Listing 1 - 10 of 152 << page
of 16
>>
Sort by

Book
Huur
Author:
ISBN: 9789079150373 9789460353697 Year: 2007 Publisher: Herentals : Knops,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Burgerlijk wetboek : 2007
Author:
ISBN: 9789086613984 Year: 2006 Publisher: Brugge : die Keure,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Private law --- Belgium


Book
Consumentenkrediet : een commentaar op de nieuwe reglementering.
Author:
ISBN: 9054620242 Year: 1993 Publisher: Gent Mys en Breesch,


Book
Bijzondere overeenkomsten.
Author:
ISBN: 9789048632503 Year: 2018 Publisher: Brugge Die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Maarten Dambre bespreekt in dit boek volgende bijzondere overeenkomsten: koop (met inbegrip van de consumentenkoop en de overdracht van schuldvordering) huur (met inbegrip van woninghuur, handelshuur en pacht) aanneming (met inbegrip van woningbouw) lastgeving dading borgtocht. Er werd eveneens een deel m.b.t. bewaargeving toegevoegd. Het boek kan ook als handig naslagwerk worden gebruikt door rechtspractici zoals advocaten, magistraten en notarissen

Keywords

Law of obligations. Law of contract --- contracten --- zakenrecht --- huurrecht --- Belgium --- BPB1804 --- Droit des obligations --- Droit civil --- Vente --- Bail --- Belgique --- Contrat --- privaat recht --- huur --- verkoop --- aanneming --- Verbintenisrecht --- Burgerlijk recht --- Verkoop --- Huurovereenkomst --- België --- Contract --- droit prive --- bail --- vente --- contrat --- Cautionnement --- Mandat --- Contrats d'entreprise --- Baux --- Contrats --- BPB9999. --- E-books --- avtal --- zmluva --- договор --- leping --- ugovor --- līgums --- kontratë --- sopimus --- kontrakt --- umowa cywilna --- pogodba --- szerződés --- sutartis --- Vertrag des bürgerlichen Rechts --- contract --- kuntratt --- contrato --- smlouva --- уговор --- σύμβαση --- contratto --- zaključivanje ugovora --- lepinguline kokkulepe --- sopimuksen tekeminen --- e drejtë kontraktuale --- lepinguline kohustus --- angazhim kontraktual --- e drejtë e kontratave --- assinatura de contrato --- līgumsaistības --- afsluiten van een contract --- conclusion de contrat --- склучување на договор --- συμφωνία --- ugovorna obaveza --- angajament contractual --- szerződéskötés --- договорно право --- kontrakts --- verplichting --- ondertekening van een contract --- līgumattiecības --- sopimusperusteisuus --- договорна обврска --- Vertragsunterzeichnung --- overenskomst --- vertragliche Verpflichtung --- law of contract --- Vereinbarung des bürgerlichen Rechts --- līgumtiesības --- uzatvorenie zmluvy --- firma di un contratto --- contractual commitment --- Vertragsabschluss --- compromiso --- úmluva --- szerződéses kötelezettség --- forpligtelse --- droit des contrats --- aftaleret --- szerződések joga --- sutartinė prievolė --- conclusión de contrato --- συμβόλαιο --- diritto contrattuale --- lepinguõigus --- раскинување на договор --- zmluvná dohoda --- sutarčių teisė --- tecknande av kontrakt --- indgåelse af kontrakt --- contractual agreement --- signature de contrat --- bindende tilsagn --- slutande av avtal --- smluvní právo --- līguma slēgšana --- Vetragsrecht --- склучување договор --- stipulazione di un contratto --- zmluvný záväzok --- direito dos contratos --- contract law --- conclusão de contrato --- δίκαιο των συμβάσεων --- szerződés megkötése --- conclusion of a contract --- contractrecht --- ugovorno pravo --- susitarimas dėl sutarties --- sopimusoikeudet --- marrëveshje kontraktuale --- compromisso --- σύναψη συμβάσεως --- uzavření smlouvy --- firma de contrato --- υπογραφή συμβάσεως --- dohoda --- lepingu sõlmimine --- δέσμευση --- sutarties sudarymas --- avtalsrätt --- Derecho contractual --- szerződéses megállapodás --- sopimusvelvoite --- përfundim i një kontrate --- Bélgica --- Belgija --- Belgien --- Belgie --- Belgicko --- Beļģija --- Белгија --- Belgio --- Белгия --- Belgia --- il-Belġju --- An Bheilg --- Βέλγιο --- Belgjika --- Belgia Kuningriik --- Beļģijas Karaliste --- Royaume de Belgique --- Belgian kuningaskunta --- Belgické kráľovstvo --- Koninkrijk België --- Belgijos Karalystė --- das Königreich Belgien --- Βασίλειο του Βελγίου --- Kingdom of Belgium --- Кралство Белгија --- Краљевина Белгија --- Belgické království --- Reino de Bélgica --- ir-Renju tal-Belġju --- Regatul Belgiei --- Kongeriget Belgien --- Кралство Белгия --- Mbretëria e Belgjikës --- Belga Királyság --- Królestwo Belgii --- Konungariket Belgien --- Reino da Bélgica --- Kraljevina Belgija --- Regno del Belgio --- pronájem --- μισθωτήριο --- najem --- huurovereenkomst --- lease --- üürileping --- prenájom --- закуп --- nuomos sutartis --- qira --- umowa najmu --- lokazzjoni --- bérleti szerződés --- наем --- contratto di locazione --- lejekontrakt --- noma --- hyreskontrakt --- contrato de arrendamento --- vuokrasopimus --- zakup --- Mietvertrag --- contract de închiriere --- contrato de alquiler --- contrato de arrendamiento --- lakásbérleti szerződés --- contratto d'affitto --- hyresavtal --- huurcontract --- ενοικιαστήριο --- bail à loyer --- sale --- pardavimas --- prodaja --- müük --- Verkauf --- sprzedaż --- vânzare --- продажба --- venda --- försäljning --- venta --- πώληση --- myynti --- salg --- prodej --- értékesítés --- shitje --- продаја --- predaj --- vendita --- pārdošana --- bejgħ --- vënie në shitje --- eladás --- διάθεση --- siūlomos prekės --- Verkaufsangebot --- te koop aanbieden --- продажна понуда --- saluhållning --- mise en vente --- myyntiin asettaminen --- prodejní nabídka --- ponuka na predaj --- offering for sale --- messa in vendita --- piedāvājums pārdošanai --- müügiks pakkumine --- ofertă de vânzare --- udbydelse til salg --- eladási ajánlat --- građansko pravo --- Bürgerliches Recht --- civilrätt --- e drejtë civile --- občianske právo --- drept civil --- гражданско право --- prawo cywilne --- граѓанско право --- civilno pravo --- tsiviilõigus --- грађанско право --- siviilioikeus --- polgári jog --- civillikums --- αστικό δίκαιο --- diritto civile --- dritt ċivili --- civil law --- civilinė teisė --- Derecho civil --- burgerlijk recht --- občanské právo --- direito civil --- civilret --- gemeen recht --- ligj i shkruar --- имотноправни односи --- borgerlig ret --- tavanomainen oikeus --- Zivilrecht --- civilní právo --- üldõigus --- ligj i zakonshëm --- allgemeines Recht --- предметно право --- diritto comune --- drept comun --- Derecho común --- Κοινό Δίκαιο --- облигациски односи --- ordinary law --- všeobecné právo --- civiltiesības --- allmän rätt --- droit commun --- direito comum --- statutory law --- įprastinė teisė --- závazkové právo --- obligacijsko pravo --- võlaõigus --- verbintenisrecht --- e drejta e detyrimeve --- Schuldrecht --- liġi tal-obbligi --- saistību tiesības --- prievolių teisė --- law of obligations --- ενοχικό δίκαιο --- fordringsret --- prawo zobowiązań --- obligationsrätt --- Derecho de las obligaciones --- záväzkové právo --- diritti di obbligazioni --- kötelmi jog --- облигационно право --- velvoiteoikeus --- direito de obrigações --- dreptul obligațiilor --- облигационо право --- obvezno pravo --- облигациско право --- obbligazione civile --- závazky --- civiele verbintenis --- obligación civil --- obligationsret --- αστική ενοχή --- obligation civile


Book
De nieuwe regeling voor woninghuur en studentenhuur in het Vlaams Gewest : commentaar bij het Vlaams Woninghuurdecreet.
Author:
ISBN: 9789403009414 9403009411 Year: 2019 Publisher: Mechelen Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek bevat een eerste commentaar en duiding bij het Decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan, afgekort als “Vlaams Woninghuurdecreet”. De klemtoon ligt op wat er nieuw is ten aanzien van het algemeen huurrecht en het federale woninghuurrecht, zoals de nieuwe regeling m.b.t. de huurwaarborg, de beëindiging van de huur i.g.v. overlijden van de laatste huurder, de nieuwe bepalingen m.b.t. medehuur, met onder meer een autonoom opzeggingsrecht voor elke feitelijke medehuurder, de verdeelsleutel voor de kosten en lasten, de precisering van de kleine huurdersherstellingen en het volledig nieuwe eigen statuut voor studentenhuur. Na deze commentaar en de tekst van het Vlaams Woninghuurdecreet volgt de parlementaire voorbereiding (memorie van toelichting, de adviezen van de Raad van State en de Vlaamse Woonraad, de amendementen op het oorspronkelijke ontwerp van decreet en de bespreking in de Commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement) die meer inzicht biedt in de doelstellingen en uitwerking van de nieuwe bepalingen. Het boek sluit af met de twee uitvoeringsbesluiten bij het Vlaams Woninghuurdecreet


Book
Bijzondere overeenkomsten
Author:
Year: 2018 Publisher: Brugge : Die Keure,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Overdrukken.
Author:
Publisher: Loc. var. : nom. var.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
De invloed van het witwasverbod op het bankrecht
Author:
Year: 1994 Publisher: Deurne : Kluwer Rechtswetenschappen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Digital
Bijzondere overeenkomsten
Author:
ISBN: 9789048605064 Year: 2014 Publisher: Brugge die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Digital
Bijzondere overeenkomsten
Author:
ISBN: 9789048632503 Year: 2018 Publisher: Brugge die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 152 << page
of 16
>>
Sort by