Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Book
Ethiek in de kliniek : hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek
Author:
ISBN: 9053525564 Year: 2000 Publisher: Amsterdam : Boom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Sinds het begin van de jaren '80 wordt de gezondheidsethiek gedomineerd door de principebenadering welke zijn theoretisch fundament vindt in de vier opeenvolgende edities van de Principles of Biomedical Ethics van de Amerikaanse bio-ethici Tom Beauchamp en James Childress. Centraal in deze benadering staan vier clusters van principes die ten grondslag liggen aan medische beslissingen: respect voor autonomie, weldoen, niet-schaden en rechtvaardigheid. In het verlengde van de principebenadering wordt in de klinische praktijk een drievoudige methodiek gehanteerd die sturing moet geven aan het medisch beslissingsproces. Deze methodiek schrijft drie stappen voor: explicitering, analyse en afweging. In een eerste stap moet de ethische dimensie van een medisch probleem worden geëxpliciteerd. Daarna volgt de analyse van het probleem in termen van de vier principes en in een derde stap worden deze principes dan tegenover elkaar afgewogen. Zowel in de V.S. als op het Europese continent leeft er heel wat onvrede over de principebenadering en het `stappenplan'. Deze worden de ene keer bestempeld als te procedureel en te sterk autonomiegericht en de andere keer als te weinig verankerd in een omvattende visie op zorg of te arbitrair. Vanuit verschillende hoeken worden dan ook alternatieve gezondheidsethische benaderingen geformuleerd. Met Ethiek in de kliniek brengt Guy Widdershoven op een heldere en toegankelijke manier een aantal van deze alternatieven in kaart. (1) In de fenomenologische benadering staat het vermogen van de mens om betekenis te geven aan zijn gesitueerdheid voorop. In tegenstelling tot de principebenadering die werkt met het negatieve vrijheidsbegrip, staat hier autonomie als positieve vrijheid centraal. Hierdoor wordt de relatie tussen patiënt en hulpverlener gewijzigd: interventies van hulpverleners dienen te kaderen in het proces van betekenisgeving. (2) De narratieve ethiek gaat ervan uit dat mensen eenheid in hun leven brengen door narrativiteit. Het opbouwen van de persoonlijke identiteit is geen kwestie van bewuste afwegingen maar gebeurt veeleer in de vorm van verhalen. Hulpverleners moeten in dit narratieve proces stappen waarin niet reflectie maar doorleefde betrokkenheid centraal staat. Artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en familieleden moeten betrokken zijn op de verhalen van patiënten door te luisteren en ze, desgevallend, mee helpen vorm te geven. Het is deze narratieve structuur die moet bijdragen tot het bereiken van het goede. Vanuit een narratief perspectief wordt, net zoals in de fenomenologische benadering, de autonomie van de patiënt dan ook begrepen als positieve vrijheid. (3) De hermeneutiek beschouwt medische besluitvorming vanuit een dialogaal perspectief. Hierbij gaat men uit van de morele ervaring van de betrokkenen. De impliciete waardenoriëntaties die meespelen bij eenieder die in het zorgproces betrokken is, dienen te worden verhelderd en met elkaar te worden geconfronteerd. Ethische beslissingen krijgen met andere woorden vorm doorheen een kritische dialoog met de praktijk. (4) Het dialogaal model is nog prominenter aanwezig in de discoursethiek. Alleen normen die het resultaat zijn van een vrije discussie tussen alle betrokkenen kunnen hier aanspraak maken op geldigheid. Deze benadering vereist van de hulpverlener een actieve en communicatieve opstelling ten opzichte van alle betrokken partijen. Voorts onderstreept ze ook het belang van de werking van ethische commissies die, via een overlegproces met alle betrokkenen, komen tot nieuwe perspectieven op ethische kwesties. (5) In de zorgethiek tenslotte, wordt uitgegaan van praktische betrokkenheid en engagement. In plaats van autonomie als negatieve vrijheid te bepalen, hanteert men een mensbeeld dat gebaseerd is op intersubjectieve verbondenheid. Hierbij staan niet de rechten en plichten maar wel de ervaring van zorgzaamheid centraal. Van de hulpverlener wordt dan ook in de eerste plaats aandacht en responsiviteit verwacht. Terwijl we de principebenadering kunnen karakteriseren als individualistisch, rationeel en principieel, toont Widdershoven met deze vijf alternatieven ons een andersoortige ethiek die veel meer intersubjectief, deliberatief en praktisch is. Doordat ze expliciet maken wat elders impliciet blijft, overlappen de verschillende alternatieve gezondheidsethische benaderingen elkaar. In onderlinge combinatie zijn ze dan ook een mogelijke aanzet voor een stevig filosofisch gefundeerd alternatief voor het paradigma van de principebenadering. Dit is dan ook één van de belangrijkste kwaliteiten van Ethiek in de kliniek. Door het boek daarnaast rijk te stofferen met praktische voorbeelden, erkent de auteur bovendien dat gezondheidsethische problemen niet in algemene termen kunnen worden opgelost maar dat zinvolle antwoorden steeds een sterke betrokkenheid bij de alledaagse praktijk van de gezondheidszorg vereisen.


Book
Ethiek in de kliniek : 25 jaar adviezen van de Commissie voor medische ethiek, Faculteit geneeskunde, KU Leuven.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

orgaantransplantatie --- IVF (in vitrofertilisatie) --- Jehova's Getuigen --- ethische commissie --- transseksualiteit --- kunstmatige inseminatie --- Professional ethics. Deontology --- medische ethiek --- Medical law --- AIDS (acquired immune deficiency syndrome) --- Ethique médicale --- Medische ethiek --- #GGSB: Bio-ethiek --- Ethics Committees. --- Ethics, Medical. --- 174.2 --- C1 --- ethiek --- geneeskunde [medisch] --- ziekenhuis --- 241.63*2 --- 614.253 --- Medical ethics --- Academic collection --- 614.29 --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- commissie voor medische ethiek (ethisch comité, CME) --- abortus provocatus --- arts-patiënt relatie --- beroepsgeheim --- embryologie --- euthanasie --- in-vitrofertilisatie --- palliatieve zorgen --- patiëntenbegeleiding --- patiëntenrecht --- privacy --- therapeutische hardnekkigheid --- transplantaties --- ziekenhuisbeleid --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Biomedical ethics --- Clinical ethics --- Ethics, Medical --- Health care ethics --- Medical care --- Professional ethics --- Nursing ethics --- Social medicine --- Regional Ethics Committees --- Institutional Ethics Committees --- Committee, Ethics --- Committee, Institutional Ethics --- Committee, Regional Ethics --- Committees, Ethics --- Committees, Institutional Ethics --- Committees, Regional Ethics --- Ethics Committee --- Ethics Committee, Institutional --- Ethics Committee, Regional --- Ethics Committees, Institutional --- Ethics Committees, Regional --- Institutional Ethics Committee --- Regional Ethics Committee --- Advisory Committees --- Ethical Review --- Animal Care Committees --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Kerken en religie --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Relations of doctors with colleagues, with patients. Medical ethics --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- comité d'éthique médicale (comité d'éthique, CEM) --- ethics --- Moral and ethical aspects --- Medical ethics. --- Medische ethiek. --- 614.253 Relations of doctors with colleagues, with patients. Medical ethics --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Ethics Committees

Erfelijkheid : genetische tests en maatschappij.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In 1953 werd door Watson en Crick de structuur van het DNA blootgelegd: dit gaf inzicht in de wijze waarop de erfelijke eigenschappen van een organisme worden 'gecodeerd' en bij elke celdeling doorgegeven. Omstreeks 1975 werd het mogelijk om DNA te 'manipuleren'. De stukjes DNA die een welbepaalde eigenschap tot stand brengen, en die men genen noemt, kan men nu isoleren, identificeren en reproduceren (klonen). In verband met de mens leidt dit samen met andere technieken tot de mogelijkheid om de oorsprong van een groot aantal erfelijke ziekten op te sporen. Door onderzoek van enkele cellen kan men de aanwezigheid van een erfelijke aanleg vaststellen zowel bij de volwassene, het kind, de foetus als bij het embryo. Deze kennis kan heel waardevol zijn, maar ze kan ook ongewenste tot zelfs dramatische gevolgen hebben. Dit boek geeft een inzicht in de mogelijkheden van dit genetisch onderzoek. Tegelijk worden ook de voornaamste ethische vragen gesteld die erdoor worden opgeroepen. (Bron: covertekst)


Book
Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding : handboek voor deskundige hulpverlening in de thuiszorg en in het ziekenhuis
Authors: ---
ISBN: 903344626X Year: 2000 Publisher: Leuven/Leusden Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

palliatieve zorg --- stervensbegeleiding --- bio-ethiek --- rouw --- Palliative Care. --- Terminal Care. --- Bereavement. --- Grief. --- Home Care Services. --- 364.44 --- 253:362.1 --- Academic collection --- 253:362.1 Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- Care Services, Home --- Home Care --- Services, Home Care --- Domiciliary Care --- Care, Domiciliary --- Care, Home --- Home Care Service --- Service, Home Care --- Mourning --- Griefs --- Mournings --- Bereavement --- Bereavements --- Death --- End of Life Care --- Care End, Life --- Care Ends, Life --- Care, Terminal --- Life Care End --- Life Care Ends --- Advance Care Planning --- Palliative Surgery --- Palliative Therapy --- Surgery, Palliative --- Therapy, Palliative --- Palliative Treatment --- Care, Palliative --- Palliative Treatments --- Treatment, Palliative --- Treatments, Palliative --- Pain --- Terminal Care --- Hospice and Palliative Care Nursing --- Palliative Medicine --- 364.44 Immateriele hulp aan persoon en gezin. Sociaal medische hulp. Sociaal culturele hulp --sociale zorg --- Immateriele hulp aan persoon en gezin. Sociaal medische hulp. Sociaal culturele hulp --sociale zorg --- 612.67 --- 179.7 --- Palliative Supportive Care --- Supportive Care, Palliative --- familiebegeleiding --- slechtnieuwsgesprekken --- Sociology of health --- vrijwilligerswerk --- pijn --- Philosophical anthropology --- patiënt-verpleegkundige relatie --- thuisverpleegkunde --- palliatieve zorgen --- thuiszorg --- medische ethiek --- mondhygiëne --- Physiology: reproduction & development. Ages of life --- Sociology of social care --- rouwverwerking --- dood --- Palliatieve zorg --- Sterven --- Rouw --- Palliatieve zorgen --- Stervensbegeleiding --- Rouwen --- Thuiszorg --- Ziekenhuizen --- Palliative Care --- Grief --- Home Care Services

Listing 1 - 4 of 4
Sort by