Listing 1 - 10 of 57 << page
of 6
>>
Sort by

Book
Sociale media in crisiscommunicatie : Gebruik van sociale media door discipline 5: organisatie en praktische tips.
Authors: ---
Year: 2013 Publisher: Brussel FOD Binnenlandse zaken,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Tijdens noodsituaties in binnen- en buitenland werd vastgesteld dat de burgers steeds meer gebruik maken van de sociale media om snel en rechtstreeks informatie te ontvangen en te verspreiden. De overheden hebben er dus alle belang bij een aanwezige rol op te nemen, om ook via die weg correcte en officiële informatie te delen, en mogelijke verspreiding van geruchten te beperken. Dit document strekt ertoe die nieuwe media beter te begrijpen in de context van de opdrachten inzake crisiscommunicatie en preventieve informatie over de risico’s. Het zijn immers twee opdrachten waarvoor de nationale en lokale overheden belast met de noodplanning en het crisisbeheer, bevoegd zijn. Naast praktische, strategische en operationele tips wordt deze bijlage bij de ‘Leidraad Crisiscommunicatie’ aangevuld met organisatorische adviezen voor discipline 5.


Book
OECD Communications Outlook 2013.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789264194632 Year: 2013 Publisher: Paris OECD,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Published every two years, the OECD Communications Outlook provides an extensive range of indicators for the development of different communications networks and compares performance indicators such as revenue, investment, employment and prices for service throughout the OECD area. These indicators are essential for industry and regulators who use benchmarking to evaluate policy performance. This edition is based on data from the OECD Telecommunications Database 2013, which provides time series of telecommunications and economic indicaors such as network dimension, revenues, investment and employment for OECD countries from 1980 to 2011. The data provided in this report map the second decade of competition for many OECD countries that fully opened their markets to competition in 1998.


Book
Vertaling van de MMG-output naar beleidstoepassingen in het kader van specifieke gebruikersdoelgroepen.
Authors: --- ---
Year: 2013 Publisher: Mechelen OVAM,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
ICT-monitor 2013 : Europese vergelijking bij bedrijven in 2012.
Authors: --- ---
Year: 2013 Publisher: Brussel Vlaamse Overheid. Studiedienst van de Vlaamse Regering,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De Vlaamse bedrijven hebben goede aansluiting bij de aanbevelingen van de Europese Commissie voor European Information Society en de Digitale Agenda. In het bijzonder wat betreft de bedrijfsinterne gegevens uitwisseling, het elektronisch verkopen en de verspreiding van breedband. Vlaamse bedrijven investeren ook goed in ICT-vaardigheden van hun personeel. De verspreiding van mobiel-internet en het opdrijven van de downloadsnelheid zijn aandachtpunten. Voor e-government sluit Vlaanderen aan bij het EU15 gemiddelde. Vlaanderen staat sterk in de geïntegreerde afwerking van procedures. Informatieverspreiding over e-gov blijft een opdracht. Qua e-government zet de Vlaamse overheid in op een geïntegreerde benadering van de ondernemer. Een unieke website voor ondernemers zal in 2014 online gaan. Op deze manier zal de ondernemer op een gecentraliseerde plaats alle relevante eerstelijns- en wegwijsinfo (inclusief tools) vlot kunnen terugvinden over overheidsmaatregelen en de dienstverlening van de Vlaamse overheid. Dit is een belangrijk hulpmiddel om de toegang tot e-government te versterken. De Vlaamse Regering is ook bezig om extra acties uit te rollen voor sensibilisering en informatieverstrekking over elektronisch factureren. Wat de detailhandel betreft wordt er met de gemeenten samengewerkt. Zo is er het project WinkelWeb West-Vlaanderen dat verschillende ondernemers op weg helpt om de mogelijkheden van sociale media te ontdekken en zelf op laagdrempelige manier met e-commerce te starten. Met het aanbod ‘Commerciële Innovatie’ wordt aan handelaars een begeleiding aangeboden om hun winkelconcept te vernieuwen. De ICT-monitor wijst op een kloof tussen grote en kleine bedrijven. Met de kmo-portefeuille is er een laagdrempelig instrument om kmo’s te ondersteunen in opleiding en extern advies.


Book
De digitale (zelf)redzaamheid van de burger : ondersteuning bij de Digitale Overheid 2017.
Authors: ---
Year: 2013 Publisher: Utrecht Dialogic,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In het regeerakkoord is de doelstelling opgenomen dat de dienstverlening van de overheid verbeterd moet worden. Het kabinet streeft naar een (volledige) digitale overheid in 2017 waarbij bedrijven en burgers alle zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen.Het ministerie van BZK heeft zes hoofdonderzoeksvragen gedefinieerd waar de voorliggende rapportage antwoord op zal geven, namelijk: A. Hoe groot is de groep burgers die wel wil maar nog niet kan en hoe zal zich dat ontwikkelen tot 2017? B. Welke activiteiten bestaan er op dit moment die bijdragen aan de bevordering van de digitale vaardigheden van mensen, zodanig dat zij zelfstandig zaken kunnen doen met de overheid en daarvoor vrijwel geen andere kanalen nodig hebben? C. Wat is/zijn werkende mechanismen om mensen die wel willen maar niet kunnen, te ondersteunen bij het digitaal zaken doen met de overheid? Is er iets bekend over hoe (bewezen of mogelijk) effectief instrumenten/ methoden zijn en wat de kosten/baten zijn? D. Hoe gaat Denemarken om met digivaardigheid van burgers, de ‘nog niet kunners, maar wel willers’. E. Wat is de relatie tussen de vragen A, B, en C (ook in de context van vraag D)? F. Zijn er naar aanleiding van bovenstaande, afwegingen ten aanzien van het landelijk uitrollen van een bewezen effectieve methode?


Book
Deel je rijk : relevante trends voor overheidscommunicatie.
Authors: ---
Year: 2013 Publisher: S.l. Ministerie van Algemene Zaken. Dienst Publiek en Communicatie,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Er is meer verwachtingenmanagement nodig van de overheid, die duidelijk maakt waar ze wel en niet voor staat.. Als slechts één van de spelers in de mediacratie moet ze ook een andere bestuursstijl hanteren. De overheid moet relevante informatie actiever openbaar maken. Transparantie (met bijhorend accountability) opent mogelijkheiden voor betere diensten en nieuwe bedrijvigheid. Mensen hebben behoefte aan authentieke leiders met een samenhangend verhaal. De communicatiefunctie is meer en meer een verbinder. Aansluiten of faciliteren. Overheidsparticipatie in plaats van burgerparticipatie. De kijk op de wereld verandert. Denk bv. aan sharing, consuminderen, flexibeler werken en actieve ouderen. Conversatie wordt de centrale communicatiestijl: luisteren, monitoren en interactie online én offline. Mobiel groeit explosief maar oude kanalen blijven nog steeds relevant. In contact en verhalen (storytelling) ontstaat betekenis.


Dissertation
Online risico's bij jongeren in het buitengewoon secundair onderwijs.
Authors: ---
Year: 2013 Publisher: Leuven KU Leuven. Faculteit Sociale Wetenschappen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Jongeren in het BuSO worden vaker blootgesteld aan online risico's dan jongeren in het reguliere onderwijs. Met andere woorden: jongeren in het BuSO worden vaker blootgesteld aan cyberpesten, seksueel getinte beelden, negatieve UGC, contact met vreemde personen en sexting dan jongeren in het reguliere secundair onderwijs. In het reguliere onderwijs zijn jongeren vaker geschokt naar aanleiding van seksueel getinte beelden dan jongeren in het BuSO. Cyberpesten is het risico waar jongeren zowel in het BuSO als in het reguliere onderwijs het minst vaak aan worden blootgesteld, maar tegelijkertijd ervaren ze de blootstelling eraan het vaakst als negatief. Verder kunnen we over BuSO-jongeren het volgende concluderen: jongens hebben minder kans om in aanraking te komen met cyberpesten en negatieve UGC dan meisjes, maar komen wel vaker in contact met seksueel getinte beelden. Oudere kinderen hebben minder kans om slachtoffer te zijn van cyberpesten en meer kans om in aanraking te komen met seksueel getinte beelden. Hoe beter de relatie van het kind met de vader, hoe minder kans op blootstelling aan cyberpesten, negatieve UGC en misbruik van persoonlijke informatie. Jongens gebruiken minder actieve copingstrategieën dan meisjes en naarmate jongeren intenser geschokt raken als gevolg van een blootstelling aan een online risico, gaan ze zowel actieve als passieve copingstrategieën hanteren.


Book
Onderzoek naar informatiezoekgedrag bij kinderen, tieners en jongeren : Infoscan rapport.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2013 Publisher: Gent HoGent Faculteit Mens en Welzijn,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Kinderen tussen 8 en 11 jaar doen in eerste instantie beroep op hun ouders als ze informatie nodig hebben. Zij geven aan ook daar de beste informatie te vinden. Vanaf 12 jaar is Google over het algemeen de eerste plaats waar ze hun zoektocht aanvatten én waar ze de beste informatie denken te vinden. Toch blijven ook de ouders als informatiebron voor jongeren vanaf 12 een sterke tweede plaats innemen.


Book
Jongeren over online rechten en verantwoordelijkheden : onderzoeksrapport.
Authors: ---
Year: 2013

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Online risico's bij jongeren in het buitengewoon secundair onderwijs.
Authors: ---
Year: 2013 Publisher: Leuven KU Leuven. Faculteit Sociale Wetenschappen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Jongeren in het BuSO worden vaker blootgesteld aan online risico's dan jongeren in het reguliere onderwijs. Met andere woorden: jongeren in het BuSO worden vaker blootgesteld aan cyberpesten, seksueel getinte beelden, negatieve UGC, contact met vreemde personen en sexting dan jongeren in het reguliere secundair onderwijs. In het reguliere onderwijs zijn jongeren vaker geschokt naar aanleiding van seksueel getinte beelden dan jongeren in het BuSO. Cyberpesten is het risico waar jongeren zowel in het BuSO als in het reguliere onderwijs het minst vaak aan worden blootgesteld, maar tegelijkertijd ervaren ze de blootstelling eraan het vaakst als negatief. Verder kunnen we over BuSO-jongeren het volgende concluderen: jongens hebben minder kans om in aanraking te komen met cyberpesten en negatieve UGC dan meisjes, maar komen wel vaker in contact met seksueel getinte beelden. Oudere kinderen hebben minder kans om slachtoffer te zijn van cyberpesten en meer kans om in aanraking te komen met seksueel getinte beelden. Hoe beter de relatie van het kind met de vader, hoe minder kans op blootstelling aan cyberpesten, negatieve UGC en misbruik van persoonlijke informatie. Jongens gebruiken minder actieve copingstrategieën dan meisjes en naarmate jongeren intenser geschokt raken als gevolg van een blootstelling aan een online risico, gaan ze zowel actieve als passieve copingstrategieën hanteren.

Listing 1 - 10 of 57 << page
of 6
>>
Sort by