Narrow your search

Library

UGent (302)

Hogeschool Gent (2)


Resource type

dissertation (304)


Language

English (122)

French (60)

Spanish (50)

German (29)

Russian (19)

More...

Year
From To Submit

2013 (129)

2012 (175)

Listing 1 - 10 of 304 << page
of 31
>>
Sort by

Dissertation
L'interprète et le secret professionnel.
Authors: --- --- ---
Year: 2012 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Deze scriptie heeft als doelstelling om het beroepsgeheim van naderbij te bestuderen. Enerzijds gebeurt dit op algemeen niveau voor de vrije beroepen, anderzijds op specifiek niveau voor de tolk. Door de verschillende wettelijke bepalingen en deontologische codes te vergelijken, trachten we een antwoord te vinden op de vraag of de tolk wel degelijk gebonden is aan het beroepsgeheim, of veeleer aan een algemenere zwijgplicht. De scriptie vertrekt van de analyse van artikel 458 van het Belgische Strafwetboek, het belangrijkste wetsartikel in verband met het beroepsgeheim. Hierin worden “geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers en vroedvrouwen” wettelijk verplicht tot het beroepsgeheim. Het artikel vermeldt echter ook “alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd”. Het doel van deze scriptie is dus in eerste plaats om te bepalen of de tolk hieronder valt. Middelen of methode: Om het doel van deze scriptie te bereiken, hebben we verschillende bronnen geraadpleegd: wetteksten en wetvoorstellen, wetenschappelijke werken over deze wetgevingen enerzijds en over de tolk anderzijds, actuele informatie van websites, recente artikels uit de pers, enquêtes bij tolken en werkgevers van tolken en informatie van informanten. De verscheidenheid aan bronnen laat ons toe om een kritisch en compleet beeld weer te geven van de actuele situatie omtrent het beroepsgeheim. Resultaten: De resultaten van deze scriptie zijn in zekere mate tegenstrijdig. De hypothese die het hele werk door gesteld wordt, met name “de tolk is gebonden aan het beroepsgeheim”, wordt zowel weerlegd als bevestigd. Wanneer de notie “beroepsgeheim” strikt wordt geïnterpreteerd, dan kunnen we niet stellen dat de tolk hieraan gebonden is, daar er geen wet bestaat die hem hiertoe officieel verplicht. Wanneer de notie “beroepsgeheim” echter ruim wordt geïnterpreteerd, dan kunnen we niet anders dan besluiten dat de tolk wel degelijk gebonden is aan het beroepsgeheim. Er zijn immers genoeg argumenten om dit te besluiten: de vermelding van de notie in verschillende deontologische codes, het belang van de notie volgens verschillende tolken en werkgevers van tolken (cf. enquêtes) en het verschijnen van de notie in bepaalde contracten tussen de tolk en de werkgever.


Dissertation
Ontstaan en evolutie van sociaal tolken in het Westen.
Authors: --- --- ---
Year: 2012 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Het doel van dit onderzoek is het sociaal tolken in het Westen onder de loep te nemen. Hoewel sociaal tolken een vrij recent verschijnsel binnen het tolken is, zal de focus hoofdzakelijk op de geschiedenis en evolutie van het vak in verschillende landen komen te liggen. Er wordt onderzocht hoe deze relatief nieuwe tolksector zich plaatselijk ontwikkeld heeft tot wat ze nu is, en wat deze stand van zaken precies inhoudt in de verschillende Westerse landen. Deze analyse moet het ook mogelijk maken te weten te komen of deze evolutie in alle landen parallel of gelijktijdig verlopen is, of er bepaalde groepen van landen bestaan die een gelijkaardige evolutie doorlopen hebben en of sociaal tolken door de bank genomen overal in het Westen in ongeveer hetzelfde stadium is aanbeland. Middelen of methode: In dit onderzoek wordt er uitgegaan van een literatuurstudie, waarbij het vertrekpunt een beschrijving is van wat sociaal tolken precies inhoudt. Eenmaal dit centrale element toegelicht is, wordt er overgegaan op een analyse van deze tolkdiscipline in verschillende Westerse landen. Eerst wordt elk land afzonderlijk behandeld, waarna de resultaten naast elkaar gelegd worden om tot een duidelijk en contrastief beeld van deze sector te komen. Resultaten: Uit de vergelijkende analyse blijkt dat sociaal tolken niet overal terzelfdertijd is ontstaan, maar dat er drie grote ontstaansgolven zijn: eind jaren '60 - begin jaren '70, de jaren '80 en de jaren '90. De landen uit deeerste golf (Zweden, Denemarken, USA en Australië) hebben lange tijd een grote voorsprong gehad op de andere landen, maar sinds de eeuwwisseling hebben twee landen uit de tweede golf (België en Groot-Brittannië) hun achterstand goedgemaakt door enkele grootscheepse hervormingen. Over het algemeen kan er gesteld worden dat het sociaal tolken in deze 6 genoemde landen vrij goed georganiseerd is wat opleiding, accreditatie en deontologie betreft. Het derde land van de tweede golf, Spanje, verschilt enorm van België en Groot-Brittannië wegens een gebrek aan regelgeving, accreditatie en ondersteuning. De derde golf bevat Duitsland, Oostenrijk en Canada. Van deze drie landen is Canada de beste leerling: op korte tijd zijn er grote stappen vooruit gezet. In Oostenrijk en Duitsland staat het sociaal tolken net als in Spanje nog in zijn kinderschoenen. Naast deze drie golven, springt het enorm in het oog dat er in zeven van de tien landen een top-down gedreven ontwikkeling van sociaal tolken voorkomt: overheidsinitiatieven speelden dus een erg belangrijke rol bij de ontwikkeling van het sociaal tolken. De invulling van het werkterrein van de sociaal tolk verschilt soms aanzienlijk tussen verschillende landen, maar in alle landen behoort het medisch tolken tot het sociaal tolken, terwijl juridisch tolken de landen in twee groepen verdeelt. De ontwikkeling van het sociaal tolken verliep dus overal vrijgelijkaardig en de overheid speelde er een belangrijke rol in. De landen waar sociaal tolken nog in de kinderschoenen staat, kenden geen top-down ontwikkeling en hebben daardoor een grote achterstand opgelopen. Volgens Sauvêtre kan ervan uitgegaan worden dat steeds verdergaande Europese integratie de zwakke broertjes op dit gebied vooruit zal


Dissertation
A contribution to the electronic dictionary of communication terminology (SV01-SV11, Dutch, English, Spanish).
Authors: --- --- ---
Year: 2012 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Deze masterproef is een bijdrage tot het EDiCT- project (Electronic Dictionary of Communication Terminology). De bedoeling is om het gebruik van elf termen uit het NIMA Marketing Lexicon van Waarts, E. et al. in kaart brengen via een terminografisch fiche, in het Nederlands, Engels en Spaans. Dit fiche wordt toegepast in GenTerm, de termenbank van Hogeschool Gent, faculteit Toegepaste Taalkunde. Door het opstellen van een tolkenglossarium stellen we deze termen ook ter beschikking van tolken. In een bespreking per begrip(discussion per concept)worden de termen kritisch benaderd, om vertalers en tolken een volledig beeld te geven van het gebruik ervan. Middelen of methode: De middelen die gebruikt worden zijn hoofdzakelijk bronnen uit het vakgebied. Een eerste verkenning gebeurde meestal via het internet. We spraken ook informanten aan, indien het gebruik van sommige termen niet duidelijk was.Acht termen werden voor het eerst besproken, drie termen waren al opgenomen in de databank, maar werden nu aangevuld of aangepast. Resultaten: Het eerste deel van de masterproef omvat een inleiding, een motivatie, een bespreking per begrip, een conclusie en tenslotte een bronnenlijst. Het tweede deel bevat het terminografische fiche per term in het Nederlands, Engels en Spaans. Deze fiches zijn klaar om ingevoerd te worden in de GenTerm database.

Keywords

Communicatie. --- Engels. --- Marketing. --- NIMA. --- Nederlands. --- Pr. --- Spaans.


Dissertation
Vergleichsuntersuchung der Berufsethiken und Disziplinarverfahren für Kommunal-, Gerichts- und Konferenzdolmetscher in Flandern.
Authors: --- --- ---
Year: 2012 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Het doel van deze studie is tweeledig. Enerzijds worden de bestaande deontologische codes van conferentie-, gerechts- en sociaal tolken in Vlaanderen vergelijkend in kaart gebracht. Anderzijds worden de klachtenprocedures in geval van deontologische gebreken van elk van deze tolkvormen onder de loep genomen. Middelen of methode: Voor de eerste doelstelling werden de deontologische codes van de Belgische Kamer voor Vertalers, Tolken en Filologen (BKVTF), de internationale vereniging voor conferentietolken (AIIC), het gerechtelijke arrondissement Gent en de vereniging LinguaJuris, en de Centrale Ondersteuningscel voor sociaal Tolken verzameld en met elkaar vergeleken. Deze vergelijking werd aangevuld met drie interviews met tolken, waarin zij onder andere hun visie op de deontologische code meedeelden. Voor het tweede luik van deze studie werden de klachtenprocedures van de respectievelijke instanties verzameld en aangevuld met toepassingen van die procedures. Resultaten: De deontologische codes van de verschillende tolkvormen komen grotendeels overeen. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen die erop kunnen wijzen dat niet elke tolkvorm met dezelfde gesprekssituaties geconfronteerd wordt en daarom andere deontologische principes onderstreept. De bespreking van de verschillende tolkvormen en instanties, in combinatie met de interviews, toont ook duidelijk aan dat het conferentietolken wat de uitwerking van een code betreft het best geprofessionaliseerd is, het sociaal tolken goed op weg is, maar er nog veel moet gebeuren voor het gerechtstolken in België. Deze vaststelling wordt bevestigd door het onderzoek naar de verschillende tuchtprocedures en klachtenbehandelingen. Elke besproken instantie beschikt over een duidelijk uitgewerkte klachtenbehandeling, behalve het gerecht. Er wordt evenwel aan gewerkt, en dat is te merken aan de uitgebreide aanbevelingen van het GROTIUS-Project.


Dissertation
Computergestütztes Lernen in der Dolmetscherausbildung: WirklichCAIT - Stand der Forschung, ein Selbstversuch, Einstellungen zu CAIT bei den Masterstudenten Dolmetschen.
Authors: --- --- ---
Year: 2012 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Deze studie gaat over Computer Assisted Interpreter Training (CAIT). Er wordt nagegaan of software die specifiek voor CAIT ontwikkeld is een meerwaarde biedt tegenover gratis software. Verder wordt ook gekeken naar de houding van masterstudenten tolken tegenover CAIT. Middelen of methode: De studie begint met een literatuurstudie, waar een Status Quo op gebied van CAIT opgesteld werd. Dan werden twee CAIT-programma's met hun gratis tegenhangers vergeleken. Verder werd een enquête gehouden onder de masterstudenten tolken aan de faculteit toegepaste taalkunde van de Hogeschool Gent om hun houding tegenover CAIT na te gaan. Resultaten: Uit de vergelijking bleek duidelijk dat CAIT-programma's een meerwaarde bieden in vergelijking met hun gratis tegenhangers. CAIT bleek bij de masterstudenten tolken niet heel bekend, maar de meerderheid was wel van mening dat een opleiding erin behoort te investeren.


Dissertation
La cardiologia: un glossario per interpreti nederlandese - italiano.
Authors: --- --- ---
Year: 2012 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Er wordt een glossarium opgesteld rond cardiologie dat kan dienen als een hulpmiddel voor professionele tolken. Er wordt een bijkomende studie uitgevoerd naar de situatie van de sociale tolken algemeen en in België. Middelen of methode: Eerst wordt er onderzoek verricht naar de situatie van de sociale tolk in de medische context waarin wordt toegespitst op de rechten en plichten van zowel de tolk als de patiënt en het gebruik van familieleden of vrienden als tolk. Er wordt verder ook onderzocht of een tolkenglossarium Nederlands-Italiaans nuttig kan zijn in België d.w.z of er wel een doelgroep voor is. Nadien wordt er een algemeen beeld geschetst van de meest voorkomende ziekten binnen de cardiologie. Dan wordt het tolkenglossarium opgesteld, vertrekkende van 7 primaire en 3 secundaire bronnen. De lijst met termen die uit de primaire en secundaire bronnen verworven worden, wordt stapsgewijs (rekening houdend met frequentie en betekenis) herleid tot een woordenlijst die, na een beoordeling van deskundigen, het uiteindelijke glossarium vormt. Resultaten: En tolkenglossarium (Nederlands - Italiaans) van 185 termen met betrekking tot de cardiologie in alfabetische volgorde, aangevuld met synoniemen en een definitie in het Nederlands.


Dissertation
L'interprétariat en milieu social en Belgique - Une étude comparative de l'interprétariat en milieu social dans les différentes Régions belges.
Authors: --- --- ---
Year: 2012 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Nagaan in welke mate de Sociale Tolksector in België verschilt naargelang de Regio's (Vlaanderen, Brussel en Wallonië), welke factoren deze (mogelijke) verschillen hebben teweeg gebracht en hoe deze aan het evolueren zijn. Middelen of methode: Kwalitatief-vergelijkende studie aan de hand van literatuur, documenten, artikels en gesprekken. Resultaten: - De huidige situatie m.b.t. politiek kader, beschikbaarheid en vorming in de verschillende regio's is verschillend. - Deze verschillen vinden hun oorsrong in: het tijdstip van ontwikkeling van de integratiepolitiek, de ideologieën achter deze politiek en de heersende mentaliteit van de actoren in het veld.- Hoewel de regio's in de praktijk nog steeds sterk verschillen, lopen de huidige tendensen min of meer gelijk.- In deze tendensen hebben aan Nederlandstalige kant vooral de Vlaamse overheid met de COC een zeer grote rol gespeeld. Aan Franstalige kant heeft FOSOVET, hoewel dit voor velen is mislukking lijkt, voor een keerpunt gezorgd.- De Brusselse Sociaal Tolk- en Vertaaldienst SeTIS Bxl heeft een spilpositie ingenomen van waaruit de Waalse sector verder zal ontwikkelen.- De Sociale Tolksector is dus verschillend in de Belgische regio's, maar is steeds meer naar elkaar aan het groeien.


Dissertation
La dislocation en langage parlé et en interprétation: étude comparative.
Authors: --- --- ---
Year: 2012 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Deze studie bestudeert dislocaties, een linguïstisch fenomeen dat in bijna alle talen ter wereld bestaat en vooral voorkomt in gesproken taal. Heel wat studies bestuderen dislocaties daarom ook in spontaan gesproken taal, maar op het vlak van getolkte taal blijven dislocaties onontgonnen terrein. Het doel van deze studie is dan ook om dislocaties te bestuderen in spontaan gesproken Nederlands en getolkt Nederlands. De hypothese is dat dislocaties in getolkt Nederlands frequenter zullen zijn dan in spontaan gesproken Nederlands, dit omwille van allerlei uiteenlopende redenen. Daarnaast werd ook gekeken naar de verhouding links- en rechtsdislocaties en het aantal complexe zinsdelen dat gedisloceerd wordt (dit is het aantal zinsdelen die gedisloceerd worden en meer dan drie woorden bevatten). Daarnaast worden ook dislocaties in het Frans en in het Spaans bestudeerd om vervolgens na te gaan of die Franse en Spaanse dislocaties een invloed hebben op de frequentie van dislocaties in getolkt Nederlands. Middelen of methode: Voor deze studie werd beroep gedaan op drie corpora. Het eerste corpus bevat fragmenten uit het “Corpus Gesproken Nederlands”, een corpus van hedendaags gesproken Nederlands dat gefinancieerd wordt door de Vlaamse en de Nederlandse overheid en beheerd wordt door de Nederlandse Taalunie. Uit dat corpus haalden we de voorbeelden van dislocaties in spontaan gesproken Nederlands. Voor de dislocaties in getolkt Nederlands deden we beroep op de transcripties van een aantal getolkte Franse en Spaanse toespraken gehouden in het Europees Parlement. Meer concreet gaat het over de toespraken gehouden tijdens de vergaderingen van 3 april 2006, 5 april 2006, 26 april 2006, 27 april 2006, 17 mei 2006 en 31 mei 2006. Om de invloed van de Spaanse en Franse dislocaties op de frequentie van dislocaties in getolkt Nederlands te kennen werden de transcripties van de originele Franse en Spaanse toespraken gebruikt van diezelfde vergaderingen. Daarna werd cijfermatig het verschil bekeken in frequentie van dislocaties in spontaan gesproken en getolkt Nederlands alsook de invloed van de Spaanse en Franse dislocaties op de frequentie van dislocaties in getolkt Nederlands. Resultaten: Uit ons onderzoek blijkt inderdaad dat dislocaties frequenter zijn in getolkt Nederlands dan in spontaan gesproken Nederlands. Bovendien toont onze studie ook aan dat linksdislocaties veel frequenter zijn in getolkt Nederlands dan in spontaan gesproken Nederlands. Voor de rechtsdislocaties geldt het omgekeerde: die blijken veel frequenter te zijn in spontaan gesproken Nederlands dan in getolkt Nederlands. In de studie komt ook naar voren dat complexe zinsdelen inderdaad vaker gedisloceerd worden dan andere: zowel in spontaan gesproken Nederlands als in getolkt Nederlands zijn meer dan 60% van de gedisloceerde zinsdelen complex.


Dissertation
Los discursos plenarios en el Parlamento europeo: la perspectiva de la retórica contrastiva.
Authors: --- --- ---
Year: 2012 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Deze studie gaat na of er retorische verschillen zijn tussen de speeches van Nederlandstaligen, Fransen en Spanjaarden in het Europees parlement. Middelen of methode: De studie werd uitgevoerd aan de hand van een corpus bestaande uit speeches van Spanjaarden, Fransen, Belgen en Nederlanders in het Europees parlement.De analyse van deze speeches werd systematisch uitgevoerd in een database met het programma Access. Resultaten: De studie toont aan dat bepaalde taalhandelingen tijdens een parlementaire speech verschillend zijn per cultuur, terwijl andere niet. Meer bepaald, werden er vooral retorische verschillen vastgesteld tijdens de bedankingen in de speeches.


Dissertation
The organization of community interpreting in Flanders, the United Kingdom and the United States of America: a state of the art.
Authors: --- --- ---
Year: 2012 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: De doelstelling van deze masterproef is na te gaan hoe sociaal tolken georganiseerd wordt in Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en ze vervolgens te kunnen vergelijken op een aantal gebieden o.a. wetgeving in verband met sociaal tolken, opleiding tot sociaal tolk enz. Middelen of methode: Informatie verzamelen uit zowel geschreven bronnen als digitale bronnen en vervolgens Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde staten vergelijken op gebied van wetgeving, opleidingen voor sociaal tolken, tolkendiensten, registers en verenigingen. Resultaten: De Verenigde Staten ligt iets achterop in de uitbouw van het sociaal tolken. In Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk zijn er toonaangevende organisaties die zich bezighouden met de organisatie sociaal tolken. Voorts blijkt dat er nood is aan een opleiding op het niveau van een universiteit of hogeschool specifiek op sociaal tolken.

Listing 1 - 10 of 304 << page
of 31
>>
Sort by