Listing 1 - 10 of 26 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Paramedisch handelen: het ontwikkelen van beroepsattitudes
Authors: ---
ISBN: 9051899068 Year: 2001 Publisher: Utrecht Lemma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Het paramedisch paradigma 2. Beroepscompetenties van paramedici 3. Attitude en attitudeontwikkeling 4. Reflecteren 5. Cliëntgericht communiceren en samenwerken 6. Interdisciplinair communiceren en samenwerken 7. Wetenschappelijk redeneren: de paramedicus als academicus? 8. Klinisch redeneren 9. Kwaliteit en professionele verantwoordelijkheid


Book
Gezondheidszorg : opleidingen van één cyclus
Authors: ---
ISBN: 9053504222 Year: 1995 Volume: 2 Publisher: Leuven Apeldoorn Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Handboek gezondheidsrecht deel II : Gezondheidszorg en recht
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9031336076 9031363065 Year: 2007 Publisher: Houten : Bohn Stafleu van Loghum : Imprint: Bohn Stafleu van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

5. 4. 2 Definitievanmedisch-wetenschappelijk onderzoekmetmensen 241 5. 4. 3 Eisenaanmedisch-wetenschappelijkonderzoek metmensen 245 5. 4. 4 Medisch-wetenschappelijkonderzoekmet wilsonbekwamen 261 5. 4. 5 Medisch-wetenschappelijkonderzoekmet personeninonvrijesituaties 269 5. 4. 6 Toezicht 271 5. 4. 7 Aansprakelijkheidenverzekering 275 5. 4. 8 Bijzonderebepalingenvoorgeneesmiddelen- derzoek 278 6 Orgaan-enweefseltransplantatie 283 6. 1 Inleiding 283 6. 2 Levendedonor 286 6. 3 Organenuitoverledenen 290 6. 3. 1 Beslissystemen 290 6. 3. 2 BeslissysteemWod 292 6. 4 Voorbereiding,orgaancentrumenorgaanbank 296 6. 5 Xenotransplantatie 298 6. 6 Internationaleaspecten 299 7 Medischekeuringen 303 7. 1 Inleiding 303 7. 2 Soortenkeuringen 306 7. 3 Bijdekeuringbetrokkenpartijen 308 7. 4 Inhoudkeuring 309 7. 5 Wetopdemedischekeuringen 310 7. 5. 1 Achtergrond 310 7. 5. 2 Overzicht 311 7. 5. 3 Algemenenormenvooraanstellings-enver- keringskeuringen 312 7. 5. 4 Aanstellingskeuring 314 7. 5. 5 Verzekeringskeuring 317 7. 5. 6 Zelfregulering 320 7. 5. 7 Rechtsbescherming 321 7. 5. 8 EvaluatieWmk 322 7. 6 Rechtenvandekeurling 323 7. 6. 1 Betekenisregelinggeneeskundigebehan- lingsovereenkomst 323 7. 6. 2 Informatie,toestemmingengeheimhouding 323 7. 6. 3 Mededelingsplichtkeurling 325 7. 6. 4 Dossierrechten 327 Inhoud IX 7. 6. 5 Inzage-enblokkeringsrecht 329 7. 6. 6 Rapportageeninformatie-uitwisseling 330 7. 6. 7 Herkeuring 332 7. 7 Positievandekeurendarts 332 8 Preventie,gezondheidsbeschermingen-bev- dering 337 8. 1 Inleiding 337 8. 2 Wetcollectievepreventievolksgezondheid 340 8. 3 Infectieziekten 343 8. 4 Vaccinatie 348 8. 5 Bevolkingsonderzoek 351 9 Aansprakelijkheidenindividueleberoepsuit- fening 359 9. 1 Algemeen 359 9. 1. 1 Tuchtrecht 360 9. 1. 2 Maatregelenwegensongeschiktheid 361 9. 1. 3 Tuchtrechtelijkeprocedure 364 9. 1. 4 Opvallendekwesties 369 9. 1. 5 Evaluatierapportenrapportvandecommissie- Huls 385 9.


Book
Beroepsprofiel ergotherapeut
Authors: --- ---
ISBN: 9789059315624 Year: 2010 Publisher: Amsterdam Boom Lemma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een veranderende maatschappij en groeiende inhoudelijke kennis maken dat het beroep van ergotherapeut zich ontwikkelt. Ergotherapeuten werken steeds meer op nieuwe terreinen in de gezondheidszorg of binnen de aangrenzende gebieden van welzijn, zakelijke dienstverlening en het algemeen en bijzonder onderwijs.


Book
Preventie door paramedici : gezondheidsbevordering en zelfmanagement
Author:
ISBN: 9789036823197 Year: 2019 Publisher: Houten Bohn Stafle Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek toont hoe patiënten, ondersteund door professionals, zelf hun gezondheid kunnen verbeteren, door hun leefstijl te veranderen, hun gezondheid te monitoren en hun zelfmanagement te optimaliseren. Het boek is geschreven voor studenten fysiotherapie, diëtetiek, mondhygiëne, logopedie, farmakunde, cesartherapie, oefentherapie, sportkunde en optometrie, kortom voor alle toekomstige professionals in de paramedische zorg.In Preventie door paramedici leest u hoe succesvolle leefstijlverandering en effectief zelfmanagement leiden tot verbeterde therapietrouw, patiëntparticipatie en shared decision making. Dat vraagt om een gemotiveerde patiënt én om een gemotiveerde en betrokken professional. De professional is daarbij verantwoordelijk voor de ondersteuning. Het boek bespreekt gezondheid op micro-, meso- en macroniveau en geeft handen en voeten aan preventie, gezondheidsbevordering en -voorlichting voor de verschillende paramedische beroepen. Daarvoor is gebruikgemaakt van recente gegevens uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de beroepspraktijk. Het boek bevat twee trainingen ‘bevorderen van het zelfmanagement van de patiënt’ en ‘de professional als gezondheidscoach’.


Book
Gezondheidsvoorlichting voor paramedici
Author:
ISBN: 9789035228931 Year: 2007 Publisher: Maarssen Elsevier gezondheidszorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Barbara Sassen geeft in deze herziene tweede druk van Gezondheidsvoorlichting voor paramedici gerichte invulling aan de aandachtsgebieden preventie, gezondheidsbevordering en gezondheidsvoorlichting voor paramedici en paramedici in opleiding. Het boek brengt in beeld hoe paramedici gestalte kunnen geven aan het uitvoeren van gezondheidsvoorlichting en patiëntenvoorlichting. Gezondheidsvoorlichting voor paramedici bestaat uit twee delen. In deel 1 ligt het accent op wat gezondheid is (verschillende visies op gezondheid worden besproken) en het in kaart brengen van de volksgezondheid aan de hand van gezondheidsdeterminanten, gezondheidsindicatoren en gezondheidsbeleid. Deel 2 gaat uitgebreid in op de preventieve, voorlichtingsgerichte interventies van paramedici. De inzichten uit de diverse paramedische gezichtsvelden dienen hierbij als kader. Gezondheidsvoorlichting voor paramedici bekijkt gezondheid niet alleen op microniveau, maar ook op meso- en macroniveau. Er wordt uitdrukkelijk uitgegaan van de patiëntgerichte invalshoek, die in de gezondheidszorg niet meer valt weg te denken. Inhoudsopgave : Deel 1 Volksgezondheid 1. Gezondheid, gezondheidsindicatoren en volksgezondheid 2. Gezondheidsbeleid in perspectief 3. Preventie 4. Gezondheidsbevordering en gezondheidsvoorlichting en paramedici 5. Patiëntenvoorlichting en paramedici 6. Gezondheidsbevordering en patiëntenvoorlichting binnen het paramedische behandelingsproces Vragen en opdrachten


Book
Praktijkgericht onderzoek in de (para)medische zorg
Authors: ---
ISBN: 9789046904275 Year: 2014 Publisher: Bussum Coutinho

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Binnen de zorgsector is het steeds gebruikelijker om praktijkproblemen te benaderen met een onderzoekende houding. Het beleid en de praktijk worden hierbij kritisch onderzocht. Zo leidt praktijkgericht onderzoek tot een aanpak die een verbetering van de beroepspraktijk teweegbrengt.Praktijkgericht onderzoek in de (para)medische zorg biedt een leidraad voor het ontwikkelen van een onderzoekende houding en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Deze tweede druk is geheel herzien, waarbij de hoofdstukindeling sterk is veranderd. Hoofdstuk 1 vormt nu een algemene introductie tot praktijkgericht onderzoek. In hoofdstuk 2 maken studenten kennis met de ethische kant van onderzoek. Hoofdstuk 3 helpt ze om onderzoeksliteratuur kritisch te lezen. Hoofdstuk 4 leert studenten vooronderzoek te vertalen naar goede onderzoeksvragen. Hoofdstuk 5 gaat over het zelf uitvoeren van praktijkgericht onderzoek in de (medische en paramedische) zorg. Het boek sluit af met een hoofdstuk over het onder de aandacht brengen van onderzoeksresultaten. Op de website is ondersteunend materiaal te vinden.


Book
Paramedische zorg bij reumatische aandoeningen
Authors: ---
ISBN: 9035225732 Year: 2003 Publisher: Maarssen Elsevier


Book
Evidence-based practice voor paramedici : gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming
Authors: --- ---
ISBN: 9789089538130 9089538135 Year: 2016 Publisher: Den Haag Boom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Om goede en verantwoorde zorg te kunnen bieden, streeft de paramedicus naar evidence-based practice. Evidence-based practice is het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal en evidence om beslissingen te nemen met individuele patiënten om de zorgverlening te verbeteren. De praktijk van evidence-based practice impliceert het integreren van individuele professionele kennis van de paramedicus met de wens en voorkeur van de patiënt en het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is. De voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt spelen bij de besluitvorming een centrale rol.Dat het oorspronkelijke evidence-based medicine verruimd is tot evidence-based practice, benadrukt dat het niet uitsluitend gaat om de medische beroepen, maar ook om andere beroepsbeoefenaars.Evidence-based practice voor paramedici bevat concrete handvatten voor toepassing van de methodiek van evidence-based practice in de dagelijkse praktijk van de paramedicus. In het eerste deel worden de uitgangspunten van evidence-based practice beschreven en wordt de methodiek gepresenteerd. In het tweede deel worden de stappen van de methodiek voor verschillende onderzoekstypen uitgewerkt en toegelicht met voorbeelden uit de paramedische beroepspraktijk. Het derde deel gaat over evidence-based werken: het implementeren van evidence-based practice in het eigen handelen en het betrekken van bewijs en evidence bij besluitvorming.


Book
Gezondheidsbevordering en preventie door paramedici.
Author:
ISBN: 9789035233492 9035233492 Year: 2011 Publisher: Amsterdam Reed business

Listing 1 - 10 of 26 << page
of 3
>>
Sort by