Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Book
Mag je liegen? : en andere gewetensvragen voor grote en kleine mensen
Authors: ---
Year: 2005 Publisher: Kampen Ten Have,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

The ethics of touch : the hands-on practitioner's guide te creating a professional, safe and enduring practice.
Authors: ---
ISBN: 9781882908400 1882908406 Year: 2005 Publisher: Tucson SMA,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Voorbij fatsoen en onbehagen : het debat over waarden en normen
Authors: --- --- ---
Year: 2005 Publisher: Nijmegen Damon,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Denken over je vak : deugden als handreiking voor sociaal werkers
Author:
Year: 2005 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum,


Book
Het morele brein : een geschiedenis over de plaats van de moraal in onze hersenen
Authors: ---
ISBN: 9044118838 Year: 2005 Publisher: Antwerpen Apeldoorn Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek brengt de geschiedenis van de zoektocht naar de plaats van de moraal tussen 1800 en 1930. Deze studie vertelt over hoe het oude geweten een moreel zintuig werd en plaatst de vaakverrassende lokalisaties van onze moraal in hun historische context. Dit boek handelt over de noms nauwe grens tussen wetenschap en sciencefiction in een project dat fang vergeten onderzoekers deed en eigentijdse nog steeds doet dromen. Vanaf het einde van de achttiende eeuw speculeren medische wetenschappers over het bestaan van een `moreel orgaan' of een `ethisch centrum' in het brein. Aangemoedigd door medische ontdekkingen, opmerkelijke klinische casussen of mentale aandoeningen en nieuwe technologieën hadden zelfs vooraanstaande neurowetenschappers, waaronder Paul Flechsig, Arthur Van Gehuchten en Oskar Vogt, de ambitie om moraliteit in het menselijk brein te lokaliseren. In hun publicaties leest men allerlei ernstige voorstellen. Niettemin was die hele onderneming ook onderwerp van spot. Critici vonden dit een frenologische droom die tot mislukken was gedoemd. Zij noemden die pogingen belachelijk, grotesk of tijdverlies. Het ganse project getuigde van wetenschappelijke onbekwaamheid. Vandaag is het onderzoek naar het morele brein terug. Op dit ogenblik brengen specialisten wereldwijd met behulp van nieuwe beeldtechnieken hersenprocessen in kaart die ze verantwoordelijk achten voor het opwekken van morele gevoelens, het verwerven van sociale kennis of het totstandkomen van antisociaal gedrag. Momenteel weet niemand welke richting dit onderzoek uitgaat. Volgt er opnieuw een ontgoocheling of volgt er een echte doorbraak waardoor menselijke moraliteit in de toekomst een medisch manipuleerbaar verschijnsel wordt?


Book
De morele intuïtie van kinderen : respect en verantwoordelijkheid, vrijheid en geweten
Author:
ISBN: 9066656875 Year: 2005 Publisher: Amsterdam SWP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek is gewijd aan waarden en normen en de wijze waarop kinderen daarmee leren omgaan. Het verbindt inzichten uit de ethiek met de ontwikkelingspsychologie en plaatst deze in een pedagogisch kader. Belangrijke waarden als fatsoen en betrouwbaarheid komen aan bod, maar ook burgerschapswaarden als vrijheid en tolerantie. De auteur laat zien dat het nastreven van een bepaalde waarde, ten koste kan gaan van een andere waarde en dat moreel gedrag een kwestie is van wikken en wegen en het zoeken van evenwicht. Waar de nadruk lang gelegen heeft op inzicht, onderhandelen en overleg met kinderen, benadrukt dit boek het belang van een opvoeding die zich in eerste instantie richt op het aanleren van goede gewoontes. Er wordt gewezen op de betekenis van morele emoties als verontwaardiging, schaamte en schuld en op de onmisbaarheid en de functie van het geweten voor de vrije en verantwoordelijke mens. In het slothoofdstuk komen in vogelvlucht enkele grenzen aan de orde waar opvoeders door de moderne samenleving en door de aanleg van sommige kinderen op stuiten. Dit boek geeft handvatten voor ouders en met name voor studenten die zich voorbereiden op een functie in het basisonderwijs, zodat het goed samenleven van kinderen en burgers met een verschillende achtergrond wordt bevorderd.


Book
Moeilijke woorden?! : politiek zakwoordenboek
Authors: ---
ISBN: 9077942114 9789077942116 Year: 2005 Publisher: Heverlee Toemeka

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wie 65 is, heeft gemiddeld nog 18 levensjaren voor zich. Een mooi vooruizicht, ware het niet dat we doorgaans de helft van die jaren zorgbehoevend doorbrengen. En meer zorgbehoevende ouderen impliceert nood aan meer zorgende handen. Hoe gaat onze samenleving deze uitdaging aan? Ook de ouderenzorg zelf is aan een evaluatie toe. De menswaardigheid van die zorg staat onder grote druk en dit niet alleen in kwesties van leven en dood, zoals euthanasie, zelfdoding en afbouw van levensverlengende medische behandelingen. De menswaardigheid van ouderen komt ook tijdens de dagelijkse zorgverlening in het gedrang. Er is sprake van ondervoeding, onnodige vrijheidsbeperkende maatregelen en overdreven gebruik van kalmeringsmiddelen in zorginstellingen voor ouderen. Voor het eerst verschijnt een boek waarin de auteurs het volledige zorgproces aan een ethische reflectie onderwerpen. Een onmisbaar perspectief voor ieder die de zorg voor oudere personen ter harte neemt.

Keywords

#GGSB: Moraaltheologie (algemeen) --- #gsdb5 --- Health Services for the Aged --- Ethics, Medical. --- Academic collection --- 665 Bejaarden --- 170 ethiek --- -053.9 ouderen --- 36 sociale dienstverlening --- (493) Vlaanderen --- 364.4-053.9 <493> --- 351.84*6 --- 253:362.1 --- 241.63*4 --- geriatrische verpleegkunde --- ethiek --- geriatrie --- 605.93 --- 614.25 --- bejaarden (gez) --- bejaardenzorg (gez) --- ethiek (gez) --- maatschappelijk werk --- ouderenzorg --- zorgverlening --- 613.73 --- Ouderenzorg --- Zorgverlening --- Euthanasie --- Zelfdoding --- Ethiek --- Bejaarden --- 241.63*4 Theologische ethiek: euthanasie --- Theologische ethiek: euthanasie --- 253:362.1 Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- 351.84*6 Welzijnsrecht. Wetgeving i.v.m.bejaardenzorg --- Welzijnsrecht. Wetgeving i.v.m.bejaardenzorg --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- 364.4-053.9 <493> Hulpverlening aan bejaarden--België --- Hulpverlening aan bejaarden--België --- ethics. --- ouderdomsziekten, geriatrie --- ethics --- Ouderenzorg. --- dementie --- Geriatric nursing --- euthanasie --- Age group sociology --- Philosophical anthropology --- zelfdoding --- fixeren (zorg) --- Geriatrics --- deontologie --- Professional ethics. Deontology --- ethiek (zorg) --- vrijheidsbeperking (zorg) --- gerontagogie --- sondevoeding --- #GBIB:CBMER --- C3 --- bejaardenzorg --- waardigheid (x) --- zelfmoord --- BPB0601 --- medische ethiek --- 324 --- 603.1 --- 613.64 --- RVT --- bejaarden --- dwangmiddelen --- eten --- gezondheidszorg --- hygiëne --- kunstmatige voedsel- en vochttoediening --- palliatieve zorgen --- terminale zorgen --- (bejaarden) ((ouderen)) --- 614.22 --- 614.25.053.9 --- Baden (hygiene) (wassen) --- Bejaarden (ouderen) --- Bejaardenzorg (ouderenzorg) --- Dementie --- Dwangmiddelen (fixatiemiddelen) --- Eten --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Ethiek in de hulpverlening (hulpverleningsethiek) --- Euthanasie (actieve) --- Medische ethiek --- Moraal (ethiek) --- Palliatieve zorgen (hospice, terminale zorgen) --- Patiëntenbegeleiding (patiëntenvoorlichting) --- Sondevoeding --- Stervensbegeleiding --- Versterven (niet-reanimeren, euthanasie (passieve), do not resuscitate) --- Woon- en zorgcentrum (verpleeghuis, rust- en verzorgingstehuis, bejaardentehuis) --- Zelfmoord (suïcide , zelfdoding) --- Ziekenverpleging (verpleging) --- 610.17 )* MEDISCHE ETHIEK --- verpleegkundige ethiek --- 613.62 --- ADL (Activteiten Dagelijks Leven, Katz-schaal, zelfredzaamheid) --- bejaarden (ouderen) --- dementie (dementia, dementia senilis) --- dwangmiddelen (vrijheidsbeperkende middelen) --- eten (maaltijdgebeuren) --- ethiek (moraal) --- individuele hygiëne (lichaamsverzorging) --- patiënt-verpleegkundige relatie (verpleegkundige-patiënt relatie) --- sondevoeding (enterale voeding) --- stervensbegeleiding --- vochttoediening --- voedingshygiëne (voedingsgewoonten) --- wilsbekwaamheid --- wilsonbekwaamheid --- zelfbeschikking --- zelfdoding (suïcide, zelfmoord) --- zelfzorg --- ziektebeleving --- Geriatrie --- Psychogeriatrie --- S2006242.JPG --- autonomie --- sociale ethiek --- Kunst en cultuur --- Sociale problemen van en zorg voor ouderen; algemeen --- Geriatrische verpleegkunde --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: gerontologie) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: euthanasie) --- 362.6 --- 179.7 --- 172 --- kunstmatige voeding --- Ethics, Medical --- Ouderen --- Politiek --- Toegankelijkheid --- Kansarmoede

Listing 1 - 7 of 7
Sort by