Narrow your search
Listing 1 - 10 of 17 << page
of 2
>>
Sort by
An introduction to counselling.
Authors: --- --- ---
ISBN: 0335211895 0335211909 Year: 2008 Publisher: Berkshire Open university press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Omgaan met overweldigende emoties.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789079729012 Year: 2008 Publisher: Amsterdam Hogrefe,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Handbook of counseling psychology.
Authors: ---
ISBN: 9780470096222 0470096225 Year: 2008 Publisher: Hoboken Wiley,


Book
Lichaam & ziel : over de filosofische voorgeschiedenis van de psychologie.
Authors: ---
ISBN: 9789085066170 Year: 2008 Publisher: Amsterdam Boom,


Multi
Les 100 mots de la psychologie.
Author:
ISBN: 9782130565000 Year: 2008 Volume: 3800 Publisher: Paris PUF,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Apprentissage. Bébé, cerveau, cognition, QI, mais aussi amour, génie, inconscient, psychanalyse, rêve, rire, sciences cognitives, vérité. En 100 mots, Olivier Houdé nous invite à pénétrer dans notre architecture cérébrale, à décortiquer le développement de l'intelligence humaine, à explorer les méandres de la pensée. Il forge ainsi une magistrale encyclopédie, sérieuse et drôle à la fois, mettant sa discipline à la portée de tous. Il nous montre comment, grâce à des technologies performantes, la psychologie ne s'interdit aucun territoire d'exploration et est entrée en force dans le XXIe siècle.


Book
WRITEjunior : protocol schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten 4-18 jaar
Authors: ---
ISBN: 9789066659421 Year: 2008 Publisher: Amsterdam : SWP,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het aantal kinderen en adolescenten dat te maken krijgt met traumatische ervaringen is groot. Te denken valt aan een ongeluk, de dood van een familielid, mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik of het getuige zijn van geweld binnen het gezin. Kinderen en adolescenten kunnen ten gevolge hiervan allerlei klachten ontwikkelen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Soms zijn de klachten zo ernstig en langdurig dat er sprake is van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Bij PTSS is er sprake van het weer terugkomen van beelden, gevoelens en gedachten aan de gebeurtenis, het vermijden van plekken, personen en dingen die doen denken aan de gebeurtenis en verhoogde prikkelbaarheid. Het is van groot belang om kinderen en adolescenten te behandelen voor deze klachten omdat deze anders tot een langdurige en ernstige verstoring van de ontwikkeling kunnen leiden. Sacha Lucassen heeft -gebaseerd op haar jarenlange ervaring met het behandelen van kinderen met PTSS- een behandeling ontwikkeld Waarbij de kinderen het verhaal van hun traumatische ervaring opschrijven met behulp van de computer. Het is een vorm van cognitief gedragstherapeutische behandeling, een wetenschappelijk gefundeerde behandeling, en is geschikt voor zowel kinderen die eenmalig als voor kinderen die meerdere malen aan een traumatische gebeurtenis zijn blootgesteld. De belangrijkste onderdelen van de behandeling zijn exposure (kinderen de traumatische gebeurtenis laten herbeleven, maar op een manier dat ze er tegen kunnen), cognitieve herstructuring (kinderen op zo?n manier tegen de gebeurtenis aan laten kijken, dat hun gedachten erover veranderen) en social sharing (het delen van de ervaring met belangrijke anderen). De behandeling wordt zowel door de kinderen en jongeren als door behandelaars als niet belastend ervaren. Daarnaast is de behandeling kortdurend en blijkt uit onderzoekt effectief te zijn Inhoudsopgave : 1. Introductie WRITEjunior schrijftherapie 2. Werkwijze 3. Seksueel misbruik 4. Verlies van een dierbare 5. Een ouder of brusje met psychiatrische problematiek 6. Stripverhalen maken met jonge kinderen


Book
Korte therapie : een leidraad bij het 'Brugse model' voor psychotherapie met een toepassing op kinderen en jongeren.
Author:
ISBN: 9789044121681 Year: 2008 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In dit boek wordt het 'Brugse model' van korte therapie voorgesteld. Dit model is ontstaan aan het Korzybski Instituut in Brugge, met Luc Isebaert, Marie-Christine Cabi, Louis Cauffman en Myriam Le Fevere de Ten Hove. Het werd door de Amerikaanse deelnemers op het 'Therapeutic Conversation 3'-congres in Denver (Colorado - USA) omgedoopt tot 'The Bruges Model'. Hierin is 'kort' geen doel op zich, maar het vanzelfsprekende gevolg van de respectvolle benadering van de clint, waarbij hij opnieuw de mogelijkheid ontdekt om zelf te kiezen in zijn doen en denken, om zijn leven zelf terug in handen te nemen, en zo te ontsnappen aan het keurslijf van de symptomen. Vanuit de overtuiging dat de patint de meeste knowhow in huis heeft - maar vaak niet het besef of de strategie om deze te gebruiken - geven wij, als therapeut, onszelf niet de opdracht hem te vergezellen tot het probleem volledig is opgelost, maar stoppen we wanneer de patint voldoende op de goede weg is gezet. Deze coperatieve werkwijze Tussen clint en therapeut vermijdt ook het creren van weerstand. De leidraad voor het gebruiken van dit model van korte therapie wordt dan specifiek toegepast op kinderen en jongeren. Kinderen zijn voortdurend in evolutie: dit impliceert wisselende mogelijkheden en beperkingen. Pubers en adolescenten zijn niet happig op psychotherapie, zeker niet wanneer de ouders vragende partij zijn. Het boek toont aan hoe er kan mee omgegaan worden. In dit boek stelt kinderpsychiater en therapeute Myriam Le Fevere de Ten Hove het zogenoemde 'Brugse model' voor van de systeemtheoretisch georinteerde korte therapie. Een van de uitgangspunten van deze therapievorm bestaat erin niet te willen zoeken naar de etiologie van het psychische probleem, maar wel naar de oplossingen. De auteur besteedt onder meer veel aandacht aan het zogenoemde 'therapeutische mandaat', waarbij de clint bepaalt in hoeverre hij de therapeut toegang verleent tot zichzelf. Een ander belangrijk instrument vinden we in de 'mirakelvraag' Die verderop wordt besproken. Ook wordt ingegaan op het werken met specifieke doelgroepen: kinderen enerzijds en adolescenten anderzijds. Het boek besluit met een eerlijke gevalstudie, die ondanks mirakelvragen geen mirakeloplossingen belooft. Achteraan volgen voetnoten en een bibliografie. Doorheen dat alles krijgt de lezer een uitstekend idee van hoe deze vorm van korte therapie verloopt. Zowel therapeuten als andere genteresseerden hebben baat bij het lezen van dit heldere boek. Dit beknopte maar interessante studieboek handelt over korte therapie, en meer bepaald over de toepassing van zijn 'Brugse model' bij kinderen en adolescenten. Milton Erikson is de belangrijkste inspiratiebron voor deze therapie en dit boek. De rode draad doorheen de verschillende hoofdstukken is respect voor de clint. De meest voorkomende hulpvragen en hun formulering naar de therapeut toe worden gestructureerd en duidelijk weergegeven. De auteur legt uit dat de definitie van het begrip 'kort' kan verschillen naargelang De therapievorm. Zo kan het aantal sessies vooraf bepaald worden. Het Brugse model legt echter geen limiet vast maar definieert 'kort' als volgt: niet langer dan nodig om de patint toe te staan zijn leven terug in handen te nemen. De clint en therapeut stemmen hun inspanningen op elkaar af zodat het doel van de clint sneller bereikt kan worden. Bij deze therapievorm leert de clint de eigen resources ontdekken, oplossingen vinden en deze toe te passen. De therapeut hoeft de clint niet op heel zijn theoretisch parcours te begeleiden; het op gang brengen van dat proces is voldoende. De methoden hiertoe legt de auteur uit in tien sterke vuistregels, die ze in een volgend hoofdstuk verduidelijkt door de praktijk toe te lichten. Het komt er vooral op neer om de clint te brengen van een probleemgerichte naar een oplossingsgerichte observatie van zichzelf. Vele problemen ontstaan doordat clinten het gevoel hebben niet meer te kunnen kiezen, en net dat wordt aangeleerd in de therapie. Zo kiest de clint O.a. wie hij eventueel meebrengt tijdens de gesprekken, stelt prioriteiten tussen de verschillende therapeutische doelstellingen, bepaalt het tijdstip van de volgende afspraak etc. Dit alles maakt dat de clint veel verantwoordelijkheid heeft in de therapie. De auteur legt de nadruk op de behandeling van kinderen en jongeren in samenwerking met hun ouders of opvoeders. Vaak ontgaat het de ouders dat bepaalde beperkingen van hun kind inherent zijn aan hun leeftijd. Zij maken zich dan onnodig zorgen en remmen op deze manier de ontwikkeling van het kind af. Er bestaan echter wel zware beperkingen die tijdens de kinderjaren ontdekt kunnen worden. Deze vergen een rigoureuze diagnose en uitgebreide informatie naar de ouders toe. Dat is o.a. het geval indien het kind achterstand op mentaal en/of motorisch vlak vertoont. Ook aan de eventuele beperkingen van de ouders wordt aandacht besteed. Het is niet ondenkbaar dat een kind problemen vertoont indien een van de ouders lijdt aan n of andere al dan niet psychosomatische Ziekte. Een niet te verwaarlozen groep zijn de adolescenten. Dit is niet de gemakkelijkste groep om te behandelen, aangezien jongeren vaak met grote tegenzin in therapie gaan en door hun ouders daartoe verplicht worden. De auteur toont aan dat ook zij overtuigd kunnen worden van het nut van de therapie en zodoende hun problemen willen aanpakken. Het slotwoord is een mooie en duidelijke samenvatting van het boek. Dit interessante en praktische boek is heel gestructureerd, to the point en duidelijk. Zowel theorie als praktijk komen voldoende aan bod. Het boek is niet geschikt voor zelfhulp en zal ook het grote publiek niet bereiken, maar richt zich vooral tot (toekomstige) therapeuten. Enige voorkennis is nodig, aangezien de auteur zich vaak bedient van een therapeutisch jargon, wat voor een leek niet altijd even begrijpelijk is. De alfabetische literatuurlijst op het einde nodigt uit tot verdere lectuur Inhoudsopgave : Korte therapie - Weerstand, een nuttige bondgenoot - Kinderen, koers met hindernissen - Pubers en adolescenten... een bijzondere groep - Een meisje met stemmetjes in haar hoofd

Listing 1 - 10 of 17 << page
of 2
>>
Sort by