Listing 1 - 10 of 56 << page
of 6
>>
Sort by

Book
Toolbox deontologie.
Authors: ---
Year: 2009 Publisher: Brussel Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Beroepscode voor de maatschappelijk werker.
Authors: ---
Year: 2012 Publisher: Utrecht Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Om de identiteit en de kwaliteit van het beroep te behouden, is de Beroepscode onmisbaar. Want de Code is de ruggengraat van het maatschappelijk werk. De Code beschrijft de collectieve beroepsnormen voor het beroepsmatig handelen van maatschappelijk werkers. Bij het maken van beroepsethische afwegingen biedt de Beroepscode een handvat en hij vormt ook de basis voor de toetsing van de professionaliteit van dit handelen. Meerwaarde van het lidmaatschap is dat professionals door o.a. cliënten, opdrachtgevers en werkgevers aan te spreken zijn op hun beroepsmatig handelen. Hierdoor erkent en ontwikkelt de NVMW de kwaliteit van de leden. Want bij twijfel over de professionaliteit kan een klacht bij de NVMW worden ingediend. (bron: websiye NVMW)


Multi

Book
Privacybescherming bij verwerking van persoonsgegevens binnen het welzijnswerk.
Author:
Year: 1997 Publisher: Brussel Centrum voor ethiek en zingeving in het welzijnswerk,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Beroepsgeheim en hulpverlening.
Authors: ---
ISBN: 9059589890 Year: 2005 Publisher: Brugge Die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek bespreekt op een juridisch-wetenschappelijk verantwoorde en tegelijk toegankelijke wijze het beroepsgeheim in de hulpverlening. Het algemeen juridisch kader van het beroepsgeheim wordt er in beeld gebracht, waarbij vooral vanuit de hulpverleningssector een analyse wordt doorgevoerd van het toepassingsgebied van en de uitzonderingen op artikel 458 van het Strafwetboek. Bijzondere aandacht gaat naar een aantal specifieke aspecten van het beroepsgeheim: de gespannen relatie tussen het beroepsgeheim, de aangifteplicht en de hulpverleningsplicht aan mensen in nood; de draagwijdte van het beroepsgeheim in een gezagsrelatie; het beroepsgeheim en de opsporing van misdrijven; de relatie tot de privacywetgeving, ... Daarnaast wordt dieper ingegaan op enkele actuele knelpunten in het beroepsgeheim van hulpverleners. De voorbije decennia hebben zich immers in de hulpverlening evoluties voorgedaan (o.a. de professionalisering van de hulpverlening, inter- en multidisciplinaire werking en het Contextueel werken met clinten) die het beroepsgeheim in zijn traditionele vorm onder druk zetten. Deze evoluties nopen tot een vernieuwde benadering van het beroepsgeheim, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de leer van het gedeelde beroepsgeheim. Deze figuur komt in het boek uitgebreid aan bod en wordt verder verfijnd. Specifiek voor hulpverlening in teamverband wordt het alternatief van het gezamenlijke beroepsgeheim voorgesteld. Dit boek is n van de resultaten van het onderzoeksproject "Beroepsgeheim en deontologie in de welzijnssector", gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) - Vlaanderen dat werd uitgevoerd aan het Instituut voor Sociaal Recht (ISR) in de periode januari 2001 tot december 2003. Het Instituut voor Sociaal Recht van de K.U.Leuven heeft een onderwijs- en onderzoekstraditie van tientallen jaren in het sociaal recht. Het ISR heeft zich daarbij ook ontwikkeld als ht centrum voor juridisch onderzoek aangaande het welzijnsrecht. Deze Publicatie beoogt dan ook een kritische en constructieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het welzijnsrecht in Vlaanderen. Inhoudstafel / INLEIDING / 1. Belangrijke evoluties van en voor de welzijnszorg / 1. Professionalisering van de hulpverlening / 2. Verdwijnen van het colloque singulier / 3. Emancipatie van de clint / 4. Dossiervorming en informatisering / 2. GEHEIM, BEROEPSGEHEIM EN PRIVACY / 1. Geheim en beroepsgeheim / 2. Beroepsgeheim en privacy / 3. DE STRAFRECHTELIJK GESANCTIONEERDE GEHEIMHOUDINGSPLICHT VAN ARTIKEL 458 SW. / 1. Finaliteit van artikel 458 Sw. / 2. Theoretische draagwijdte van het beroepsgeheim / 3. Toepassingsgebied van artikel 458 Sw. / 4. Beroepsgeheim en discretieplicht / 5. Schending van het beroepsgeheim / 6. Beroepsgeheim en opsporing van misdrijven / 4. UITZONDERINGEN OP DE GEHEIMHOUDINGSPLICHT / 1. In artikel 458 Sw. opgenomen uitzonderingen / 2. Door de rechtspraak erkende uitzonderingen / 3. Aangifterecht in geval van mishandeling en Seksuele delinquentie ten aanzien van minderjarigen: 458bis Sw. 4. Beschikking over het beroepsgeheim / 5. BEROEPSGEHEIM, TOEGANG TOT HULPVERLENINGSDOSSIERS EN AANVERWANTE PROBLEMEN / 1. Algemene situering van het recht op toegang / 2. Problemen bij de uitoefening van het recht op toegang / 6. GEDEELD BEROEPSGEHEIM EN GEZAMENLIJK BEROEPSGEHEIM / 1. Ontstaan van de leer van het gedeeld beroepsgeheim / 2. Voorwaarden van de leer van het gedeeld beroepsgeheim / 3. Het gedeeld beroepsgeheim in wetgeving, rechtspraak en deontologische codes / 4. Het gezamenlijk beroepsgeheim als werkbare oplossing voor hulpverlening / 5. Conclusie

Keywords

Arbeids- en organisatiepsychologie --- Beroepsethiek --- Beroepsethiek. --- Hulpverlening --- Hulpwetenschappen --- Privacy --- Beroepskunde. --- Wetgeving. --- Rechtswetenschappen en criminologie. --- Sociale welzijnszorg. --- privacy --- welzijnsrecht --- beroepsgeheim --- cliënt-hulpverlener relatie --- Professional ethics. Deontology --- strafrechtstoepassingen --- Sociology of social care --- Human rights --- hulpverlening --- Social law. Labour law --- Belgium --- Beroepsethiek ; recht ; België --- Hulpverlening ; beroepsethiek --- Beroepsethiek. Deontologie --- Sociologie van sociale dienstverlening --- Fundamentele rechten en vrijheden --- Sociaal recht. Arbeidsrecht --- België --- 343.452 <493> --- 351.84*6 <493> --- #RBIB:gift.2006 --- Academic collection --- 660 Welzijn --- #KVHB:Beroepsethiek --- #KVHB:Beroepsgeheim --- #KVHB:Hulpverlening --- 321.4 --- recht --- sociaal recht --- 603.1 --- beroepsgeheim (gez) --- deontologie (gez) --- hulpverlening (gez) --- welzijnswerk (gez) --- welzijnswerk --- Beroepsethiek: recht: België --- Hulpverlening: beroepsethiek --- S20080107.JPG --- beroepsethiek --- gezondheidsrecht --- gezondheidzorg --- welzijnswerkers --- welzijnswerkers, beroepsethiek --- wetgeving --- 11.01 --- 351.84*6 <493> Welzijnsrecht. Wetgeving i.v.m.bejaardenzorg--België --- Welzijnsrecht. Wetgeving i.v.m.bejaardenzorg--België --- 343.452 <493> Schending van het beroepsgeheim--België --- Schending van het beroepsgeheim--België --- Opleiding en beroep --- 172 --- 34 --- 361.05 --- Verzekeringsgeneeskunde ; Levensverzekering


Book
Lokale commissies voor ethiek en medische praktijk
Authors: --- --- ---
ISBN: 9020965875 9789020965872 Year: 2006 Publisher: Heverlee LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek focust op de plaats van de lokale commissies voor ethiek binnen het zorgsysteem. Uit een enquête van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bioethiek bij de lokale commissies blijkt echter dat er vanuit de medische praktijk weinig beroep gedaan wordt op deze commissies. Wellicht is dit het gevolg van de 'rendabiliteits'- en 'manageriale' geneeskunde die nu in de ziekenhuizen overheerst. Nochtans wordt er meer dan vroeger door de wetgever belang gehecht aan de ethische problematiek bij het medisch handelen, cf. de wet op de patiëntenrechten en de wet op de euthanasie. In de bijdragen van dit boek wordt ook over de grens gekeken (Frankrijk, Nederland). Daarnaast zijn er reflecties vanuit de praktijk en naar de opleiding van de gezondheidswerkers toe. In een bijlage zijn ten slotte de relevante wetteksten opgenomen en de resultaten van de bovengenoemde enquête.


Book
Mediarecht voor journalisten
Author:
ISBN: 9044118722 Year: 2006 Publisher: Antwerpen : Garant,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Mediarecht voor journalisten behandelt de vraag: 'Wat mag een journalist en wat niet?'. Journalisten kunnen in onze contreien (relatief) vrij publiceren. Maar hoe zit de vork juridisch aan de steel?Tot waar reikt die grondwettelijke vrijheid? En wat betekent het precies dat die expressievrijheid ook een Europees Mensenrecht is? Het boek behandelt ook auteursrecht. Wat volgt er wanneer een stuk gepubliceerd is, een reportage uitgezonden...? Mag een omroep een reportagereeks nog eens te gelde maken op dvd? Mag een fotoredacteur een foto van de eerste minister zonder toestemming in de krant opnemen? Mediarecht voor journalisten is een handboek voor journalisten in opleiding. Maar ook journalisten die al in het beroep staan, hebben er als vademecum veel aan. Naast wettelijke bepalingen gaat veel aandacht naar duiding en voorbeelden. Bruikbaarheid in de journalistieke praktijk is het uitgangspunt geweest voor het schrijven van dit boek. Over de auteur(s): Piet Marten' is licentiaat Communicatiewetenschappen. Sinds 1999 is hij lector mediarecht en journalistiek aan de Gentse Artveldehogeschool in de Bachelor Journalistiek. Daarvoor werkte hij als journalist bij Het Laatste Nieuws en bij De Standaard/ Het Nieuwsblad.


Book
Business en ethiek : spelregels voor het ethisch ondernemen
Authors: ---
ISBN: 9020924931 Year: 1994 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ethisch(e) zorgen
Authors: ---
ISBN: 9789038213835 Year: 2009 Publisher: 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

t boek komen onder andere ethische kwesties omtrent solidariteit, zorg en hulpverlening, rechtvaardigheid, welzijn en patiëntenrechten uitgebreid aan bod.


Book
Omgaan met beroepsgeheim
Authors: ---
ISBN: 9789046554753 Year: 2013 Volume: *4 Publisher: Mechelen : Kluwer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit cahier biedt juridische basisinformatie voor omgaan met (vertrouwelijke) informatie maar focust ook op het praktisch omgaan met de keuzes die je individueel of in teamverband moet maken. Volgende specifieke terreinen komen aan bod: justitie, onderwijs, gezondheidszorg en jeugdhulp. Dit gebeurt aan de hand van een concrete casus. Deze werd voorgelegd aan de acht auteurs van het cahier en zij reflecteren over mogelijke standpunten en alternatieven, ieder van hen vanuit zijn/haar vertrouwdheid met een bepaalde sector. Ten slotte wordt in de laatste twee bijdragen specifiek ingegaan op de hulpverleningsrelatie met cliënten en op ethische vraagstukken in relatie tot het beroepsgeheim. Een aanrader voor wie de belangen van zijn cliënt of patiënt ter harte neemt.

Listing 1 - 10 of 56 << page
of 6
>>
Sort by