Listing 1 - 10 of 20 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Ethisch leren denken
Authors: ---
ISBN: 9789006952643 Year: 2013 Publisher: Amersfoort ThiemeMeulenhoff

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De kracht van het engagement : de vermaatschappelijking van de zorg in de dagelijkse praktijk.
Authors: --- ---
Year: 2013 Publisher: Brussel Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Vemaatschappelijking van de zorg verwijst naar het streven om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven, …., een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen. Het boekje beschrijft deze trend in het zorglandschap. Getuigenissen van beleidsmedewerkers en gebruikers geven een beeld van hoe vermaatschappelijking in de praktijk werkt. (Bron: website Vlaanderen.be)

Keywords

welzijnswerk --- Engagement --- Beroepsethiek --- 361


Book
Praktijken van normatieve professionalisering
Authors: ---
ISBN: 9789088504617 Year: 2013 Publisher: Amsterdam SWP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Normatieve vragen en morele uitdagingen spelen een steeds grotere rol in professionele organisaties en in het praktische handelen van professionals. Dit boek biedt een dieper begrip van deze vragen en geeft wegen aan om daar in de praktijk creatief en moreel verantwoord mee om te gaan. De theorie en de praktijk van normatieve professionalisering zoals die de afgelopen twintig jaar aan de Universiteit voor Humanistiek is ontwikkeld, zijn daarbij richtinggevend.Door een groot aantal praktijken van normatieve professionalisering van binnenuit te beschrijven en te analyseren, willen wij professionals, onderzoekers en managers die in hun eigen praktijk met normatieve en morele vragen worstelen ondersteunen, bemoedigen en inspireren. Daarmee geeft dit boek bovendien nieuwe impulsen aan de theorievorming en het onderzoek op dit snelgroeiende gebied.Met bijdragen van:M.E. Kanne, E. Grootoonk, Swanny Kremer, Els Bliekendaal, Eric van der Vet, Vincent de Waal, Dineke Smit, Marije Klomp, Ton Bruining, Marion Lommers, Merel Luiches, Gaby Jacobs, Yvonne Leeman, Bart van Rosmalen, Jan Nap, Leonard de Jong, Jan van Ewijk, Johan Melse, Cees Pieters (Bron: website swpbook.com)


Book
Christian ethics and corporate culture. : a critical view on corporate responsibilities.
Author:
ISBN: 9783319009384 9783319009391 Year: 2013 Publisher: Cham Springer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Voor een betere dialoog tussen huisartsen en patiënten van andere origine
Authors: --- ---
ISBN: 9789051308280 Year: 2013 Publisher: Brussel Koning Boudewijnstichting

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De meeste huisartsen in ons land komen vrijwel dagelijks in contact met patiënten met een andere etnische, culturele, taalkundige of religieuze achtergrond. Die dialoog verloopt niet altijd even makkelijk, maar gelukkig bestaan er heel wat hulpmiddelen en goede praktijken die de arts helpen om een begripvol contact uit te bouwen. Deze publicatie biedt een overzicht van Belgische en buitenlandse initiatieven, onderverdeeld in vier soorten: de inzet van tussenpersonen om een dialoog tot stand te brengen (culturele bemiddelaars, live of via computer, vertaaldiensten), vormingen, referentiesites en brochures. Dit rapport wil op een pragmatische en praktische manier handvaten aanreiken voor de interculturele dialoog, die ongetwijfeld één van de grote uitdagingen vormt voor onze moderne samenleving. (Bron: website kbs-frb.be)


Book
Ethiek en zorg in de hulpverlening : over taboes gesproken.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789038221052 Year: 2013 Publisher: Gent Academia press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het boek ‘Ethiek en zorg in de hulpverlening. Over taboes gesproken’ vertrekt van de zelfbeschikking van de cliënt. Wordt de cliënt binnen de hulpverlening benaderd als een autonoom dan wel als een heteronoom mens? Het uitgangspunt is de verhouding tussen de hulpverlener en de hulpbehoevende, geplaatst in een maatschappelijke en culturele context. De opener is een polemische bijdrage: onderscheiden de diverse vormen van hulpverlening zich vandaag nog steeds op basis van een verschillend mensbeeld en waardepatroon? Deze cruciale vraag wordt getoetst aan de praktijk van een bijzondere vorm van hulpverlening: de morele hulpverlening. In diezelfde lijn buigt het boek zich over een aantal problemen waarover men niet graag in het openbaar spreekt of waarover net een grote maatschappelijke discussie bestaat: > hulpverlening aan ouderen in de multiculturele samenleving : een nieuw probleem? > bemoeizorg of bemoeizucht? > hoe ver kunnen we gaan in de vraag naar het beëindigen van het leven? > hulpverlening en armoede : een probleem waarvoor we liefst onze ogen sluiten? > wat is goede zorg? ‘Ethiek en zorg in de hulpverlening’ is een publicatie die het taboe niet schuwt, maar het net bespreekbaar wil maken, aan de hand van bijdrages van enkele vooraanstaande specialisten.


Book
Gekkenwerk : kleine ondeugden voor zorgdragers
Authors: ---
ISBN: 9789401409438 9401409439 Year: 2013 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De Belgische auteurs, beiden ethicus, beschrijven dat zorgverlening mooi werk is, echter ook grenzen kent. In een participatiemaatschappij wordt meer gevraagd van mantelzorg en vrijwillige zorginzet; het boek benoemt de realiteit waarin geven en nemen niet altijd in balans (kunnen) zijn, zelfs spanning geven. Het boek is gebaseerd op Belgische ervaringen met zorg geven, maar is op hoofdlijnen herkenbaar voor Nederland. De tekst is deels een theoretische weergave van de praktijk, aangevuld met filosofische stukjes. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met prikkelende en bezinnende vragen voor de zorgverlener, met als doel de eigen zorginzet te evalueren. © NBD Biblion


Book
Omgaan met beroepsgeheim.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789046554753 Year: 2013 Volume: *4 Publisher: Mechelen Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit cahier biedt juridische basisinformatie om wettelijk correct om te gaan met (vertrouwelijke) informatie maar focust ook op het praktisch omgaan met de keuzes die je individueel of in teamverband moet maken. Volgende specifieke terreinen komen aan bod: justitie, onderwijs, gezondheidszorg en jeugdhulp. Dit gebeurt aan de hand van een concrete casus. Deze werd voorgelegd aan de acht auteurs van het cahier en zij reflecteren over mogelijke standpunten en alternatieven, ieder van hen vanuit zijn/haar vertrouwdheid met een bepaalde sector.


Book
Athletic enhancement, human nature and ethics : threats and opportunities of doping technologies.
Authors: --- ---
ISBN: 9789400751002 9400751001 Year: 2013 Publisher: Dordrecht Springer,


Book
Beroepsgeheim.
Author:
ISBN: 9789400004597 Year: 2013 Publisher: Antwerpen Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Over het beroepsgeheim werden hele bibliotheken volgeschreven en bestaat er een overvloedige rechtspraak. Toch blijkt dat de grondbeginselen van deze figuur niet altijd goed worden begrepen en dat de toepassingen die ervan worden gemaakt, niet altijd optimaal aansluiten bij de bestaansreden ervan. Voor het eerst in de Belgische rechtsleer tracht dit boek systematisch het ‘onkruid te wieden’ om het beroepsgeheim te ontdoen van alle mystiek en (status)symboliek waarmee het gaandeweg werd beladen, om de essentie van de regel te achterhalen. Met de praktische bruikbaarheid van dit boek in het achterhoofd werd de omvang ervan zo hanteerbaar mogelijk gehouden. Net zoals de wettekst zelf vertrekt dit werk van het medisch beroepsgeheim, om dan een algemene theorie van het beroepsgeheim te ontwikkelen. Niet alleen advocaten en magistraten die achteraf moeten aftoetsen of het beroepsgeheim al dan niet terecht werd ingeroepen, ook de ‘noodzakelijke vertrouwenspersonen’ die zelf het beroepsgeheim in hun dagelijkse praktijk moeten toepassen (zoals artsen en advocaten en hun tuchtoverheden, maar ook paramedici, beheerders en ombudspersonen in zorginstellingen, netwerken palliatieve zorg ...) zullen dit werk nuttig kunnen raadplegen om inzicht te krijgen in hoe bewust met het beroepsgeheim om te gaan in functie van het doel achter de regel.

Listing 1 - 10 of 20 << page
of 2
>>
Sort by