Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Book
Decreet houdende de verlaging van het tarief van het verkooprecht voor beroepspersonen (1)
Year: 2008

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Eurovoc MT4411 : Marché du travail.
Year: 2008 Publisher: Bruxelles BPB,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Accès à l'emploi --- Adaptabilité du travailleur --- Agent de maîtrise --- Apprenti --- Artisan --- Besoin de main-d'oeuvre --- Cadre --- Cadre administratif --- Cadre moyen --- Cadre supérieur --- Catégorie socioprofessionnelle --- Chômeur --- Conjoint aidant --- Demande d'emploi --- Employé --- Employeur --- Entreprise de travail intérimaire --- EURES --- Expérience professionnelle --- Flexibilité du travail --- Jeune travailleur --- Main-d'oeuvre --- Main-d'oeuvre familiale --- Main-d'oeuvre féminine --- Manoeuvre --- Marché du travail --- Mineur --- Mobilité de la main-d'oeuvre --- Mobilité professionnelle --- Nouvelle forme d'emploi --- Offre d'emploi --- Ouvrier --- Ouvrier qualifié --- Ouvrier spécialisé --- Pénurie de main-d'oeuvre --- Population active --- Population active occupée --- Population en âge de travailler --- Population non active --- Premier emploi --- Profession indépendante --- Profession libérale --- Qualification obsolète --- Qualification professionnelle --- Salarié --- Service d'emploi --- Statistique de l'emploi --- Statut professionnel --- Travailleur âgé --- Travailleur auxiliaire --- Travailleur clandestin --- Travailleur communautaire --- Travailleur expatrié --- Travailleur frontalier --- Travailleur handicapé --- Travailleur manuel --- Travailleur migrant --- Travailleur pauvre --- Travailleur polyvalent --- Travailleur saisonnier --- Toegang tot het arbeidsproces --- Flexibiliteit van de werknemer --- Opzichter --- Leerjongen --- Ambachtsman --- Vraag naar arbeidskrachten --- Leidinggevend personeel --- Leidinggevend administratief personeel --- Middenkader --- Hoger kader --- Sociaal-professionele categorie --- Werkloze --- Meewerkende echtgenoot --- Zoeken naar een baan --- Werknemer --- Werkgever --- Uitzendbureau --- EURES --- Beroepservaring --- Flexibiliteit van de arbeid --- Jeugdige werknemer --- Arbeidskrachten --- Arbeidskrachten in familiebedrijf --- Vrouwelijke arbeidskrachten --- Ongeschoold arbeider --- Arbeidsmarkt --- Mijnwerker --- Mobiliteit van arbeidskrachten --- Beroepsmobiliteit --- Nieuwe werkvorm --- Banenaanbod --- Arbeider --- Geschoold arbeider --- Gespecialiseerd arbeider --- Tekort aan arbeidskrachten --- Beroepsbevolking --- Werkende beroepsbevolking --- Bevolking op arbeidsgeschikte leeftijd --- Niet-beroepsbevolking --- Eerste betrekking --- Zelfstandig beroep --- Vrij beroep --- Verouderde kwalificatie --- Beroepskwalificatie --- Werknemer in loondienst --- Dienst voor arbeidsbemiddeling --- Werkgelegenheidsstatistiek --- Beroepsstatus --- Oudere werknemer --- Hulpkracht --- Illegale werknemer --- Communautaire werknemer --- Uitgezonden werknemer --- Grensarbeider --- Gehandicapte werknemer --- Handarbeider --- Migrerende werknemer --- Werkende armen --- Polyvalente werknemer --- Seizoenarbeider


Book
Eurovoc MT1626 : Comptabilité nationale.
Year: 2008 Publisher: Bruxelles BPB,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Agrégat économique --- Budget familial --- Comptabilité économique agricole --- Comptabilité nationale --- Comptabilité régionale --- Cumul de revenus --- Dépense nationale --- Épargne --- Épargne forcée --- Faible revenu --- Mendicité --- Niveau de vie --- Parité de pouvoir d'achat --- Paupérisation --- Pauvreté --- Pouvoir d'achat --- Produit intérieur brut --- Produit national --- Produit national brut --- Produit régional brut --- Redistribution du revenu --- Répartition des richesses --- Répartition du revenu --- Répartition par habitant --- Répartition par personne occupée --- Revenu --- Revenu des ménages --- Revenu national --- Richesse --- Système de comptabilité --- Système européen de comptabilité --- Système normalisé de comptabilité --- Transferts sociaux --- Economisch aggregaat --- Gezinsbudget --- Economische landbouwboekhouding --- Nationale boekhouding --- Regionale rekeningen --- Cumulatie van inkomsten --- Nationale uitgaven --- Spaartegoed --- Gedwongen sparen --- Laag inkomen --- Bedelarij --- Levensstandaard --- Koopkrachtpariteit --- Verpaupering --- Armoede --- Koopkracht --- Bruto binnenlands product --- Nationaal product --- Bruto nationaal product --- Bruto regionaal product --- Herverdeling van het inkomen --- Verdeling van de rijkdom --- Inkomensverdeling --- Verdeling per inwoner --- Verdeling per hoofd beroepsbevolking --- Inkomen --- Gezinsinkomen --- Nationaal inkomen --- Rijkdom --- Boekhoudsysteem --- Europees stelsel van rekeningen --- Standaardstelsel van rekeningen --- Sociale uitkeringen


Book
De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken
Authors: ---
ISBN: 9789033467493 Year: 2008 Publisher: 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

taat is een laat antwoord op twintig jaar crisis van en kritiek op de welvaartsstaat, die zich slechts moeizaam aanpast aan diepgaande veranderingen in de samenleving. Eppur si muove! Maar toch blijft de welvaartsstaat onverminderd voortdraaien.In het perspectief van behoud en verandering behandelt de auteur volgende onderwerpen: de kenmerken van de welvaartsstaat en de actieve versie, de werking van de socialemarkteconomie, de veroudering van de bevolking en de toekomst van de pensioenen, de werkloosheid en het Rijnlandmodel, de blijkbaar onomkeerbare groei van de sociale uitgaven, de belangrijkste sectoren van het sociaal en het welzijnsbeleid (o.a. onderwijs, sociale huisvesting, gehandicaptenzorg), inkomensverdeling en armoede, en als toemaat de ontwikkeling van het socialezekerheidsbeleid van 1944 tot 2000.Ondanks de crisis en de kritiek blijft de welvaartsstaat een historisch ongeëvenaard samenspel van vrijheid en solidariteit, het geestelijk ideaal van Europa. De sociale en economische meerwaarde van deze samenleving blijft voor de meeste burgers echter onbekend en onbemind.Dit boek verschaft een realistisch inzicht in de beginselen, de werking en de problemen van onze welvaartsstaat. Deze derde, geactualiseerde uitgave herneemt het originele manuscript van Herman Deleeck, met in bijlage de meest recente gegevens en in voetnoot de laatste ontwikkelingen.

Keywords

National wealth --- Microeconomics --- actieve welvaartsstaat --- sociologie --- welvaartsstaat --- Social policy --- sociale zekerheid --- Europe --- 316.323.65 <493> --- 331.626 --- 331-051.1 --- Sociologie van het welzijnswerk --- S20080298.JPG --- inkomensverdeling --- Verzorgingsstaat. Welvaartsstaat--België --- tewerkstelling - werkgelegenheid - tewerkstellingsvraagstukken - tewerkstelling en werkgelegenheid, evolutie --- begrotingen --- actieve bevolking - beroepsbevolking --- 361.01 --- 316.323.65 <493> Verzorgingsstaat. Welvaartsstaat--België --- Welvaartsstaat. --- Welvaartsstaat --- Public welfare --- 336.121 --- 336.2 --- 336.748.12 --- 339.11 --- 368.4 --- P493 --- BPB0811 --- Verzorgingsstaat (welvaartsstaat) --- armoede --- pensioen --- vergrijzing --- welzijnsbeleid --- #SBIB:316.8H40 --- #SBIB:35H437 --- 201 --- 330.580 --- 339.21 --- 368.40 --- BE / Belgium - België - Belgique --- 351.84 --- 651 Maatschappij. Algemeen --- Benevolent institutions --- Poor relief --- Public assistance --- Public charities --- Public relief --- Public welfare reform --- Relief (Aid) --- Social welfare --- Welfare (Public assistance) --- Welfare reform --- Human services --- Social service --- 351.84 Sociaal zekerheidsrecht. Sociaal bestuursrecht. R.S.Z.--(sociale verzekering zie {369}) --- Sociaal zekerheidsrecht. Sociaal bestuursrecht. R.S.Z.--(sociale verzekering zie {369}) --- fiscaliteit - belastingen - retributies - belastinghervorming --- inflatie - stagflatie --- welvaart - welvaartstaat - welzijn - rijkdom - verzorgingsstaat --- sociale zekerheid - sociale verzekering --- België --- 339.1 --- 339 --- 368 --- 362.6 --- Sociaal beleid: social policy, sociale zekerheid, verzorgingsstaat --- Beleidssectoren: sociale zekerheid --- Sociologie: algemeenheden --- Gecontroleerde economie. Geleide economie. Welvaarststaat. Algemeenheden --- Ongelijkheid en herverdeling van vermogens en inkomens. Inkomensbeleid --- Sociale voorzorg en verzekeringen. Sociale zekerheid: algemeenheden --- Government policy --- Belgium --- Social conditions. --- Social conditions --- Personal narratives


Book
Eurovoc MT5616 : Système d'exploitation agricole.
Year: 2008 Publisher: Bruxelles BPB,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Agricultrice --- Agriculture à temps partiel --- Agriculture commerciale --- Agriculture contractuelle --- Agriculture de groupe --- Agriculture de subsistance --- Agroforesterie --- Aménagement foncier --- Bail rural --- Banque foncière --- Bien communal --- Chef d'exploitation agricole --- Coopérative agricole --- Entraide agricole --- Exploitant agricole --- Exploitation agricole --- Exploitation agricole d'État --- Exploitation agricole mixte --- Exploitation familiale agricole --- Exploitation laitière --- Faire-valoir --- Faire-valoir direct --- Faire-valoir mixte --- Fermage --- Ferme collective --- Fiche d'exploitation agricole --- Grande exploitation --- Groupement d'exploitations --- Jardin familial --- Jeune exploitant agricole --- Main-d'oeuvre agricole --- Métayage --- Mobilité foncière --- Moyenne exploitation --- Parcelle --- Perte de récolte --- Petite exploitation --- Population active agricole --- Prix de la terre agricole --- Prix du fermage --- Production agricole --- Productivité agricole --- Productivité des terres --- Propriété foncière agricole --- Recensement agricole --- Réforme foncière --- Régime du sol --- Rendement agricole --- Réseau d'information comptable --- Résultat de l'exploitation agricole --- Revenu de l'exploitant agricole --- Revenu de l'exploitation agricole --- Statistique agricole --- Superficie agricole utilisée --- Surface d'exploitation --- Surface principale --- Système d'exploitation agricole --- Terre domaniale --- Boerin --- Deeltijdlandbouw --- Commerciële landbouw --- Contractlandbouw --- Groepslandbouw --- Landbouw voor levensonderhoud --- Agrobosbouw --- Landinrichting --- Pachtcontract --- Grondkredietbank --- Gemeente-eigendom --- Bedrijfsleider van een landbouwbedrijf --- Landbouwcoöperatie --- Wederzijdse landbouwsteun --- Landbouwer --- Landbouwonderneming --- Staatslandbouwonderneming --- Gemengde landbouwonderneming --- Familie-landbouwonderneming --- Melkveehouderij --- Bedrijfsvoering --- Bedrijfsvoering door de eigenaar --- Gemengde bedrijfsvoering --- Pachten van een boerenbedrijf --- Collectieve boerderij --- Landbouwbedrijfsfiche --- Groot landbouwbedrijf --- Landbouwcorporatie --- Particuliere tuin --- Jonge landbouwer --- Landbouwarbeidskrachten --- Deelpacht --- Verhandelbaarheid van grond --- Middelgroot landbouwbedrijf --- Perceel --- Verloren gaan van de oogst --- Klein landbouwbedrijf --- Agrarische beroepsbevolking --- Landbouwgrondprijs --- Pachtprijs --- Landbouwproductie --- Landbouwproductiviteit --- Productiviteit van het land --- Landbouwgrondbezit --- Landbouwtelling --- Grondhervorming --- Beheer van landbouwgrond --- Landbouwopbrengst --- Informatienet landbouwbedrijfsboekhouding --- Landbouwbedrijfsresultaat --- Inkomen van de landbouwer --- Landbouwbedrijfsinkomen --- Landbouwstatistiek --- Landbouwareaal --- Bedrijfsoppervlakte --- Oppervlak aan hoofdgewas --- Landbouwbedrijfssysteem --- Staatsgrond

Listing 1 - 5 of 5
Sort by