Narrow your search
Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Book
Rehabilitatie van de chronische psychiatrische patiënt : op weg naar een gemeenschapspsychiatrie
Authors: --- ---
ISBN: 9053503056 Year: 1995 Publisher: Leuven ; Apeldoorn Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Chronische psychiatrische patiënten worden steeds meer begeleid buiten depsychiatrische inrichting. Diverse alternatieve voorzieningen komen totontwikkeling. Daarbij is een begeleidingsfilosofie ontstaan die onder debrede noemer van 'psychiatrische rehabilitatie' wordt beschreven.In dit boek behandelen een aantal grondleggers de basiselementen vanpsychiatrische rehabilitatie. Naast theoretische beschouwingen bevat hetboek praktische programma's. Het is bestemd voor iedereen die openigerlei wijze betrokken is bij of belangstelling heeft voorpsychiatrische rehabilitatie en de ontwikkeling vangemeenschapspsychiatrie.

Ethical patient care : a casebook for geriatric health care teams
Author:
ISBN: 0801867703 Year: 2002 Publisher: Baltimore (Md.) : Johns Hopkins university press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

The delivery of good medical care often involves professionals from various disciplines working together, but these teams can also create problems with their diverse views and responsibilities. This text is designed to teach effective group decision making to clinicians working with older patients.

Ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
Author:
ISBN: 9053525823 Year: 2000 Publisher: Amsterdam Boom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ethische reflectie is altijd reflectie op een bepaald soort activiteit zoals verzorgen, opvoeden, zaken doen, besturen, genezen, of leiding geven. De aard van de praktijk (zorgverlening, onderwijs, bedrijfsleven, openbaar bestuur, geneeskunde, management) is mede bepalend voor de vraag welke waarden moeten worden gerealiseerd. De hier gebundelde artikelen gaan alle over een specifieke praktijk, namelijk de zorgverlening aan mensen met een verstandelijke handicap. Aan de hand van allerlei concrete thema's - sociale integratie, professionalisering, communicatie, kwaliteit van bestaan - argumenteert de auteur voor een benadering die recht doet aan het eigene van mensen met een verstandelijk handicap. Zo is de integratie in de samenleving van verstandelijk gehandicapten een groot goed, maar niet als ze daarin aan verwachtingen moeten voldoen die hun mogelijkheden overstijgen. En professionalisering in de zorg- en hulpverlening is van belang, maar niet als het afstandelijkheid ten opzichte van de cliënt betekent.


Book
Psychosociale aspecten van patiëntenzorg
Authors: ---
ISBN: 903340513X Year: 1982 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

deel 1: de waarheid zeggen, slecht nieuws meedelen, een acute crisissituatie, een heelkundige ingreep, intensieve zorgen, aanhoudende pijn


Book
Handboek gezondheidsethiek
Authors: ---
ISBN: 9023223772 Year: 1988 Publisher: Assen Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het is in eerste instantie een boek over ethiek en gezondheidszorg. Door een overzicht te geven van de belangrijkste morele problemen in de gezondheidszorg, wordt niet alleen inzicht gegeven in die problemen, maar ook een handreiking geboden bij het aanpakken ervan. Ruim 40 auteurs geven hun visie op de praktijk van de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire aanpak komt overeen met de dagelijkse werkelijkheid van de gezondheidszorg, waarin immers ook verschillende beroepsgroepen met tal van morele vragen worden geconfronteerd en vaak een eigen inbreng hebben bij de beantwoording ervan.

Keywords

erfelijkheidsvoorlichting --- euthanasie --- beroepsopleiding --- stervensbegeleiding --- neonatologie --- zelfdoding --- gezondheidsrecht --- arts-patiënt relatie --- personen met een mentale beperking --- orgaandonoren --- deontologie --- abortus provocatus --- Professional ethics. Deontology --- pediatrie --- medische experimenten --- coma --- AIDS (acquired immune deficiency syndrome) --- informed consent --- gezondheidscommissies --- Ethics, Medical. --- 241.63*2 --- 614.22 --- 17.023.33 --- 241.63*5 --- #GBIB:CBMER --- ethiek --- medische ethiek --- arts-patiëntrelatie --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- ethiek (ethische aspecten) --- gezondheidszorg --- zorg (zorgverstrekking, zorgverlening) --- zorgethiek (ethiek van de zorg, zorgrelatie) --- 603.1 --- aids --- bejaardenzorg --- dierproeven --- erfelijkheidsleer --- ethische commissie* --- geneeskunde --- genetische manipulatie --- klonen --- levenskwaliteit --- mentaal gehandicapten --- patiënt-therapeut relatie --- psychiatrische patiënt --- recht --- seksualiteit --- transplantaties --- ethiek (gez) --- aansprakelijkheid (verantwoordelijkheid) --- abortus provocatus (vruchtafdrijving, zwangerschapsafbreking) --- arts-patiënt relatie (patiënt-arts-relatie) --- beroepsgeheim --- bio-ethiek --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- geweld --- gezondheidszorg (gezondheidsbeleid, sociale geneeskunde) --- levenskwaliteit (kwaliteit van leven) --- machtspatronen --- orgaandonor --- patiëntenrecht --- voortplanting --- zelfdoding (suïcide, zelfmoord) --- ziekenhuispastor --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Regulations concerning dissection, vivisection --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek); genetische experimenten; transplantatie; eugenetica --- relation médecin-patient --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- ethique (aspects ethiques) --- soins de santé --- soins (prestation de soins) --- éthique des soins --- medische ethiek, euthanasie --- Medische ethiek --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: criminaliteit) --- ethics --- Ethics --- medical --- medical. --- 614.22 Regulations concerning dissection, vivisection --- 241.63*5 Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek); genetische experimenten; transplantatie; eugenetica --- 17.023.33 Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Medical.


Book
Verpleegkundige excellentie : verpleegkunde tussen praktijk en ethiek.
Authors: ---
ISBN: 9035222709 Year: 2000 Publisher: Maarssen : Elsevier Gezondheidszorg,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Veel maatschappelijke en verpleegkundige evoluties maken het noodzakelijk dat duidelijke oriëntaties aangereikt worden over goede zorg en excellente verpleegkunde. Hoe kan de verpleegkunde zich aan het begin van de 21ste eeuw blijven profileren als daad geworden bekommernis voor de hulpbehoevende medemens? Hoe verhoudt verpleegkunde zich tot haar traditie, de technologie en het ethisch debat in onze samenleving? Hoe kijken andere hulpverleners uit de gezondheidszorg (artsen, beleidsverantwoordelijken, pastores, docenten, ethici) aan tegenover de verpleegkunde als zorgzame praktijk? In het 1ste deel wordt getracht vanuit een meer theoretische benadering en eigen visie over verpleegkundige ethiek te ontwikkelen. De ethische betekenis wordt vanuit verschillende invalshoeken beschreven. In het tweede deel staat de dialoog tussen theorie en praktijk centraal. Vanuit verschillende posities en functies in de gezondheidszorg wordt nagedacht over de ethische betekenis van de verpleegkunde.

Keywords

Ethics, Nursing. --- 241.63*2 --- #GBIB:CBMER --- Academic collection --- ethiek --- verpleegkunde --- zorg (zorgverstrekking, zorgverlening) --- zorgethiek (ethiek van de zorg, zorgrelatie) --- zorgverstrekker-patiëntrelatie (verpleegkundige-patiëntrelatie) --- 603.1 --- bio-ethiek --- medische ethiek --- Medische ethiek --- Verpleegkunde --- 613.3 --- gezondheidszorg --- verpleegkundige ethiek --- zorgethiek --- (verpleegkundig) --- 614.22 --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Gezondheidsethiek --- Moraal (ethiek) --- Verpleegkundig beroep --- 613 --- 616.083 ) Verpleegkundige ethiek --- ethiek (gez) --- gezondheidszorg (gez) --- verpleegkunde (gez) --- verpleegkundig beroep (gez) --- autonomie --- beroepsuitoefening --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- ethiek (moraal) --- euthanasie --- palliatieve zorgen --- patiënt-verpleegkundige relatie (verpleegkundige-patiënt relatie) --- professionalisering --- stervensbegeleiding --- terminale zorgen --- verpleegkundig beroep --- verpleegkundige interventies --- zelfbeschikking --- zorgbehoefte --- 604.22 --- Nursing Ethics --- Ethic, Nursing --- Nursing Ethic --- Nurses --- Nursing --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- soins infirmiers --- soins (prestation de soins) --- éthique des soins --- relation soignant-patient (relation infirmier-patient) --- medische ethiek, euthanasie --- Ethique médicale --- Beroep en opleiding --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: euthanasie) --- ethics --- verpleegmethoden --- beroepsethiek --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- beroepsethiek. --- Beroepsethiek. --- Social medicine --- Ethics, Nursing

Listing 1 - 6 of 6
Sort by