Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Book
De maakbare mens : Vruchtbaarheid in de 21ste eeuw

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Louisa Brown, de eerste proefbuisbaby, sloeg iedereen met verstomming. Dat was het begin van schijnbaar onbegrensde mogelijkheden: van kersverse moeders met de leeftijd van oma's en embryo's ontstaan uit eicellen van geaborteerde vrouwen tot zwarte vrouwen die een blank kind willen omwille van een betere toekomst... Paul Schotsmans wandelt rond in de labo's van infertiliteitsklinieken en tast de grenzen af van wat kan, nog niet kan en ook niet wenselijk is. Hij luistert naar collega's wetenschappers die uitgebreid én verstaanbaar de nieuwste evoluties uiteenzetten. Maar ook denkt hij na over de status van het embryo en het welzijn van het kind, de voorwaarden tot verantwoord ouderschap, het recht op kinderen... Dit is geen boek gevuld met juichkreten maar een doordachte bezinning met behoedzaam geformuleerde antwoorden. Zich bewust van de draagwijdte van zijn stellingen, analyseert de auteur kritisch de kerkelijke standpunten met het oog op waarachtige menswaardigheid. Een moedig boek over een delicaat onderwerp.

Keywords

ouderschap --- Ethics of family. Ethics of sexuality --- Physiology: reproduction & development. Ages of life --- IVF (in vitrofertilisatie) --- Christian moral theology --- Sexology --- seksualiteit --- fertiliteit --- bio-ethiek --- bevruchting --- Erfelijkheidsleer --- Gynaecologie --- Gynécologie --- Hérédité --- Bioethics. --- Ethics, Medical. --- Fertilization in Vitro. --- reproductieve technologie (voortplantingstechnologie, medisch begeleide voortplanting, MBV, artificiële voortplanting, kunstmatige voortplanting) --- in-vitrofertilisatie (bevruchting in vitro, proefbuisbaby's) --- zwangerschap --- kunstmatige inseminatie --- erfelijkheid --- ethiek --- genetica --- invitrofertilisatie --- vruchtbaarheid --- 241.64*8 --- 174.2 --- Academic collection --- #gsdb5 --- #GBIB:CBMER --- #GGSB: Fundamentele moraal --- #GGSB: Bio-ethiek --- #GGSB: Medische ethiek --- #SBIB:1H30 --- #SBIB:014.GIFT --- 17 --- 612.663 --- $?$95/12 --- 17.023.33 --- 614.253 --- 618.17.08 --- #A9412A --- 176 --- 612.6 --- 241 --- 613.88 --- in-vitrofertilisatie --- medische ethiek --- 615.56 --- geneeskunde --- Ethiek en vruchtbaarheid --- In-vitrofertilisatie --- Kunstmatige inseminatie --- Medische ethiek --- Vruchtbaarheidsproblemen --- C6 --- Fertilizations in Vitro --- In Vitro Fertilization --- Test-Tube Babies --- Test-Tube Fertilization --- Babies, Test-Tube --- Baby, Test-Tube --- Fertilization, Test-Tube --- Fertilizations, Test-Tube --- In Vitro Fertilizations --- Test Tube Babies --- Test Tube Fertilization --- Test-Tube Baby --- Test-Tube Fertilizations --- Ectogenesis --- Genetic Engineering --- Insemination, Artificial --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- 179.7 --- technique de reproduction (technique de procréation, procréation médicalement assistée, PMA, procréation artificielle) --- fécondation in vitro (fertilisation in vitro, FIV, fécondation in vitro et embryo transfert, FIVETE) --- 61 --- Theologische ethiek: kunstmatige inseminatie; leenmoederschap --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Filosofie van de mens, wijsgerige antropologie --- Gezinsethiek. Seksuele ethiek --- Fysiologie: voortplanting & ontwikkeling. Levensperioden --- Christelijke moraaltheologie --- Seksuologie --- kunstmatige bevruchting --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- ethics --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- 241.64*8 Theologische ethiek: kunstmatige inseminatie; leenmoederschap --- In vitro fertilisatie : ethiek --- 618.17 --- 179 --- 605.7 --- biomedische ethiek --- fertiliteit (gez) --- in-vitrofertilisatie (gez) --- seksuologie (gez) --- Fertilization in Vitro


Book
Buik op kinderslot : zwanger worden als vrijen niet helpt
Authors: ---
ISBN: 9056173839 9789056173838 Year: 2004 Publisher: Leuven Van Halewyck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een verhelderend gesprek over de mogelijkheden van de vruchtbaarheidsgeneeskunde. Begrippen als IVF, ICSI, eiceldonatie of embryoreductie worden in klare taal uitgelegd. Prof. Devroey analyseert de voor- en nadelen, de baten en kosten, de kansen en tegenslagen die men mag verwachten bij een medisch geassisteerde zwangerschap. De medische theorie wordt verduidelijkt met aangrijpende getuigenissen van mannen en vrouwen.Dit boek is een praktisch naslagwerk voor mensen met vragen. Feiten en meningen over de medische behandeling van onvruchtbaarheid.


Book
Onzeker zwanger : vruchtbaarheidscontrole en prenatale diagnose
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 905826078X Year: 2000 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De vooruitgang in de medische wetenschap is een goede zaak. De centrale vraag is alleen: mag alles wat kan, is alles wat kan ook goed? Is er nog plaats voor het onverwachte, het kind zoals het zich aandient met zijn gebreken en talenten? Kunnen ouders vandaag ook kiezen voor het niet weten? De auteurs staan stil bij de recente medische ontwikkelingen op gebied van voortplanting, verloskunde en prenatale diagnose. Ze pleiten voor omzichtigheid want in het intieme veld van de voortplanting is ethische waakzaamheid geboden.

Keywords

diagnostiek (geneeskunde) --- vroedvrouwen --- Ethics of family. Ethics of sexuality --- Gynaecology. Obstetrics --- voortplanting (mensen) --- zwangerschap --- kunstmatige inseminatie --- zwangerschapsbegeleiding --- prenatale diagnose --- Grossesse --- Zwangerschap --- Academic collection --- bio-ethiek --- getuigenis --- voortplanting --- 612.63 --- 618.2 --- Abortus --- Embryo/Foetus --- Medische ethiek --- Voortplanting --- 605.5 --- 615.5 --- abortus provocatus --- ethiek --- fertiliteit --- geneeskunde --- gezondheidszorg --- in-vitrofertilisatie --- medische ethiek --- medische technologie --- obstetrie --- vroedkunde --- zwangerschapspsychologie --- Abortus provocatus (vruchtafdrijving) --- In-vitrofertilisatie --- Kunstmatige inseminatie --- Prenatale diagnostiek --- Prenatale raadpleging (zwangerschapscontrole) --- 615.54 --- 618.2 )* OBSTETRIE --- Handboek/cursus --- bevruchting (gez) --- fertiliteit (gez) --- obstetrie (gez) --- prenatale diagnose (gez) --- seksuologie (gez) --- abortus provocatus (vruchtafdrijving, zwangerschapsafbreking) --- fertiliteit (fertiliteitsstoornissen, infertiliteit, vruchtbaarheid) --- in-vitrofertilisatie (IVF, proefbuisbaby) --- ouderschap --- prenatale raadpleging --- zwangerschap (graviditeit) --- abortus --- erfelijkheid (erfelijke aanleg, erfelijk risico) --- genetisch onderzoek --- in-vitrofertilisatie (bevruchting in vitro, proefbuisbaby's) --- reproductieve technologie (voortplantingstechnologie, medisch begeleide voortplanting, MBV, artificiële voortplanting, kunstmatige voortplanting) --- ethiek (ethische aspecten) --- prenatale diagnostiek (prenatale test) --- Avortement --- Embryon/Foetus --- Ethique médicale --- Procréation/Reproduction --- Gynaecologie - Verloskunde - Obstetrie --- Seksualiteit, huwelijk en gezin; voorlichting en ethiek --- (zie ook: genetisch advies) --- 179.7 --- 61 --- hérédité (disposition héréditaire, prédisposition, risque) --- recherche génétique --- fécondation in vitro (fertilisation in vitro, FIV, fécondation in vitro et embryo transfert, FIVETE) --- technique de reproduction (technique de procréation, procréation médicalement assistée, PMA, procréation artificielle) --- ethique (aspects ethiques) --- diagnostic prénatal (test prénatal, DPN) --- grossesse --- Belgium


Book
Embryo's in vitro : sekse, experimenteren en kloneren : de wet tussen wetenschap en ethiek
Authors: ---
ISBN: 9067686603 Year: 2004 Publisher: Heule UGA

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

ethiek --- embryologie (geneeskunde) --- in vitro --- klonen --- Professional ethics. Deontology --- medische ethiek --- Human embryology --- Droit médical --- Ethique médicale --- Fécondation in vitro --- In-vitrofertilisatie --- Medisch recht --- Medische ethiek --- Embryo Research --- Fertilization in Vitro --- Genetic Engineering. --- Sex Preselection. --- Cloning, Organism --- Reproductive Techniques, Assisted --- #GBIB:CBMER --- #A0411A --- 061 Ethische problemen --- bio-ethiek --- embryologie --- Embryo/Foetus --- Genetische manipulatie --- Gentherapie --- Gezondheidsrecht --- Voortplanting --- 603.1 --- 608.1 --- experimenten --- fertiliteit --- gentherapie --- geslachtskeuze --- gezondheidszorg --- in-vitrofertilisatie --- prenatale diagnose --- recht --- stamcellen --- wetenschappen --- België --- Embryologie --- Klonen --- Research (onderzoek) --- Klonering --- 570 --- biotechnologie --- embryo --- genetische manipulatie --- gezondheidsrecht --- medische experimenten --- embryo-onderzoek (experiment op embryo's, onderzoek op embryo's in vitro) --- Sex Predetermination --- Sex Selection --- Predetermination, Sex --- Preselection, Sex --- Selection, Sex --- Sex Determination Processes --- Engineering, Genetic --- Intervention, Genetic --- Genetic Intervention --- Genetic Interventions --- Interventions, Genetic --- Biotechnology --- Cloning, Molecular --- DNA, Recombinant --- Industrial Microbiology --- Artificial Gene Fusion --- Organisms, Genetically Modified --- Animals, Genetically Modified --- Plants, Genetically Modified --- legislation & jurisprudence. --- Embryon/Foetus --- Manipulations génétiques --- Thérapies géniques --- Droit sanitaire --- Procréation/Reproduction --- ethische aspecten biotechniek --- recherche sur l'embryon (expérimentation sur l'embryon, recherche sur les embryons in vitro) --- Wetenschap en ethiek --- Bio-ethiek --- 17 --- Belgium --- Beroepsethiek. Deontologie --- Menselijke embryologie


Book
En de mens schiep de mens : medische (r)evolutie en ethiek.
Authors: ---
ISBN: 9028912886 Year: 1988 Publisher: Kapellen Pelckmans

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In dit boek wordt de medische revolutie aangevoerd als model voor de technologische vooruitgang van onze tijd. Revolutionaire voorplantingstechnieken, het wegnemen en overplanten van organen, methoden om het leven te verlengen enz. komen voortdurend in het nieuws en lokken heel wat discussie uit.

Keywords

Ethique philosophique --- Geneeskunde --- Médecine --- Wijsgerige ethiek --- Ethics --- Bioethics --- Fertilization in vitro. --- medical --- Ethics, Medical. --- Bioethics. --- Fertilization in Vitro. --- 174.2 --- 241.63*5 --- arts-patiëntrelatie --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- vruchtbaarheid (fertiliteit, onvruchtbaarheid, steriliteit) --- transplantatie (orgaantransplantatie, weefseltransplantatie, allocatie van organen, donorschaarste) --- aids (HIV) --- levenseinde (einde van het leven, levenseindebeslissing) --- Academic collection --- #GBIB:CBMER --- moraal --- 603.1 --- Ethiek --- Medische ethiek --- Fertilizations in Vitro --- In Vitro Fertilization --- Test-Tube Babies --- Test-Tube Fertilization --- Babies, Test-Tube --- Baby, Test-Tube --- Fertilization, Test-Tube --- Fertilizations, Test-Tube --- In Vitro Fertilizations --- Test Tube Babies --- Test Tube Fertilization --- Test-Tube Baby --- Test-Tube Fertilizations --- Ectogenesis --- Genetic Engineering --- Insemination, Artificial --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek) genetische experimenten transplantatie eugenetica --- relation médecin-patient --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- fertilité (infertilité, sterilité) --- transplantation (transplantation d'organes, transplantation de tissus humains, greffe d'organes, pénurie d'organes, allocation d'organes) --- sida (VIH) --- fin de vie (décision de fin de vie) --- ethics --- 241.63*5 Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek) genetische experimenten transplantatie eugenetica --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- medical. --- Medical. --- #GBIB:SMM --- #GGSB: Bio-ethiek --- #GGSB: Medische ethiek --- #GGSB: Deontologie --- #GROL:SEMI-241.63*2 --- #gsdb5 --- 17 --- 614.22 --- 179.7 --- $?$88/9 --- Z17.02 --- Z612.63 --- Z612.67 --- Z++89/10 --- beroepsethiek --- aids (Acquired Immune Defcience Syndrome, hiv, humaan immunodeficiëntievirus) --- arts-patiënt relatie (patiënt-arts-relatie) --- bio-ethiek --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- euthanasie --- fertiliteit (fertiliteitsstoornissen, infertiliteit, vruchtbaarheid) --- geboorteregeling (anticonceptie) --- orgaandonor --- stervensbegeleiding --- 241.63 --- ethiek --- 241.63*5 Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek); genetische experimenten; transplantatie; eugenetica --- Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek); genetische experimenten; transplantatie; eugenetica --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- deontologie --- 243.3 --- General ethics --- Biotechnology --- Human medicine --- Professional ethics. Deontology --- transplantaties --- arts-patiënt relatie --- orgaandonoren --- voortplanting (mensen) --- AIDS (acquired immune deficiency syndrome) --- medische ethiek --- Hulpwetenschappen --- Ethiek en religie. --- Beroepsethiek. Deontologie --- Algemene ethiek --- Menselijke geneeskunde --- Biotechnologie

Feminism & bioethics : beyond reproduction.
Author:
ISBN: 0195095561 019508568X Year: 1996 Publisher: Oxford Oxford university press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Bioethics tackles the most vexing problems in health care and the biological sciences: from reproductive technologies to euthanasia, the AIDS epidemic, mapping the human genome, human subjects research, and health care reform. Yet surprisingly little attention has been paid to the special problems faced by women and to feminist analyses of current health care issues other than reproduction. This breakthrough volume of original essays authored by leading figures in bioethics and feminist theory moves beyond the areas of reproduction and nursing, taking bioethics into new territory. The book starts with an investigation of the relationship between feminism and bioethics and introduces different approaches to the problem. These chapters stress the importance of liberal feminism that prefers feminist over feminine analysis, integrates the experience of women of color, draws from the women's self-help movement, and uses the feminist stand-point theory. In the second part of the book, the authors apply the feminist perspective to different bioethics problems: euthanasia, AIDS, the definition of health, doctor-patient communication, the Human Genome Project, the conduct of biomedical research, and health care reform. They demonstrate the gain and benefit that results when bioethics pays attention to gender and feminism. This volume will change the way bioethicists, students, patients, and the public think about these profoundly challenging problems.

Keywords

#SBIB:316.346H10 --- #SBIB:17H10 --- Vrouwenproblematiek, feminisme: algemeen --- Ethiek en moraalfilosofie: algemeen --- Bio-ethiek --- Bioethics --- Biologie humaine -- Morale et aspects éthiques --- Biology--Moral and ethical aspects --- Biomedical ethics --- Biomedische ethiek --- Biomédecine -- Morale et aspects éthiques --- Bioéthique --- Deontologie [Medische ] --- Deontology [Medical ] --- Droits des femmes --- Déontologie médicale --- Emancipatie van de vrouw --- Emancipation de la femme --- Emancipation of women --- Ethics [Medical ] --- Ethiek [Feministische ] --- Ethiek [Medische ] --- Ethiek in biologie --- Ethique en biologie --- Ethique féministe --- Ethique médicale --- Feminism --- Feminisme --- Feminist ethics --- Feministische ethiek --- Femmes [Droits des ] --- Femmes--Emancipation --- Féminisme --- Life sciences ethics --- Life sciences--Moral and ethical aspects --- Medical care -- Moral and ethical aspects --- Medical deontology --- Medical ethics --- Medicine -- Moral and ethical aspects --- Medische deontologie --- Medische ethiek --- Morale et médecine --- Morale médicale --- Médecine -- Innovations -- Morale et aspects éthiques --- Médecine -- Morale et aspects éthiques --- Médecine et morale --- Politique sanitaire -- Morale et aspects éthiques --- Rechten van de vrouw --- Rights of women --- Soins médicaux -- Morale et aspects éthiques --- Vrouwen--Emancipatie --- Vrouwenemancipatie --- Vrouwenrechten --- Women's lib --- Women's liberation --- Women's liberation movement --- Women's movement --- Women's rights --- Women--Emancipatie --- Women--Rights of women --- Éthique clinique --- Genetics --- Human medicine --- Sociology of health --- Sociology of the family. Sociology of sexuality --- Professional ethics. Deontology --- Hygiene. Public health. Protection --- Infectious diseases. Communicable diseases --- Biology --- General ethics --- Sociology of social care --- Feminist movement --- Women --- Clinical ethics --- Ethics, Medical --- Health care ethics --- Medical care --- Medicine --- Emancipation --- Moral and ethical aspects --- Social movements --- Anti-feminism --- Professional ethics --- Nursing ethics --- Social medicine --- Ethics

Listing 1 - 6 of 6
Sort by