Listing 1 - 10 of 164 << page
of 17
>>
Sort by
Bijzondere overeenkomsten : syllabus
Author:
ISBN: 9789048615155 Year: 2012 Publisher: Brugge : Die Keure,


Book
Burgerlijk wetboek 1995-96
Author:
ISBN: 9062008682 Year: 1995 Publisher: Brugge : die Keure,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

De Huurprijs : analyse van de financiële verbintenissen van de huurder en onderzoek naar de mogelijkheid tot objectivering van de woninghuurprijzen
Author:
ISBN: 9789048600748 Year: 2009 Publisher: Brugge : Die Keure,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In dit boek, dat de aangepaste versie is van het doctoraal proefschrift dat Maarten Dambre op 16 september 2008 aan de Universiteit Gent verdedigde, worden de financiële aspecten van de huurovereenkomst met betrekking tot een onroerend goed onderzocht. Zowel de huurprijs, de kosten en lasten als de huurwaarborg worden grondig ontleed. De doelstelling daarbij is om na te gaan of er een noodzaak en mogelijkheid bestaat om te komen tot een meer objectieve vaststelling van de huurprijzen van woningen gelet op de kwaliteit ervan. Tot op vandaag heeft de wetgever op het eerste gezicht niet geraakt aan het beginsel van de contractvrijheid bij de vaststelling van de huurprijs. Nochtans kent ons recht tal van regelingen waarbij huurprijzen aan de hand van objectieve parameters worden bepaald. Deze specifieke regelingen op het gebied van pacht, handelshuur, woninghuur en sociale huur worden grondig onderzocht. Het is merkwaardig om anno 2009 vast te stellen dat de wetgever wel brood ziet in de objectivering van handelshuur- en pachtprijzen ter bescherming van de voornamelijk economische belangen van de handelshuurder en de pachter, maar diezelfde stap (nog) niet zet voor de private woninghuurder. Nochtans is diens recht op behoorlijke - en derhalve betaalbare - huisvesting sinds 1994 als een sociaal grondrecht in artikel 23 van de Grondwet ingeschreven. Een blik over de grenzen toont aan dat België hierbij een uitzonderingspositie inneemt. Ook binnen België is de vraag naar een eventuele objectivering van de huurprijzen bijzonder actueel. Allerlei regelingen op federaal en gewestelijk vlak normeren de kwaliteit waaraan een woningen moet voldoen. Een logische volgende stap is om vanuit die kwaliteitsvereisten de relatie te maken met de huurprijs die voor een bepaalde woning kan worden gevraagd. De maatschappelijke verantwoording voor de invoering van een stelsel tot objectivering van de woninghuurprijzen volgt uit de vaststelling dat de realisatie van het grondrecht op behoorlijke huisvesting problematisch is voor een grote groep huurders op de private huurmarkt ten gevolge van een tekort aan sociale woningen en de onmogelijkheid om zelf een woning te verwerven. Het boek bevat een concrete aanzet om te komen tot een objectieve bepaling van de normale huurwaarde van woningen en kent daarbij een rol toe aan paritair samengestelde huurcommissies. Daarnaast worden er tal van voorstellen gedaan om het bestaande huurrecht te moderniseren en te verbeteren, onder meer op het gebied van de huurprijsherziening, de aanrekening van kosten en de huurwaarborg.


Book
Huur
Author:
ISBN: 9789079150373 9789460353697 Year: 2007 Publisher: Herentals : Knops,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Burgerlijk wetboek : 2007
Author:
ISBN: 9789086613984 Year: 2006 Publisher: Brugge : die Keure,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Private law --- Belgium


Book
Commentaar bij de wet van 12 juni 1992 op het consumentenkrediet
Author:
Year: 1992 Publisher: Wilrijk UIA. Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De invloed van het witwasverbod op het bankrecht
Author:
Year: 1994 Publisher: Deurne Kluwer Rechtswetenschappen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Bijzondere overeenkomsten
Author:
ISBN: 9789048605064 Year: 2014 Publisher: Brugge : Die Keure,


Book
Bijzondere overeenkomsten
Author:
ISBN: 9789048632503 Year: 2018 Publisher: Brugge : Die Keure,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Maarten Dambre bespreekt in dit boek volgende bijzondere overeenkomsten:koop (met inbegrip van de consumentenkoop en de overdracht van schuldvordering)huur (met inbegrip van woninghuur, handelshuur en pacht) aanneming (met inbegrip van woningbouw) lastgeving dading borgtocht. Er werd eveneens een deel m.b.t. bewaargeving toegevoegd. Het boek kan ook als handig naslagwerk worden gebruikt door rechtspractici zoals advocaten, magistraten en notarissen


Book
Bijzondere overeenkomsten
Author:
ISBN: 9789048605064 Year: 2014 Publisher: Brugge : Die Keure,

Listing 1 - 10 of 164 << page
of 17
>>
Sort by