Listing 1 - 10 of 42 << page
of 5
>>
Sort by

Multi

Book
Privacybescherming bij verwerking van persoonsgegevens binnen het welzijnswerk.
Author:
Year: 1997 Publisher: Brussel Centrum voor ethiek en zingeving in het welzijnswerk

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Beroepsgeheim en hulpverlening
Authors: ---
ISBN: 9059589890 Year: 2005 Publisher: Brugge : Die Keure,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek bespreekt op een juridisch-wetenschappelijk verantwoorde en tegelijk toegankelijke wijze het beroepsgeheim in de hulpverlening. Het algemeen juridisch kader van het beroepsgeheim wordt er in beeld gebracht, waarbij vooral vanuit de hulpverleningssector een analyse wordt doorgevoerd van het toepassingsgebied van en de uitzonderingen op artikel 458 van het Strafwetboek. Bijzondere aandacht gaat naar een aantal specifieke aspecten van het beroepsgeheim: de gespannen relatie tussen het beroepsgeheim, de aangifteplicht en de hulpverleningsplicht aan mensen in nood; de draagwijdte van het beroepsgeheim in een gezagsrelatie; het beroepsgeheim en de opsporing van misdrijven; de relatie tot de privacywetgeving, ... Daarnaast wordt dieper ingegaan op enkele actuele knelpunten in het beroepsgeheim van hulpverleners. De voorbije decennia hebben zich immers in de hulpverlening evoluties voorgedaan (o.a. de professionalisering van de hulpverlening, inter- en multidisciplinaire werking en het Contextueel werken met clinten) die het beroepsgeheim in zijn traditionele vorm onder druk zetten. Deze evoluties nopen tot een vernieuwde benadering van het beroepsgeheim, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de leer van het gedeelde beroepsgeheim. Deze figuur komt in het boek uitgebreid aan bod en wordt verder verfijnd. Specifiek voor hulpverlening in teamverband wordt het alternatief van het gezamenlijke beroepsgeheim voorgesteld. Dit boek is n van de resultaten van het onderzoeksproject "Beroepsgeheim en deontologie in de welzijnssector", gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) - Vlaanderen dat werd uitgevoerd aan het Instituut voor Sociaal Recht (ISR) in de periode januari 2001 tot december 2003. Het Instituut voor Sociaal Recht van de K.U.Leuven heeft een onderwijs- en onderzoekstraditie van tientallen jaren in het sociaal recht. Het ISR heeft zich daarbij ook ontwikkeld als ht centrum voor juridisch onderzoek aangaande het welzijnsrecht. Deze Publicatie beoogt dan ook een kritische en constructieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het welzijnsrecht in Vlaanderen. Inhoudstafel / INLEIDING / 1. Belangrijke evoluties van en voor de welzijnszorg / 1. Professionalisering van de hulpverlening / 2. Verdwijnen van het colloque singulier / 3. Emancipatie van de clint / 4. Dossiervorming en informatisering / 2. GEHEIM, BEROEPSGEHEIM EN PRIVACY / 1. Geheim en beroepsgeheim / 2. Beroepsgeheim en privacy / 3. DE STRAFRECHTELIJK GESANCTIONEERDE GEHEIMHOUDINGSPLICHT VAN ARTIKEL 458 SW. / 1. Finaliteit van artikel 458 Sw. / 2. Theoretische draagwijdte van het beroepsgeheim / 3. Toepassingsgebied van artikel 458 Sw. / 4. Beroepsgeheim en discretieplicht / 5. Schending van het beroepsgeheim / 6. Beroepsgeheim en opsporing van misdrijven / 4. UITZONDERINGEN OP DE GEHEIMHOUDINGSPLICHT / 1. In artikel 458 Sw. opgenomen uitzonderingen / 2. Door de rechtspraak erkende uitzonderingen / 3. Aangifterecht in geval van mishandeling en Seksuele delinquentie ten aanzien van minderjarigen: 458bis Sw. 4. Beschikking over het beroepsgeheim / 5. BEROEPSGEHEIM, TOEGANG TOT HULPVERLENINGSDOSSIERS EN AANVERWANTE PROBLEMEN / 1. Algemene situering van het recht op toegang / 2. Problemen bij de uitoefening van het recht op toegang / 6. GEDEELD BEROEPSGEHEIM EN GEZAMENLIJK BEROEPSGEHEIM / 1. Ontstaan van de leer van het gedeeld beroepsgeheim / 2. Voorwaarden van de leer van het gedeeld beroepsgeheim / 3. Het gedeeld beroepsgeheim in wetgeving, rechtspraak en deontologische codes / 4. Het gezamenlijk beroepsgeheim als werkbare oplossing voor hulpverlening / 5. Conclusie

Keywords

Arbeids- en organisatiepsychologie --- Beroepsethiek --- Beroepsethiek. --- Hulpverlening --- Hulpwetenschappen --- Privacy --- Beroepskunde. --- Wetgeving. --- Rechtswetenschappen en criminologie. --- Sociale welzijnszorg. --- privacy --- welzijnsrecht --- beroepsgeheim --- cliënt-hulpverlener relatie --- Professional ethics. Deontology --- strafrechtstoepassingen --- Sociology of social care --- Human rights --- hulpverlening --- Social law. Labour law --- Belgium --- Beroepsethiek ; recht ; België --- Hulpverlening ; beroepsethiek --- Beroepsethiek. Deontologie --- Sociologie van sociale dienstverlening --- Fundamentele rechten en vrijheden --- Sociaal recht. Arbeidsrecht --- België --- 343.452 <493> --- 351.84*6 <493> --- #RBIB:gift.2006 --- Academic collection --- 660 Welzijn --- #KVHB:Beroepsethiek --- #KVHB:Beroepsgeheim --- #KVHB:Hulpverlening --- 321.4 --- recht --- sociaal recht --- 603.1 --- beroepsgeheim (gez) --- deontologie (gez) --- hulpverlening (gez) --- welzijnswerk (gez) --- welzijnswerk --- Beroepsethiek: recht: België --- Hulpverlening: beroepsethiek --- S20080107.JPG --- beroepsethiek --- gezondheidsrecht --- gezondheidzorg --- welzijnswerkers --- welzijnswerkers, beroepsethiek --- wetgeving --- 11.01 --- 351.84*6 <493> Welzijnsrecht. Wetgeving i.v.m.bejaardenzorg--België --- Welzijnsrecht. Wetgeving i.v.m.bejaardenzorg--België --- 343.452 <493> Schending van het beroepsgeheim--België --- Schending van het beroepsgeheim--België --- Opleiding en beroep --- 172 --- 34 --- 361.05 --- Verzekeringsgeneeskunde ; Levensverzekering --- Maatschappelijk werk --- Beroepsgeheim


Book
Lokale commissies voor ethiek en medische praktijk
Authors: --- ---
ISBN: 9020965875 9789020965872 Year: 2006 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek focust op de plaats van de lokale commissies voor ethiek binnen het zorgsysteem. Uit een enquête van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bioethiek bij de lokale commissies blijkt echter dat er vanuit de medische praktijk weinig beroep gedaan wordt op deze commissies. Wellicht is dit het gevolg van de 'rendabiliteits'- en 'manageriale' geneeskunde die nu in de ziekenhuizen overheerst. Nochtans wordt er meer dan vroeger door de wetgever belang gehecht aan de ethische problematiek bij het medisch handelen, cf. de wet op de patiëntenrechten en de wet op de euthanasie. In de bijdragen van dit boek wordt ook over de grens gekeken (Frankrijk, Nederland). Daarnaast zijn er reflecties vanuit de praktijk en naar de opleiding van de gezondheidswerkers toe. In een bijlage zijn ten slotte de relevante wetteksten opgenomen en de resultaten van de bovengenoemde enquête.


Book
Business en ethiek : spelregels voor ethisch ondernemen.
Authors: ---
ISBN: 9020924931 Year: 2002 Publisher: Tielt Lannoo,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Handelaars in nieuws
Author:
ISBN: 905826355X Year: 2005 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zijn de media vensters op de wereld of machines van manipulatie? De Vlaamse perssector én de internationale media maakten de laatste decennia drastische ontwikkellingen door. Hoe dat komt? De auteur doet een schokkende vaststelling : ook in de media draait het om geld. De gevolgen van de marktlogica zijn ingrijpend. De grens tussen informatie enerzijds en propaganda en reclame anderzijds vervaagt. Media moeten in de onderlinge concurrentiestrijd voortdurend nieuwe middelen zoeken om de tegenstrever te overtroeven, ook al is dat ten koste van kwaliteit. De druk op journalisten om te scoren met scoops tast de geloofwaardigheid aan. Geen rooskleurig beeld. Maar er zijn ook tekenen van hoop. Er zijn nog media die in staat zijn tot zelfkritiek. Er zijn nog journalisten die zich individueel of collectief tegen de trends afzetten. Maar uiteraard moeten wij ook wakker blijven en niet alle nieuws naïef slikken.


Book
Ethiek in de kliniek : hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek
Author:
ISBN: 9053525564 Year: 2000 Publisher: Amsterdam : Boom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Sinds het begin van de jaren '80 wordt de gezondheidsethiek gedomineerd door de principebenadering welke zijn theoretisch fundament vindt in de vier opeenvolgende edities van de Principles of Biomedical Ethics van de Amerikaanse bio-ethici Tom Beauchamp en James Childress. Centraal in deze benadering staan vier clusters van principes die ten grondslag liggen aan medische beslissingen: respect voor autonomie, weldoen, niet-schaden en rechtvaardigheid. In het verlengde van de principebenadering wordt in de klinische praktijk een drievoudige methodiek gehanteerd die sturing moet geven aan het medisch beslissingsproces. Deze methodiek schrijft drie stappen voor: explicitering, analyse en afweging. In een eerste stap moet de ethische dimensie van een medisch probleem worden geëxpliciteerd. Daarna volgt de analyse van het probleem in termen van de vier principes en in een derde stap worden deze principes dan tegenover elkaar afgewogen. Zowel in de V.S. als op het Europese continent leeft er heel wat onvrede over de principebenadering en het `stappenplan'. Deze worden de ene keer bestempeld als te procedureel en te sterk autonomiegericht en de andere keer als te weinig verankerd in een omvattende visie op zorg of te arbitrair. Vanuit verschillende hoeken worden dan ook alternatieve gezondheidsethische benaderingen geformuleerd. Met Ethiek in de kliniek brengt Guy Widdershoven op een heldere en toegankelijke manier een aantal van deze alternatieven in kaart. (1) In de fenomenologische benadering staat het vermogen van de mens om betekenis te geven aan zijn gesitueerdheid voorop. In tegenstelling tot de principebenadering die werkt met het negatieve vrijheidsbegrip, staat hier autonomie als positieve vrijheid centraal. Hierdoor wordt de relatie tussen patiënt en hulpverlener gewijzigd: interventies van hulpverleners dienen te kaderen in het proces van betekenisgeving. (2) De narratieve ethiek gaat ervan uit dat mensen eenheid in hun leven brengen door narrativiteit. Het opbouwen van de persoonlijke identiteit is geen kwestie van bewuste afwegingen maar gebeurt veeleer in de vorm van verhalen. Hulpverleners moeten in dit narratieve proces stappen waarin niet reflectie maar doorleefde betrokkenheid centraal staat. Artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en familieleden moeten betrokken zijn op de verhalen van patiënten door te luisteren en ze, desgevallend, mee helpen vorm te geven. Het is deze narratieve structuur die moet bijdragen tot het bereiken van het goede. Vanuit een narratief perspectief wordt, net zoals in de fenomenologische benadering, de autonomie van de patiënt dan ook begrepen als positieve vrijheid. (3) De hermeneutiek beschouwt medische besluitvorming vanuit een dialogaal perspectief. Hierbij gaat men uit van de morele ervaring van de betrokkenen. De impliciete waardenoriëntaties die meespelen bij eenieder die in het zorgproces betrokken is, dienen te worden verhelderd en met elkaar te worden geconfronteerd. Ethische beslissingen krijgen met andere woorden vorm doorheen een kritische dialoog met de praktijk. (4) Het dialogaal model is nog prominenter aanwezig in de discoursethiek. Alleen normen die het resultaat zijn van een vrije discussie tussen alle betrokkenen kunnen hier aanspraak maken op geldigheid. Deze benadering vereist van de hulpverlener een actieve en communicatieve opstelling ten opzichte van alle betrokken partijen. Voorts onderstreept ze ook het belang van de werking van ethische commissies die, via een overlegproces met alle betrokkenen, komen tot nieuwe perspectieven op ethische kwesties. (5) In de zorgethiek tenslotte, wordt uitgegaan van praktische betrokkenheid en engagement. In plaats van autonomie als negatieve vrijheid te bepalen, hanteert men een mensbeeld dat gebaseerd is op intersubjectieve verbondenheid. Hierbij staan niet de rechten en plichten maar wel de ervaring van zorgzaamheid centraal. Van de hulpverlener wordt dan ook in de eerste plaats aandacht en responsiviteit verwacht. Terwijl we de principebenadering kunnen karakteriseren als individualistisch, rationeel en principieel, toont Widdershoven met deze vijf alternatieven ons een andersoortige ethiek die veel meer intersubjectief, deliberatief en praktisch is. Doordat ze expliciet maken wat elders impliciet blijft, overlappen de verschillende alternatieve gezondheidsethische benaderingen elkaar. In onderlinge combinatie zijn ze dan ook een mogelijke aanzet voor een stevig filosofisch gefundeerd alternatief voor het paradigma van de principebenadering. Dit is dan ook één van de belangrijkste kwaliteiten van Ethiek in de kliniek. Door het boek daarnaast rijk te stofferen met praktische voorbeelden, erkent de auteur bovendien dat gezondheidsethische problemen niet in algemene termen kunnen worden opgelost maar dat zinvolle antwoorden steeds een sterke betrokkenheid bij de alledaagse praktijk van de gezondheidszorg vereisen.


Book
Business en ethiek : spelregels voor ethisch ondernemen
Authors: --- ---
ISBN: 9020965891 9789020965896 Year: 2007 Publisher: Tielt LannooCampus,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit heldere en toegankelijke boek argumenteert dat ondernemen niet alleen een instrumenteel handelen is in verhouding tot economische doelen, maar ook een intrinsiek ethische praktijk zou moeten zijn. De auteurs werken deze stelling uit in verschillende domeinen, van eerlijke handel, over rechten en plichten van de verschillende betrokken partijen, tot de ecologische problematiek. Deze vierde druk van 'Business en ethiek' verschilt niet van de vorige uit 2002, die wel een volledig herwerkte versie was van dit voor de eerste maal in 1990 uitgebrachte boek. Die derde editie hadden de auteurs voorzien van talrijke nieuwe casussen en een praktisch overzicht van methodes en instrumenten. Ook hadden ze nieuwe inzichten verwerkt over maatschappelijk verantwoord ondernemen, ethisch beleggen en de ethische audit.

Keywords

bedrijfsethiek --- marketing --- ethiek --- economie --- zakenethiek --- ondernemingsethiek --- corporate governance --- social auditing --- 241.67 --- 17 --- 65 --- 174.5 --- 340.8 --- economie (gez) --- ethisch ondernemen --- Academic collection --- 241.67 Business ethics. Corporate ethics. Bedrijfscodes. Management en ethiek. Zakenmoraal --- Business ethics. Corporate ethics. Bedrijfscodes. Management en ethiek. Zakenmoraal --- 65 Management and organization of industry, trade and communication --- Management and organization of industry, trade and communication --- 17 Filosofische ethiek --- Filosofische ethiek --- 174.5 Economische ethiek. Speculatie --- Economische ethiek. Speculatie --- ondernemen --- management --- Professional ethics. Deontology --- Business policy --- Business management --- 461 Bedrijfsleven --- 061 Ethische problemen --- 241.66*1 --- 174 --- 174.4 --- 658.011 --- Business ethics --- AA / International- internationaal --- 338.040 --- Business --- Businesspeople --- Commercial ethics --- Corporate ethics --- Corporation ethics --- Professional ethics --- Wealth --- 174.4 Bedrijfsethiek. Zakenmoraal --- Bedrijfsethiek. Zakenmoraal --- 174 Beroepsethiek. Beroepsmoraal. Deontologie van het beroep --- Beroepsethiek. Beroepsmoraal. Deontologie van het beroep --- 241.66*1 Theologische ethiek: beroepsethiek; zakenmoraal --- Theologische ethiek: beroepsethiek; zakenmoraal --- Beroepsethiek. Deontologie --- Bedrijfsbeleid --- Verband tussen de ethiek en de economie. Ethiek en bedrijf. --- Ondernemingen: algemeenheden. --- Moral and ethical aspects --- Ethisch ondernemen.


Book
Ethische perspectieven op mens, maatschappij en milieu
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9020921266 Year: 1992 Publisher: Tielt Lannoo

Listing 1 - 10 of 42 << page
of 5
>>
Sort by