Narrow your search
Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Book
De hulpverlening rond het kind met sociaal-emotionele problemen
Authors: ---
ISBN: 9035220242 9789035220249 Year: 1998 Publisher: Maarssen Elsevier / De Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ongeveer vanaf het midden van deze eeuw zijn de hulpverleningsmogelijkheden voor kinderen en jongeren met sociaal-emotionele problemen in belangrijke mate toegenomen. Vooral sinds de jaren zeventig zien we een snelle toename van het hulpverleningsaanbod. Psychotherapie voor deze leeftijdsgroep staat allang niet meer gelijk aan de klassieke psychoanalyse. De auteur beschrijft de genoemde ontwikkelingen in samenhang met de veranderingen in het denken binnen de belangrijkste stromingen in de psychologie. Zo ontstaat een duidelijk beeld van de diverse psychotherapeutische behandelingsvormen in het algemeen en de therapeutische mogelijkheden voor kinderen, jeugdigen en hun opvoeders in het bijzonder. Theoretische beschouwingen worden praktisch onderbouwd met casusbesprekingen. Hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun opvoeders behelst meer dan enkel psychotherapie. Daarom wordt ook uitvoerig ingegaan op onder andere het leren luisteren naar kinderen, de relatie tussen psychodiagnostiek en psychotherapie, factoren die de ontwikkeling van kinderen kunnen bedreigen en vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen. Het boek is vooral bestemd voor (toekomstige) hulpverleners die met kinderen en hun ouders in de geestelijke gezondheidszorg werken en voor hen die als leerkracht werkzaam zijn. Gedacht wordt aan groepsleiders, verpleegkundigen, paramedici, pedagogisch werkers en leraren in het reguliere en het speciaal onderwijs. Henk Westerveld behaalde in 1984 het doctoraalexamen in de klinische kinder- en jeugdpsychologie. Hij werkt als psycholoog bij een regionale gezondheidsdienst en in het speciaal onderwijs. Ook heeft hij ervaring als leraar, als auteur van cursusmateriaal en een reeks artikelen over veel voorkomende problemen bij kinderen en jeugdigen, waarvan een publicatie in boekvorm in voorbereiding is.

Keywords

Emotionele stoornissen --- Jeugdpsychologie. --- Jeugdpsychotherapie. --- Kinderpsychologie. --- Kinderpsychotherapie. --- Jeugd. --- Psychotherapie --- Kinderen en jeugd --- Provincie West-Vlaanderen --- Emotioneel gestoorde kinderen en kleuters --- Psychotherapie met kinderen en adolescenten (kinderpsychotherapie) --- 159.922.7 --- 616.891 --- Geestelijke gezondheidszorg --- Jeugdpsychiatrie --- Emotionaliteit --- Jeugdpsychologie --- Kinderpsychiatrie (psychiatrie (kinder)) --- Kinder- en jeugdpsychiatrie --- Kinderpsychologie --- sociaal-emotionele problemen --- kinderpsychotherapie --- Ontwikkelingspsychologie (levenslooppsychologie) --- psychotherapie --- Psychologie --- 607.25 --- 615.851 --- Sociale ontwikkeling --- Diagnostiek --- Welzijnswerk (hulpverlenen, hulpverlening, hulpvraag, social support) --- Kinderen --- Onderzoek --- Ontwikkelingsstoornissen --- Systeem- en communicatietheorie --- Therapie --- ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, hyperkinetisch syndroom, MBD) --- angststoornissen --- echtscheiding --- gedragstherapie --- humanistische psychologie --- hypnotherapie --- incest --- kinderen --- kindermishandeling (kinderverwaarlozing) --- kinderpsychiatrie --- kinderpsychologie --- leerstoornissen --- ontwikkelingsstoornissen --- patiënt-therapeut-relatie --- persoonlijkheidsstoornissen --- pesten --- psychodiagnostiek --- psychotherapie (psychische therapie) --- systeemtherapie --- Soins de santé mentale --- Emotivité --- Pédopsychiatrie --- jeugdpsychotherapie --- (zie ook: orthopedagogiek) --- (zie ook: groeistoornissen)


Book
Wortelen in andere aarde : migrantengezinnen en hulpverleners ontmoeten cultuurverschil.
Authors: ---
ISBN: 9033435330 Year: 1998 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Samenvatting: Hulpverlening aan migrantengezinnen heeft niet zelden een specialistischebijklank. Dit boek wil de gelijkenis tonen met hulpverlening aanautochtone gezinnen, zoals onder meer bij de verwerking van veranderingof verlies. [...]De ontmoeting met migrantengezinnen noopt tot grondige reflectie over derelatie tussen cultuur, sociale (gezins)groep en individu. Dit boek zoektdan ook naar een evenwicht tussen culturele antropologie en klinischepsychologie.

Keywords

Cultural diversity, dutch. --- Family services --- Health care, dutch. --- Immigrants --- Intercultural communication. --- Migranten --- Services for --- Hulpverlening. --- Migration. Refugees --- Sociology of culture --- migranten --- gezin --- Sociology of social care --- Sociology of minorities --- hulpverlening --- Intercultural communication --- 313 --- allochtonen (gez) --- migrantenproblematiek --- welzijnszorg --- 614.1 --- allochtonen --- culturele antropologie (antropologie) --- familiebegeleiding --- geestelijke gezondheidszorg --- Interculturele zorg --- islam --- jeugdbescherming (bijzonder jeugdzorg, jeugdbijstand) --- kinderpsychiatrie --- Marokkanen --- multiculturele samenleving --- psychotherapie (psychische therapie) --- residentiële hulp --- transculturele geneeskunde --- transculturele verpleegkunde --- Turken --- welzijnswerk --- allochtone jongeren --- bemiddeling --- cultuurpsychologie --- gezinsbegeleiding --- interculturele hulpverlening --- 328.7 --- cultuurverschillen --- gedragsstoornissen --- multiculturaliteit --- 613.6 --- Academic collection --- #SBIB:316.356.2H5410 --- #SBIB:316.8H16 --- #SBIB:316.8H30 --- #KVHB:Cross-culturele psychologie --- #KVHB:Hulpverlening --- #KVHB:Migranten --- #KVHB:Psychotherapie --- #A9901A --- Cross-cultural communication --- Communication --- Culture --- Cross-cultural orientation --- Cultural competence --- Multilingual communication --- Technical assistance --- Emigrants --- Foreign-born population --- Foreign population --- Foreigners --- Migrants --- Persons --- Aliens --- Families --- Human services --- (zie ook: transculturele verpleegkunde) --- (zie ook: orthopedagogiek) --- 325 --- 007 --- 008 --- 615 --- 392.5 --- 362.9 --- Allochtone groepen --- verpleging van afzonderlijke groepen en ziekten, kinderverpleging --- Gezinssociologie: gezinsmaatschappelijk werk --- Welzijns- en sociale problemen: migranten, rassenrelaties --- Professies en methoden in het welzijnswerk: sociaal werk, vrijwilligerswerk, hulpverleningsmethoden … --- Anthropological aspects --- 847 Migratie en vluchtelingen --- Migrantenproblematiek --- Transculturele verpleegkunde --- Psychotherapie --- Geestelijke gezondheidszorg --- Allochtonen --- Hulpverlening --- Gezinshulp

Listing 1 - 3 of 3
Sort by