Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Book
Ga weg, ik heb je nodig : columns uit de ambulante psychiatrie
Author:
ISBN: 903134172X Year: 2003 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Diagnostiek in de praktijk : een handleiding voor beginnende hulpverleners.
Author:
ISBN: 9053528482 Year: 2003 Publisher: Amsterdam Boom


Book
Agressie in het sociaal pedagogisch werk
Authors: --- ---
ISBN: 9024413893 Year: 2003 Publisher: Baarn Nelissen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wie leiding of begeleiding geeft in het sociaal pedagogisch werk krijgt te maken met agressie, een verschijnsel dat vaak veel vragen oproept. In dit boek verschaffen de auteurs inzicht in de achtergronden van agressie en in de motivatie die tot agressie kan leiden. Naast deze beschrijving van het verschijnsel agressie wordt aan de hand van cases een aantal suggesties gedaan voor gedrag en er wordt uitgelegd waarom dat gedrag agressie kan verminderen. (Bron: inleiding)


Book
Ethiek voor gezondheidszorg en welzijn : op het spoor van ethisch leren denken en handelen
Author:
ISBN: 9024416442 Year: 2003 Publisher: Soest Nelissen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Naast de uiteenzetting van ethische begrippen, principes, gezondheidswetten en beroepscodes, is er aandacht vanuit de principes, gezondheidswetten en beroepscodes en de psychologie voor de morele ontwikkeling van jongs af aan. Ook wordt aandacht besteed aan levensgeluk. Toegelicht worden paradoxen van onze deugden waarmee de hulpverlener zichzelf en anderen kan beschermen tegen excessen.


Book
Humor, een relativerende begeleidingsmethode : anders omgaan met verstandelijk gehandicapten in specifieke situaties
Author:
ISBN: 9024416361 Year: 2003 Publisher: Soest H Nelissen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het centrale thema in dit boek is de humoristische benadering die bewust als begeleidingsmethode toegepast kan worden in de begeleiding van verstandelijk gehandicapten met gedragsproblematiek. Met name in die situaties waarin de begeleiders en cliënten zijn vastgelopen en klassieke methoden geen baat meer lijken te hebben


Book
Drempels naar welzijnsvoorzieningen. : De cliënt aan het woord, literatuurstudie en diepte-interviews bij kansarmen en etnisch-culturele minderheden.
Author:
ISBN: 905550324X Year: 2003 Publisher: Leuven KUL. Hoger instituut voor de arbeid

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In Vlaanderen is het aanbod van hulp- en dienstverlening in de welzijnssector zeer uitgebreid. Voor diverse bevolkingsgroepen en voor diverse noden zijn er initiatieven en dit in allerlei vormen: naast diensten die openstaan voor alle burgers, zijn er gespecialiseerde en categoriale diensten die zich richten naar specifieke (doel)groepen, naast de institutionele sector is er de ambulante sector, - Dit uitgebreide aanbod heeft echter ook een keerzijde. Het geeft aanleiding tot versnippering en onoverzichtelijkheid van hulp- en dienstverlening en hulpvragers lopen verloren in het bestaande kluwen van voorzieningen of worden van het spreekwoordelijke 'kastje naar de muur gestuurd'. Bovendien leiden onduidelijke taakafbakeningen tussen diensten tot overlapping en nog meer onoverzichtelijkheid. Daarnaast maken diverse uitsluitingsmechanismen, zowel op het niveau van de voorzieningen, op het niveau van de relatie tussen hulpverlener en clint, als clintspecifieke kenmerken, dat niet iedereen (gelijke) toegang heeft tot de bestaande welzijnsvoorzieningen. Er zijn m.a.w. diverse drempels die de toegankelijkheid van bepaalde welzijnsvoorzieningen bemoeilijken. In voorliggend rapport wordt getracht deze drempels in kaart te brengen. Eerst wordt, op basis van literatuuronderzoek, een theoretisch kader geschetst van mogelijke drempels die hulpvragers kunnen ervaren wanneer zij de stap (willen) zetten naar welzijnsvoorzieningen op de eerste lijn (OCMW, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, gemeentelijke sociale dienst, - ). In de volgende hoofdstukken komen de ervaringen van diverse doelgroepen - of organisaties die hen vertegenwoordigen - aan het woord. Achtereenvolgens beschrijven we de drempels die worden ervaren door autochtone kansarmen, allochtone kansarmen, mensen zonder papieren, vluchtelingen, woonwagenbewoners en de trekkende beroepsbevolking (foorreizigers, binnenschippers, circusmedewerkers). Tevens worden suggesties gedaan om deze drempels weg te werken, zodat het recht op Maatschappelijke dienstverlening voor iedere burger kan gerealiseerd worden, ook - en in het bijzonder - voor de maatschappelijk kwetsbaarsten.


Book
Gebruikersrechten in de welzijnszorg
Authors: --- --- ---
ISBN: 9059581520 Year: 2003 Volume: 1 Publisher: Brugge Die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het Decreetvoorstel Gebruikersrechten wenst de gebruiker van een welzijnsvoorziening direct afdwingbare rechten te geven ten aanzien van de welzijnsvoorziening. De rechten, opgenomen in het decreetvoorstel, zijn het recht op een menswaardige behandeling, het recht op vrije keuze van de welzijnsvoorziening, het recht op informatie, het recht op een eigen levenssfeer, het recht op financiële autonomie, het recht om hulp- en dienstverlening te weigeren en het recht om klachten te uiten. Daarnaast voorziet het decreetvoorstel in een regeling van collectieve inspraak door de (vertegenwoordigers van de) gebruikers van de welzijnsvoorziening. Het Decreetvoorstel Gebruikersrechten voorziet zo in een aantal rechten in de hulp- en dienstverlening, maar bevat geen recht op hulp- en dienstverlening. Het proclameren van rechten van de gebruikers van de welzijnsvoorzieningen impliceert geen algemeen recht op hulp- en dienstverlening. Dit boek bevat een uitgebreid verslag van de studiedagen "Gebruikersrechten In de welzijnszorg". De eerste vier bijdragen zijn de juridische bespreking van de gebruikersrechten in de welzijnszorg. Na de juridische bespreking van het Decreetvoorstel Gebruikersrechten, volgen een aantal bijdragen van praktijkmensen die hun visie geven op de mogelijkheden, wenselijkheid en tekortkomingen van het Decreetvoorstel Gebruikersrechten, toegespitst op een bepaalde sector van de welzijnszorg Inhoudsopgave : Woord vooraf Lijst van verkorte geciteerde wetgeving I. Het toepassingsgebied van de gebruikersrechten II. Rechtsbescherming van gebruikers: algemeen waar mogelijk, specifiek indien nodig III. Inspraak, participatie en klachtrecht in welzijnsvoorzieningen IV. Privacy en informatie-uitwisseling V. Rechten van gebruikers van welzijnsvoorzieningen, reflecties vanuit het autonoom algemeen welzijnswerk VI. Gebruikersrechten in de jeugdzorg VII. Gebruikersrechten binnen voorzieningen voor personen met een handicap: een toets vanuit de inspectie van het Vlaams Fonds VIII. Rechten en inspraakmogelijkheden Van gebruikers van de thuiszorg en de ouderenvoorzieningen IX. De rechten van de gebruikers. Mensen in armoede formuleren eigen aandachtspunten X. Gebruikersrechten in de zorg voor personen met een handicap: verder op de ingeslagen weg XI. Gebruikersrechten: naar een cultuur van inspraak en participatie XII. Reflecties vanuit de praktijk van een dienst voor gezinszorg bij het voorstel van decreet houdende de rechtsbescherming en de inspraak van gebruikers van welzijnsvoorzieningen XIII. Gebruikersrechten in de thuis- en ouderenzorg Bijlage 1. Decreetvoorstel Gebruikersrechten Bijlage 2. Standpuntbepaling Vlaamse regering Bijlage 3. Wet Patintenrechten

Keywords

welzijnswerk --- privacy --- welzijnsrecht --- OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) --- welzijnsinstellingen --- Sociology of social welfare --- ombudsdiensten --- Social law. Labour law --- Flanders --- Assistance sociale --- Consumentenrecht --- Droit des consommateurs --- Maatschappelijk werk --- Patients --- Medical audit --- Patient satisfaction --- Soins médicaux --- Legal status, laws, etc. --- Droit --- Evaluation --- Satisfaction --- Academic collection --- #A0401A --- 660 Welzijn --- Armoedebeleid/armoedebestrijding (sociaal impulsfonds) --- Cliëntenrechten (cliëntenparticipatie, gebruikersrechten) --- Inspraak (democratisering) --- 186 Kinderrechten & Welzijn --- Jeugdhulpverlening --- Kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen (tevredenheids(onderzoek)) --- Personen met een handicap --- Privacy --- 321 --- armoede (kansarmoede) --- behandelingstoestemming --- bejaardenzorg --- dossier (procedureboek, verpleegdossier) --- gehandicapten --- informed consent --- jeugdbescherming (bijzonder jeugdzorg, jeugdbijstand) --- klachtenbehandeling (fona, Fouten Ongevallen en Near Accidents) --- patiëntenrecht --- cliënten --- recht --- welzijnswerk, cliëntenparticipatie --- (zie ook: verpleegplan) --- (zie ook: instellingen voor gehandicapten) --- 361.05 --- 34 --- 361 --- 361.03 --- Sociale agogiek --- Sociale welzijnszorg --- welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening --- gebruikersrechten --- welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening. --- gebruikersrechten. --- Welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening. --- Gebruikersrechten. --- Soins médicaux --- 186 Kinderrechten en Welzijn

Listing 1 - 7 of 7
Sort by