Listing 1 - 10 of 245 << page
of 25
>>
Sort by

Book
Stabiliteit en veiligheid in Europa : het veranderende krachtenveld voor het buitenlandse beleid.
Author:
ISBN: 9039908826 Year: 1995 Publisher: Den Haag SDU,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Analyse van de diepgaande veranderingen in de internationale omgeving na 1989-1990. Vooral de veiligheidssituatie is gewijzigd. Het is in het belang van Nederland om mee te werken aan de vorming van een 'kerngroep' onder leiding van Duitsland en Frankrijk als daardoor een verdieping van de Europese integratie gestalte kan krijgen. Analysis of profound changes in the international environment after 1989-1990. The safety situation in particular has changed. It is in the interest of the Netherlands to cooperate in the formation of a 'core group' under the leadership of Germany and France if this can give rise to a deepening of European integration.


Book
Naar een europabrede unie.
Author:
ISBN: 9012093228 Year: 2001 Volume: 59 (2001) Publisher: Den Haag Sdu,


Book
Slagvaardigheid in de Europabrede Unie
Author:
ISBN: 9012098084 Year: 2003 Volume: 65 Publisher: WRR

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Political Science; European Union


Book
Samenhangend mediabeleid
Author:
ISBN: 9012040930 Year: 1982 Publisher: WRR


Book
Volksgezondheidszorg.
Author:
ISBN: 9039913005 Year: 1997 Publisher: Den Haag Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Om de gezondheidszorg voor iedereen op langere termijn toegankelijk te houden, is het onvermijdelijk dat er grenzen aan de collectieve verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid worden gesteld. Dit is het best te realiseren door een basispakket van gezondheidszorgvoorzieningen voor de gehele bevolking onder te brengen in een algemene sociale verzekering. Hiernaast is er een vrijwillige aanvullende verzekering mogelijk voor extra zorg naar eigen keuze. Langs de geschetste lijnen kan volgens de raad vorm worden gegeven aan een inzichtelijk zorgstelsel dat gebaseerd is op een heldere en samenhangende verdeling van verantwoordelijkheden. In order to keep healthcare accessible to everyone in the longer term, it is inevitable that limits are placed on collective responsibility for public health. This can best be achieved by placing a basic package of health care provisions for the entire population in a general social insurance policy. In addition, a voluntary supplementary insurance is possible for additional care of your choice. Along the lines outlined, the Council believes that a transparent health care system can be developed based on a clear and coherent division of responsibilities.


Book
Commentaar op de Discussienota Sectorraden wetenschapsbeleid
Author:
ISBN: 9012013003 Year: 1976 Publisher: WRR

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Political Science


Book
Hoger onderwijs in fasen
Author:
ISBN: 9039908222 Year: 1995 Publisher: WRR

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Education

Keywords

Education


Book
Technologie en overheid
Author:
ISBN: 903990023X Year: 1991 Publisher: WRR

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 245 << page
of 25
>>
Sort by