Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Book
Zorgzaam recht ? : recht voor vroedvrouwen en verpleegkundigen
Authors: ---
ISBN: 9789050958325 Year: 2009 Volume: *3 Publisher: Antwerpen Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Vroedvrouwen en verpleegkundigen worden dagelijks en vaak onbewust geconfronteerd met juridische vragen en problemen. In de praktijk komt het aan op handelen en daarom moet het recht duidelijk en hanteerbaar zijn. In dit boek vindt u tal van casussen en ander voorbeeldmateriaal.Dit handboek is bestemd voor studenten verpleegkunde en vroedkunde en voor studenten die een opleiding gezondheidszorg, bejaardenzorg of kinderzorg volgenInhoud: 1. Wat is recht en welke zijn de rechtsbronnen2. De uitoefening van het beroep van verpleegkundige/vroedvrouw/zorgkundige3. Aansprakelijkheid van de verpleegkundige en de vroedvrouw 4. De persoon in het recht4.1. De natuurlijke en rechtspersoon4.2. De afstamming / De adoptie4.3. Identificatie4.4. De bekwaamheid4.5. Persoonlijkheidsrechten 4.6. Het lichaam in het recht 4.7. Het einde van de natuurlijke persoon 5. De relatie beroepsbeoefenaar/patiënt Bijlage 1: Verduidelijkingen bij de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de toevertrouwde geneeskundige handelingen op basis van de briefwisseling met de technische commissie voor verpleegkunde Bijlage 2: Staand order Bijlage 3: Negatieve wilsverklaring Bijlage 4: Model voor de wilsverklaring inzake euthanasie Bijlage 5: Formulier aanwijzing van een vertrouwenspersoonBijlage 6: Aanwijzing van een vertegenwoordiger in het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt. Bijlage 7: Verzoekschrift gedwongen opname: voorbeeld


Multi
Praktijkboek voor vennootschappen : juridisch, boekhoudkundig, fiscaal
Authors: ---
ISSN: 07785895 ISBN: 9058524930 9058526232 9789403003283 9789046588871 9789046595473 9789046590225 9789046590126 9789046575246 9789046565087 9789046565186 9789046565087 9789046553114 9789046558911 9789046540114 9789046540107 9789046535059 9789046535042 9789046527511 9789046527504 9789046520932 9789046520925 9789046515822 9789046515815 9046508455 9046513873 9046508455 9046508358 9046505871 9046501000 9059288033 9059288130 9059283481 9058528596 9058526569 905852311X 9058522407 9058520498 9057549123 9063219210 9063218516 9063218052 9063217137 9063217609 9063217137 9063216467 9789403006284 9789403006925 9789403012421 9789403015774 Year: 1991 Volume: 1 Publisher: Antwerpen Diegem Mechelen Kluwer rechtswetenschappen Ced.Samsom Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Al jaren is het Praktijkboek voor vennootschappen dé leidraad doorheen alle administratieve en wettelijke verplichtingen van de kmo. Het Praktijkboek voor vennootschappen biedt een overzicht van de vennootschapsrechtelijke, boekhoudrechtelijke en fiscale regels waarmee de NV, de BVBA, de CV (CVBA en CVOA), de VOF, de Comm.V en de Comm. VA rekening moeten houden. Alle handelingen van kmo-vennootschappen komen aan bod, van bij het ontstaan, over de diverse werkzaamheden, tot bij de vereffening. Deze uiterst complete werkgids geeft op een zeer toegankelijke wijze een voortreffelijk overzicht van de over de verschillende rechtstakken verspreid liggende voorschriften. Het werk is doorspekt met schema’s van boekingen, cijfervoorbeelden en modellen die de theorie bevattelijk maken. De duidelijke structuur is afgestemd op het algemeen rekeningenstelsel uit de boekhouding. Het Praktijkboek voor vennootschappen verschijnt in 2 boekdelen. Deel I analyseert de verschillende balansrekeningen, deel II buigt zich over de resultatenrekening en een aantal speciale thema's zoals fusie, splitsing en ontbinding. Alle formaliteiten en verplichtingen van de verschillende vennootschapsvormen komen telkens aan bod. Dit praktijkboek is onmisbaar voor iedereen die beroepshalve met kmo-vennootschappen in aanraking komt: bestuurders, zaakvoerders, CFO’s, interne en externe accountants en boekhouders, belastingconsulenten, belastingambtenaren, juristen en zelfs studenten.

Keywords

Corporations --- Sociétés (Commerce, économie etc.) --- Vennootschappen --- 058 <493> --- 657 --- 347.72 <493> --- 658.114.4 --- vennootschapsboekhouden --- vennootschapsrecht --- vennootschappen --- fiscaal recht --- vennootschapsbelasting --- boekhoudrecht --- boekhouding --- belgie --- BE / Belgium - België - Belgique --- 336.214 --- 657.45 --- 347.720.0 --- 657 Accountancy --- Accountancy --- 347.72 <493> Handelsvennootschappen: statuut, aandeelhouder, patrimonium, inbreng, winst en verlies, algemene vergadering, raad van beheer, toezicht. Vennootschaprecht--België --- Handelsvennootschappen: statuut, aandeelhouder, patrimonium, inbreng, winst en verlies, algemene vergadering, raad van beheer, toezicht. Vennootschaprecht--België --- 058 <493> Jaarboeken. Adresboeken----België --- Jaarboeken. Adresboeken----België --- Naamloze vennootschappen --- societes --- droit des societes --- droit fiscal --- impot des societes --- droit comptable --- comptabilite --- belgique --- Belastingstelsel van de genootschappen --- Boekhouding van de vennootschappen --- Handelsvennootschappen. (algemeenheden). Vennootschapsrecht --- Yearbooks --- Ethics, Medical. --- Decision Making. --- Human Experimentation. --- Professional Staff Committees --- 351.84*7 <493> --- Academic collection --- #GBIB:CBMER --- #gsdb5 --- 17 --- 614.22 --- $?$91/06 --- 614.253.8 --- 174.2 --- 17.023.33 --- #A9212A --- 603.1 --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- ethiek (moraal) --- C6 --- ethiek --- wetenschappelijk onderzoek --- Human Research Subject Protection --- Experimentation, Human --- Helsinki Declaration --- Bioethical Issues --- Ethics, Research --- Embryo Research --- Fetal Research --- Research Subjects --- Decision Making, Shared --- Decision Makings, Shared --- Making, Shared Decision --- Makings, Shared Decision --- Shared Decision Making --- Shared Decision Makings --- Problem Solving --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- 351.84*7 <493> Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen--België --- Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen--België --- organization & administration. --- ethics --- bio-ethiek --- Professional ethics. Deontology --- Human medicine --- gezondheidscommissies --- Decision making. --- Ethics --- Human experimentation. --- Professional staff committees, organization and administration. --- Medical. --- Medical ethics --- Belgium --- Europe --- Citizen Science --- btw --- belgië --- tva --- België --- Bélgica --- Belgija --- Belgique --- Belgien --- Belgie --- Belgicko --- Beļģija --- Белгија --- Belgio --- Белгия --- Belgia --- il-Belġju --- An Bheilg --- Βέλγιο --- Belgjika --- Belgia Kuningriik --- Beļģijas Karaliste --- Royaume de Belgique --- Belgian kuningaskunta --- Belgické kráľovstvo --- Koninkrijk België --- Belgijos Karalystė --- das Königreich Belgien --- Βασίλειο του Βελγίου --- Kingdom of Belgium --- Кралство Белгија --- Краљевина Белгија --- Belgické království --- Reino de Bélgica --- ir-Renju tal-Belġju --- Regatul Belgiei --- Kongeriget Belgien --- Кралство Белгия --- Mbretëria e Belgjikës --- Belga Királyság --- Królestwo Belgii --- Konungariket Belgien --- Reino da Bélgica --- Kraljevina Belgija --- Regno del Belgio --- účtovníctvo --- kontabilità --- λογιστική --- grāmatvedība --- számvitel --- raamatupidamine --- kontabilitet --- contabilità --- contabilitate --- računovodstvo --- regnskabsvæsen --- kirjanpito --- accounting --- Buchführung --- účetnictví --- apskaita --- счетоводство --- рачуноводство --- contabilidade --- rachunkowość --- cuntasaíocht --- сметководство --- bokföring --- contabilidad --- comptabilité --- Buchhaltung --- Rechnungsführung --- Rechnungswesen --- comptabilité analytique --- könyvvezetés --- аналитичко конто --- аналитичка картица --- vzájemné zúčtování --- raamatupidamise arvestus --- водење деловни книги --- Betriebsbuchhaltung --- kalkulatorische Buchhaltung --- analytische boekhouding --- contabilidade analítica --- составување финансиски извештаи --- piano dei conti --- книговодство --- könyvvitel --- účetní evidence --- kostnadsbokföring --- методско и аналитичко работење --- raamatupidamisarvestus --- taxxa fuq il-valur miżjud --- ДДВ --- MwSt. --- PVM --- ALV --- DPH --- moms --- ДДС --- PDV --- hozzáadottérték-adó --- käibemaks --- VAT --- Cáin Bhreisluacha --- daň z přidané hodnoty --- TVSH --- TVA --- DDV --- ПДВ --- IVA --- ΦΠΑ --- PVN --- Umsatzsteuer --- impuesto sobre el volumen de negocios --- daň z pridanej hodnoty --- pievienotās vērtības nodoklis --- belasting op de toegevoegde waarde --- alv. --- tatim mbi vlerën e shtuar --- omsætningsafgift --- omzetbelasting --- imposto sobre o valor acrescentado --- apyvartos mokestis --- taxă pe valoarea adăugată --- данък върху добавената стойност --- turnover tax --- héa --- taxe sur le chiffre d'affaires --- apgrozījuma nodoklis --- obratová daň --- Φόρος Κύκλου Εργασιών --- tatim mbi xhiron --- kumuleeruv käibemaks --- Mehrwertsteuer --- lisandväärtusmaks --- liikevaihtovero --- данок на додадена вредност --- davek na dodano vrednost --- daň z obratu --- porez na dodanu vrijednost --- mervärdesskatt --- merværdiafgift --- taxe sur la valeur ajoutée --- pridėtinės vertės mokestis --- порез на додату вредност --- imposta sulla cifra d'affari --- arvonlisävero --- value added tax --- áfa --- általános forgalmi adó --- impuesto sobre el valor añadido --- impuesto sobre el tráfico de empresas --- CBL --- φόρος προστιθέμενης αξίας --- imposta sul valore aggiunto --- omsättningsskatt --- podatek od wartości dodanej --- nodokļu likums --- dritt tat-taxxa --- direito fiscal --- vero-oikeus --- diritto tributario --- prawo podatkowe --- davčno pravo --- данъчно право --- porezno pravo --- skatterätt --- tax law --- maksuõigus --- Steuerrecht --- e drejta fiskale --- drept fiscal --- φορολογικό δίκαιο --- mokesčių teisė --- Derecho fiscal --- daňové právo --- даночно право --- adójog --- skatteret --- пореско право --- maksualased õigusaktid --- fiscale voorschriften --- adótörvény --- даночни прописи --- legislație fiscală --- normativa fiscale --- Derecho tributario --- tax legislation --- mokesčių įstatymai --- législation fiscale --- regulamentação fiscal --- φορολογική νομοθεσία --- mokesčių reguliavimas --- daňová legislativa --- daňové předpisy --- daňová legislatíva --- legislação fiscal --- legislazione fiscale --- daňový zákon --- skattebestämmelser --- rregullore tatimore --- verosääntely --- adójogi előírások --- даночно законодавство --- Steuergesetzgebung --- skattelovgivning --- tiesību akti nodokļu jomā --- adójogszabályok --- regolamentazione fiscale --- legjislacion tatimor --- maksumäärus --- réglementation fiscale --- verolainsäädäntö --- skattelagstiftning --- porezno zakonodavstvo --- nodokļu likumdošana --- steuerrechtliche Bestimmung --- porezni propisi --- skattebestemmelser --- φορολογικές ρυθμίσεις --- normativa fiscal --- reglamentación fiscal --- фискални прописи --- daňové predpisy --- legislación fiscal --- fiscale wetgeving --- tax regulation --- pravo družb --- dlí na gcuideachtaí --- právo společností --- dritt soċjetarju --- diritto delle società --- právo obchodných spoločností --- Derecho de sociedades --- direito das sociedades comerciais --- uzņēmējsabiedrības likums --- pravo trgovačkih društava --- company law --- associationsrätt --- e drejtë e shoqërive tregtare --- äriühinguõigus --- droit des sociétés --- prawo o spółkach --- yhtiöoikeus --- право на трговско друштво --- selskabsret --- Gesellschaftsrecht --- εταιρικό δίκαιο --- társasági jog --- право на сдружения --- bendrovių teisė --- право трговачких друштава --- dreptul societăților comerciale --- diritto aziendale --- direito das empresas --- право на трговските друштва --- bolagsrätt --- Δίκαιο των εταιριών --- diritto societario --- ondernemingsrecht --- įmonių įstatymas --- droit des entreprises --- bendrovių įstatymas --- uzņēmējsabiedrības tiesības --- Δίκαιο των επιχειρήσεων --- видови трговски друштва

Listing 1 - 2 of 2
Sort by