Listing 1 - 10 of 215 << page
of 22
>>
Sort by

Book
De gecoördineerde wet op de ziekenhuizen
Authors: --- ---
ISBN: 9789089779465 Year: 2019 Publisher: Heule INNI

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De 11de volledig geactualiseerde editie van 'De wet op de ziekenhuizen' bevat niet alleen de basiswetteksten, maar ook de belangrijke uitvoeringsbesluiten van toepassing in de Vlaamse Gemeenschap. De auteurs verzamelden en ordenden de teksten op een systematische en logische wijze. Zowel de federale als de gemeenschapsregeling komen aan bod. Talrijke en belangrijke bevoegdheden inzake gezondheidsbeleid zijn toevertrouwd aan de Gemeenschappen. Naast de federale wetgeving mag u dus ook de specifieke regelingen op communautair vlak niet uit het oog verliezen. Voor opzoekingen kunt u gebruikmaken van een chronologische lijst van de opgenomen teksten en van een handige alfabetische trefwoordenlijst.

Keywords

wetgeving --- ziekenhuizen --- Medical law --- Belgium

Praktische gids bijstandsgeneeskunde : leidraad bij schade en letsels
Author:
ISBN: 9034198863 Year: 2005 Publisher: Antwerpen : Standaard,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

'Praktische gids bijstandsgeneeskunde' biedt een kennismaking met bijstandsgeneeskunde en toont de rol van de bijstandsgeneesheer aan bij een conflict tussen patiënten en verzekeringsmaatschappijen. Deze uitgave richt zich niet alleen tot artsen, maar ook tot slachtoffers die willen weten hoe hun zaak behandeld wordt.


Book
Informed consent : legal theory and clinical practice
Authors: ---
ISBN: 1280831057 0199747784 Year: 2001 Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Gezondheidszorg en recht
Authors: --- ---
ISBN: 9031336076 9031363065 Year: 2002 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

5. 4. 2 Definitievanmedisch-wetenschappelijk onderzoekmetmensen 241 5. 4. 3 Eisenaanmedisch-wetenschappelijkonderzoek metmensen 245 5. 4. 4 Medisch-wetenschappelijkonderzoekmet wilsonbekwamen 261 5. 4. 5 Medisch-wetenschappelijkonderzoekmet personeninonvrijesituaties 269 5. 4. 6 Toezicht 271 5. 4. 7 Aansprakelijkheidenverzekering 275 5. 4. 8 Bijzonderebepalingenvoorgeneesmiddelen- derzoek 278 6 Orgaan-enweefseltransplantatie 283 6. 1 Inleiding 283 6. 2 Levendedonor 286 6. 3 Organenuitoverledenen 290 6. 3. 1 Beslissystemen 290 6. 3. 2 BeslissysteemWod 292 6. 4 Voorbereiding,orgaancentrumenorgaanbank 296 6. 5 Xenotransplantatie 298 6. 6 Internationaleaspecten 299 7 Medischekeuringen 303 7. 1 Inleiding 303 7. 2 Soortenkeuringen 306 7. 3 Bijdekeuringbetrokkenpartijen 308 7. 4 Inhoudkeuring 309 7. 5 Wetopdemedischekeuringen 310 7. 5. 1 Achtergrond 310 7. 5. 2 Overzicht 311 7. 5. 3 Algemenenormenvooraanstellings-enver- keringskeuringen 312 7. 5. 4 Aanstellingskeuring 314 7. 5. 5 Verzekeringskeuring 317 7. 5. 6 Zelfregulering 320 7. 5. 7 Rechtsbescherming 321 7. 5. 8 EvaluatieWmk 322 7. 6 Rechtenvandekeurling 323 7. 6. 1 Betekenisregelinggeneeskundigebehan- lingsovereenkomst 323 7. 6. 2 Informatie,toestemmingengeheimhouding 323 7. 6. 3 Mededelingsplichtkeurling 325 7. 6. 4 Dossierrechten 327 Inhoud IX 7. 6. 5 Inzage-enblokkeringsrecht 329 7. 6. 6 Rapportageeninformatie-uitwisseling 330 7. 6. 7 Herkeuring 332 7. 7 Positievandekeurendarts 332 8 Preventie,gezondheidsbeschermingen-bev- dering 337 8. 1 Inleiding 337 8. 2 Wetcollectievepreventievolksgezondheid 340 8. 3 Infectieziekten 343 8. 4 Vaccinatie 348 8. 5 Bevolkingsonderzoek 351 9 Aansprakelijkheidenindividueleberoepsuit- fening 359 9. 1 Algemeen 359 9. 1. 1 Tuchtrecht 360 9. 1. 2 Maatregelenwegensongeschiktheid 361 9. 1. 3 Tuchtrechtelijkeprocedure 364 9. 1. 4 Opvallendekwesties 369 9. 1. 5 Evaluatierapportenrapportvandecommissie- Huls 385 9.


Book
Internering : nieuwe interneringswet en organisatie van de zorg
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789048621781 Year: 2015 Publisher: Brugge die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Internering is een probleem dat regelmatig de media haalt. Enerzijds is de huidige wetgeving verouderd en ontoereikend. Anderzijds verblijven veel geïnterneerde personen in de gevangenis waar ze niet de zorg krijgen waarop ze recht hebben. Ons land werd hiervoor herhaaldelijk veroordeeld door verschillende internationale instanties.In 2016 wordt de nieuwe wet van 5 mei 2014 van kracht betreffende de internering van personen.Het boek 'Internering' zoomt in op de juridische aspecten en de gezondheidszorg bij internering. Het geeft inzicht in de moeilijke totstandkoming van de wet de nieuwe wetgeving, met de zwakke en sterke punten en het actueel reparatiewerk aan de wet het aantal geïnterneerde personen en de problematieken voor een aangepaste zorg de organisatie van de momenteel beschikbare vormen van zorg binnen en buiten de gevangenis de voorwaarden voor een behoorlijke toekomstige forensische geestelijke gezondheidszorg in ons land


Book
Autonomy, informed consent and medical law : a relational challenge
Author:
ISBN: 0511738005 1107201799 9786612058523 1282058525 0511507747 0511576110 0511504802 0511508409 0511509065 0511506945 Year: 2009 Publisher: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Alasdair Maclean examines the ethical basis for consent to medical treatment and offers proposals for reform.


Book
Huishoudelijke verzorging en de Wmo
Author:
ISBN: 9031352713 9031366080 Year: 2008 Publisher: Houten : Bohn Stafleu van Loghum : Imprint: Bohn Stafleu van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek bevat een aantal concrete handvatten die zowel voor beleidsmakers en medewerkers van gemeentelijke loketten als voor indicatie- en ouderenadviseurs van belang zijn. Warner Deelstra legt hierbij steeds de vinger op het belangrijke evenwicht tussen kostenbeheersing en optimalisatie van kwaliteit. Immers, in het begin van de Wmo ging het nog vooral om de prijs, maar inmiddels gaat de aandacht vooral uit naar wat eigenlijk de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging zou moeten zijn.In dit boek leest u onder meer over: • de betekenis van huishoudelijk werk;• het belang van doelgericht methodisch verantwoord werken;• de signaleringsfunctie;• de indicatiestelling;• de opleidingseisen t.a.v. huishoudelijke medewerkers en indicatiestellers.


Book
Praktisch gezondheidsrecht
Authors: ---
ISBN: 9789030689942 Year: 2019 Publisher: 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

isch gezondheidsrecht is een duidelijke juridische gids voor studenten uit de medische en paramedische professionele bachelor. Advocaten en docenten Luc Haegeman en Kathleen Van Cauter schreven het basisleerboek Praktisch gezondheidsrecht. Uw studenten geraken vertrouwd met enkele begrippen uit het algemeen recht, waarna de focus verschuift naar gezondheidsrecht.- Boordevol voorbeelden uit de dagelijkse praktijk;- oefeningen in het boek en online (http://praktischrecht.deboeck.com);- (korte) verklarende woordenlijst en wetgeving in toegankelijke bewoordingen.De gids schept een adequaat juridisch kader voor zowel de zorgverstrekker als de patiënt, met bijzondere aandacht voor de aansprakelijkheid van de zorgbeoefenaar (strafrechtelijk en burgerrechtelijk) en de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen.Ten slotte is er een praktijkgericht overzicht van onderwerpen op het raakvlak tussen de gezondheidszorg en het publiek en privaat recht opgenomen.Bron : http://www.deboeck.be


Book
Gezondheidszorg in een notendop : praktische gids gezondheidszorg
Authors: --- ---
ISBN: 9789048624454 Year: 2016 Publisher: Brugge : Die Keure,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek biedt een praktische en eerste kennismaking met het gezondheidsrecht. De regelgeving omtrent de gezondheidszorg wordt beknopt en overzichtelijk weergegeven. Daardoor is 'Gezondheidszorg in een notendop' de bron van informatie voor niet-juristen werkzaam in ziekenhuizen, farmaceutische firma's of artsenpraktijken en voor iedereen die regelmatig in contact komt met de gezondheidszorg (patiënten, mutualiteiten ...).


Book
Dood gewoon? Perspectieven op 35 jaar euthanasie in Nederland
Authors: --- ---
ISBN: 9058811972 Year: 2005 Publisher: Amsterdam Buijten & Schipperheijn Motief

Listing 1 - 10 of 215 << page
of 22
>>
Sort by