Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Book
Ethiek in de klinische praktijk
Author:
ISBN: 9789043016148 Year: 2009 Publisher: Amsterdam Pearson

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

"Ethiek in de klinische praktijk" is een inleiding in de ethische zorgverlening. Het leert studenten stapsgewijs ethische vraagstukken te onderzoeken die zich in de klinische praktijk voordoen. Deel 1 begint met het bijbrengen van alle basiskennis van gezondheidsethiek. In deel 2 wordt deze kennis uitgebreider behandeld aan de hand van voorbeelden uit verschillende typen klinische praktijk. Centraal in het boek staan de volgende vragen: Hoe maak je ethische beslissingen en keuzes als individueel professional terwijl je tegelijkertijd onderdeel bent van een (interdisciplinair) team? Ben je je ervan bewust dat de keuzes die je maakt jouw eigen normen en waarden weergeven? Komen jouw normen en waarden overeen met de ethische code van jouw beroepsgroep?


Book
Liefde voor het werk in tijden van management : open brief van een arts
Author:
ISBN: 9789020986327 Year: 2009 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen worden, net zoals scholen, in toenemende mate gerund als bedrijven. Marc Desmet, ziekenhuisarts en veelgevraagd spreker, vertolkt de ervaring van al diegenen die aan het ziekbed staan en toont aan dat al deze onophoudelijke veranderingen en controles hen weghalen van de kern van hun opdracht. Als niet-manager beschrijft de auteur hoe werknemers én managers staande kunnen blijven in deze snel veranderende organisaties en maatschappij. Hij besteedt daarbij veel aandacht aan de spirituele dimensie. - Een toegankelijk boek dat niet enkel mensen uit de ziekenzorg zal aanspreken


Book
Verpleegethiek
Author:
ISBN: 9789055745982 Year: 2009 Publisher: 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

ge of verzorgende. Je werkt voor mensen die afhankelijk en vaak ook kwetsbaar zijn. Je moet lastige informatie uitleggen, kunnen luisteren, bemoedigen, aandachtig en oplettend zijn, kunnen omgaan met allerlei soorten mensen. Behalve technische deskundigheid heb je ook je sociale vaardigheid nodig, je levenservaring, je menselijke kwaliteiten. Je werkt samen met andere disciplines, in een veranderende organisatie, in een dynamische samenleving. Je mag eigenlijk geen fouten maken.Dit is een beroep waarin veel van een mens gevraagd wordt: je werk goed doen, en ook iets goeds betekenen voor de mensen die aan je zorg zijn toevertrouwd. Ethische competentie dus. Telkens nadenken over de dagelijkse morele vragen, en daarvan leren. Wat is een goede benadering? Wat zijn de grenzen van mijn verantwoordelijkheid? Hoe moet ik mijn aandacht verdelen? Hoe ver mag ik gaan met aandringen? Waar werk ik aan mee, en wat kan ik weigeren? Mag ik afwijken van de zorgafspraken? Wat mag ik vertellen? Moet ik iemand die tegenwerkt eigenlijk wel verplegen? In hoeverre mag ik uitgaan van mijn eigen opvattingen? Zal ik rekening houden met de familie? Wat mag ik verwachten van mijn organisatie? Dien ik me aan mijn beroepscode te houden? Kan ik de gang van zaken in de gezondheidszorg beïnvloeden?Nadenken, praten en besluiten over ethische vragen, wijzer worden, jezelf blíjven ontwikkelen - dat hoort bij de professionaliteit van verpleegkundigen en verzorgenden. Dit boek - de nieuwe grondig gewijzigde versie van Met alle respect; leerboek verpleegethiek - wil helpen met uitleg, aanwijzingen, oefeningen en stof tot nadenken. De vele voorbeelden gaan niet alleen over het directe zorgcontact, maar ook over de context van zorginstelling en samenleving.


Book
Ethisch(e) zorgen
Authors: ---
ISBN: 9789038213835 Year: 2009 Publisher: 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

t boek komen onder andere ethische kwesties omtrent solidariteit, zorg en hulpverlening, rechtvaardigheid, welzijn en patiëntenrechten uitgebreid aan bod.


Book
Waarden in dialoog: ethiek in de zorg
Author:
ISBN: 9789020985689 Year: 2009 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Waarden in dialoog biedt een praktisch toepasbaar en theoretisch gefundeerd model voor ethiek in de zorg, dat gegroeid is vanuit praktijkervaring en studie. Eerst wordt het fundament van ethiek gelegd in de zorgrelatie en in een relationeel personalisme. Daaruit volgen drie pijlers van ethiek, namelijk waarden, dialoog en grondhoudingen. Deze hangen nauw met elkaar samen: de zorgverleners evalueren waarden in dialoog en vanuit grondhoudingen. De waarden staan op het spel in de dialoog en treden met elkaar in dialoog. Dit wordt samengebracht in een synthese met een ethische theorie en een praktisch model voor ethische reflectie. Dit model is de basis voor een aantal toepassingen. Daarin staat de samenwerking tussen de betrokkenen als relationeel gebeuren centraal. Er is samenwerking tussen zorgverleners in een team of een netwerk, wat onvermijdelijk zijn grenzen vindt in menselijke tekortkomingen. Er is ook samenwerking tussen de zorgvrager, de naastbetrokkenen en de zorgverleners, waarbij gepleit wordt voor ethische dialoog. Maar ook deze samenwerking botst op haar grenzen bij de toepassing van vrijheidsbeperking en dwang. Een belangrijke voorwaarde voor elke vorm van samenwerking is het zorgvuldig omgaan met informatie en met het beroepsgeheim.

Keywords

241.63*6 --- 613.8 --- 174.2 --- #GGSB: Moraal - Algemeen --- Academic collection --- C5 --- ethiek --- gezondheidszorg [verplegend] --- 061 Ethische problemen --- 660 Welzijn --- 603.1 --- gezondheidszorg --- medische ethiek --- verpleegkunde --- waarden --- 170 --- bejaardenzorg --- geestelijke gezondheidszorg --- gehandicaptenzorg --- zorgethiek --- zorgsector --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Zorg --- ethiek (gez) --- 364.4 --- Hulpverlening : ethiek --- beroepsgeheim --- communicatie (leesbaarheid) --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- dwangbehandeling --- dwangmiddelen (vrijheidsbeperkende middelen) --- ethiek (moraal) --- gezondheidszorg (gezondheidsbeleid, sociale geneeskunde) --- informed consent --- mantelzorg --- patiëntenbegeleiding (patiëntenvoorlichting) --- samenwerking --- waardenbeleving --- wilsbekwaamheid --- wilsonbekwaamheid --- Gezondheidszorg --- Medische ethiek --- S20090563.JPG --- welzijnswerk --- Bioethics. --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- 241.63*6 Theologische ethiek: psychisch welzijn --- Theologische ethiek: psychisch welzijn --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- Health and hygiene of the nervous system. Health and ethics --- Maatschappelijke organisaties en maatschappelijk leven --- medische ethiek, euthanasie --- Ethiek --- (zie ook: informed consent) --- 17 --- 361 --- gerontagogie --- Christian moral theology --- deontologie --- zorg voor personen met een beperking --- SPH (socio-pedagogische hulpverlening) --- Long-term care --- Ethics --- Care of the sick --- departement Gezondheidszorg 09 --- ouderenzorg


Book
Respectvol omgaan met personen met dementie : een praktijkgids voor de zorgsector.
Author:
ISBN: 9789033476020 Year: 2009 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het leven van personen met dementie in woon- en zorgcentra kan worden gehumaniseerd als er een inspirerend zorgkader aanwezig is dat de zorgcultuur aanstuurt. Aan de hand van het mnemonic-woord RESPECT wordt hier een dergelijk raamwerk voorgesteld. De auteur integreert daarbij de kennis uit de voornaamste theoretische referentiekaders en beschikbare begeleidingsmethodieken, maar reikt ook nieuwe inzichten aan zoals de impact van sociale dichtheid, het belang van de kleine verwennerij, het persoonlijk plezier- en zingevingsplan, de 'E'- momentkaart, het pleidooi voor sociale inclusie, het verzekeren van emotionele veiligheid, … Omdat de auteur hierbij het perspectief van de persoon met dementie centraal stelt, worden kritische vragen gesteld over onvolkomenheden in de zorgverlening: de dwang van het hygiënisme, de valkuil van de attractiviteit, de eeltvorming, de geïnstitutionaliseerde leefomgeving, de gelijke monniken-gelijke kappenbenadering, … Ook ethische vragen zoals vroegtijdige zorgplanning, medische handelingen bij het levenseinde, euthanasie en dementie maar ook het gebruik van poppen, het leugentje om bestwil en de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen blijven niet onbehandeld. Om behulpzaam te zijn bij de meningsvorming dienaangaande worden de antwoorden in pro-contrapolen aangereikt zodat zorgverleners in discussie kunnen treden. De praktische grondslag van dit boek uit zich in de vertaling van de meest voorkomende dagelijkse zorgitems: voedingszorg, hygiënezorg, palliatieve en overlijdenszorg, slaaphygiëne en mobiliteitszorg. De lezer krijgt tevens een schat aan informatie over dementie als aandoening, de typische symptomen en voorkomend complex gedrag. Het boek is bestemd voor middenkaders, diensthoofden, ergo- en kinesitherapeuten, kwaliteitscoördinatoren, vormingsverantwoordelijken en directies van woon- en zorgcentra. Het kan ook voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt.

Listing 1 - 6 of 6
Sort by