Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by

Multi
Willful subjects
Author:
ISBN: 9780822357674 9780822357834 Year: 2014 Publisher: Duke University Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In Willful Subjects Sara Ahmed explores willfulness as a charge often made by some against others. One history of will is a history of attempts to eliminate willfulness from the will. Delving into philosophical and literary texts, Ahmed examines the relation between will and willfulness, ill will and good will, and the particular will and general will. Her reflections shed light on how will is embedded in a political and cultural landscape, how it is embodied, and how will and willfulness are socially mediated. Attentive to the wayward, the wandering, and the deviant, Ahmed considers how willfulness is taken up by those who have received its charge. Grounded in feminist, queer, and antiracist politics, her sui generis analysis of the willful subject, the figure who wills wrongly or wills too much, suggests that willfulness might be required to recover from the attempt at its elimination.


Book
Meerderjarige beschermde personen
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789048605309 Year: 2014 Volume: 84 Publisher: Brugge Die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit verslagboek van een reeks studiedagen in het voorjaar van 2014 is gewijd aan de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. Die wet heeft de diverse statuten voor beschermde meerderjarigen vervangen door één enkel beschermingsstatuut – voor zogenaamde beschermde personen – en de rechterlijke bescherming aangevuld met een wettelijke regeling van buitengerechtelijke bescherming, via lastgeving. Het boek kwam tot stand op basis van een samenwerking van de professoren familierecht van de drie grote Vlaamse rechtsfaculteiten (Patrick Senaeve, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, KU Leuven; Frederik Swennen, Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen, Universiteit Antwerpen en Gerd Verschelden, Instituut voor Familierecht, UGent) met het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters (KVVP) en de Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN). Dit boek bevat naast grondige rechtsgeleerde bijdragen ook modellen en de gecoördineerde wettekst. Het vormt aldus een referentiewerk dat als basis kan dienen om de nieuwe beschermingsregels in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever toe te passen.

Les personnes physiques et les incapacités.
Author:
ISBN: 2894512090 Year: 1997 Volume: 6 Publisher: Bruxelles Bruylant,


Book
Faut-il avoir peur de vieillir? : les personnes âgées et l'administration provisoire : bilan et perspectives de la loi du 18 juillet 1991 instaurant l'article 488bis du Code civil : actes du colloque.
Author:
ISBN: 2874030120 Year: 1998 Volume: 2 Publisher: Bruxelles La Charte,


Multi
Nieuwe wetgeving inzake euthanasie : gecoördineerde teksten en uittreksels uit de Parlementaire Werkzaamheden
Authors: ---
ISBN: 9059282140 Year: 2003 Volume: *13 Publisher: Antwerpen : Kluwer,

Who speaks for the child : the problems of proxy consent.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

This is a reference for diagnosing and managing disease. This edition covers: alternative medicine; practice guidelines; impact of genetics on clinical practice; infertility and fertility control; adolescent health care; gene therapy; and the latest treatment strategies from the experts.


Book
Medisch handelen rond het levenseinde bij wilsonbekwame patiënten.
Author:
ISBN: 9031324558 9789031324552 Year: 1997 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Physiology: reproduction & development. Ages of life --- palliatieve zorgen --- medische macht --- Professional ethics. Deontology --- wilsonbekwaamheid --- Sociology of health --- Deontologie --- Dood --- Déontologie --- Ethique philosophique --- Geneeskunde --- Mort --- Médecine --- Wijsgerige ethiek --- #GBIB:CBMER --- 603.1 --- aangeboren afwijkingen --- coma --- dementie --- ethiek --- euthanasie --- geneeskunde --- gezondheidszorg --- hersenletsel --- levenskwaliteit --- medische behandelingen --- medische ethiek --- neonatologie --- pijn --- psychiatrische patiënt --- recht --- vegetatieve toestand --- zelfdoding --- Euthanasie --- 603.2 --- Nederland --- aangeboren afwijkingen (congenitale afwijkingen, hartafwijkingen) --- dementie (dementia, dementia senilis) --- patiënt --- patiëntenrecht --- stervensbegeleiding --- terminale zorgen --- zelfbeschikking --- Medische ethiek --- (zie ook: orthopedie, seksuele ontwikkelingsstoornissen, vaatziekten) --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: euthanasie) --- wilsbekwaamheid (wilsbekwame patiënten) --- dementie (Alzheimer, ouderdomsdementie) --- coma (onomkeerbare coma, comateuze patiënt) --- euthanasie (hulp bij zelfdoding) --- terminale sedatie (pijnbestrijding met mogelijk levensverkortend effect) --- zelfdoding (zelfmoord, suïcide) --- levenseindezorg --- levenseinde (einde van het leven, levenseindebeslissing) --- stopzetting van behandeling --- levensverlenging (levensverlengende behandeling) --- voorafgaande wilsverklaring (voorafgaande negatieve wilsverklaring, levenstestament, euthanasieverklaring) --- pasgeborene (zuigeling, neonatus, pasgeboren kind) --- neonatale intensieve zorg --- psychiatrische patient (geesteszieke) --- vegetatieve staat (persistente vegetatieve staat) --- lijden --- Pays-Bas --- capacité --- démence --- coma (coma irréversible, patient dans le coma) --- euthanasie (suicide assistée) --- autodétermination --- sédation terminale (lutte contre la douleur ayant pour effet d'abréger la vie) --- suicide --- soins de fin de vie --- fin de vie (décision de fin de vie) --- arrêt de traitement --- prolongement de la vie (prolongation de la vie) --- testament de vie (directive anticipée) --- nouveau-né --- soins néonataux intensifs --- patient psychiatrique (malade mentale) --- état végétatif (état végétatif persistant, état neurovégétatif persistant) --- souffrance --- accompagnement de personnes proches de la mort --- wilsonbekwaamheid (wilsonbekwame patiënten) --- voorafgaande wilsverklaring (levenstestament) --- incapacité (patient incapable)


Book
Juridische aspecten van zorgverlening aan het levenseinde
Authors: ---
ISBN: 9789400002883 9400002882 Year: 2012 Volume: 3 Publisher: Antwerpen Cambridge Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Levenseindezorg is een thematiek die eenieder aanbelangt. Niet enkel in België, maar over de hele wereld wordt hieraan steeds meer aandacht besteed. Dit werk brengt voor het eerst alle levenseindebeslissingen in een boek samen en behandelt ze onder meer naar Belgisch, Nederlands, Frans, Engels, Amerikaans en Zwitsers recht. Het eerste deel van het boek diept de verschillende levenseindebeslissingen uit en schetst het juridische kader. Het tweede deel spitst zich toe op de specifieke categorieën van minderjarige patiënten, patiënten met een bewustzijnsstoornis en dementerende patiënten. Het werk sluit af met een ontwerp van wetsvoorstel voor zorgverlening aan het levenseinde. De meest actuele thema’s komen in dit werk aan bod. Zo wordt aandacht besteed aan de problematiek van de levenseindekliniek, levensmoeheid, euthanasie en dementie, levensbeëindiging zonder verzoek, niet-behandelingsbeslissingen en extreem premature baby’s, euthanasie versus continue diepe sedatie, enz. Dit boek is niet enkel bestemd voor juristen, maar ook voor zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, psychologen), patiënten, zorginstellingen (ziekenhuizen, RVT’s, ROB’s, palliatieve dagcentra) en verenigingen die met levenseindevraagstukken worden geconfronteerd. Aan de wetgever biedt het ontwerp van wetsvoorstel een vertrekpunt voor verder wetgevend werk in deze materie.

Keywords

pijnbeleving --- euthanasie --- stervensbegeleiding --- gezondheidsrecht --- palliatieve zorgen --- levenskwaliteit --- Professional ethics. Deontology --- wilsonbekwaamheid --- Medical law --- Belgium --- 351.84*7 <493> --- BPB1303 --- Belgique --- Euthanasie --- Soins palliatifs --- hulp bij zelfdoding --- levenseinde (einde van het leven, levenseindebeslissing) --- medisch recht (biomedisch recht) --- palliatieve zorgen, (terminale, continue) sedatie, pijnbestrijding met levensverkortend effect, stervensbegeleiding --- recht (wetgeving, rechtspraak, rechtsbeginselen, juridische aspecten, aansprakelijkheid) --- wilsbekwaamheid (wilsonbekwaamheid, wilsbekwame patiënten, wilsonbekwame patiënten) --- 601.7 --- 603.1 --- 603.2 --- medisch recht --- 605.7 --- Gezondheidsrecht --- Medisch recht --- Palliatieve zorgen --- 351.84*7 <493> Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen--België --- Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen--België --- België --- Palliatieve zorg --- assistance au suicide (aide au suicide) --- fin de vie (décision de fin de vie) --- droit médical (droit biomédical) --- soins palliatifs, lutte contre la douleur ayant pour effet d'abréger la vie, sédation palliative (terminale, continue), accompagnement de fin de vie --- droit (aspects juridiques, législation, jurisprudence, principes de droit, responsabilité) --- capacité (incapacité) --- Medische ethiek --- Medische en paramedische stervensbegeleiding - Palliatieve zorgen --- Comparative law --- Euthanasia --- Right to die --- Hospice care --- Droit comparé --- Droit à la mort --- Soins en phase terminale --- Law and legislation --- Droit --- Palliative treatment --- Juridical aspects


Multi
Protection des malades mentaux et incapacités des majeurs : le droit belge après les réformes
Author:
ISSN: 17818435 ISBN: 2873772107 Year: 1996 Volume: *5 Publisher: Dordrecht : E. Story-Scientia,

Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by