Listing 1 - 10 of 16 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Ethisch leren denken
Authors: ---
ISBN: 9789006952643 Year: 2013 Publisher: Amersfoort ThiemeMeulenhoff

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Praktijken van normatieve professionalisering.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789088504617 Year: 2013 Publisher: Amsterdam SWP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Normatieve vragen en morele uitdagingen spelen een steeds grotere rol in professionele organisaties en in het praktische handelen van professionals. Dit boek biedt een dieper begrip van deze vragen en geeft wegen aan om daar in de praktijk creatief en moreel verantwoord mee om te gaan. De theorie en de praktijk van normatieve professionalisering zoals die de afgelopen twintig jaar aan de Universiteit voor Humanistiek is ontwikkeld, zijn daarbij richtinggevend.Door een groot aantal praktijken van normatieve professionalisering van binnenuit te beschrijven en te analyseren, willen wij professionals, onderzoekers en managers die in hun eigen praktijk met normatieve en morele vragen worstelen ondersteunen, bemoedigen en inspireren. Daarmee geeft dit boek bovendien nieuwe impulsen aan de theorievorming en het onderzoek op dit snelgroeiende gebied.Met bijdragen van:M.E. Kanne, E. Grootoonk, Swanny Kremer, Els Bliekendaal, Eric van der Vet, Vincent de Waal, Dineke Smit, Marije Klomp, Ton Bruining, Marion Lommers, Merel Luiches, Gaby Jacobs, Yvonne Leeman, Bart van Rosmalen, Jan Nap, Leonard de Jong, Jan van Ewijk, Johan Melse, Cees Pieters (Bron: website swpbook.com)


Multi
Voor een betere dialoog tussen huisartsen en patiënten van andere origine : overzicht van de bestaande hulpmiddelen.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789051308280 Year: 2013 Publisher: Brussel Koning Boudewijnstichting

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De meeste huisartsen in ons land komen vrijwel dagelijks in contact met patiënten met een andere etnische, culturele, taalkundige of religieuze achtergrond. Die dialoog verloopt niet altijd even makkelijk, maar gelukkig bestaan er heel wat hulpmiddelen en goede praktijken die de arts helpen om een begripvol contact uit te bouwen. Deze publicatie biedt een overzicht van Belgische en buitenlandse initiatieven, onderverdeeld in vier soorten: de inzet van tussenpersonen om een dialoog tot stand te brengen (culturele bemiddelaars, live of via computer, vertaaldiensten), vormingen, referentiesites en brochures. Dit rapport wil op een pragmatische en praktische manier handvaten aanreiken voor de interculturele dialoog, die ongetwijfeld één van de grote uitdagingen vormt voor onze moderne samenleving. (Bron: website kbs-frb.be)


Book
Ethiek en zorg in de hulpverlening : over taboes gesproken.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789038221052 Year: 2013 Publisher: Gent Academia press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het boek ‘Ethiek en zorg in de hulpverlening. Over taboes gesproken’ vertrekt van de zelfbeschikking van de cliënt. Wordt de cliënt binnen de hulpverlening benaderd als een autonoom dan wel als een heteronoom mens? Het uitgangspunt is de verhouding tussen de hulpverlener en de hulpbehoevende, geplaatst in een maatschappelijke en culturele context. De opener is een polemische bijdrage: onderscheiden de diverse vormen van hulpverlening zich vandaag nog steeds op basis van een verschillend mensbeeld en waardepatroon? Deze cruciale vraag wordt getoetst aan de praktijk van een bijzondere vorm van hulpverlening: de morele hulpverlening. In diezelfde lijn buigt het boek zich over een aantal problemen waarover men niet graag in het openbaar spreekt of waarover net een grote maatschappelijke discussie bestaat: > hulpverlening aan ouderen in de multiculturele samenleving : een nieuw probleem? > bemoeizorg of bemoeizucht? > hoe ver kunnen we gaan in de vraag naar het beëindigen van het leven? > hulpverlening en armoede : een probleem waarvoor we liefst onze ogen sluiten? > wat is goede zorg? ‘Ethiek en zorg in de hulpverlening’ is een publicatie die het taboe niet schuwt, maar het net bespreekbaar wil maken, aan de hand van bijdrages van enkele vooraanstaande specialisten.


Book
Ik de leraar : uit liefde voor het vak in het belang van ieder kind in dienst van onze samenleving.
Authors: ---
ISBN: 9789081949316 Year: 2013 Publisher: Driebergen NIVOZ


Book
Het taboe doorbroken : seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen zorgaanbieders en zorgvragers.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789491323096 Year: 2013 Publisher: Brussel Zorgnet Vlaanderen


Book
Wat ervan te zeggen : informatie en beroepsgeheim binnen het ortho- en sociaalagogisch werkveld.
Author:
ISBN: 9789400004009 Year: 2013 Publisher: Antwerpen Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek gaat over beroepsgeheim, het opslaan en verwerken van persoonsgegevens, medische informatie, het uitwisselen van informatie tussen collega’s en voorzieningen, met leidinggevenden, met ouders en minderjarigen, bij kindermishandeling, en met politie en justitie. Ook recente methodieken als cliënt(en)overleg en casemanagement worden besproken. Het boek biedt een overzicht van de bijhorende wettelijke en deontologische kaders. Centraal in dit boek staan praktijk en reflectie. Niet alleen wordt elk thema door de auteur vanuit een ethisch kader doorgelicht, maar telkens wordt het getoetst aan concrete casussen waarmee de praktijkwerker dagelijks geconfronteerd wordt. Van elk wettelijk of deontologisch kader wordt nagegaan wat het belang ervan is voor de concrete begeleiding en samenwerking met cliënten en collega’s. Workshops bieden de lezer de kans om individueel of in groep (bijvoorbeeld een team of een klas) over de thema’s te reflecteren. Aan de hand van casussen en reflectievragen en -oefeningen krijgt de lezer de kans om gefundeerde persoonlijke standpunten in te nemen bij de ethische dilemma’s in concrete situaties. Hoewel het een ruimere toepassing kan kennen – bijvoorbeeld bij een algemene ethische vorming – spitst het boek zich toe op het ortho- en sociaalagogisch werkveld: personen met een beperking, bijzondere jeugdzorg, maatschappelijk werk, psychiatrie, gezinshulp, ouderenzorg, kleurrijke en grijze zones etc. Zowel residentiële als ambulante hulpverlening komt aan bod. Rudy Schellaert is hoofdlector psychologie en ethiek aan het sociaalagogisch departement van de Hogeschool Gent, coacht studenten en begeleidt ethische reflectieprocessen. (www.rudyschellaert.be)

Keywords

privacy --- welzijnsrecht --- beroepsgeheim --- cliënt-hulpverlener relatie --- Professional ethics. Deontology --- strafrechtstoepassingen --- Sociology of social care --- Human rights --- hulpverlening --- Social law. Labour law --- Belgium --- Beroepsethiek --- Beroepsgeheim --- Beroepsmoraal --- Codes de conduite déontologique --- Codes de déontologie --- Codes of ethics --- Codes of professional ethics --- Communications [Confidentional] --- Communications confidentielles --- Confidential communications --- Confidentialité --- Confidentiële informaties --- Conscience professionnelle --- Deontologie --- Deontology --- Déontologie --- Déontologie professionnelle --- Ethical codes --- Ethics [Professional ] --- Morale professionnelle --- Privileged communications (Confidential communications) --- Professional ethics --- Professional responsibilities --- Professional responsibility --- Professions--Aspect moral --- Professions--Déontologie --- Professions--Moral and ethical aspects --- Professions--Secret --- Secret professionnel --- Secrets [Professional] --- Vertrouwelijke informatie --- Violation du secret professionnel --- Éthique professionnelle --- Maatschappelijk werk ; ethiek --- #SBIB:340H10 --- #SBIB:35H52 --- #SBIB:316.334.3M52 --- beroepsethiek --- 321.4 --- rechtspositie --- Sociaal recht, algemeen --- Ethiek van bestuur en beleid --- Medische sociologie: professionele aspecten van de hulpverlening --- 172 --- Opleiding en beroep --- Maatschappelijk werk --- Informatie --- #KVHB:Beroepsgeheim --- #KVHB:Beroepsethiek --- Ethiek --- Medische informatie --- Sociale agogiek --- gezondheidsrecht --- PXL-Social Work 2014


Book
Omgaan met beroepsgeheim.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789046554753 Year: 2013 Volume: *4 Publisher: Mechelen Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit cahier biedt juridische basisinformatie om wettelijk correct om te gaan met (vertrouwelijke) informatie maar focust ook op het praktisch omgaan met de keuzes die je individueel of in teamverband moet maken. Volgende specifieke terreinen komen aan bod: justitie, onderwijs, gezondheidszorg en jeugdhulp. Dit gebeurt aan de hand van een concrete casus. Deze werd voorgelegd aan de acht auteurs van het cahier en zij reflecteren over mogelijke standpunten en alternatieven, ieder van hen vanuit zijn/haar vertrouwdheid met een bepaalde sector.

Keywords

Beroepsethiek. --- jeugdhulpverlening --- welzijnswerk --- welzijnsrecht --- beroepsgeheim --- deontologie --- Professional ethics. Deontology --- Medical law --- Administrative law --- Sociology of social welfare --- Belgium --- toegepaste filosofie --- Beroepsgeheim --- Gezondheidszorg --- Hulpverlening --- 614.253.84 --- wetgeving --- gezondheidszorg --- onderwijs --- hulpverlening --- ethiek --- 061 Ethische problemen --- BE / Belgium - België - Belgique --- 173 --- 343.45 --- U80 - Secret bancaire - Bankgeheim --- 321.4 --- beroepsethiek --- Beroepsethiek --- beroepsgeheim (gez) --- ethiek (gez) --- Ethiek --- Welzijnswerk --- Maatschappelijk werk : beroepsethiek --- 364.026 --- Secret professionnel --- Éthique --- BPB1309 --- Medisch beroepsgeheim --- Ethiek van de verschillende beroepen. Plichtenleer. Deontologie --- Onschendbaarheid van geheimen. Geheim persoonlijke levenssfeer, beroepsgeheim, bankgeheim --- Maatschappelijk werk - Sociale zorg ; opleiding en beroep --- 361 --- 172 --- Ethik --- ethics --- etyka --- ética --- etikë --- etica --- ētika --- етика --- etika --- etică --- moral --- ηθική δεοντολογία --- eetika --- etik --- etiikka --- moralės mokslas --- dorovės mokslas --- veda o morálke --- moral science --- mravnost --- morale --- Moral --- morálka --- moraal --- erkölcsfilozófia --- moraali --- ethica --- morāles mācība --- filosofía moral --- erkölcstan --- morală --- shkencë morale --- dorotyra --- ηθική --- zedenleer --- segredo profissional --- sigriet professjonali --- segreto professionale --- sekret profesional --- επαγγελματικό απόρρητο --- služobné tajomstvo --- ametisaladus --- služební tajemství --- profesionalna tajna --- profesionāls noslēpums --- tajemnica zawodowa --- profesinė paslaptis --- professional secret --- tystnadsplikt --- szakmai titok --- tavshedspligt --- secret profesional --- Berufsgeheimnis --- secreto profesional --- ammattisalaisuus --- професионална тайна --- poklicna tajnost --- професионална тајна --- tystnadsplikt för sjukvårdspersonal --- orvosi titoktartás --- secreto médico --- medisch geheim --- důvěrnost informací --- profesní tajemství --- доверливост на информации --- secret médical --- szakmai titoktartás --- lékařské tajemství --- службена тајна --- тајност на медицинските податоци --- slib mlčenlivosti --- доверливост на личните податоци --- деловна тајна --- segredo médico --- ügyvédi titoktartás --- tjänstehemlighet --- ärztliche Schweigepflicht --- ιατρικό απόρρητο --- kutsesaladus --- професионална адвокатска тајна --- sekretess --- доверливи информации --- принцип на доверливост


Multi
Wat doen sociaal werkers wanneer ze sociaal werk doen ? : Een etnografie van professionaliteit.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789059727366 Year: 2013 Publisher: Delft Eburon

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Van professionals in de sociale sector wordt in toenemende mate verlangd dat ze hun handelingen en hun werk kunnen motiveren en hun resultaten kunnen verantwoorden richting hun leidinggevenden, cliënten en maatschappij. Tegelijkertijd wordt er vaak scherp geoordeeld over deze sector: iedereen werkt langs elkaar heen, en niemand is verantwoordelijk. Het sociaal werk heeft moeite om zich als 'professie' te manifesteren. Op de zoektocht naar de ware professionaliteit van de sociaal werker komen in dit boek uiteenlopende visies en verschijningsvormen aan bod. Er is veel discussie over wat professionals in de sociale sector zouden moeten doen. Eigenlijk zou deze discussie moeten beginnen met een uiteenzetting van wat ze doen. Wat gebeurt er op de werkvloer, wat gebeurt er tijdens de gesprekken met cliënten en welke patronen kunnen we hieruit destilleren? Dit boek biedt een gedetailleerde en tegelijkertijd brede blik in het werk van de sociale professional en is zo geschreven dat de lezer als het ware 'meekijkt' over de schouder van de professional en deelgenoot wordt gemaakt van de dilemma's en keuzes waar deze mee geconfronteerd wordt. Daarbij wordt steeds de verbinding gemaakt met relevante theorieën. Het boek is daarmee niet alleen interessant voor (aankomende) professionals, maar in brede zin voor iedereen die meer wil weten over deze sector. Hiernaast biedt het waardevolle en verrassende inzichten die zeker ook voor beleidsmakers en onderzoekers van belang zijn.

Listing 1 - 10 of 16 << page
of 2
>>
Sort by