Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Baas over eigen lichaam? Dilemma's rond zelfbeschikking en gezondheid
Authors: ---
Year: 2015 Publisher: Nijmegen Valkhof Pers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Orgaandonatie en lichamelijke integriteit : een analyse van christelijke, liberale en islamitische interpretaties
Authors: ---
ISBN: 9055730831 Year: 1998 Publisher: Best Damon

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Uit opiniepeilingen blijkt dat de meeste Nederlanders (80%) positief tegenover orgaandonatie staan. Slechts 20% van alle Nederlanders daarentegen is daadwerkelijk bereid een donorcodicil te dragen. Ter verklaring van dit gegeven worden verschillende oorzaken aangevoerd, zoals onverschilligheid, laksheid, gebrek aan informatie, emotionele angst om over de dood (en alles wat ermee te maken heeft) na te denken, enzovoort. In dit boek onderzoeken de auteurs in hoeverre daarnaast ook meer inhoudelijke redenen om over donorschap te twijfelen een rol spelen. Met name betreft het overwegingen die betrekking hebben op lichamelijke integriteit, het hersendoodcriterium en levensbeschouwelijke opvattingen inzake lichamelijke verrijzenis. In de studie worden christelijke, islamitische en liberale opvattingen over lichamelijke integriteit en andere relevante ethische beginselen vergeleken. Tevens wordt onderzocht in hoeverre de centrale concepten van de betrokken tradities in het huidige denken over orgaandonatie nog werkzaam zijn. Directe aanleiding voor deze studie vormt het feit dat in maart 1998 alle ingezetenen (zowel autochtonen als allochtonen) een brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen waarin wordt verzocht kenbaar te maken of men al dan niet bereid is om (in geval van overlijden) als orgaandonor op te treden en organen voor transplantatiedoeleinden beschikbaar te stellen. Via een systeem van centrale registratie beoogt men het aanbod van donororganen, met inachtneming van het toestemmingsbeginsel, te vergroten. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar allochtone bevolkingsgroepen waarvan algemeen gedacht wordt dat zij tot dusver zelden als donor optreden. Door middel van deze studie trachten de auteurs mogelijke inhoudelijke reserves ten opzichte van orgaandonatie (met name onder christelijke en islamitische levensbeschouwelijke minderheden) nader te belichten, om op deze wijze de kwaliteit van de actuele ethische discussie over orgaandonatie te bevorderen.


Book
Zwischen Forschungsfreiheit und Menschenwürde : Unterschiede beim Umgang mit menschlichen Embryonen in England und Deutschland
Author:
Year: 2009 Publisher: Frankfurt am Main Hansisches Druck- und Verlagshaus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Medisch recht.
Author:
ISBN: 9033440369 Year: 1998 Publisher: Leuven Acco,


Book
Ethiek in de kliniek : hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek
Author:
ISBN: 9053525564 Year: 2000 Publisher: Amsterdam : Boom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Sinds het begin van de jaren '80 wordt de gezondheidsethiek gedomineerd door de principebenadering welke zijn theoretisch fundament vindt in de vier opeenvolgende edities van de Principles of Biomedical Ethics van de Amerikaanse bio-ethici Tom Beauchamp en James Childress. Centraal in deze benadering staan vier clusters van principes die ten grondslag liggen aan medische beslissingen: respect voor autonomie, weldoen, niet-schaden en rechtvaardigheid. In het verlengde van de principebenadering wordt in de klinische praktijk een drievoudige methodiek gehanteerd die sturing moet geven aan het medisch beslissingsproces. Deze methodiek schrijft drie stappen voor: explicitering, analyse en afweging. In een eerste stap moet de ethische dimensie van een medisch probleem worden geëxpliciteerd. Daarna volgt de analyse van het probleem in termen van de vier principes en in een derde stap worden deze principes dan tegenover elkaar afgewogen. Zowel in de V.S. als op het Europese continent leeft er heel wat onvrede over de principebenadering en het `stappenplan'. Deze worden de ene keer bestempeld als te procedureel en te sterk autonomiegericht en de andere keer als te weinig verankerd in een omvattende visie op zorg of te arbitrair. Vanuit verschillende hoeken worden dan ook alternatieve gezondheidsethische benaderingen geformuleerd. Met Ethiek in de kliniek brengt Guy Widdershoven op een heldere en toegankelijke manier een aantal van deze alternatieven in kaart. (1) In de fenomenologische benadering staat het vermogen van de mens om betekenis te geven aan zijn gesitueerdheid voorop. In tegenstelling tot de principebenadering die werkt met het negatieve vrijheidsbegrip, staat hier autonomie als positieve vrijheid centraal. Hierdoor wordt de relatie tussen patiënt en hulpverlener gewijzigd: interventies van hulpverleners dienen te kaderen in het proces van betekenisgeving. (2) De narratieve ethiek gaat ervan uit dat mensen eenheid in hun leven brengen door narrativiteit. Het opbouwen van de persoonlijke identiteit is geen kwestie van bewuste afwegingen maar gebeurt veeleer in de vorm van verhalen. Hulpverleners moeten in dit narratieve proces stappen waarin niet reflectie maar doorleefde betrokkenheid centraal staat. Artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en familieleden moeten betrokken zijn op de verhalen van patiënten door te luisteren en ze, desgevallend, mee helpen vorm te geven. Het is deze narratieve structuur die moet bijdragen tot het bereiken van het goede. Vanuit een narratief perspectief wordt, net zoals in de fenomenologische benadering, de autonomie van de patiënt dan ook begrepen als positieve vrijheid. (3) De hermeneutiek beschouwt medische besluitvorming vanuit een dialogaal perspectief. Hierbij gaat men uit van de morele ervaring van de betrokkenen. De impliciete waardenoriëntaties die meespelen bij eenieder die in het zorgproces betrokken is, dienen te worden verhelderd en met elkaar te worden geconfronteerd. Ethische beslissingen krijgen met andere woorden vorm doorheen een kritische dialoog met de praktijk. (4) Het dialogaal model is nog prominenter aanwezig in de discoursethiek. Alleen normen die het resultaat zijn van een vrije discussie tussen alle betrokkenen kunnen hier aanspraak maken op geldigheid. Deze benadering vereist van de hulpverlener een actieve en communicatieve opstelling ten opzichte van alle betrokken partijen. Voorts onderstreept ze ook het belang van de werking van ethische commissies die, via een overlegproces met alle betrokkenen, komen tot nieuwe perspectieven op ethische kwesties. (5) In de zorgethiek tenslotte, wordt uitgegaan van praktische betrokkenheid en engagement. In plaats van autonomie als negatieve vrijheid te bepalen, hanteert men een mensbeeld dat gebaseerd is op intersubjectieve verbondenheid. Hierbij staan niet de rechten en plichten maar wel de ervaring van zorgzaamheid centraal. Van de hulpverlener wordt dan ook in de eerste plaats aandacht en responsiviteit verwacht. Terwijl we de principebenadering kunnen karakteriseren als individualistisch, rationeel en principieel, toont Widdershoven met deze vijf alternatieven ons een andersoortige ethiek die veel meer intersubjectief, deliberatief en praktisch is. Doordat ze expliciet maken wat elders impliciet blijft, overlappen de verschillende alternatieve gezondheidsethische benaderingen elkaar. In onderlinge combinatie zijn ze dan ook een mogelijke aanzet voor een stevig filosofisch gefundeerd alternatief voor het paradigma van de principebenadering. Dit is dan ook één van de belangrijkste kwaliteiten van Ethiek in de kliniek. Door het boek daarnaast rijk te stofferen met praktische voorbeelden, erkent de auteur bovendien dat gezondheidsethische problemen niet in algemene termen kunnen worden opgelost maar dat zinvolle antwoorden steeds een sterke betrokkenheid bij de alledaagse praktijk van de gezondheidszorg vereisen.


Book
De psychiatrische patient : recht en welzijn.
Authors: --- ---
ISBN: 9063211163 Year: 1982 Volume: vol *6 Publisher: Antwerpen Kluwer rechtswetenschappen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het is nog niet zo lang dat men aandacht heeft voor de psychiatrische patiënten als mensen met levensproblemen die voortkomen uit hun anders zijn of die daar juist de oorzaak van zijn. In het boek 'De psychiatrische patiënt' inventariseren de auteurs enerzijds de wetgeving die zich inlaat met psychiatrische patiënten. Anderzijds duiden zij aan welke houding de wetgever tegenover deze mentaliteitsverandering heeft ingenomen, in hoeverre hij deze wijziging gestimuleerd, tegengewerkt of genegeerd heeft. Hoe staan de huidige wetgeving en rechtspraak tegenover deze mensen en de instellingen waarin ze opgenomen worden?


Book
Palliatieve zorg en euthanasie in België : evaluatie van de praktijk en de wetten.
Author:
ISBN: 9789054878247 Year: 2011 Publisher: Brussel ASP,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van het vierjarige SBO project Monitoring the Quality of End-of-Life Care in Flanders, Belgium, het zogenaamde MELC project met prof. dr. Luc Deliens als algemeen coördinator.


Book
Van klinische ethiek tot biorecht.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In het kader van de Leerstoel Rector Dhanis (UFSIA, Antwerpen) werd door een studiegroep bestaande uit artsen en verpleegkundigen, ethici en juristen, een interdisciplinaire studie ondernomen over 'klinische ethiek' en 'hoe recht en politiek omgaan met problemen die thuishoren in de klinische praktijk'. In deze bundel wordt het ethische denken in een aantal casussen betreffende neonatalen en dementerenden kritisch besproken. De adviezen van het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek over sterilisatie van mentaal gehandicapten en over klonering worden onderzocht op hun relevantie voor de klinische praktijk.

Keywords

ouderschap --- euthanasie --- Natural law --- gezondheidsrecht --- Professional ethics. Deontology --- medische ethiek --- Medical law --- baby's --- Ethique médicale --- Medische ethiek --- WB 60 Bioethics. Clinical ethics. Clinical ethics committees --- Medical ethics. --- Bioethics. --- Patients --- Legal status, laws, etc. --- 17.023.33 <493> --- #GGSB: Bio-ethiek --- #GGSB: Moraal - Algemeen --- 061 Ethische problemen --- ethiek --- medisch recht --- 603.1 --- bio-ethiek --- casestudies --- filosofie --- klonen --- mentaal gehandicapten --- neonatologie --- prenatale diagnose --- recht --- sterilisatie --- voeding --- wilsonbekwaamheid --- autonomie --- biotechnologie --- geboorteregeling (anticonceptie) --- lichaamsbeeld --- pasgeborenen --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie--België --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: zwakzinnigheid) --- (zie ook: genetisch advies) --- 17.023.33 <493> Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie--België --- Bioethics --- Medical ethics --- C6 --- Patients' rights --- Biomedical ethics --- Clinical ethics --- Ethics, Medical --- Health care ethics --- Medical care --- Medicine --- Professional ethics --- Nursing ethics --- Social medicine --- Biology --- Life sciences --- Life sciences ethics --- Science --- Legal status, laws, etc --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- Moral and ethical aspects --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie--België


Book
Abortus : analyse van de twee verslagen door de staatscommissie voor de ethische problemen ingediend bij de Eerste-Minister op 15 juni 1976.
Author:
ISBN: 9031003670 Year: 1977 Publisher: Zele DAP-Reinaert


Book
Omgaan met beroepsgeheim.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789046554753 Year: 2013 Volume: *4 Publisher: Mechelen Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit cahier biedt juridische basisinformatie om wettelijk correct om te gaan met (vertrouwelijke) informatie maar focust ook op het praktisch omgaan met de keuzes die je individueel of in teamverband moet maken. Volgende specifieke terreinen komen aan bod: justitie, onderwijs, gezondheidszorg en jeugdhulp. Dit gebeurt aan de hand van een concrete casus. Deze werd voorgelegd aan de acht auteurs van het cahier en zij reflecteren over mogelijke standpunten en alternatieven, ieder van hen vanuit zijn/haar vertrouwdheid met een bepaalde sector.

Keywords

Beroepsethiek. --- jeugdhulpverlening --- welzijnswerk --- welzijnsrecht --- beroepsgeheim --- deontologie --- Professional ethics. Deontology --- Medical law --- Administrative law --- Sociology of social welfare --- Belgium --- toegepaste filosofie --- Beroepsgeheim --- Gezondheidszorg --- Hulpverlening --- 614.253.84 --- wetgeving --- gezondheidszorg --- onderwijs --- hulpverlening --- ethiek --- 061 Ethische problemen --- BE / Belgium - België - Belgique --- 173 --- 343.45 --- U80 - Secret bancaire - Bankgeheim --- 321.4 --- beroepsethiek --- Beroepsethiek --- beroepsgeheim (gez) --- ethiek (gez) --- Ethiek --- Welzijnswerk --- Maatschappelijk werk : beroepsethiek --- 364.026 --- Secret professionnel --- Éthique --- BPB1309 --- Medisch beroepsgeheim --- Ethiek van de verschillende beroepen. Plichtenleer. Deontologie --- Onschendbaarheid van geheimen. Geheim persoonlijke levenssfeer, beroepsgeheim, bankgeheim --- Maatschappelijk werk - Sociale zorg ; opleiding en beroep --- 361 --- 172 --- Ethik --- ethics --- etyka --- ética --- etikë --- etica --- ētika --- етика --- etika --- etică --- moral --- ηθική δεοντολογία --- eetika --- etik --- etiikka --- moralės mokslas --- dorovės mokslas --- veda o morálke --- moral science --- mravnost --- morale --- Moral --- morálka --- moraal --- erkölcsfilozófia --- moraali --- ethica --- morāles mācība --- filosofía moral --- erkölcstan --- morală --- shkencë morale --- dorotyra --- ηθική --- zedenleer --- segredo profissional --- sigriet professjonali --- segreto professionale --- sekret profesional --- επαγγελματικό απόρρητο --- služobné tajomstvo --- ametisaladus --- služební tajemství --- profesionalna tajna --- profesionāls noslēpums --- tajemnica zawodowa --- profesinė paslaptis --- professional secret --- tystnadsplikt --- szakmai titok --- tavshedspligt --- secret profesional --- Berufsgeheimnis --- secreto profesional --- ammattisalaisuus --- професионална тайна --- poklicna tajnost --- професионална тајна --- tystnadsplikt för sjukvårdspersonal --- orvosi titoktartás --- secreto médico --- medisch geheim --- důvěrnost informací --- profesní tajemství --- доверливост на информации --- secret médical --- szakmai titoktartás --- lékařské tajemství --- службена тајна --- тајност на медицинските податоци --- slib mlčenlivosti --- доверливост на личните податоци --- деловна тајна --- segredo médico --- ügyvédi titoktartás --- tjänstehemlighet --- ärztliche Schweigepflicht --- ιατρικό απόρρητο --- kutsesaladus --- професионална адвокатска тајна --- sekretess --- доверливи информации --- принцип на доверливост

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by