerpen Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Medical law --- Human genetics --- Professional ethics. Deontology --- screening --- medische genetica --- Erfelijkheidsleer --- Ethique philosophique --- Hérédité --- Wijsgerige ethiek --- Genetic Testing. --- Neonatal Screening. --- Bioethics. --- Ethics, Medical. --- Genetic Predisposition to Disease. --- 241.63*5 --- 17.023.33 --- Genetic screening --- -Genetic screening --- -#GBIB:CBMER --- #RBIB:gift.1999.2 --- #SBIB:316.334.3M51 --- #SBIB:316.334.3M20 --- #SBIB:316.334.3M50 --- #gsdb5 --- #GGSB: Moraaltheologie (algemeen) --- #GGSB: Bio-ethiek --- #GGSB: Medische ethiek --- genetica --- ethiek --- 351.84*7 --- 575 --- 614 --- genetische test (genetische zelftest) --- genetische screening --- Genetische manipulatie --- Medische ethiek --- Eugenetica --- Genetica --- Bio-ethiek --- ethiek (moraal) --- tests --- genetisch advies --- prenatale diagnose --- erfelijkheidsleer --- genetische manipulatie --- 603.1 --- Human chromosome abnormalities --- Medical screening --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- Infant, Newborn, Screening --- Newborn Infant Screening --- Neonatal Screenings --- Newborn Infant Screenings --- Screening, Neonatal --- Screening, Newborn Infant --- Screenings, Neonatal --- Screenings, Newborn Infant --- Prenatal Diagnosis --- Genetic Screening --- Predictive Genetic Testing --- Predictive Testing, Genetic --- Testing, Genetic Predisposition --- Genetic Predisposition Testing --- Genetic Predictive Testing --- Genetic Screenings --- Genetic Testing, Predictive --- Predisposition Testing, Genetic --- Screening, Genetic --- Screenings, Genetic --- Testing, Genetic --- Testing, Genetic Predictive --- Testing, Predictive Genetic --- Genetic Predisposition to Disease --- Preimplantation Diagnosis --- Cytogenetic Analysis --- Molecular Diagnostic Techniques --- Databases, Genetic --- Databases, Nucleic Acid --- Genetic Privacy --- Predisposition, Genetic --- Susceptibility, Genetic --- Genetic Predisposition --- Genetic Susceptibility --- Genetic Predispositions --- Genetic Susceptibilities --- Predispositions, Genetic --- Susceptibilities, Genetic --- Disease Susceptibility --- Genetic Testing --- Anticipation, Genetic --- Genetic Association Studies --- Gene-Environment Interaction --- Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek); genetische experimenten; transplantatie; eugenetica --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Moral and ethical aspects --- Social aspects --- Organisatie van de gezondheidszorg: modellen van therapeutisch handelen --- Sociale epidemiologie en etiologie: sociale aspecten van ziekte en gezondheid --- Organisatie van de gezondheidszorg: algemeen, beleid --- test génétique (autotest génétique) --- dépistage génétique --- Manipulations génétiques --- Ethique médicale --- Eugénique --- Génétique --- (zie ook: genetisch advies) --- Diagnosis --- ethics --- diagnosis --- genetics --- Genetics --- Medicine and ethics --- Medicine and society --- Moral and ethical aspects. --- Social aspects. --- Genetics. --- Medicine and ethics. --- Medicine and society. --- 17.023.33 Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- 241.63*5 Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek); genetische experimenten; transplantatie; eugenetica --- Neonatal Screening --- #GBIB:CBMER --- Newborn Screening --- Newborn Screenings --- Screening, Newborn --- Screenings, Newborn --- dépistage génétique --- test génétique (autotest génétique) --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Eugénique --- Génétique --- Manipulations génétiques --- Ethique médicale

Listing 1 - 9 of 9
Sort by