Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Book
Ethisch zorg verlenen : handboek voor de verpleegkundige
Authors: ---
ISBN: 9055743666 Year: 2002 Publisher: Baarn HB Uitgevers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De verpleegkundige krijgt door tal van ontwikkelingen binnen en buiten zijn beroep steeds meer te maken met ethische vraagstukken en beslissingen. Ethisch zorg verlenen wil een bijdrage leveren aan een kwalitatieve verbetering van de ethische reflectie binnen de verpleegkunde. Het dagelijks functioneren van de gezondheidszorg en in het bijzonder de rol van verpleegkundigen daarin zijn nog maar weinig object geweest van ethische discussie. Dit boek wil een gedeelte van deze leemte opvullen.


Book
Leven of dood : over moeilijke grenzen.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9058260100 Year: 1999 Publisher: Leuven Davidsfonds


Book
Kinderen niet toegelaten? : Ethisch verantwoord omgaan met kinderen in de geneeskunde
Author:
ISBN: 9789058266507 Year: 2010 Publisher: Leuven Davidsfonds uitgeverij

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Hun lichamelijke ontwikkeling verloopt anders. Hun mening over wat belangrijk is, verschilt vaak helemaal van het standpunt van ouders en zorgverleners. Kinderen hebben dezelfde rechten als volwassenen, maar kunnen er niet altijd zelf voor opkomen. Dat alles maakt kinderen kwetsbaar: ze verdienen bijzondere aandacht en vrijheid. Zeker wanneer ze terechtkomen in de volwassen wereld van de geneeskunde.Dit boek verkent de positie van kinderen in de gezondheidszorg, vanuit een ethisch-maatschappelijk perspectief. De auteurs nemen de volwassen lezers mee in de verschillende situaties waarmee kinderen geconfronteerd worden: van voedingsproblemen en ontwikkelingsstoornissen tot geavanceerde technologische kwesties in ziekenhuizen, van genetische testen en klinische experimenten tot ingrepen met betrekking tot het levenseinde.De auteurs zijn ethici, artsen en juristen: zij formuleren hun inzicht in een wetenschappelijk verantwoorde en toegankelijke stijl, zonder overbodige details of uitweidingen. De lezer krijgt een helder overzicht en een dieper begrip van de ethische hete hangijzers in verband met kinderen en geneeskunde vandaag.

Keywords

donatie (geneeskunde) --- autisme --- euthanasie --- obesitas --- kinderrechten --- orgaandonoren --- Professional ethics. Deontology --- kinderen --- erfelijkheid --- Hygiene. Public health. Protection --- jeugdgezondheidszorg --- baby's --- medische ethiek --- Ethics, Medical. --- Pediatrics. --- Child. --- Infant. --- 241.63*2 --- 17.023.33 --- 613.95 --- #GGSB: Bio-ethiek --- Academic collection --- C6 --- ethiek --- geneeskunde [medisch] --- 605.2 --- 189 Kinderrechten en gezondheidszorg --- kinderverpleegkunde --- pediatrie --- verpleegkunde --- 603.1 --- Chronisch zieke kinderen --- biobank --- geneeskunde --- genetische test --- kind en ziekenhuis --- orgaandonor --- patiëntenrecht --- screening --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Geneeskunde --- Kind en ziekenhuis --- Medische ethiek --- ethiek (gez) --- kindergeneeskunde --- chronische ziekten --- ethiek (moraal) --- genetisch advies --- informed consent --- kindergeneeskunde (kinderziekten, pediatrie, perinatologie) --- medische experimenten --- minderjarigheid --- obesitas (vermageringsdieet) --- palliatieve zorgen --- patiëntenbegeleiding (patiëntenvoorlichting) --- stervensbegeleiding --- transplantaties --- wetenschappelijk onderzoek --- Kindergeneeskunde --- Kinderverpleging --- Patiëntenbegeleiding --- Rechten van het kind --- 17.023.33 Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Infants --- Children --- Minors --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Gezondheidszorg voor kinderen. Zuigelingenzorg --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- Kindergeneeskunde - Pediatrie --- (zie ook: informed consent) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: onderzoek) --- ethics --- Ethics, Medical --- Pediatrics --- Child --- Infant --- patiëntenbegeleiding (patiëntenvoorlichting) --- Patiëntenbegeleiding --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Provincie West-Vlaanderen


Book
Verpleegkundige excellentie. Verpleegkunde tussen praktijk en ethiek
Authors: ---
ISBN: 9035222709 Year: 2000 Publisher: Maarssen Elsevier/De Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Vele maatschappelijke en verpleegkundige evoluties maken het noodzakelijk dat duidelijke oriëntaties aangereikt worden over 'goede zorg' en 'excellente verpleegkunde'. Hoe kan de verpleegkundige zich aan het begin van de 21e eeuw blijven profileren als 'daadgeworden bekommeris' voor de hulpbehoevende medemens? Hoe verhoudt verpleegkunde zich tot haar traditie, de technologie en het ethisch debat in onze samenleving? Hoe kijken andere hulpverleners uit de gezondheidszorg zoals artsen, beleidsverantwoordelijken, pastores, docenten, ethici aan tegen de verpleegkunde als 'zorgzame praktijk'? In het eerste deel wordt getracht vanuit een meer theoretische benadering een eigen visie over verpleegkundige ethiek te ontwikkelen. De ethische betekenis van de verpleegkundige praktijk wordt vanuit verschillende invalshoeken beschreven. In het tweede deel staat de dialoog tussen theorie en praktijk centraal. Vanuit verschillende posities en functies in de gezondheidszorg wordt nagedacht over de ethische betekenis van de verpleegkunde. In het derde deel wordt een aantal verpleegdilemma's uit de dagelijkse praktijk besproken. Verpleegkundige excellentie nodigt u uit mee te denken over wat 'meer' is in de zorg. Het boek is gericht op het ruime publiek van verpleegkundigen en geïnteresseerden in de verpleegkundige ethiek en meer in het bijzonder leidinggevenden, docenten en (verpleegkundige) leden van commissies voor medische ethiek.

Keywords

Ethics, Nursing. --- 241.63*2 --- #GBIB:CBMER --- Academic collection --- ethiek --- verpleegkunde --- zorg (zorgverstrekking, zorgverlening) --- zorgethiek (ethiek van de zorg, zorgrelatie) --- zorgverstrekker-patiëntrelatie (verpleegkundige-patiëntrelatie) --- 603.1 --- bio-ethiek --- medische ethiek --- Medische ethiek --- Verpleegkunde --- 613.3 --- gezondheidszorg --- verpleegkundige ethiek --- zorgethiek --- (verpleegkundig) --- 614.22 --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Gezondheidsethiek --- Moraal (ethiek) --- Verpleegkundig beroep --- 613 --- 616.083 ) Verpleegkundige ethiek --- ethiek (gez) --- gezondheidszorg (gez) --- verpleegkunde (gez) --- verpleegkundig beroep (gez) --- autonomie --- beroepsuitoefening --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- ethiek (moraal) --- euthanasie --- palliatieve zorgen --- patiënt-verpleegkundige relatie (verpleegkundige-patiënt relatie) --- professionalisering --- stervensbegeleiding --- terminale zorgen --- verpleegkundig beroep --- verpleegkundige interventies --- zelfbeschikking --- zorgbehoefte --- 604.22 --- Nursing Ethics --- Ethic, Nursing --- Nursing Ethic --- Nurses --- Nursing --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- soins infirmiers --- soins (prestation de soins) --- éthique des soins --- relation soignant-patient (relation infirmier-patient) --- medische ethiek, euthanasie --- Ethique médicale --- Beroep en opleiding --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: euthanasie) --- ethics --- verpleegmethoden --- beroepsethiek --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- beroepsethiek. --- Beroepsethiek. --- Social medicine --- Ethics, Nursing


Book
Ethiek in witte jas : zorgzaam omgaan met het leven
Authors: ---
ISBN: 9058261875 Year: 2002 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoud: Menswaardigheid als ethische maatstaf; Begin van het leven; Geïnformeerde toestemming; Zorg voor ouderen; Einde van het leven; Commissie voor medische ethiek.

Keywords

Bioethics. --- Ethics, Clinical. --- Ethics, Medical. --- 241.63*2 --- 17.023.33 --- 179 --- 614.22 --- #GBIB:CBMER --- #GGSB: Bio-ethiek --- #GGSB: Gezondheidszorg --- #gsdb5 --- Academic collection --- bio-ethiek --- ethiek --- euthanasie --- geestelijke gezondheidszorg (x) --- gezondheidszorg [verplegend] --- palliatieve zorg --- #A0301A --- 061 Ethische problemen --- 670 Gezondheid --- medische ethiek --- begin van het leven --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- commissie voor medische ethiek (ethisch comité, CME) --- geïnformeerde vrijwillige toestemming (instemming) --- levenseinde (einde van het leven, levenseindebeslissing) --- ouderenzorg --- personalisme (personalistische geneeskunde) --- zorgethiek (ethiek van de zorg, zorgrelatie) --- 603.1 --- abortus provocatus --- klonen --- palliatieve zorgen --- Abortus --- Euthanasie --- Medische ethiek --- Palliatieve zorgen --- Rechten van de patiënt --- Verpleegkunde --- bejaardenzorg --- besluitvorming --- erfelijkheidsleer --- eten --- geestelijke gezondheidszorg --- gehandicapten --- geneeskunde --- gezondheidszorg --- inspraak --- patiëntenrecht --- prenatale diagnose --- waardigheid --- Aangeboren afwijkingen (congenitale afwijkingen) --- Abortus provocatus --- Antropologie (mensbeeld) --- België --- Bioethiek --- Commissie voor medische ethiek --- Deontologie (plichtenleer) --- Eten --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Euthanasie (actieve) --- Geestelijke gezondheidszorg --- Gehandicapten (handicap) --- Genetica (erfelijkheidsleer) --- Genetisch advies (erfelijkheidsvoorlichting) --- Genetisch risico --- Informed consent --- Inspraak (overleg, democratisering) --- Klonen --- Moraal (ethiek) --- Palliatieve zorgen (terminale zorgen) --- Prenatale raadpleging (prenatale diagnostiek) --- Stervensbegeleiding --- Versterven (niet-reanimeren, euthanasie (passieve), do not resuscitate) --- Wilsonbekwaamheid --- Woon- en zorgcentrum (verpleeghuis, rust- en verzorgingstehuis, bejaardentehuis) --- 610.17 )* MEDISCHE ETHIEK --- biomedische ethiek --- ethiek (gez) --- gehandicapte kinderen --- gezondheidszorg (gez) --- levenskwaliteit (gez) --- aangeboren afwijkingen (congenitale afwijkingen, hartafwijkingen) --- bejaarden (ouderen) --- beslissingsbekwaamheid --- biotechnologie --- eten (maaltijdgebeuren) --- ethiek (moraal) --- ethische commissie --- genetische manipulatie --- stervensbegeleiding --- therapie (behandeling) --- voedingshygiëne (voedingsgewoonten) --- 024861.jpg --- patiëntenparticipatie --- 614.22 Regulations concerning dissection, vivisection --- Regulations concerning dissection, vivisection --- 179 Algemene zedelijke vraagstukken --- Algemene zedelijke vraagstukken --- 17.023.33 Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Clinical Ethics --- Clinical Medicine --- Ethicists --- Ethics Committees, Clinical --- Ethics Consultation --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- début de vie --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- comité d'éthique médicale (comité d'éthique, CEM) --- consentement libre et éclairé --- fin de vie (décision de fin de vie) --- soins aux personnes âgées --- personalisme --- éthique des soins --- medische ethiek, euthanasie --- Avortement --- Ethique médicale --- Soins palliatifs --- Droits du patient --- Nursing --- (zie ook: orthopedie, seksuele ontwikkelingsstoornissen, vaatziekten) --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: instellingen voor gehandicapten) --- (zie ook: genetisch advies) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- 179.7 --- 17 --- 362.1 --- 61 --- 362.11 --- ethics --- Professional ethics. Deontology --- patiëntenrechten --- Ethics, Clinical --- commissie voor medische ethiek (ethisch comité, CME) --- geïnformeerde vrijwillige toestemming (instemming) --- Rechten van de patiënt --- België --- patiëntenrecht --- voedingshygiëne (voedingsgewoonten) --- patiëntenparticipatie --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- début de vie --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- comité d'éthique médicale (comité d'éthique, CEM) --- consentement libre et éclairé --- fin de vie (décision de fin de vie) --- soins aux personnes âgées --- éthique des soins --- Ethique médicale --- bejaarden --- Ethiek --- Levenskwaliteit --- Bejaarden --- Holisme --- Gezondheidszorg --- Hulpverlening --- Patiëntenbegeleiding

Listing 1 - 5 of 5
Sort by