Narrow your search

Library

Hogeschool Gent (1)

Hogeschool West-Vlaanderen (1)

KBC (1)

KDG (1)

UCLL (1)

KU Leuven (1)

Odisee (1)

PXL (1)

Thomas More Kempen (1)

Thomas More Mechelen (1)

More...

Resource type

book (1)


Language

Dutch (1)


Year
From To Submit

2005 (1)

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Book
Beroepsgeheim en hulpverlening.
Authors: ---
ISBN: 9059589890 Year: 2005 Publisher: Brugge Die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek bespreekt op een juridisch-wetenschappelijk verantwoorde en tegelijk toegankelijke wijze het beroepsgeheim in de hulpverlening. Het algemeen juridisch kader van het beroepsgeheim wordt er in beeld gebracht, waarbij vooral vanuit de hulpverleningssector een analyse wordt doorgevoerd van het toepassingsgebied van en de uitzonderingen op artikel 458 van het Strafwetboek. Bijzondere aandacht gaat naar een aantal specifieke aspecten van het beroepsgeheim: de gespannen relatie tussen het beroepsgeheim, de aangifteplicht en de hulpverleningsplicht aan mensen in nood; de draagwijdte van het beroepsgeheim in een gezagsrelatie; het beroepsgeheim en de opsporing van misdrijven; de relatie tot de privacywetgeving, ... Daarnaast wordt dieper ingegaan op enkele actuele knelpunten in het beroepsgeheim van hulpverleners. De voorbije decennia hebben zich immers in de hulpverlening evoluties voorgedaan (o.a. de professionalisering van de hulpverlening, inter- en multidisciplinaire werking en het Contextueel werken met clinten) die het beroepsgeheim in zijn traditionele vorm onder druk zetten. Deze evoluties nopen tot een vernieuwde benadering van het beroepsgeheim, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de leer van het gedeelde beroepsgeheim. Deze figuur komt in het boek uitgebreid aan bod en wordt verder verfijnd. Specifiek voor hulpverlening in teamverband wordt het alternatief van het gezamenlijke beroepsgeheim voorgesteld. Dit boek is n van de resultaten van het onderzoeksproject "Beroepsgeheim en deontologie in de welzijnssector", gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) - Vlaanderen dat werd uitgevoerd aan het Instituut voor Sociaal Recht (ISR) in de periode januari 2001 tot december 2003. Het Instituut voor Sociaal Recht van de K.U.Leuven heeft een onderwijs- en onderzoekstraditie van tientallen jaren in het sociaal recht. Het ISR heeft zich daarbij ook ontwikkeld als ht centrum voor juridisch onderzoek aangaande het welzijnsrecht. Deze Publicatie beoogt dan ook een kritische en constructieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het welzijnsrecht in Vlaanderen. Inhoudstafel / INLEIDING / 1. Belangrijke evoluties van en voor de welzijnszorg / 1. Professionalisering van de hulpverlening / 2. Verdwijnen van het colloque singulier / 3. Emancipatie van de clint / 4. Dossiervorming en informatisering / 2. GEHEIM, BEROEPSGEHEIM EN PRIVACY / 1. Geheim en beroepsgeheim / 2. Beroepsgeheim en privacy / 3. DE STRAFRECHTELIJK GESANCTIONEERDE GEHEIMHOUDINGSPLICHT VAN ARTIKEL 458 SW. / 1. Finaliteit van artikel 458 Sw. / 2. Theoretische draagwijdte van het beroepsgeheim / 3. Toepassingsgebied van artikel 458 Sw. / 4. Beroepsgeheim en discretieplicht / 5. Schending van het beroepsgeheim / 6. Beroepsgeheim en opsporing van misdrijven / 4. UITZONDERINGEN OP DE GEHEIMHOUDINGSPLICHT / 1. In artikel 458 Sw. opgenomen uitzonderingen / 2. Door de rechtspraak erkende uitzonderingen / 3. Aangifterecht in geval van mishandeling en Seksuele delinquentie ten aanzien van minderjarigen: 458bis Sw. 4. Beschikking over het beroepsgeheim / 5. BEROEPSGEHEIM, TOEGANG TOT HULPVERLENINGSDOSSIERS EN AANVERWANTE PROBLEMEN / 1. Algemene situering van het recht op toegang / 2. Problemen bij de uitoefening van het recht op toegang / 6. GEDEELD BEROEPSGEHEIM EN GEZAMENLIJK BEROEPSGEHEIM / 1. Ontstaan van de leer van het gedeeld beroepsgeheim / 2. Voorwaarden van de leer van het gedeeld beroepsgeheim / 3. Het gedeeld beroepsgeheim in wetgeving, rechtspraak en deontologische codes / 4. Het gezamenlijk beroepsgeheim als werkbare oplossing voor hulpverlening / 5. Conclusie

Keywords

Arbeids- en organisatiepsychologie --- Beroepsethiek --- Beroepsethiek. --- Hulpverlening --- Hulpwetenschappen --- Privacy --- Beroepskunde. --- Wetgeving. --- Rechtswetenschappen en criminologie. --- Sociale welzijnszorg. --- privacy --- welzijnsrecht --- beroepsgeheim --- cliënt-hulpverlener relatie --- Professional ethics. Deontology --- strafrechtstoepassingen --- Sociology of social care --- Human rights --- hulpverlening --- Social law. Labour law --- Belgium --- Beroepsethiek ; recht ; België --- Hulpverlening ; beroepsethiek --- Beroepsethiek. Deontologie --- Sociologie van sociale dienstverlening --- Fundamentele rechten en vrijheden --- Sociaal recht. Arbeidsrecht --- België --- 343.452 <493> --- 351.84*6 <493> --- #RBIB:gift.2006 --- Academic collection --- 660 Welzijn --- #KVHB:Beroepsethiek --- #KVHB:Beroepsgeheim --- #KVHB:Hulpverlening --- 321.4 --- recht --- sociaal recht --- 603.1 --- beroepsgeheim (gez) --- deontologie (gez) --- hulpverlening (gez) --- welzijnswerk (gez) --- welzijnswerk --- Beroepsethiek: recht: België --- Hulpverlening: beroepsethiek --- S20080107.JPG --- beroepsethiek --- gezondheidsrecht --- gezondheidzorg --- welzijnswerkers --- welzijnswerkers, beroepsethiek --- wetgeving --- 11.01 --- 351.84*6 <493> Welzijnsrecht. Wetgeving i.v.m.bejaardenzorg--België --- Welzijnsrecht. Wetgeving i.v.m.bejaardenzorg--België --- 343.452 <493> Schending van het beroepsgeheim--België --- Schending van het beroepsgeheim--België --- Opleiding en beroep --- 172 --- 34 --- 361.05 --- Verzekeringsgeneeskunde ; Levensverzekering

Listing 1 - 1 of 1
Sort by