Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Book
Medische zorg en ethiek : ethisch overleg en advies in het ziekenhuis
Authors: ---
ISBN: 9789020996722 Year: 2011 Publisher: Tielt LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

- Naar meer respect voor de patiënt in het ziekenhuis- Ethiek in het ziekenhuis is meer dan ooit actueel.- Een bruikbaar ethisch kader voor concrete medische beslissingen- Met uitgewerkte begeleidingsschema's bij euthanasie, palliatieve sedatie, stopzetten therapie, transplantatie, klinische studies...- Voor artsen en verpleegkundigen, leden van ethische comités en studenten gezondheidszorg- Kruisbestuiving tussen de praktijk en theoretische reflecties


Book
Handboek medische ethiek
Author:
ISBN: 9789020973334 Year: 2008 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Bioethics --- 174.2 --- 241.63*2 --- #GGSB: Medische ethiek --- Academic collection --- 061 Ethische problemen --- 670 Gezondheid --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- 603.1 --- medische ethiek --- bio-ethiek --- ethiek --- Medische ethiek --- Moraal (ethiek) --- 614.22 --- Bioethiek --- Euthanasie --- In vitro fertilisatie (proefbuisbaby) --- Palliatieve zorgen (terminale zorgen) --- Pre-implantatiediagnostiek (pid) --- Prenatale raadpleging (prenatale diagnostiek) --- Stamcellen --- Transplantaties --- Geneeskunde --- Genetica --- In-vitrofertilisatie --- medische ethiek (gez) --- medische technologie (gez) --- arts --- arts-patiënt relatie (patiënt-arts-relatie) --- autonomie --- baby's --- biotechnologie --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- embryo --- in-vitrofertilisatie (IVF, proefbuisbaby) --- klonen --- palliatieve zorgen --- prenatale diagnose --- stamcellen --- stamceltransplantatie (perifere stamceltransplantatie, PSCT) --- stervensbegeleiding --- therapeutische hardnekkigheid --- transplantaties --- 614.253 --- #gsdb5 --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- medische ethiek, euthanasie --- (zie ook: genetisch advies) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- Professional ethics. Deontology --- Human medicine --- Medical ethics --- Handbooks, manuals, etc. --- Bioethics. --- Ethics, Medical. --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- ethics --- 61:1 --- Geneeskunde. Hygiëne. Farmacie-:-Filosofie. Psychologie --- departement Gezondheidszorg 09 --- Ethiek


Book
Een goede dood : 2002-2012: tien jaar 'controversiële' euthanasiewet?
Authors: ---
ISBN: 9789054879909 9054879904 Year: 2012 Publisher: Brussel VUB-Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

België beschikt als één van de weinige landen ter wereld over een euthanasiewet. Deze wet kwam tot stand na een grondig parlementair debat in 2002. Tien jaar later blijkt dat er geen wildgroei kwam van het aantal toepassingen van euthanasie. Een aantal mensen blijft zich echter verzetten tegen deze praktijk en weigert een uitbreiding van de wet. In dit boek analyseren de auteurs de evolutie van de toepassing van euthanasie sinds 2002 en bespreken ze de huidige praktijk en knelpunten. Ook richten ze hun blik op de toekomst.Talrijke vragen krijgen een antwoord: Wat is euthanasie? Wat zijn de ethische aspecten van euthanasie? Kan euthanasie bij psychisch lijden? Wat betekent de toepassing van euthanasie voor de familie? Hoe zit de euthanasiewet in elkaar? Waar kan ik informatie krijgen over euthanasie en de verschillende medische beslissingen bij het levenseinde? Welke knelpunten zijn er bij de toepassing van de euthanasiewet? Welke wettelijke wijzigingen zijn er gewenst? Waar kan ik terecht wanneer mijn vraag betreffende het levenseinde niet wordt gehoord? Waar kan ik als hulpverlener terecht voor ondersteuning en opleiding betreffende de verschillende medische beslissingen bij het levenseinde?


Book
Ethische vragen in de palliatieve zorg
Authors: ---
ISBN: 9031334146 9031334138 Year: 2001 Publisher: Houten/Diegem Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wie de kwaliteit van leven van patiënten in de palliatieve fase wil verbeteren, kan gebruik maken van infuustechnologie. Tegenwoordig is het mogelijk de patiënt ook thuis op een verantwoorde manier te ondersteunen door het per infuus toedienen van pijnmedicatie, antibiotica, cytostatica, bloedproducten, vocht of voeding. Dit cahier richt zich op de logistiek en uitvoering van infuustechnologie. Welke toedieningssystemen zijn er voor de patiënt, welke medicatiedragers zijn er en welke aandachtspunten zijn voor de diverse medicamenten van belang? Bij de inzet van infuustechnologie, zeker in de thuiszorg, moeten voortdurend grenzen in de gaten worden gehouden. Heeft de patiënt geen hinder van de techniek? Is er bij een technisch probleem snel genoeg hulp beschikbaar? Zijn de naasten de techniek nog wel de baas? Leidt de techniek niet teveel af van een rustig samenzijn? Ook op deze vragen wordt in dit cahier nader ingegaan.


Book
Moeilijke woorden?! : politiek zakwoordenboek
Authors: ---
ISBN: 9077942114 9789077942116 Year: 2005 Publisher: Heverlee Toemeka

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wie 65 is, heeft gemiddeld nog 18 levensjaren voor zich. Een mooi vooruizicht, ware het niet dat we doorgaans de helft van die jaren zorgbehoevend doorbrengen. En meer zorgbehoevende ouderen impliceert nood aan meer zorgende handen. Hoe gaat onze samenleving deze uitdaging aan? Ook de ouderenzorg zelf is aan een evaluatie toe. De menswaardigheid van die zorg staat onder grote druk en dit niet alleen in kwesties van leven en dood, zoals euthanasie, zelfdoding en afbouw van levensverlengende medische behandelingen. De menswaardigheid van ouderen komt ook tijdens de dagelijkse zorgverlening in het gedrang. Er is sprake van ondervoeding, onnodige vrijheidsbeperkende maatregelen en overdreven gebruik van kalmeringsmiddelen in zorginstellingen voor ouderen. Voor het eerst verschijnt een boek waarin de auteurs het volledige zorgproces aan een ethische reflectie onderwerpen. Een onmisbaar perspectief voor ieder die de zorg voor oudere personen ter harte neemt.

Keywords

#GGSB: Moraaltheologie (algemeen) --- #gsdb5 --- Health Services for the Aged --- Ethics, Medical. --- Academic collection --- 665 Bejaarden --- 170 ethiek --- -053.9 ouderen --- 36 sociale dienstverlening --- (493) Vlaanderen --- 364.4-053.9 <493> --- 351.84*6 --- 253:362.1 --- 241.63*4 --- geriatrische verpleegkunde --- ethiek --- geriatrie --- 605.93 --- 614.25 --- bejaarden (gez) --- bejaardenzorg (gez) --- ethiek (gez) --- maatschappelijk werk --- ouderenzorg --- zorgverlening --- 613.73 --- Ouderenzorg --- Zorgverlening --- Euthanasie --- Zelfdoding --- Ethiek --- Bejaarden --- 241.63*4 Theologische ethiek: euthanasie --- Theologische ethiek: euthanasie --- 253:362.1 Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- 351.84*6 Welzijnsrecht. Wetgeving i.v.m.bejaardenzorg --- Welzijnsrecht. Wetgeving i.v.m.bejaardenzorg --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- 364.4-053.9 <493> Hulpverlening aan bejaarden--België --- Hulpverlening aan bejaarden--België --- ethics. --- ouderdomsziekten, geriatrie --- ethics --- Ouderenzorg. --- dementie --- Geriatric nursing --- euthanasie --- Age group sociology --- Philosophical anthropology --- zelfdoding --- fixeren (zorg) --- Geriatrics --- deontologie --- Professional ethics. Deontology --- ethiek (zorg) --- vrijheidsbeperking (zorg) --- gerontagogie --- sondevoeding --- #GBIB:CBMER --- C3 --- bejaardenzorg --- waardigheid (x) --- zelfmoord --- BPB0601 --- medische ethiek --- 324 --- 603.1 --- 613.64 --- RVT --- bejaarden --- dwangmiddelen --- eten --- gezondheidszorg --- hygiëne --- kunstmatige voedsel- en vochttoediening --- palliatieve zorgen --- terminale zorgen --- (bejaarden) ((ouderen)) --- 614.22 --- 614.25.053.9 --- Baden (hygiene) (wassen) --- Bejaarden (ouderen) --- Bejaardenzorg (ouderenzorg) --- Dementie --- Dwangmiddelen (fixatiemiddelen) --- Eten --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Ethiek in de hulpverlening (hulpverleningsethiek) --- Euthanasie (actieve) --- Medische ethiek --- Moraal (ethiek) --- Palliatieve zorgen (hospice, terminale zorgen) --- Patiëntenbegeleiding (patiëntenvoorlichting) --- Sondevoeding --- Stervensbegeleiding --- Versterven (niet-reanimeren, euthanasie (passieve), do not resuscitate) --- Woon- en zorgcentrum (verpleeghuis, rust- en verzorgingstehuis, bejaardentehuis) --- Zelfmoord (suïcide , zelfdoding) --- Ziekenverpleging (verpleging) --- 610.17 )* MEDISCHE ETHIEK --- verpleegkundige ethiek --- 613.62 --- ADL (Activteiten Dagelijks Leven, Katz-schaal, zelfredzaamheid) --- bejaarden (ouderen) --- dementie (dementia, dementia senilis) --- dwangmiddelen (vrijheidsbeperkende middelen) --- eten (maaltijdgebeuren) --- ethiek (moraal) --- individuele hygiëne (lichaamsverzorging) --- patiënt-verpleegkundige relatie (verpleegkundige-patiënt relatie) --- sondevoeding (enterale voeding) --- stervensbegeleiding --- vochttoediening --- voedingshygiëne (voedingsgewoonten) --- wilsbekwaamheid --- wilsonbekwaamheid --- zelfbeschikking --- zelfdoding (suïcide, zelfmoord) --- zelfzorg --- ziektebeleving --- Geriatrie --- Psychogeriatrie --- S2006242.JPG --- autonomie --- sociale ethiek --- Kunst en cultuur --- Sociale problemen van en zorg voor ouderen; algemeen --- Geriatrische verpleegkunde --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: gerontologie) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: euthanasie) --- 362.6 --- 179.7 --- 172 --- kunstmatige voeding --- Ethics, Medical --- Ouderen --- Politiek --- Toegankelijkheid --- Kansarmoede


Book
Zorgverlener, vergeet jezelf niet : over kwaliteit van zorg en communicatie
Authors: ---
ISBN: 9789033484827 9789033495052 9789033486371 9789033487972 9789033493324 Year: 2014 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Elke dag met plezier je job in de hulpverlening blijven doen is niet altijd evident. Wat kan je doen om die motivatie van het eerste uur levendig te houden en niet op te branden? Hoe kom je bij de essentie van je beroepskeuze en hoe kan deze als richtsnoer je handelen bepalen en oriënteren? Er wordt aangetoond dat de kwaliteit van je zorg en je leven mede wordt bepaald door het mensbeeld van waaruit je vertrekt. Hoe kan je adequaat omgaan met de emoties en de onzekerheid die dit beroep ongetwijfeld meebrengt? Hoe bouw je een succesvolle praktijk uit of zorg je ervoor dat je meer plezier aan je werk beleeft? Hoe integreer je de computer als een positieve factor in de communicatie in plaats van een barrière in het contact met de patiënt? Wat verandert er als je als hulpverlener zelf ernstig ziek wordt? En hoe kan je even door de ogen van de patiënt kijken naar je beroep? Het gaat om prangende facetten die kunnen bepalen hoe je van een belastende job een bezigheid kunt maken waaraan je steeds meer plezier beleeft

Keywords

kwaliteitsbewaking --- mondelinge communicatie --- medische terminologie --- arts-patiënt relatie --- cliënt-hulpverlener relatie --- medische ethiek --- Sociology of health --- Mass communications --- Physician-Patient Relations. --- Communication. --- 316.77 --- 601.3 --- communicatie --- Kwaliteitszorg --- Gezondheidszorg --- Communication Programs --- Communications Personnel --- Misinformation --- Personal Communication --- Communication Program --- Communication, Personal --- Personnel, Communications --- Program, Communication --- Programs, Communication --- Communicatiesociologie --- 316.77 Communicatiesociologie --- Geneeskundige zorgen--Planning --- Gestion des soins--Planification (Soins médicaux) --- Managed care plans (Medical care) --- Managed care programs (Medical care) --- Managed care systems (Medical care) --- Medische zorgen--Planning --- Plans [Managed care (Medical care) ] --- Program [Managed care (Medical care) ] --- Systems [Managed care (Medical care) ] --- Zorgen [Geneeskundige ]--Planning --- Zorgen [Medische ]--Planning --- Zorgplanning (Gezondheidszorg) --- patiëntenbegeleiding --- 613.48 --- medische psychologie --- communicatieve vaardigheden --- patiënt gecentreerde aanpak --- Arts-patiënt relatie --- Slechtnieuwsgesprek (waarheidsmededeling) --- kwaliteitsbewaking (audit) --- arts-patiënt relatie (patiënt-arts-relatie) --- slecht-nieuwsgesprek (waarheidsmededeling) --- psychosociale zorg en de klinisch psycholoog in het ziekenhuis --- Psychosociale zorg in het ziekenhuis --- Integrale kwaliteitszorg --- Communicatie --- Academic collection --- kwaliteitszorg --- gezondheidszorg --- 305.8 --- anamnese --- slecht-nieuwsgesprek --- Patiëntenbegeleiding --- 615.8 --- Geneeskunde --- slechtnieuwsgesprekken --- communicatievaardigheden --- Doctor Patient Relations --- Physician Patient Relations --- Physician Patient Relationship --- Doctor-Patient Relations --- Doctor Patient Relation --- Doctor-Patient Relation --- Physician Patient Relation --- Physician Patient Relationships --- Physician-Patient Relation --- Relation, Doctor Patient --- Relation, Doctor-Patient --- Relation, Physician Patient --- Relation, Physician-Patient --- Relations, Doctor Patient --- Relations, Doctor-Patient --- Relations, Physician Patient --- Relations, Physician-Patient --- Relationship, Physician Patient --- Relationships, Physician Patient --- Nursing --- Belgium --- PXL-Healthcare 2014 --- kwaliteitsbevordering --- patiënt-therapeut relatie --- PXL-Healthcare 2013 --- beroepskeuze --- beroepsethiek --- PHL-Healthcare 12 --- patiëntenzorg --- Family Practice. --- 613.3 --- competenties --- patiënten --- verpleegkunde --- verpleegkwaliteit --- 603.3 --- arts-patiënt relatie (gez) --- Family Practices --- Practice, Family --- Practices, Family --- verpleegkunde - beroep en opleiding --- Health Personnel --- Burnout, Professional. --- arbeidspsychologie --- burn-out --- stress --- verpleegkundig beroep --- Verpleegkundig beroep --- Patiënt-verpleegkundige relatie --- Burnout --- Zorgverleners --- Career Burnout --- Occupational Burnout --- Burnout, Career --- Burnout, Occupational --- Professional Burnout --- Compassion Fatigue --- psychology. --- interpersonele communicatie --- personen met een mentale beperking --- psychosen --- communicatiepsychologie --- communicatiestrategie --- agressie --- dementie --- euthanasie --- gesprekstechnieken --- seksuele stoornissen --- psychosomatische stoornissen --- chronische patiënten --- verslavingszorg --- patiëntenvoorlichting --- overdracht en tegenoverdracht --- arts-patiënt-verpleegkundige relatie --- Burnout, Professional --- psychology --- Kwaliteitszorg ; gezondheidszorg --- Communicatieve vaardigheden --- Gesprekstechnieken ; gezondheidszorg --- Arts en patiënt --- Communicatie ; gezondheidszorg --- Quality of health care --- Communication in medicine --- Physician-Patient Relations --- Communication --- Zorgverlener --- Verpleegkundige beroepen --- Welzijnszorg --- Dienstverlening --- Hulpverlening --- Zorgverlening

Listing 1 - 6 of 6
Sort by