Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Moderne hypnotherapie : een leerboek voor psychotherapeuten.
Authors: ---
ISBN: 9026506007 Year: 1986 Publisher: Lisse : Swets en Zeitlinger,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De psycholoog als pijnbehandelaar
Authors: --- ---
ISBN: 906283311X Year: 2002 Publisher: Bussum Coutinho

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In dit boek geven de auteurs inzicht in de mogelijkheden die de psycholoog heeft om patiënten met chronische pijn te behandelen. Daarnaast schetsen zij een model waarbinnen de verschillende disciplines met elkaar kunnen samenwerken, zowel in het ziekenhuis als in de huisartsenpraktijk.


Book
Uit de knoop
Authors: --- ---
ISBN: 9031336971 9031393509 Year: 2001 Publisher: Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoud: 1. Inleiding; 2. Cognitief-gedragstherapeutische methoden; 3. Het fundament van de relatie: bouwstenen en toepassingen; 4. Start: een goed begin is het halve werk; 5. Formulering van de gebeurtenissen en onderzoek van de gevoelens; 6. Onderzoek van gedrag en de gevolgen van gedrag; 7. Onderzoek van gedachten; 8. Cognitieve interventies; 9. Gevoelsinterventies; 10. Gedragsinterventies; 11. Systeemgerichte aanpak; 12. Protocollair werken; 13. Weergave van schoolmotivatieproblemen.


Book
Fundamenten van de psychologie
Author:
ISBN: 9789038212630 9789038216058 Year: 2008 Publisher: Gent Academia Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit is een inleidend handboek psychologie dat zich specifiek richt op de professionele bachelor. De tekst is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten, ook uit Vlaanderen en Nederland. Naast een vlotte leesbaarheid is de didactische aanpak een enorme troef van dit boek. Op het einde van elk hoofdstuk volgt een samenvatting van de leerstof en worden de belangrijkste begrippen nog eens herhaald.


Book
Vastgelopen jeugd ... laatste kans: residentiële psychotherapie voor adolescenten
Authors: ---
ISBN: 9060018648 Year: 1983 Publisher: Deventer Van Loghum Slaterus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

kinderpsychiatrie --- adolescenten --- Psychiatry --- Age group sociology --- residentiële hulp --- therapeutische gemeenschappen --- kinderpsychotherapie --- adolescentie --- Adolescent Psychiatry. --- Adolescent. --- Residential Treatment. --- Psychotherapy. --- #gsdbP --- #GBIB:IDGP --- 607.2 --- psychotherapie (gez) --- 615.8 ) Psychotherapie --- jeugdpsychotherapie --- 607.25 --- anorexia nervosa --- gezinstherapie --- intake --- psychose --- psychotherapie (psychische therapie) --- 364.4 --- 615.851 --- Adolescenten : psychotherapie --- Clinical Psychotherapists --- Logotherapy --- Psychotherapists --- Clinical Psychotherapist --- Logotherapies --- Psychotherapies --- Psychotherapist --- Psychotherapist, Clinical --- Psychotherapists, Clinical --- Neurolinguistic Programming --- Sensory Art Therapies --- Residential Treatments --- Treatment, Residential --- Treatments, Residential --- Adolescents --- Adolescents, Female --- Adolescents, Male --- Teenagers --- Teens --- Adolescence --- Youth --- Adolescent, Female --- Adolescent, Male --- Female Adolescent --- Female Adolescents --- Male Adolescent --- Male Adolescents --- Teen --- Teenager --- Youths --- Minors --- Psychiatry, Adolescent --- 616 --- 615.8 --- 159.987 --- Klinische psychologie --- Adolescent psychiatry. --- RESIDENTIAL TREATMENT, in adolescence --- PSYCHOTHERAPY --- psychotherapie --- in adolescence --- RESIDENTIAL TREATMENT, in adolescence. --- psychotherapie. --- in adolescence. --- Psychotherapy --- Residential treatment, in adolescence. --- Psychotherapie. --- In adolescence.


Book
Psychologische patiëntenzorg in de oncologie : handboek voor de professional
Author:
ISBN: 9023235312 Year: 2001 Publisher: Assen : Koninklijke Van Gorcum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Kankerpatiënten --- Psychosociale hulpverlening. --- #KVHB:Gezondheidspsychologie --- #KVHB:Kanker --- Kanker --- Psychologie --- 604.6 --- 605.91 --- angst --- braken --- casestudies --- cognitieve gedragstherapie --- complementaire zorg --- coping --- depressie --- erfelijkheidsleer --- geneeskunde --- gezondheidszorg --- kinderoncologie --- kwaadaardige gezwellen --- misselijkheid --- oncologie --- ontkenning --- partners* --- persoonlijkheidsstoornissen --- pijn --- psycho-educatie --- psychodynamiek --- psychologie --- psychosociale begeleiding --- psychotherapie --- revalidatie --- seksualiteit --- systeemtherapie --- terminale zorgen --- vermoeidheid --- verwerkingsproces --- zelfzorg --- 616.006 --- Kankerpatiënt --- Kankerverpleegkunde --- Oncologie (gezwelziekten, kanker, kwaadaardige gezwellen, sarcoma) --- Oncologie (kanker) --- Patiëntenbegeleiding --- 616.006 )* ONCOLOGIE --- epidemiologie --- hormonentherapie --- kankeronderzoek --- kankertherapie --- kankerverpleegkunde --- oncologie (gez) --- patiëntenbegeleiding (gez) --- patiëntenbegeleiding --- patiëntgericht verplegen --- radiotherapie --- risicofactoren --- sociale psychologie --- borstkanker --- complementaire zorg (alternatieve geneeswijzen) --- groepstherapie --- kankerregistratie (kankerpreventie) --- kinderen --- kwaadaardige gezwellen (kanker, sarcoom) --- oncologie (gezwelziekten) --- ouder-kind relatie (moeder-kind relatie) --- palliatieve zorgen --- patiëntenbegeleiding (patiëntenvoorlichting) --- psychotherapie (psychische therapie) --- sekstherapie --- stervensbegeleiding --- vrouwen --- ziektebeleving --- Cancer --- Psychosomatiek - Psychologie van het ziek zijn --- Oncologie --- (zie ook: gynecologie) --- (zie ook: kwaadaardige gezwellen) --- (zie ook: endocrinologie, gynecologie, hematologie) --- (zie ook: informed consent) --- (zie ook: analgesie) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: euthanasie)


Book
Gids beroepsethiek : waarden, rechten en plichten in psychotherapie en hulpverlening.
Author:
ISBN: 9033458896 Year: 2005 Publisher: Leuven : Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In psychotherapie en hulpverlening heerst veel verwarring over wat geboden en verboden is. Dit boek wil tegemoet komen aan vragen van clinten en therapeuten over hun rechten en plichten. Het vertrekt vanuit de essentile basishoudingen voor goede hulpverlening: respect, integriteit, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Deze principes worden verder geconcretiseerd in gedragsregels die de inhoud vormen van de beroepscodes in de sector van psychologische begeleiding. Sommige gedragsregels voor hulpverleners krijgen een juridische ondersteuning vanuit de bestaande wetgeving. De achterliggende waarden die bepalend zijn voor het denken over ethisch handelen, worden hierbij telkens kritisch doorgelicht. Moeilijke materie zoals informatieplicht, beroepsgeheim, zelfbeschikkingsrecht of gevoelige kwesties zoals omgaan met seksueel misbruik, belangenvermengingen, en andere schadelijke praktijken worden uitvoerig behandeld in dit boek. Het geeft een beeld van wat men van een competente hulpverlener Mag verwachten, wat mogelijke beroepsrisico's zijn, en hoe men kan reageren bij fouten. Talrijke voorbeelden uit diverse contexten van hulpverlening en psychotherapie, zowel bij kinderen als volwassenen, met minder of meer oordeelsvermogen, uit Vlaanderen n Nederland, illustreren de abstracte gedragsregels op levendige wijze. Hulpverleners staan vaak voor dilemma's waarbij elk handelen schadelijke gevolgen heeft en niets doen ook problematisch is. Dit boek wil vooral inspireren om genuanceerd te oordelen en af te wegen wat de best mogelijke handelswijze kan zijn in complexe situaties waar eenvoudige richtlijnen vaak ontoereikend zijn. Deze gids is geschreven voor erg diverse opleidingen en beroepsgroepen als psychotherapeuten, psychiaters, psychologen, seksuologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, en vele anderen werkzaam in zorginstellingen. Voor een ruimer, meer algemeen doelpubliek wil dit boek ook duidelijk maken wat kwaliteitsvolle en betrouwbare psychotherapie En hulpverlening kan zijn.

Keywords

Psychotherapie ethiek --- Medische ethiek --- 615.851 --- 174.2 --- Academic collection --- 460.4 --- 603.1 --- beroepsethiek --- deskundigheid --- ethiek --- hulpverlening --- integriteit --- medische ethiek --- psychotherapie --- respect --- verantwoordelijkheid --- waarden --- Psychotherapy. Psychoanalysis as therapy --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroep en opleiding --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroepsethiek --- Ethique professionnelle --- #SBIB:316.334.3M52 --- behandelingstoestemming --- cliënt-hulpverlener-relatie --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- informatieplicht --- ongewenste intimiteiten --- psychotherapie (psychische therapie) --- waardenbeleving --- zelfbeschikking --- Psychotherapie: ethiek --- maatschappelijk werkers, beroepsethiek --- Medische sociologie: professionele aspecten van de hulpverlening --- beroepskunde --- beroepskunde. --- beroepsethiek. --- ethiek. --- Beroepskunde. --- Beroepsethiek. --- Psychiatry --- Professional ethics. Deontology --- deontologie --- #PBIB:2005.2 --- #PBIB:gift 2005 --- #SBIB:316.8H30 --- Ethiek in de hulpverlening (hulpverleningsethiek) --- aansprakelijkheid (verantwoordelijkheid) --- beroepsgeheim --- gezondheidszorg (gezondheidsbeleid, sociale geneeskunde) --- klachtenbehandeling (fona, Fouten Ongevallen en Near Accidents) --- beroepsuitoefening --- geestelijke gezondheidszorg --- gezondheidszorg --- patiëntenrecht --- welzijnswerk --- welzijnswerkers, beroepsethiek --- Professies en methoden in het welzijnswerk: sociaal werk, vrijwilligerswerk, hulpverleningsmethoden … --- 172 --- 361.3 --- 615.8 --- 361.05 --- Arbeids- en organisatiepsychologie --- Hulpverlening --- Klinische psychologie --- Medische ethiek. --- Orthopedagogiek --- Psychotherapie --- Psychotherapie. --- Handboeken en inleidingen. --- Ethiek. --- Psychotherapie ; ethiek


Book
Handboek psychopathologie. 2 : Ontwikkelingen.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9031331910 9031331902 9031344796 9031344788 9789031353095 9031320900 9031320803 9031319120 9031319139 Year: 2001 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

2000

Keywords

Psychopathology. --- #PBIB:2000.4 --- #PBIB:gift 2000 --- Academic collection --- #KVHB:Psychopathologie --- psychiatrie --- psychopathologie --- 606.3 --- aandachtsstoornissen --- aanpassingsstoornissen --- agressiviteit --- alcoholisme --- angststoornissen --- autisme --- autismespectrumstoornissen --- client centered therapie* --- cognitieve therapie --- delirium --- dementie --- dissociatieve stoornissen --- eetstoornissen --- gedragsstoornissen --- gedragstherapie --- gezinstherapie --- gezondheidszorg --- interpersoonlijke psychotherapie --- kinderpsychiatrie --- persoonlijkheidsstoornissen --- psychoanalyse --- psychodiagnostiek --- psychose --- psychosomatische stoornissen --- psychotherapie --- schizofrenie --- seksuele stoornissen --- slaapstoornissen --- somatoforme stoornissen --- stemmingsstoornissen --- stoornissen in de impulscontrole --- verslaving --- 616.089 --- Psychopathologie --- klinische diagnostiek --- psychopathologie (gez) --- psychische syndromen --- Psychopathologie - Psychiatrische ziektekunde --- 616.2 --- Ontwikkelingspsychologie --- speciale problemen. --- Klinische psychologie --- handboeken en inleidingen. --- psychiatrische diagnostiek --- Psychiatry --- psychopathologie, psychiatrische ziektekunde, neurosen, psychosen, oorlogssyndromen en verslavingsziekten --- psychopathologie (geestesziekte) --- psychotherapie (psychische therapie) --- psychoanalyse (dieptepsychologie) --- hypnose --- sociale psychiatrie --- crisisinterventie --- forensische psychiatrie --- transculturele geneeskunde --- depressie --- manisch-depressieve psychose --- posttraumatische stressstoornis --- ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, hyperkinetisch syndroom, MBD) --- agressiviteit (agressie) --- (zie ook: geestelijke gezondheidszorg) --- (zie ook: psychologie) --- Psychiatrie --- Psychopathology --- liaison psychiatrie --- psychiatrisch centrum

Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by