Narrow your search
Listing 1 - 10 of 10
Sort by

Book
Liefde voor het werk in tijden van management : open brief van een arts
Author:
ISBN: 9789020986327 Year: 2009 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen worden, net zoals scholen, in toenemende mate gerund als bedrijven. Marc Desmet, ziekenhuisarts en veelgevraagd spreker, vertolkt de ervaring van al diegenen die aan het ziekbed staan en toont aan dat al deze onophoudelijke veranderingen en controles hen weghalen van de kern van hun opdracht. Als niet-manager beschrijft de auteur hoe werknemers én managers staande kunnen blijven in deze snel veranderende organisaties en maatschappij. Hij besteedt daarbij veel aandacht aan de spirituele dimensie. - Een toegankelijk boek dat niet enkel mensen uit de ziekenzorg zal aanspreken


Book
Redders in nood : opvang van mensen in crisis
Authors: --- ---
ISBN: 9789401408172 Year: 2013 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Onder het inititatief van Fara, het vroegere Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen, worden zwangerschapskeuzes in een breder kader geplaatst. Zwanger zijn is in de laatste decennia steeds meer een samengaan van beslissings- en verwerkingsprocessen. Kiezen voor abortus bij ongewenst zwanger zijn? Welke rechten heb je op je kind als minderjarige? Prenataal screenen op afwijkingen of niet? Professionele hulpverlening bij deze moeilijke vragen is essentieel.


Book
Iemand zien staan : zorgethiek over erkenning.
Author:
ISBN: 9789086870141 Year: 2008 Publisher: Kampen Klement

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zonder erkenning kan een mens niet leven ' zorgethiek moet zich daar rekenschap van geven. Annelies van Heijst geeft daar in dit boek een aanzet voor. In de bedrijfsmatige en marktgerichte cure en care gaat iets wezenlijks verloren. Namelijk het schenken en ontvangen van erkentelijkheid tussen de betrokkenen. Is de gezondheidszorg zo ingericht dat patiënten, bewoners en cliënten alleen vaktechnisch correcte zorg krijgen? Of hebben ze het gevoel dat professionals hen werkelijk zien stáán? Want daar komt erkenning krijgen uiteindelijk op neer. Het is bestaan in de ogen van anderen, en tegelijk zelf iemand zijn die iets van een ander vindt. (Bron: covertekst)


Book
In goede handen : geneeskunde en ethiek binnen de kerk van vandaag
Authors: ---
ISBN: 9789020998771 Year: 2012 Volume: *1 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Er ontstaat regelmatig veel heisa rond kerkelijk-ethische uitspraken in de context van de hedendaagse geneeskunde. Denk maar aan de debatten over aids, medisch begeleide voortplanting, stamcelonderzoek, orgaandonaties, palliatieve sedatie, euthanasie De hoogste kerkelijke gezagsdragers gaan meer en meer de weg op van de restauratie. Ze ontmoedigen hiermee de ontelbare christelijk geïnspireerde hulpverleners die zich met grote zin voor verantwoordelijkheid inzetten in de zorgsector. Gelovige artsen en verpleegkundigen, alsook christelijk geïnspireerde beleidsmakers in de zorg, ervaren de houding van hedendaagse kerkelijke leiders als wereldvreemd. Niet zelden keren ze zich dan ook af van het instituut Kerk. Paul Schotsmans is ervan overtuigd dat het christendom een rijke bron van inspiratie vormt voor een menswaardige en dynamische hulpverlening. Hij hoopt met zijn boek In goede handen gestalte te geven aan deze dynamiek en zo de eeuwenoude traditie van goede zorg voor de kwetsbare medemens centraal te stellen. Hij wil hiermee alle gelovigen die zich open van geest inzetten in de zorg, een hart onder de riem steken.


Book
Ethisch zorg verlenen : handboek voor de verpleegkundige
Authors: ---
ISBN: 9055743666 Year: 2002 Publisher: 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

ndige krijgt door tal van ontwikkelingen binnen en buiten zijn beroep steeds meer te maken met ethische vraagstukken en beslissingen. Ethisch zorg verlenen wil een bijdrage leveren aan een kwalitatieve verbetering van de ethische reflectie binnen de verpleegkunde. Het dagelijks functioneren van de gezondheidszorg en in het bijzonder de rol van verpleegkundigen daarin zijn nog maar weinig object geweest van ethische discussie. Dit boek wil een gedeelte van deze leemte opvullen.


Book
Waarden in dialoog : ethiek in de zorg
Authors: ---
ISBN: 9789401458726 Year: 2019 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wanneer we ethisch goede zorg willen verlenen, nemen we vaak de wil van de zorgvrager als uitgangspunt. Maar hoe doen we dat bij kwetsbare personen die een grote zorgafhankelijkheid hebben? Waarden in dialoog biedt een praktisch toepasbaar en theoretisch gefundeerd model voor ethische reflectie en moreel beraad. Het zet zorgverleners aan tot 'ethisch empowerment': op basis van waarden en in dialoog zelf verantwoorde beslissingen nemen. De nieuwe editie van het standaardwerk past dit model toe op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die zorgverleners vandaag voor vragen stellen: van evoluties rond netwerken en beroepsgeheim, over toestemming, bemoeizorg en vrijheidsbeperking, tot euthanasie. Daarbij is een relationele en personalistische visie op het fundament. Iedereen die deelneemt aan de zorg staat met de andere betrokkenen in relatie. Die relatie vormt de verbinding tussen de zorgvrager, de naasten en de zorgverleners.


Book
Kinderen niet toegelaten ? : ethisch verantwoord omgaan met kinderen in de geneeskunde
Authors: ---
ISBN: 9789058266507 Year: 2010 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

donatie (geneeskunde) --- autisme --- euthanasie --- obesitas --- kinderrechten --- orgaandonoren --- Professional ethics. Deontology --- kinderen --- erfelijkheid --- Hygiene. Public health. Protection --- jeugdgezondheidszorg --- baby's --- medische ethiek --- Ethics, Medical. --- Pediatrics. --- Child. --- Infant. --- 241.63*2 --- 17.023.33 --- 613.95 --- #GGSB: Bio-ethiek --- Academic collection --- C6 --- ethiek --- geneeskunde [medisch] --- 605.2 --- 189 Kinderrechten en gezondheidszorg --- kinderverpleegkunde --- pediatrie --- verpleegkunde --- 603.1 --- Chronisch zieke kinderen --- biobank --- geneeskunde --- genetische test --- kind en ziekenhuis --- orgaandonor --- patiëntenrecht --- screening --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Geneeskunde --- Kind en ziekenhuis --- Medische ethiek --- ethiek (gez) --- kindergeneeskunde --- chronische ziekten --- ethiek (moraal) --- genetisch advies --- informed consent --- kindergeneeskunde (kinderziekten, pediatrie, perinatologie) --- medische experimenten --- minderjarigheid --- obesitas (vermageringsdieet) --- palliatieve zorgen --- patiëntenbegeleiding (patiëntenvoorlichting) --- stervensbegeleiding --- transplantaties --- wetenschappelijk onderzoek --- Kindergeneeskunde --- Kinderverpleging --- Patiëntenbegeleiding --- Rechten van het kind --- 17.023.33 Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Infants --- Children --- Minors --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Gezondheidszorg voor kinderen. Zuigelingenzorg --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- Kindergeneeskunde - Pediatrie --- (zie ook: informed consent) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: onderzoek) --- ethics --- Ethics, Medical --- Pediatrics --- Child --- Infant --- patiëntenbegeleiding (patiëntenvoorlichting) --- Patiëntenbegeleiding --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie


Book
Verpleegkundige excellentie : verpleegkunde tussen praktijk en ethiek.
Authors: ---
ISBN: 9035222709 Year: 2000 Publisher: Maarssen : Elsevier Gezondheidszorg,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Veel maatschappelijke en verpleegkundige evoluties maken het noodzakelijk dat duidelijke oriëntaties aangereikt worden over goede zorg en excellente verpleegkunde. Hoe kan de verpleegkunde zich aan het begin van de 21ste eeuw blijven profileren als daad geworden bekommernis voor de hulpbehoevende medemens? Hoe verhoudt verpleegkunde zich tot haar traditie, de technologie en het ethisch debat in onze samenleving? Hoe kijken andere hulpverleners uit de gezondheidszorg (artsen, beleidsverantwoordelijken, pastores, docenten, ethici) aan tegenover de verpleegkunde als zorgzame praktijk? In het 1ste deel wordt getracht vanuit een meer theoretische benadering en eigen visie over verpleegkundige ethiek te ontwikkelen. De ethische betekenis wordt vanuit verschillende invalshoeken beschreven. In het tweede deel staat de dialoog tussen theorie en praktijk centraal. Vanuit verschillende posities en functies in de gezondheidszorg wordt nagedacht over de ethische betekenis van de verpleegkunde.

Keywords

Ethics, Nursing. --- 241.63*2 --- #GBIB:CBMER --- Academic collection --- ethiek --- verpleegkunde --- zorg (zorgverstrekking, zorgverlening) --- zorgethiek (ethiek van de zorg, zorgrelatie) --- zorgverstrekker-patiëntrelatie (verpleegkundige-patiëntrelatie) --- 603.1 --- bio-ethiek --- medische ethiek --- Medische ethiek --- Verpleegkunde --- 613.3 --- gezondheidszorg --- verpleegkundige ethiek --- zorgethiek --- (verpleegkundig) --- 614.22 --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Gezondheidsethiek --- Moraal (ethiek) --- Verpleegkundig beroep --- 613 --- 616.083 ) Verpleegkundige ethiek --- ethiek (gez) --- gezondheidszorg (gez) --- verpleegkunde (gez) --- verpleegkundig beroep (gez) --- autonomie --- beroepsuitoefening --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- ethiek (moraal) --- euthanasie --- palliatieve zorgen --- patiënt-verpleegkundige relatie (verpleegkundige-patiënt relatie) --- professionalisering --- stervensbegeleiding --- terminale zorgen --- verpleegkundig beroep --- verpleegkundige interventies --- zelfbeschikking --- zorgbehoefte --- 604.22 --- Nursing Ethics --- Ethic, Nursing --- Nursing Ethic --- Nurses --- Nursing --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- soins infirmiers --- soins (prestation de soins) --- éthique des soins --- relation soignant-patient (relation infirmier-patient) --- medische ethiek, euthanasie --- Ethique médicale --- Beroep en opleiding --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: euthanasie) --- ethics --- verpleegmethoden --- beroepsethiek --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- beroepsethiek. --- Beroepsethiek. --- Social medicine --- Ethics, Nursing


Book
Handboek medische ethiek
Authors: ---
ISBN: 9789020973334 Year: 2012 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Bioethics --- 174.2 --- 241.63*2 --- #GGSB: Medische ethiek --- Academic collection --- 061 Ethische problemen --- 670 Gezondheid --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- 603.1 --- medische ethiek --- bio-ethiek --- ethiek --- Medische ethiek --- Moraal (ethiek) --- 614.22 --- Bioethiek --- Euthanasie --- In vitro fertilisatie (proefbuisbaby) --- Palliatieve zorgen (terminale zorgen) --- Pre-implantatiediagnostiek (pid) --- Prenatale raadpleging (prenatale diagnostiek) --- Stamcellen --- Transplantaties --- Geneeskunde --- Genetica --- In-vitrofertilisatie --- medische ethiek (gez) --- medische technologie (gez) --- arts --- arts-patiënt relatie (patiënt-arts-relatie) --- autonomie --- baby's --- biotechnologie --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- embryo --- in-vitrofertilisatie (IVF, proefbuisbaby) --- klonen --- palliatieve zorgen --- prenatale diagnose --- stamcellen --- stamceltransplantatie (perifere stamceltransplantatie, PSCT) --- stervensbegeleiding --- therapeutische hardnekkigheid --- transplantaties --- 614.253 --- #gsdb5 --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- medische ethiek, euthanasie --- (zie ook: genetisch advies) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- Professional ethics. Deontology --- Human medicine --- Medical ethics --- Handbooks, manuals, etc. --- Bioethics. --- Ethics, Medical. --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- ethics --- 61:1 --- Geneeskunde. Hygiëne. Farmacie-:-Filosofie. Psychologie --- departement Gezondheidszorg 09


Book
Ethiek in witte jas : zorgzaam omgaan met het leven
Authors: --- ---
ISBN: 9058261875 Year: 2002 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zij staan vaak voor ethisch moeilijke keuzes: niet alleen artsen, maar ook verplegers, hulpverleners, familie en de patiënt zelf. Bij het begin en het einde van het leven. Maar vaker nog in de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg. Krijgt de patiënt inspraak in de behandeling? Mogen ouderen mee beslissen? Hoe wordt de maaltijd 'verzorgd'? Deze verborgen 'details' kunnen een wereld van verschil maken. De auteurs van dit boek werken vanuit een verruimde zorgvisie: ze benaderen de mens in zijn totaliteit. En ze laten zien hoe de menselijke waardigheid bij grote, maar vooral ook bij de kleine ingrepen van alledaag centraal kan staan. (Bron: covertekst)

Keywords

Bioethics. --- Ethics, Clinical. --- Ethics, Medical. --- 241.63*2 --- 17.023.33 --- 179 --- 614.22 --- #GBIB:CBMER --- #GGSB: Bio-ethiek --- #GGSB: Gezondheidszorg --- #gsdb5 --- Academic collection --- bio-ethiek --- ethiek --- euthanasie --- geestelijke gezondheidszorg (x) --- gezondheidszorg [verplegend] --- palliatieve zorg --- #A0301A --- 061 Ethische problemen --- 670 Gezondheid --- medische ethiek --- begin van het leven --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- commissie voor medische ethiek (ethisch comité, CME) --- geïnformeerde vrijwillige toestemming (instemming) --- levenseinde (einde van het leven, levenseindebeslissing) --- ouderenzorg --- personalisme (personalistische geneeskunde) --- zorgethiek (ethiek van de zorg, zorgrelatie) --- 603.1 --- abortus provocatus --- klonen --- palliatieve zorgen --- Abortus --- Euthanasie --- Medische ethiek --- Palliatieve zorgen --- Rechten van de patiënt --- Verpleegkunde --- bejaardenzorg --- besluitvorming --- erfelijkheidsleer --- eten --- geestelijke gezondheidszorg --- gehandicapten --- geneeskunde --- gezondheidszorg --- inspraak --- patiëntenrecht --- prenatale diagnose --- waardigheid --- Aangeboren afwijkingen (congenitale afwijkingen) --- Abortus provocatus --- Antropologie (mensbeeld) --- België --- Bioethiek --- Commissie voor medische ethiek --- Deontologie (plichtenleer) --- Eten --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Euthanasie (actieve) --- Geestelijke gezondheidszorg --- Gehandicapten (handicap) --- Genetica (erfelijkheidsleer) --- Genetisch advies (erfelijkheidsvoorlichting) --- Genetisch risico --- Informed consent --- Inspraak (overleg, democratisering) --- Klonen --- Moraal (ethiek) --- Palliatieve zorgen (terminale zorgen) --- Prenatale raadpleging (prenatale diagnostiek) --- Stervensbegeleiding --- Versterven (niet-reanimeren, euthanasie (passieve), do not resuscitate) --- Wilsonbekwaamheid --- Woon- en zorgcentrum (verpleeghuis, rust- en verzorgingstehuis, bejaardentehuis) --- 610.17 )* MEDISCHE ETHIEK --- biomedische ethiek --- ethiek (gez) --- gehandicapte kinderen --- gezondheidszorg (gez) --- levenskwaliteit (gez) --- aangeboren afwijkingen (congenitale afwijkingen, hartafwijkingen) --- bejaarden (ouderen) --- beslissingsbekwaamheid --- biotechnologie --- eten (maaltijdgebeuren) --- ethiek (moraal) --- ethische commissie --- genetische manipulatie --- stervensbegeleiding --- therapie (behandeling) --- voedingshygiëne (voedingsgewoonten) --- 024861.jpg --- patiëntenparticipatie --- 614.22 Regulations concerning dissection, vivisection --- Regulations concerning dissection, vivisection --- 179 Algemene zedelijke vraagstukken --- Algemene zedelijke vraagstukken --- 17.023.33 Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Clinical Ethics --- Clinical Medicine --- Ethicists --- Ethics Committees, Clinical --- Ethics Consultation --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- début de vie --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- comité d'éthique médicale (comité d'éthique, CEM) --- consentement libre et éclairé --- fin de vie (décision de fin de vie) --- soins aux personnes âgées --- personalisme --- éthique des soins --- medische ethiek, euthanasie --- Avortement --- Ethique médicale --- Soins palliatifs --- Droits du patient --- Nursing --- (zie ook: orthopedie, seksuele ontwikkelingsstoornissen, vaatziekten) --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: instellingen voor gehandicapten) --- (zie ook: genetisch advies) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- 179.7 --- 17 --- 362.1 --- 61 --- 362.11 --- ethics --- Professional ethics. Deontology --- patiëntenrechten --- Ethics, Clinical --- commissie voor medische ethiek (ethisch comité, CME) --- geïnformeerde vrijwillige toestemming (instemming) --- Rechten van de patiënt --- België --- patiëntenrecht --- voedingshygiëne (voedingsgewoonten) --- patiëntenparticipatie --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- début de vie --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- comité d'éthique médicale (comité d'éthique, CEM) --- consentement libre et éclairé --- fin de vie (décision de fin de vie) --- soins aux personnes âgées --- éthique des soins --- Ethique médicale --- bejaarden

Listing 1 - 10 of 10
Sort by