Listing 1 - 10 of 143 << page
of 15
>>
Sort by

Book
Beroepsethiek voor maatschappelijk werk en dienstverlening.
Author:
ISBN: 9789055746217 Year: 2008 Publisher: Baarn HB

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Politie en cultuur.
Authors: --- --- ---
ISSN: 17845300 ISBN: 9782509002358 Year: 2008 Publisher: Brussel Gent Politeia, Centrum voor Politiestudies,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Toolbox deontologie.
Authors: ---
Year: 2009 Publisher: Brussel Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het elfde gebod : beschouwingen over informatietechnologie, ethiek en samenleving
Author:
Year: 2000 Publisher: Leuven Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Beroepsethiek.
Author:
Year: 1965 Publisher: Utrecht Spectrum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Beroepsgeheim en hulpverlening
Authors: ---
Year: 2005 Publisher: Brugge Die Keure,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Beroepscode voor de maatschappelijk werker.
Authors: ---
Year: 2012 Publisher: Utrecht Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Om de identiteit en de kwaliteit van het beroep te behouden, is de Beroepscode onmisbaar. Want de Code is de ruggengraat van het maatschappelijk werk. De Code beschrijft de collectieve beroepsnormen voor het beroepsmatig handelen van maatschappelijk werkers. Bij het maken van beroepsethische afwegingen biedt de Beroepscode een handvat en hij vormt ook de basis voor de toetsing van de professionaliteit van dit handelen. Meerwaarde van het lidmaatschap is dat professionals door o.a. cliënten, opdrachtgevers en werkgevers aan te spreken zijn op hun beroepsmatig handelen. Hierdoor erkent en ontwikkelt de NVMW de kwaliteit van de leden. Want bij twijfel over de professionaliteit kan een klacht bij de NVMW worden ingediend. (bron: websiye NVMW)


Book
Praktijken van normatieve professionalisering.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789088504617 Year: 2013 Publisher: Amsterdam SWP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Normatieve vragen en morele uitdagingen spelen een steeds grotere rol in professionele organisaties en in het praktische handelen van professionals. Dit boek biedt een dieper begrip van deze vragen en geeft wegen aan om daar in de praktijk creatief en moreel verantwoord mee om te gaan. De theorie en de praktijk van normatieve professionalisering zoals die de afgelopen twintig jaar aan de Universiteit voor Humanistiek is ontwikkeld, zijn daarbij richtinggevend.Door een groot aantal praktijken van normatieve professionalisering van binnenuit te beschrijven en te analyseren, willen wij professionals, onderzoekers en managers die in hun eigen praktijk met normatieve en morele vragen worstelen ondersteunen, bemoedigen en inspireren. Daarmee geeft dit boek bovendien nieuwe impulsen aan de theorievorming en het onderzoek op dit snelgroeiende gebied.Met bijdragen van:M.E. Kanne, E. Grootoonk, Swanny Kremer, Els Bliekendaal, Eric van der Vet, Vincent de Waal, Dineke Smit, Marije Klomp, Ton Bruining, Marion Lommers, Merel Luiches, Gaby Jacobs, Yvonne Leeman, Bart van Rosmalen, Jan Nap, Leonard de Jong, Jan van Ewijk, Johan Melse, Cees Pieters (Bron: website swpbook.com)


Book
De nieuwe code gedecodeerd : maatschappelijk werk en beroepsethiek.
Author:
ISBN: 9055742562 Year: 2005 Publisher: Baarn : HB


Book
Praktische ethiek. : Van dilemma naar standpunt.
Author:
ISBN: 9789059315716 Year: 2010 Publisher: Den Haag Boom Lemma uitgevers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Welk vak je later ook uitoefent, je zult vroeg of laat te maken krijgen met ethische kwesties en voor moeilijke keuzes komen te staan. Hoe ga je om met dergelijke dilemma's? Hoe maak je een goede afweging of keuze? In dit boek worden ethische problemen besproken, zowel die van het werk en het privéleven als ook die van de samenleving en de internationale gemeenschap. Het vakgebied ethiek gaat in op argumenten en op de mogelijkheid om alternatieven te bedenken. Deel I schetst een algemeen kader waarin het leren nadenken over ethische problemen centraal staat. Daarin komt aan de orde waarom ethiek belangrijk is, wat een ethisch probleem is, hoe je een geschikt standpunt daarover kunt innemen en hoe je dat kunt beargumenteren en bediscussiëren. In deel II komen specifieke ethische problemen aan de orde van het digitale tijdperk (allerhande ict-toepassingen), van het bedrijfsleven, de beroepspraktijk en de internationale gemeenschap. Denk hierbij aan internet en privacy, maatschappelijk verantwoord ondernemen, klokkenluiden en produceren in landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Ook de vraag hoe we ons ethisch handelen kunnen verbeteren wordt uitvoerig behandeld. Praktische ethiek biedt door de oplossingsgerichte benadering studenten een praktisch handvat bij het nadenken over ethische problemen. Het boek, dat hier uitkomt in een bewerkte tweede druk (enkele hoofdstukken zijn omgewisseld; de tekst is op een aantal plaatsen geheel herzien; er zijn enkele casussen toegevoegd), bespreekt een reeks van morele problemen die zowel in het openbare als het privéleven voorkomen. Het perspectief van waaruit over deze morele problemen wordt geschreven, is expliciet praktisch, zodat typisch filosofische vragen naar de achtergrond verdwijnen. Het boek bestaat uit twee delen; het eerste algemene deel geeft algemene informatie over moraal waarbij uitdrukkelijk niet voor een kantiaanse of deugdtheoretische benadering is gekozen, maar voor een teleologische; het tweede deel is helemaal gewijd aan specifieke ethische problemen zoals ze ontstaan binnen het bedrijf, in specifieke beroepen en thuis in de omgang met vrienden. Opvallend in het boek is de grote aandacht voor discussietechnieken; hierdoor ontstaat helaas de indruk dat een procedurele afwikkeling van morele vraagstukken mogelijk en wenselijk is. Het boek is geschreven voor de hbo-student, voorzien van vragen en vele casussen om opgedane kennis te oefenen.

Listing 1 - 10 of 143 << page
of 15
>>
Sort by