Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Psychiatrische ziekteleer
Authors: ---
ISBN: 9789463444521 Year: 2018 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Psychiatrische ziekteleer
Authors: ---
ISBN: 9789033494154 9789033499111 9789462923812 9789462928275 Year: 2007 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Psychiatrische ziekteleer voor psychiatrisch verpleegkundigen
Authors: ---
ISBN: 9033463334 Year: 2006 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
In-gebed: leven met God in de wereld vandaag
Authors: --- ---
ISBN: 9076671621 9789076671628 Year: 2006 Publisher: Gent Carmelitana

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Euthanasie bij psychisch lijden : het hellend vlak dat overslaat?
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789044135183 Year: 2017 Volume: 9 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Vier auteurs buigen zich over de vraag hoe het verder moet met de euthanasie bij psychisch lijden. Ze doen het uit medische, filosofische en gelovige hoek en proberen vanuit deze invalshoeken de vraag te beantwoorden wat mensen met psychisch lijden brengt om de euthanasievraag te stellen. Dat het om een complex gegeven gaat, is duidelijk. Dat het dikwijls om een pijnlijke, uitzichtloze situatie gaat, is eveneens een feit. Maar is het toepassen van euthanasie het ultieme antwoord op de noodkreet die deze mensen uiten? Of zijn er alternatieven waarbij men wel degelijk de vraag ernstig neemt zonder het leven weg te nemen? Want euthanasie blijft toch steeds het meest radicale en onomkeerbare wat men kan doen bij een mens: zijn leven zelf afnemen.Het essay kwam er vanuit een bekommernis bij de auteurs, die zien dat er steeds meer en vlugger gegrepen wordt naar euthanasie als antwoord, waarbij ze zich de vraag stelden of een handeling, die voorheen een strafbare act was maar nu onder bepaalde voorwaarden werd gelegaliseerd, verder zal evolueren als een van de mogelijke behandelingen bij psychisch lijden. Ook hier luidt de vraag in welke mate de absolute zelfbeschikking en de absolute vrijheid het aan het winnen zijn op de absolute beschermwaardigheid van de mens, van ieder mens, ook van de mens die psychisch zwaar lijdt. We zitten hier duidelijk op een hellend vlak, en blijkbaar is dat nu aan het overslaan.


Dissertation
Evoluties in het overheidsbeleid inzake Geestelijke Gezondheidszorg in België en de consequenties hiervan voor de werkorganisatie en de financiering van de psychiaterfunctie

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Hopeloosheid en zingeving bij het lijden onder schizofrenie.
Authors: --- ---
Year: 2009 Publisher: Leuven K.U.Leuven. Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Dissertation
Depressie en demoralisatie bij personen met schizofrenie : een literatuuronderzoek
Authors: --- --- --- ---
Year: 2013 Publisher: Leuven K.U.Leuven. Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Schizofrenie is een psychiatrische stoornis die gekenmerkt wordt door verschillende psychotische episoden. Deze episoden zijn echter niet het enige probleem waarmee een persoon met schizofrenie wordt geconfronteerd. Gedurende de levensloop is er sprake van het ontwikkelen van allerhande problemen die in verband kunnen worden gebracht met de initiële stoornis zoals ondermeer depressieve kenmerken, gevoelens van demoralisatie, hopeloosheid en suïcidaliteit. In de literatuur wordt er veelvuldig onderzoek verricht naar de onderliggende werkzame mechanismen van deze problemen, omdat deze optreden bij een groot deel van de populatie met schizofrenie. Voorafgaand onderzoek genaamd Hopeloosheid en zingeving bij het lijden onder schizofrenie waaraan deze masterproef gekoppeld werd, had als doel zicht te krijgen op de relatie tussen ziekte-inzicht, demoralisatie, depressie, hoop, hopeloosheid, zingeving en suïcidaliteit bij personen met schizofrenie. De resultaten van dit literatuuronderzoek verschenen in het Tijdschrift voor Psychiatrie. Na deze eerdere publicatie ontstond de nood en de interesse aan verder onderzoek in de vorm van deze masterproef. Er werd gekozen om de literatuur vanaf 2004 tot heden, te bestuderen met als doel de meer recente evoluties en inzichten te beschrijven. Er werd geopteerd om de onderzoeksthemas af te bakenen omdat er zeer veel uiteenlopende literatuur geschreven is aangaande deze stoornis. Allereerst wordt het thema depressie en demoralisatie bij personen met schizofrenie besproken. Aangezien schizofrenie en depressie stoornissen zijn die een grote comorbiditeit met elkaar delen. Vervolgens wordt het thema ziekte-inzicht bestudeerd. Het gebrek aan ziekte-inzicht komt bij 50 tot 85 % van de personen met schizofrenie voor. Dit heeft ondermeer invloed op het verdere verloop van de stoornis, het slagen van de behandeling en het ontwikkelen van depressieve kenmerken. Vervolgens wordt de impact van stigma op het verloop van de stoornis be

Keywords

Theses


Book
Neither rhyme nor reason : history of psychiatry

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Zorg op maat en met een gelaat : beheer van christelijk geïnspireerde gezondheidsinstellingen.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Christelijk geïnspireerde instellingen nemen in het landschap van de zorgverlening een opmerkelijke plaats in. De meeste zijn gegroeid uit initiatieven van religieuze congregaties en zijn sinds vele decennia plaatsen waar christelijke naastenliefde en een sterk evoluerende deskundigheid hand in hand gaan. Dit geeft aan de verzorgingen en de begeleiding die er verstrekt worden, een extra dimensie. In 'Zorg op maat en met een gelaat' wordt ingegaan op de opdracht van het beheer in christelijk geïnspireerde instellingen. Het beheer heeft de moeilijke taak erover te waken dat de vooropgestelde doelstellingen worden bereikt. Daartoe beschikt men over een aantal meer structureel-organisatorische instrumenten en zal men inhoudelijk een aantal aandachtsvelden niet uit het oog mogen verliezen. Indien men zorg op maat en met een gelaat wil stimuleren en bereiken, dan zal men ook op maat en met een gelaat moeten beheren. Dit boek stoelt op jarenlange ervaring van beheer van christelijk geïnspireerde gezondheidsinstellingen en werd met een aantal deskundigen ter zake bestudeerd en uitgewerkt. Voor beheerders en verantwoordelijken van instellingen is deze uitgave een nuttige handreiking om hun leidinggeven op een gemotiveerde wijze te onderbouwen.

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by