Listing 1 - 10 of 25 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Aanbod en konsumptie van huisartsgeneeskunde : regionale analyse, mechanismen van de markt, indikatoren van behoeften.
Author:
Year: 1978 Publisher: Brussel Diensten van de Eerste Minister,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

614.25


Book
Aroma-activiteiten met ouderen
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9055744271 Year: 2004 Publisher: Baarn : HB,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Wat is aromatherapie?2. De eeuwenoude toepassing van aroma's.3. Aroma-activiteiten bij mensen met dementie (via een casus).4. Onderzoek naar effecten van aromatherapie.5. Wat zijn aroma's? (via een casus).6. Het gebruik van aroma's (via een casus).7. Het uitvoeren van verschillende aroma-activiteiten (via een casus).8. Voorbeelden van gebruik in de zorg bij ouderen (via een casus).9. Invoeren van aroma-activiteiten in de instelling (via een casus).


Book
Le métier de médecin
Authors: ---
ISBN: 213045934X Year: 1993 Volume: 2812 Publisher: Paris : PUF - Presses Universitaires de France,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Morele besluitvorming voor verpleegkundigen
Author:
ISBN: 9031339067 Year: 2002 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum


Book
De toiletgang van zorgbehoevende ouderen
Authors: --- ---
ISBN: 9051898479 Year: 2001 Publisher: Utrecht Lemma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Veel zorgbehoevende ouderen ervaren dagelijks problemen bij toiletgang; dit veroorzaakt gevoelens van schaamte en gêne. Voor een succesvolle toiletgang is het niet alleen nodig dat blaas, endeldarm en bekkenbodem goed functioneren maar ook dat de oudere op tijd het toilet kan bereiken; dit laatste blijkt juist bij zorgbehoevende ouderen een groot probleem te zijn.In dit boek wordt beschreven wat een normale toiletgang is, welke problemen er kunnen zijn, hoe die in kaart worden gebracht, welke oplossingen er zijn en hoe de zorgverlening multidisciplinair en methodisch kan worden opgezet met respect voor de autonomie van de oudere. Tevens wordt behandeld op welke wijze gevoelens van schaamte en gêne kunnen worden verminderd. Aan de hand van praktijksituaties wordt inzichtelijk gemaakt hoe men de zorg kan opzetten vanuit de principes van belevingsgerichte zorg. Een goede zorg voor de toiletgang moet worden georganiseerd en is daarmee een zorg voor allen die bij de oudere betrokken zijn.


Book
De nieuwe biechtvaders : de sociale geschiedenis van de arts in België.
Author:
ISBN: 9063033079 Year: 1991 Publisher: Leuven Kritak,


Book
Zorg binen handbereik : personenalarmering voor ouderen
Authors: --- --- ---
ISBN: 9033447908 Year: 2001 Volume: 20 Publisher: Leuven Leusden Acco


Book
Ethiek in de kliniek : hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek.
Author:
ISBN: 9053525564 Year: 2000 Publisher: Amsterdam Boom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Sinds het begin van de jaren '80 wordt de gezondheidsethiek gedomineerd door de principebenadering welke zijn theoretisch fundament vindt in de vier opeenvolgende edities van de Principles of Biomedical Ethics van de Amerikaanse bio-ethici Tom Beauchamp en James Childress. Centraal in deze benadering staan vier clusters van principes die ten grondslag liggen aan medische beslissingen: respect voor autonomie, weldoen, niet-schaden en rechtvaardigheid. In het verlengde van de principebenadering wordt in de klinische praktijk een drievoudige methodiek gehanteerd die sturing moet geven aan het medisch beslissingsproces. Deze methodiek schrijft drie stappen voor: explicitering, analyse en afweging. In een eerste stap moet de ethische dimensie van een medisch probleem worden geëxpliciteerd. Daarna volgt de analyse van het probleem in termen van de vier principes en in een derde stap worden deze principes dan tegenover elkaar afgewogen. Zowel in de V.S. als op het Europese continent leeft er heel wat onvrede over de principebenadering en het `stappenplan'. Deze worden de ene keer bestempeld als te procedureel en te sterk autonomiegericht en de andere keer als te weinig verankerd in een omvattende visie op zorg of te arbitrair. Vanuit verschillende hoeken worden dan ook alternatieve gezondheidsethische benaderingen geformuleerd. Met Ethiek in de kliniek brengt Guy Widdershoven op een heldere en toegankelijke manier een aantal van deze alternatieven in kaart. (1) In de fenomenologische benadering staat het vermogen van de mens om betekenis te geven aan zijn gesitueerdheid voorop. In tegenstelling tot de principebenadering die werkt met het negatieve vrijheidsbegrip, staat hier autonomie als positieve vrijheid centraal. Hierdoor wordt de relatie tussen patiënt en hulpverlener gewijzigd: interventies van hulpverleners dienen te kaderen in het proces van betekenisgeving. (2) De narratieve ethiek gaat ervan uit dat mensen eenheid in hun leven brengen door narrativiteit. Het opbouwen van de persoonlijke identiteit is geen kwestie van bewuste afwegingen maar gebeurt veeleer in de vorm van verhalen. Hulpverleners moeten in dit narratieve proces stappen waarin niet reflectie maar doorleefde betrokkenheid centraal staat. Artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en familieleden moeten betrokken zijn op de verhalen van patiënten door te luisteren en ze, desgevallend, mee helpen vorm te geven. Het is deze narratieve structuur die moet bijdragen tot het bereiken van het goede. Vanuit een narratief perspectief wordt, net zoals in de fenomenologische benadering, de autonomie van de patiënt dan ook begrepen als positieve vrijheid. (3) De hermeneutiek beschouwt medische besluitvorming vanuit een dialogaal perspectief. Hierbij gaat men uit van de morele ervaring van de betrokkenen. De impliciete waardenoriëntaties die meespelen bij eenieder die in het zorgproces betrokken is, dienen te worden verhelderd en met elkaar te worden geconfronteerd. Ethische beslissingen krijgen met andere woorden vorm doorheen een kritische dialoog met de praktijk. (4) Het dialogaal model is nog prominenter aanwezig in de discoursethiek. Alleen normen die het resultaat zijn van een vrije discussie tussen alle betrokkenen kunnen hier aanspraak maken op geldigheid. Deze benadering vereist van de hulpverlener een actieve en communicatieve opstelling ten opzichte van alle betrokken partijen. Voorts onderstreept ze ook het belang van de werking van ethische commissies die, via een overlegproces met alle betrokkenen, komen tot nieuwe perspectieven op ethische kwesties. (5) In de zorgethiek tenslotte, wordt uitgegaan van praktische betrokkenheid en engagement. In plaats van autonomie als negatieve vrijheid te bepalen, hanteert men een mensbeeld dat gebaseerd is op intersubjectieve verbondenheid. Hierbij staan niet de rechten en plichten maar wel de ervaring van zorgzaamheid centraal. Van de hulpverlener wordt dan ook in de eerste plaats aandacht en responsiviteit verwacht. Terwijl we de principebenadering kunnen karakteriseren als individualistisch, rationeel en principieel, toont Widdershoven met deze vijf alternatieven ons een andersoortige ethiek die veel meer intersubjectief, deliberatief en praktisch is. Doordat ze expliciet maken wat elders impliciet blijft, overlappen de verschillende alternatieve gezondheidsethische benaderingen elkaar. In onderlinge combinatie zijn ze dan ook een mogelijke aanzet voor een stevig filosofisch gefundeerd alternatief voor het paradigma van de principebenadering. Dit is dan ook één van de belangrijkste kwaliteiten van Ethiek in de kliniek. Door het boek daarnaast rijk te stofferen met praktische voorbeelden, erkent de auteur bovendien dat gezondheidsethische problemen niet in algemene termen kunnen worden opgelost maar dat zinvolle antwoorden steeds een sterke betrokkenheid bij de alledaagse praktijk van de gezondheidszorg vereisen.

Listing 1 - 10 of 25 << page
of 3
>>
Sort by