Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Book
Verpleegkundige excellentie : verpleegkunde tussen praktijk en ethiek.
Authors: ---
ISBN: 9035222709 Year: 2000 Publisher: Maarssen : Elsevier Gezondheidszorg,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Veel maatschappelijke en verpleegkundige evoluties maken het noodzakelijk dat duidelijke oriëntaties aangereikt worden over goede zorg en excellente verpleegkunde. Hoe kan de verpleegkunde zich aan het begin van de 21ste eeuw blijven profileren als daad geworden bekommernis voor de hulpbehoevende medemens? Hoe verhoudt verpleegkunde zich tot haar traditie, de technologie en het ethisch debat in onze samenleving? Hoe kijken andere hulpverleners uit de gezondheidszorg (artsen, beleidsverantwoordelijken, pastores, docenten, ethici) aan tegenover de verpleegkunde als zorgzame praktijk? In het 1ste deel wordt getracht vanuit een meer theoretische benadering en eigen visie over verpleegkundige ethiek te ontwikkelen. De ethische betekenis wordt vanuit verschillende invalshoeken beschreven. In het tweede deel staat de dialoog tussen theorie en praktijk centraal. Vanuit verschillende posities en functies in de gezondheidszorg wordt nagedacht over de ethische betekenis van de verpleegkunde.

Keywords

Ethics, Nursing. --- 241.63*2 --- #GBIB:CBMER --- Academic collection --- ethiek --- verpleegkunde --- zorg (zorgverstrekking, zorgverlening) --- zorgethiek (ethiek van de zorg, zorgrelatie) --- zorgverstrekker-patiëntrelatie (verpleegkundige-patiëntrelatie) --- 603.1 --- bio-ethiek --- medische ethiek --- Medische ethiek --- Verpleegkunde --- 613.3 --- gezondheidszorg --- verpleegkundige ethiek --- zorgethiek --- (verpleegkundig) --- 614.22 --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Gezondheidsethiek --- Moraal (ethiek) --- Verpleegkundig beroep --- 613 --- 616.083 ) Verpleegkundige ethiek --- ethiek (gez) --- gezondheidszorg (gez) --- verpleegkunde (gez) --- verpleegkundig beroep (gez) --- autonomie --- beroepsuitoefening --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- ethiek (moraal) --- euthanasie --- palliatieve zorgen --- patiënt-verpleegkundige relatie (verpleegkundige-patiënt relatie) --- professionalisering --- stervensbegeleiding --- terminale zorgen --- verpleegkundig beroep --- verpleegkundige interventies --- zelfbeschikking --- zorgbehoefte --- 604.22 --- Nursing Ethics --- Ethic, Nursing --- Nursing Ethic --- Nurses --- Nursing --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- soins infirmiers --- soins (prestation de soins) --- éthique des soins --- relation soignant-patient (relation infirmier-patient) --- medische ethiek, euthanasie --- Ethique médicale --- Beroep en opleiding --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: euthanasie) --- ethics --- verpleegmethoden --- beroepsethiek --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- beroepsethiek. --- Beroepsethiek. --- Social medicine --- Ethics, Nursing


Book
Adam en Eva en andere verhalen over genetica.
Authors: ---
ISBN: 9058560139 Year: 2000 Publisher: Oostkamp Stichting kunstboek

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het genetische onderzoek dat wetenschappelijke vorsers uitvoeren, is niet langer een zaak voor het laboratorium maar hoort thuis in het hart van onze maatschappij. Genetische technologie wordt gebruikt bij gerechtelijk onderzoek en als bewijs van historische vooronderstellingen. Bovendien wil de mens ook een keuze maken in de bepaling van zijn biologische oorsprong. Kinderen op maat gemaakt lijken plots niet meer veraf. Ingrepen in onze genetica hebben evenwel ook hun invloed op verzekerbaarheid, tewerkstelling en de privé-sfeer in het algemeen. De cruciale vraag dringt zich dan ook op of genetische testen leed voorkomen dan wel dat leed eerder veroorzaken. In hun boek Adam en Eva en andere verhalen over genetica schetsen David en Jean-Jacques Cassiman een duidelijk beeld van de Menselijke Erfelijkheid aan het begin van een nieuwe eeuw. Op een uiterst toegankelijke en intrigerende manier maken zij een balans op en plaatsen ze de feiten tegenover de emoties.


Book
Palliatieve hulpverlening : handboek palliatieve zorg voor professionelen.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Pijn- en symptoomcontrole 2. Pijnbehandeling bij kinderen 3. Hulpmiddelen en verplaatsingstechnieken 4. Voeding bij palliatieve patiënten 5. Psychosociale begeleiding van palliatieve patiënten en hun familie 6. Overlijden en dood in verschillende levensbeschouwingen 7. Sociale aspecten van de palliatieve hulpverlening 8. Wat te doen bij overlijden ? 9. Hoe omgaan met de vraag naar levensbeëindiging 10. Medisch handelen bij het levenseinde. Juridische en ethische aspecten 11. Medische besluitvorming bij het naderend levenseinde. Juridische en ethische aspecten

Keywords

pijn --- palliatieve zorgen --- Hygiene. Public health. Protection --- Sociology of health --- Social policy and particular groups --- familiebegeleiding --- slechtnieuwsgesprekken --- Nursing --- euthanasie --- stervensbegeleiding --- Physiology: reproduction & development. Ages of life --- Professional ethics. Deontology --- rouwverwerking --- Belgium --- Palliatieve zorgen --- Soins palliatifs --- Palliative Care. --- 364.44 --- Academic collection --- #KVHB:Palliatieve hulpverlening --- 418.7 --- 603.1 --- 603.2 --- 604.3 --- 613.21 --- 628.44 --- dood --- geneeskunde --- gezondheidszorg --- psychosociale begeleiding --- recht --- sociale voorzieningen --- thuiszorg --- tiltechnieken --- voeding --- Hulpverlening --- Palliatieve zorg --- 610.17 )* MEDISCHE ETHIEK --- erfrecht --- medische ethiek --- palliatieve zorgen afdeling --- pijntherapie --- rouw --- terminale zorgen --- Stervensbegeleiding --- et al. --- hulpverlening --- analgesie (analgetica, pijnbestrijding, pijnloosheid) --- broer-zuster-relatie --- eten (maaltijdgebeuren) --- kankerverpleegkunde --- kinderen --- ouder-kind relatie (moeder-kind relatie) --- rouw (verdriet) --- thuisverpleegkunde --- voedingshygiëne (voedingsgewoonten) --- Palliative Surgery --- Palliative Therapy --- Surgery, Palliative --- Therapy, Palliative --- Palliative Treatment --- Care, Palliative --- Palliative Treatments --- Treatment, Palliative --- Treatments, Palliative --- Pain --- Terminal Care --- Hospice and Palliative Care Nursing --- Palliative Medicine --- Immateriele hulp aan persoon en gezin. Sociaal medische hulp. Sociaal culturele hulp --sociale zorg --- Psychologie van leven en dood --- Medische ethiek --- Medische en paramedische stervensbegeleiding - Palliatieve zorgen --- Symptomen die bij diverse ziekten voorkomen --- Basisverpleegkunde - Verpleegkundige interventies --- Voeding van bijzondere groepen --- (zie ook: pijn) --- (zie ook: rouw) --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: analgesie) --- (zie ook: dood) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: euthanasie) --- (zie ook: wijkverpleegkunde) --- Palliatieve geneeskunde --- Pijn --- verpleging --- 364.44 Immateriele hulp aan persoon en gezin. Sociaal medische hulp. Sociaal culturele hulp --sociale zorg --- Palliatieve geneeskunde. --- Palliatieve zorg. --- Pijn. --- Stervensbegeleiding. --- verpleging. --- Verpleging. --- Palliative Care --- et al --- Palliative Supportive Care --- Supportive Care, Palliative


Book
Waardenvol werk : ethiek in de geestelijke gezondheidszorg
Authors: ---
ISBN: 9023235460 Year: 2000 Publisher: Assen Koninklijke Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De geestelijke gezondheidszorg is de laatste tien jaar sterk in ontwikkeling. Er zijn belangrijke verschuivingen opgetreden in de rechtspositie van cliënten, de attitude van hulpverleners en de opvattingen over de kwaliteit van zorg. Niet zo vreemd dus dat er een groeiende aandacht is voor de ethische aspecten van de zorg en dat men naarstig op zoek is naar het antwoord op vragen als mag je iemand tegen zijn wil opnemen of behandelen?, wanneer moet je iemand tegen zichzelf beschermen?, waar liggen de grenzen tussen respect voor je eigen autonomie en die van de ander? en tot hoever reikt je verantwoordelijkheid?. Hulpverleners zijn gewend om dergelijke vragen in de praktijk op te lossen. Vaak hebben zij echter pas achteraf tijd om zich af te vragen welke normen en waarden aan hun keuzes ten grondslag liggen en hun twijfels met collega’s te bespreken. Het is niet eenvoudig om altijd te weten wat verantwoord is. Waardenvol werk biedt een reflectie op de waarden die de basis vormen van het werken in de geestelijke gezondheidszorg zoals respect, autonomie, integriteit, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen. Vanuit diverse ethische perspectieven wordt ingegaan op de vraag hoe deze waarden kunnen worden uitgewerkt in normen, houding en gedrag. Aan de hand van concrete voorbeelden bieden de auteurs de lezer houvast bij het nadenken en overleggen over ethische vragen die zich in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg voordoen. Deel I besteedt aandacht aan de basisbegrippen ethiek, autonomie en respect. In deel II staat de morele verantwoordelijkheid van hulpverleners centraal. Deel III is gewijd aan de dilemma’s die te maken hebben met de toepassing van drang en dwang. De juridische context hiervan is ook in dit deel uitgewerkt. In deel IV komen morele vragen aan de orde die specifiek zijn voor de sector van de ouderenzorg, de kinder- en jeugdzorg, en de zorg voor allochtonen. Het slothoofdstuk behandelt ethische aspecten van het beleid van vermaatschappelijking van de zorg. Het boek is bestemd voor beroepsgroepen werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, en verwante terreinen: psychiaters, gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen, psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, geestelijk verzorgers en andere hulpverleners en zorgmanagers. De opzet en uitwerking maken het boek tevens geschikt voor het (activerend) onderwijs in de zorgsector.


Book
Kritische beschouwingen over geneeskunde en gezondheidszorg
Authors: ---
ISBN: 9058670457 Year: 2000 Publisher: Leuven Universitaire Pers Leuven

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Ethique médicale --- Geneeskunde --- Gezondheidszorg --- Medische ethiek --- Médecine --- Soins de santé --- gezondheidszorg --- organisatie (organisatorische aspecten) --- medische praktijk --- gezondheidszorgkwaliteit --- artsen (geneesheren) --- beroepsethiek (ethische beroepscodes) --- Geneeskundige Commissies --- Orde van geneesheren --- Geneeskunde - Geneeskunst --- Ethics, Medical. --- Sociale zekerheid --- 61 --- Academic collection --- Volksgezondheid --- #GBIB:CBMER --- Gezondheidsrecht --- #A0103A --- 670 Gezondheid --- Deontologie (plichtenleer) --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Gezondheidszorg (gezondheidsbeleid) --- Recht (wetten) --- C6 --- geneeskunde [medisch] --- gezondheidszorg [verplegend] --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- soins de santé --- organisation (aspects organisationnels) --- pratique médicale --- qualité des soins de santé --- médecins --- éthique professionnelle (code d'éthique) --- Commissions médicales --- Ordre des médecins --- Médecine - Art de guérir --- Sécurité sociale --- Geneeskunde. Hygiëne. Farmacie --- Santé publique --- Droit sanitaire --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- ethics --- Evidence-based medicine --- Medical ethics. --- Moral and ethical aspects. --- Medical ethics --- Ethics, Medical --- Biomedical ethics --- Clinical ethics --- Health care ethics --- Medical care --- Professional ethics --- Nursing ethics --- Social medicine --- EBM (Medicine) --- Evidence-based healthcare --- Clinical medicine --- Systematic reviews (Medical research) --- Moral and ethical aspects --- Decision making

Listing 1 - 7 of 7
Sort by