Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Het zinderend oppervlak : metselwerkverband als patroonkunst en compositiegereedschap
Author:
ISBN: 9789082466805 9082466805 Year: 2016 Publisher: [Delft] Koen Mulder


Book
Internet na 50: de complete gids voor rijpe starters
Author:
ISBN: 9020956221 Year: 2005 Publisher: Tielt Lannoo


Book
Scheurgedrag, vervorming, bijzondere gevallen
Authors: ---
ISBN: 9038203365 Year: 2002 Publisher: Gent Academia Press


Book
Het didactische werkvormenboek : variatie en differentiatie in de praktijk.
Authors: ---
ISBN: 9789023252764 Year: 2014 Publisher: Assen Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Door de juiste didactische werkvorm te kiezen, kunnen docenten met maximaal effect onderwijs geven. Het didactische werkvormenboek biedt de (toekomstige) docent een praktisch overzicht van bijna 250 didactisch onderbouwde werkvormen. Ook legt het de link naar de theorie en helpt het docenten om voor iedere onderwijsvraag de juiste werkvorm te kiezen. Een handig alfabetisch overzicht vat de belangrijkste eigenschappen van de besproken werkvormen samen. In deze editie besteden de auteurs de nodige aandacht aan de inzet van nieuwe media als werkvorm of als hulpmiddel bij werkvormen. Ook is het hoofdstuk over activerende didactiek uitgebreid. De toenemende verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun eigen leerproces, heeft namelijk ook gevolgen voor de keuze van de juiste werkvormen door de docent. Verouderde werkvormen zijn vervangen door nieuwe werkvormen en een aantal werkvormen is geactualiseerd. Het didactische werkvormenboek biedt (toekomstige) docenten een schat aan mogelijkheden om effectief les te kunnen geven aan hun leerlingen.


Book
Evalueren in het geschiedenisonderwijs.
Authors: ---
ISBN: 9030171847 Year: 2001 Volume: 11 Publisher: Deurne Wolters Plantyn

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het Cahier opent met enkele beschouwingen over de didactische functie van de evaluatie en de noodzakelijke correlaties tussen leersituatie en toestsing. Vervolgens wortdt aandacht besteed aan de kenmerken en aan de voor- en nadelen van de verschillende vraagvormen (open vragen en de belangrijkste vormen van gesloten vragen). Daaropvolgend wordt de problematiek behandeld van de keuze van de vraagvorm, de kenmerken die iedere toets moet bezitten en de beoordeling van de resultaten. Ten slotte wordt een reeks gesloten vragen aangeboden die afgestemd zijn op specifieke onderwijsdoelen. De theoretische inzichten worden zoveel mogelijk geïllustreerd met geselecteerd toetsmateriaal uit een relatief groot aantal Vlaamse scholen ASO/TSO, waardoor het geheel is afgestemd op de reële klasparaktijk.


Book
Diversiteit in loopbanen : over (on)gelijke kansen op de arbeidsmarkt
Authors: --- ---
ISBN: 9789033484568 Year: 2011 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Meer dan ooit tevoren worden er inspanningen geleverd om de kansen op werk van diverse groepen te vergroten. Dit moet leiden tot een evenredige participatie op de arbeidsmarkt van kansengroepen zoals vrouwen, ouderen, mensen van allochtone afkomst of mensen met een arbeidshandicap. Hoewel het vergroten van kansen om werk te hebben en te behouden een belangrijke eerste stap is, is het niet voldoende om over gelijke kansen op de arbeidsmarkt te kunnen spreken. Hiervoor moeten kansengroepen ook evenveel kans hebben op jobs die kwalitatief goed zijn. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt draait met andere woorden om meer dan gelijke kansen op werk. Het gaat ook om gelijke kansen in werk. In dit boek brengen we een systematische en uitgebreide bespreking van de kwaliteit van jobs en loopbanen van verschillende kansengroepen. In afzonderlijke hoofdstukken bestuderen we de invloed van geslacht, leeftijd, etnische afkomst, het hebben van een handicap, scholingsgraad, gezinssituatie, financiële draagkracht en persoonlijkheid. Het boek brengt niet alleen feiten en cijfers samen uit internationale en nationale studies, het geeft ook voor iedere groep een genuanceerd overzicht van factoren die bijdragen tot hun moeilijkere situatie in werk. We staan daarbij niet enkel stil bij discriminerende processen en reële beperkingen, maar hebben ook aandacht voor processen die de werkende kunnen helpen om positieve doorgroeikansen te realiseren.


Book
Historische vorming: (leer)doelgericht en onderzoekend geschiedenis leren
Author:
ISBN: 9030908688 Year: 1998 Volume: 1 Publisher: Deurne Wolters Plantyn

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek toont met concrete voorbeelden aan dat bepaalde vernieuwingen in het geschiedenisonderwijs niet alleen mooie theorieën zijn, maar dat ze ook haalbaar zijn in de concrete klaspraktijk. Het opent met een verduidelijking van wat het funderend uitgangspunt van historische vorming is. Vervolgens worden de fundamentele leerdoelen die hieruit voortvloeien theoretisch toegelicht en aan de hand van relevante en heldere voorbeelden geconcretiseerd. Verder wordt aangetoond hoe de onderzoekende methode het mogelijk maakt om de gestelde leerdoelen van historische vorming ook daadwerkelijk te realiseren.


Book
Jongeren aanspreken op hun leer-kracht : over de praktijk van zelfsturend leren in het onderwijs.
Authors: --- ---
ISBN: 9033441128 Year: 1999 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De auteurs gaan ervan uit dat jongeren 'mee'krijgen start bij een aanpak die hen uitdaagt de verantwoordelijkheid voor het leren meer in eigen handen te nemen. In plaats van zelf voortdurend het voortouw te nemen, kunnen leraren er zich beter op toeleggen de lerenden aan te zetten tot zelfsturend en samenwerkend leren. Daartoe bestaan er heel wat methodieken en strategieën die zij gaandeweg in de eigen klaspraktijk kunnen inbouwen. Om duidelijk aan te geven dat deze gereedschappen in alle vakken kunnen worden ingezet, is de tekst verrijkt met en reeks concrete illustraties uit de klaspraktijk.

Keywords

Lerarenopleiding --- Algemeen. --- Onderwijskunde. --- zelfstudie --- HO (hoger onderwijs) --- Teaching --- Educational psychology --- higher education --- didactiek --- Didactic strategies --- Klassenmanagement --- Orde houden ; onderwijs --- #PBIB:+110.62 --- #PBIB:1999.2 --- #A9902A --- 454 --- Klasgebeuren --- Onderwijsbeleid --- 184 Kinderrechten en onderwijs --- Onderwijsleergesprek --- Schoolteams --- Vlaanderen --- Zelfsturend leren --- leren --- onderwijsbeleid --- zelfsturend leren --- 371.395 --- 454.22 --- Leerling --- Leren --- Zelfstudie --- 484.21 --- Onderwijs --- klassenmanagement (ler) --- zelfstandig leren (ler) --- 371.3 --- 454.2 --- Klassebeheer --- Ordeproblemen ; onderwijs --- Relatie onderwijsgevende-leerling --- Zelfstandig leren --- 484.2 --- E100088.jpg --- leerkrachten-leerlingen --- leerpsychologie --- secundair onderwijs --- #gsdbP --- Onderwijs : Didactiek : Secundair onderwijs : Zelfstandig werk --- Didactiek; algemeen --- Onderwijsstijlen --- (zie ook: motivatie (leerling)) --- (zie ook: interactief leren) --- 371.22 --- 159.95 --- 371.1 --- 371.21 --- #KVHB:Onderwijspsychologie --- #KVHB:Studeren --- 489 --- didactisch proces --- onderwijs --- 371.32 --- Leermethoden --- Studiemotivatie (demotivatie van leerlingen, leermotivatie, schoolmotivatie) --- 454.21 ) Zelfsturend leren --- Onderwijsmethoden --- 691 --- Hoger onderwijs; algemeen --- Pedagogie en didactiek --- 484 --- kwaliteitsbewaking --- leerkracht --- management --- studentenbegeleiding --- zelfstandig leren

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by