Listing 1 - 10 of 102 << page
of 11
>>
Sort by

Book
Politie en cultuur.
Authors: --- --- ---
ISSN: 17845300 ISBN: 9782509002358 Year: 2008 Publisher: Brussel Gent Politeia, Centrum voor Politiestudies,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Basisboek beroepsethiek voor Social Work.
Authors: ---
ISBN: 9789006952452 Year: 2012 Publisher: Amersfoort ThiemeMeulenhoff,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit Basisboek Beroepsethiek voor Social Work geeft studenten en werkers tools in handen om zichzelf te scholen in zelfstandige, morele oordeelsvorming en om ethische dilemma’s in communicatie met anderen aan de orde te stellen. Het geeft sociaal werkers houvast en zelfvertrouwen in moeilijke probleemsituaties.In deze uitgave zijn nieuwe ontwikkelingen in het Sociale Werk verwerkt, zoals ‘Welzijn Nieuwe Stijl’, en recente literatuur over beroepsethiek, zoals ‘bestaansethiek’. Het belang van morele oordeelsvorming voor sociaal werkers wordt steeds groter. Zij komen in contact met randgroepjongeren, vereenzaamde ouderen, veelplegers, slachtoffers en daders van seksueel misbruik/geweld. Daarbij zoeken zij antwoorden op ethische vragen waar de samenleving mee worstelt en waarvoor de samenleving geen pasklare antwoorden heeft


Book
Toolbox deontologie.
Authors: ---
Year: 2009 Publisher: Brussel Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het elfde gebod : beschouwingen over informatietechnologie, ethiek en samenleving
Author:
Year: 2000 Publisher: Leuven Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Beroepsgeheim en hulpverlening
Authors: ---
Year: 2005 Publisher: Brugge Die Keure,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Beroepscode voor de maatschappelijk werker.
Authors: ---
Year: 2012 Publisher: Utrecht Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Om de identiteit en de kwaliteit van het beroep te behouden, is de Beroepscode onmisbaar. Want de Code is de ruggengraat van het maatschappelijk werk. De Code beschrijft de collectieve beroepsnormen voor het beroepsmatig handelen van maatschappelijk werkers. Bij het maken van beroepsethische afwegingen biedt de Beroepscode een handvat en hij vormt ook de basis voor de toetsing van de professionaliteit van dit handelen. Meerwaarde van het lidmaatschap is dat professionals door o.a. cliënten, opdrachtgevers en werkgevers aan te spreken zijn op hun beroepsmatig handelen. Hierdoor erkent en ontwikkelt de NVMW de kwaliteit van de leden. Want bij twijfel over de professionaliteit kan een klacht bij de NVMW worden ingediend. (bron: websiye NVMW)


Book
Goed aangepakt : Gesprekken over beroepsethiek bij kindermishandeling.
Authors: --- ---
ISBN: 9789088502972 Year: 2012 Publisher: Amsterdam SWP,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wat heeft beroepsethiek met de aanpak van kindermishandeling te maken? Tegen welke ethische dilemma’s lopen professionals aan wanneer ze vermoeden dat een kind mishandeld wordt? Wat brengt hen er toe dat vermoeden te melden of juist niet, en welke afweging maken ze daarbij? Waarom is het eigenlijk belangrijk vanuit beroepsethisch perspectief naar de aanpak van kindermishandeling te kijken? Een antwoord op deze vragen is te vinden in deze bundeling van gesprekken met experts op het terrein van kindermishandeling en beroepsethiek. Uit interviews met Rian Teeuw, Herman Baartman, Jo Hermanns, Bart Cusveller, Bert Musschenga, Dick Willems en een groep kinderartsen, wordt duidelijk dat professioneel handelen bij kindermishandeling meer is dan competent signaleren, diagnosticeren en communiceren. Het is ook een kwestie van beroepsethisch verantwoord optreden. Beroepsethiek boort een intrinsieke motivatie aan om kinderen in de knel te helpen, en stimuleert kritische reflectie die bijdraagt aan zorgvuldig en daadkrachtig handelen. Goed aangepakt is bedoeld voor iedereen die in beroep, beleid, onderwijs of onderzoek met de signalering en de bestrijding van kindermishandeling te maken heeft. Het is het resultaat van een ZonMw-onderzoeksproject van het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht in samenwerking met het CHAIN-ER onderzoeksteam van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De gesprekken werden gevoerd door Jos Kole, ethicus bij het Ethiek Instituut en zijn geredigeerd samen met Monique Janssens en Mariëtte van den Hoven.


Book
De nieuwe code gedecodeerd : maatschappelijk werk en beroepsethiek.
Author:
ISBN: 9055742562 Year: 2005 Publisher: Baarn :, HB


Book
Praktische ethiek : van dilemma naar standpunt
Author:
ISBN: 9789059315716 Year: 2010 Publisher: Den Haag Boom Lemma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Welk vak je later ook uitoefent, je zult vroeg of laat te maken krijgen met ethische kwesties en voor moeilijke keuzes komen te staan. Hoe ga je om met dergelijke dilemma's? Hoe maak je een goede afweging of keuze? In dit boek worden ethische problemen besproken, zowel die van het werk en het privéleven als ook die van de samenleving en de internationale gemeenschap. Het vakgebied ethiek gaat in op argumenten en op de mogelijkheid om alternatieven te bedenken. Deel I schetst een algemeen kader waarin het leren nadenken over ethische problemen centraal staat. Daarin komt aan de orde waarom ethiek belangrijk is, wat een ethisch probleem is, hoe je een geschikt standpunt daarover kunt innemen en hoe je dat kunt beargumenteren en bediscussiëren. In deel II komen specifieke ethische problemen aan de orde van het digitale tijdperk (allerhande ict-toepassingen), van het bedrijfsleven, de beroepspraktijk en de internationale gemeenschap. Denk hierbij aan internet en privacy, maatschappelijk verantwoord ondernemen, klokkenluiden en produceren in landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Ook de vraag hoe we ons ethisch handelen kunnen verbeteren wordt uitvoerig behandeld. Praktische ethiek biedt door de oplossingsgerichte benadering studenten een praktisch handvat bij het nadenken over ethische problemen. Het boek, dat hier uitkomt in een bewerkte tweede druk (enkele hoofdstukken zijn omgewisseld; de tekst is op een aantal plaatsen geheel herzien; er zijn enkele casussen toegevoegd), bespreekt een reeks van morele problemen die zowel in het openbare als het privéleven voorkomen. Het perspectief van waaruit over deze morele problemen wordt geschreven, is expliciet praktisch, zodat typisch filosofische vragen naar de achtergrond verdwijnen. Het boek bestaat uit twee delen; het eerste algemene deel geeft algemene informatie over moraal waarbij uitdrukkelijk niet voor een kantiaanse of deugdtheoretische benadering is gekozen, maar voor een teleologische; het tweede deel is helemaal gewijd aan specifieke ethische problemen zoals ze ontstaan binnen het bedrijf, in specifieke beroepen en thuis in de omgang met vrienden. Opvallend in het boek is de grote aandacht voor discussietechnieken; hierdoor ontstaat helaas de indruk dat een procedurele afwikkeling van morele vraagstukken mogelijk en wenselijk is. Het boek is geschreven voor de hbo-student, voorzien van vragen en vele casussen om opgedane kennis te oefenen.


Book
Methodiekontwikkeling & Levensbeschouwing.
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 906665404X Year: 1994 Publisher: Utrecht SWP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 102 << page
of 11
>>
Sort by